Strona główna

Komunikat dla posłÓW


Pobieranie 15.49 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.49 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

<Commission>{PETI}Komisja PetycjiCommission>

{10/06/2008}10.06.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0927/2007, którą złożył Manuel Costa Gomez (Hiszpania), w imieniu Asociation de Vecinos „San Miguel Arcangel”, w sprawie jakości wody pitnej w San Miguel de Salinas (Alicante, Hiszpania)1. Streszczenie petycji

<TEXTE>Składający petycję twierdzi, że woda doprowadzana do ok. 3000 domów znajdujących się w miejscowości San Miguel de Salinas (Alicante) zawiera wysokie stężenie azotanów i soli. Uważa on, że mimo licznych wniosków kierowanych do różnych władz krajowych nie przedsięwzięto żadnych konkretnych działań w celu rozwiązania tego problemu. Składający petycję zwraca się do Parlamentu o spowodowanie, by Komisja zajęła się tą sprawą.TEXTE>

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 marca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2008 r.

Niniejsza petycja dotyczy petycji 570/2005, w której składający petycję zarzucił, że woda pitna w San Miguel de Salinas jest skażona chlorkami, siarczanami, azotanami i pestycydami.


W komunikacie z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie petycji 570/2005 Komisja poinformowała Parlament, że zła jakość wody spowodowana jest prawdopodobnie jakością wody nieuzdatnionej i stosowaniem zbiorników, które wykorzystywane są również w celach rolniczych. Komisja przekazała też Parlamentowi, że zwróci się do Hiszpanii o udzielenie informacji.
W dniu 3 kwietnia 2007 r. Hiszpania wystosowała pismo do Komisji, w którym zawarła dalsze wyjaśnienia dotyczące petycji 570/2005 i jakości wody pitnej w San Miguel de Salinas. Pismo to potwierdza, że w jednej czy dwóch strefach dostaw wody dla San Miguel de Salinas dostarczana jest „woda niepełnowartościowa”. Pokazują to wyniki analiz przeprowadzonych w 30 dniu 2006 r. przez Generalitat Valencia. Potwierdzają one, że w momencie pobierania próbek jakość wody nie była zgodna z wymogami dyrektywy w odniesieniu do parametrów stężenia chlorków i przewodności elektrycznej.
W niniejszej petycji składający petycję informuje, że woda pitna w San Miguel de Salinas nadal w dużym stężeniu zawiera sole (chlorki) i azotany. Załącza on wyniki analizy przeprowadzonej w dniu 17 lutego 2005 r. przez Colegio Oficial De Farmacéticos de la Provincia de Alicante, które wskazują, że woda w San Miguel de Salinas zawiera chlorki, siarczany i azotany, których stężenie jest wyższe niż maksymalne wartości zapisane w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 1. Także przewodność elektryczna jest większa niż poziom dopuszczalny określony przez dyrektywę. Z drugiej strony, stężenie różnych pestycydów jest zgodne z wartościami granicznymi tejże dyrektywy.
Uwagi Komisji do petycji
Obecna sytuacja, w której nie przestrzega się maksymalnych wartości kilku parametrów, wskazuje, że woda nie jest zdrowa i czysta. Sytuacja taka stanowi naruszenie przedmiotowej dyrektywy.
W piśmie przesłanym do Komisji w dniu 3 kwietnia 2007 r. Hiszpania potwierdziła, że w San Miguel de Salinas istnieją problemy z wodą pitną. Hiszpania załączyła też dokumentację projektu dotyczącego poprawy jakości wody pitnej, który w dniu 8 marca 2007 r. zaprezentował Ayuntamiento to Conselleria. Nie ma jednak dowodów na to, że projekt zostanie zrealizowany, nie określono też przewidywanego terminu zakończenia prac.
Wnioski
Problemy z jakością wody pitnej w San Miguel de Salinas pojawiają się od kilku lat. Nie ma dowodów na to, że jakość wody uległa poprawie, ani też, że rozpoczęto realizację jakiegokolwiek projektu mającego na celu przywrócenie wodzie pitnej w San Miguel właściwego stanu. Dlatego Komisja ponownie wystąpi do władz hiszpańskich w celu uzyskania dalszych informacji na temat realizacji wszelkich planów ukierunkowanych na przywrócenie dobrej jakości wody pitnej i zapewnienie zgodności z dyrektywą WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Po otrzymaniu takich danych Komisja podejmie niezbędne działania i poinformuje Parlament.

1 Dyrektywa Rady 98/83/WE Dz.U. L 330 z 5.12.1998, str.32


CM\729455PL.doc
PE407.950v01-00

PL PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość