Strona główna

Komunikat prasowy 2919. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe


Pobieranie 56.55 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar56.55 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

5196/09 (Presse 9)
KOMUNIKAT PRASOWY

2919. posiedzenie RadySprawy gospodarcze i finansowe

Bruksela, 20 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Miroslav KALOUSEK
Minister Finansów Republiki Czeskiej


Główne wyniki posiedzenia Rady

W związku z nowymi prognozami gospodarczymi, w których Komisja sugeruje, że spowolnienie gospodarcze będzie się pogłębiać w ciągu pierwszej połowy 2009 roku, Rada dokonała oceny środków podjętych w celu przywrócenia zaufania i powrotu na ścieżkę wzrostu.

Jako że działania podjęte przez rządy państw UE przyczyniły się do stabilizacji rynków finansowych, Rada podkreśliła, jak ważne jest przywrócenie właściwego funkcjonowania kanałów kredytowych. Obecnie wprowadza się w życie plan naprawy gospodarczej zatwierdzony przez Radę Europejską w grudniu mający na celu wspieranie popytu i zatrudnienia przez terminowe, ukierunkowane i tymczasowe bodźce. Rada podkreśliła, że konieczne jest, by działaniom tym towarzyszyły reformy strukturalne służące poprawie prężności i potencjału wzrostu gospodarek państw europejskich.

Rada zatwierdziła pożyczkę dla Łotwy w wysokości 3,1 mld EUR jako część pakietu pomocowego ze strony MFW, Banku Światowego, EBOR i poszczególnych państw europejskich mającego na celu złagodzenie presji na rynkach kapitałowych i finansowych tego kraju przez wspieranie jego bilansu płatniczego w średnim okresie.

Rada przyjęła również konkluzje w sprawie kapitału bankowego oraz konkluzje w sprawie ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich opracowanych w ubiegłym roku.

Było to pierwsze posiedzenie Rady ECOFIN od momentu przystąpienia Słowacji do strefy euro

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 4

OMAWIANE PUNKTY

PROGRAM PRAC PREZYDENCJI 6

DZIAŁANIA PO RADZIE EUROPEJSKIEJ - PLAN NAPRAWY GOSPODARCZEJ 7

KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I BUDŻETOWEJ NA ROK 2009 8

KAPITAŁ BANKOWY 10

WPROWADZENIE EURO NA SŁOWACJI 11

RAMY INWESTYCYJNE DLA BAŁKANÓW ZACHODNICH 12

INNE SPRAWY 13 • Odpowiedzialność depozytariuszy środków finansowych 13

 • Umowa z Liechtensteinem o zwalczaniu nadużyć finansowych 13

POSIEDZENIA TOWARZYSZĄCE 14

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Wsparcie dla Łotwy w celu zaradzenia kryzysowi finansowemu 15

 • Zewnętrzni biegli rewidenci krajowych banków centralnych – Malta 16

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier i minister finansów oraz reform instytucjonalnychBułgaria:

Plamen Wasiljew ORESZARSKI minister finansówRepublika Czeska:

Miroslav KALOUSEK minister finansówDania

Lars Løkke RASMUSSEN minister finansówNiemcy:

Peer STEINBRÜCK federalny minister finansówEstonia:

Ivari PADAR minister finansówIrlandia:

Brian LENIHAN minister finansówGrecja:

Ioannis PAPATHANASIOU minister gospodarki i finansówHiszpania:

Pedro SOLBES MIRA drugi wicepremier oraz minister gospodarki i finansówFrancja:

Christine LAGARDE minister gospodarki, przemysłu i zatrudnieniaWłochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansówCypr:

Charilaos STAVRAKIS minister finansówŁotwa:

Atis SLAKTERIS minister finansówLitwa:

Algirdas Gediminas SEMETA minister finansówLuksemburg:

Jean-Claude JUNCKER premier, minister stanu, minister finansów

Jeannot KRECKÉ minister gospodarki i handlu zagranicznego, minister sportu

Węgry:

János VERES minister finansówMalta:

Tonio FENECH minister finansów, gospodarki i inwestycjiNiderlandy:

Wouter BOS wicepremier i minister finansówAustria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansówPolska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansówPortugalia:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister stanu, minister finansówRumunia:

Gheorghe POGEA minister finansówSłowenia:

Franc KRIŽANIČ minister finansówSłowacja:

Ján POČIATEK minister finansówFinlandia:

Jyrki KATAINEN wicepremier i minister finansówSzwecja:

Anders BORG minister finansówZjednoczone Królestwo:

Alistair DARLING minister skarbuKomisja:

Siim KALLAS wiceprzewodniczący

Joaquín ALMUNIA członek

László KOVÁCS członek

Neelie KROES członek

Charlie MCCREEVY członekInni uczestnicy:

Frank MOSS dyrektor generalny Europejskiego Banku Centralnego

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Xavier MUSCA przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Christian KASTROP przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej

OMAWIANE PUNKTY

PROGRAM PRAC PREZYDENCJI

Rada przyjęła do wiadomości przedstawiony przez prezydencję czeską program prac dotyczących spraw gospodarczych i finansowych (Rada ECOFIN) w czasie trwania jej mandatu, czyli od stycznia do czerwca 2009 roku (dok. 17492/08).

Przeprowadzono krótką wymianę poglądów.

Prezydencja czeska zamierza przeprowadzić szybkie i skoordynowane działania w związku z bezprecedensowymi problemami gospodarczymi, jakim Europa musi stawić czoła w wyniku światowego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego. W swoich działaniach prezydencja będzie się opierać na osiągnięciach prezydencji francuskiej z drugiej połowy 2008 roku i będzie ściśle współpracować z przyszłą prezydencją szwedzką.

Działania te będą się koncentrować na:


 • zapewnieniu reakcji na spowolnienie gospodarcze i jak najszybszym powrocie gospodarek państw UE na ścieżkę wzrostu;

 • zapewnieniu stabilności finansowej i przywróceniu zaufania na rynkach finansowych;

 • koordynowaniu polityk gospodarczych i fiskalnych, zgodnie z unijnym paktem stabilności i wzrostu i strategią lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia;

 • zapewnieniu sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku UE, w szczególności w dziedzinie usług finansowych i podatków.

Prezydencja zamierza w szczególności czuwać nad tym, by UE nadal odgrywała wiodącą rolę w procesie reformowania zarządzania finansami światowymi. Będzie się to wiązać z realizacją planu działań zatwierdzonego przez G20 na szczycie tej grupy, który miał miejsce w listopadzie w Waszyngtonie, i przygotowaniem wspólnego stanowiska UE na kolejny szczyt, który ma się odbyć 2 kwietnia w Londynie.

Oprócz ustalonych priorytetów prezydencja jest gotowa elastycznie reagować na wszelkie nowe warunki i pilne kwestie, jakie mogą się pojawić, oraz odpowiednio dostosować program prac.DZIAŁANIA PO RADZIE EUROPEJSKIEJ - PLAN NAPRAWY GOSPODARCZEJ

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat kwestii nierozstrzygniętych podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11–12 grudnia dotyczących środków podejmowanych w celu zaradzenia światowemu kryzysowi finansowemu i spowolnieniu gospodarczemu.

W szczególności przyjęła do wiadomości fakt, że prezydencja zamierza kontynuować prace nad kwestią stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (VAT).

W grudniu Rada Europejska uzgodniła plan naprawy gospodarczej odpowiadający ok. 1,5% produktu krajowego brutto UE (ok. 200 mld EUR) w celu zapewnienia powrotu na ścieżkę wzrostu i przywrócenia zaufania konsumentów i podmiotów gospodarczych. Plan przewiduje ramy działań podejmowanych na szczeblu UE i środków przyjmowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 19–20 marca, Rada Europejska dokona oceny skuteczności realizacji planu naprawy i w razie potrzeby może dodać do niego nowe działania lub odpowiednio zmodyfikować obecne.

Stawki obniżone VAT

Jedną z nierozstrzygniętych kwestii omawianych na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej jest możliwość szerszego zastosowania stawek obniżonych VAT; zwróciła się ona do Rady, by do marca rozwiązała tę kwestię.

W lipcu ubiegłego roku Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu zmianę zasad dotyczących stawek obniżonych VAT, a obecnie przygotowuje oddzielny wniosek dotyczący stosowania stawek obniżonych w odniesieniu do ekologicznych towarów i usług.

Na mocy dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie mogą stosować stawkę obniżoną (min. 5%)1 do niektórych towarów i usług; w dyrektywie przewidziano również tymczasowe odstępstwa w pewnych przypadkach lub dla pewnych państw członkowskich. Proponowana zmiana zasad ma na celu w szczególności umożliwienie wszystkim państwom członkowskim stałego stosowania stawek obniżonych do niektórych pracochłonnych usług świadczonych lokalnie, w tym usług restauracyjnych, w przypadku których nie istnieje ryzyko nieuczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym.

Prezydencja przedstawiła notę, w której określiła swoje zamiary dotyczące dalszych prac w tym zakresie.

Na posiedzeniu 10 lutego Rada omówi tę kwestię na podstawie dokumentu, który ma przygotować prezydencja, a 10 marca Rada zostanie wezwana do przyjęcia konkluzji określających podstawę prac podejmowanych po marcowym posiedzeniu Rady Europejskiej.KIERUNKI POLITYKI GOSPODARCZEJ I BUDŻETOWEJ NA ROK 2009

Rada przyjęła do wiadomości najnowsze prognozy gospodarcze przedstawione przez Komisję oraz przygotowaną przez nią ocenę przewidywanego wpływu tej sytuacji na polityki budżetowe państw członkowskich.

Przeprowadzono wymianę poglądów na temat kierunków polityki gospodarczej i budżetowej na rok 2009, które zostaną przedstawione w dokumencie dotyczącym kluczowych zagadnień na posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 19–20 marca.

Rada przeprowadziła pogłębioną dyskusję, podczas której zwrócono uwagę na następujące elementy:

„Zdecydowane działania podjęte przez rządy europejskie jesienią zeszłego roku przyczyniły się do stabilizacji rynków finansowych. Sytuacja gospodarcza jednak szybko się pogarsza i ostatnia prognoza Komisji wykazuje, że stoimy obecnie u progu głębszego spowolnienia gospodarczego, które, jak się oczekuje, będzie trwało przez pierwszą połowę bieżącego roku.

W związku z tym UE przyjęła liczne zdecydowane środki, których celem jest przywrócenie zaufania i powrót na ścieżkę wzrostu: • oprócz działań podjętych przez EBC i inne banki centralne, które to działania są przyjmowane przychylnie, rządy UE starały się uporać z niedoborami w sektorze finansowym za pomocą finansowych pakietów ratunkowych mających na celu ustabilizowanie sektora bankowego. Obecnie przywracanie w razie konieczności właściwego funkcjonowania kanałów kredytowych jest bardzo ważnym zadaniem;

 • obecnie wprowadza się w życie europejski plan naprawy gospodarczej mający na celu wspieranie popytu i zatrudnienia przez terminowe, ukierunkowane i tymczasowe bodźce. Środki te są zgodne z konkretną sytuacją poszczególnych państw członkowskich. Ponadto działają duże stabilizatory automatyczne;

 • w celu poprawy prężności i potencjału wzrostu naszych gospodarek, środkom tym będą towarzyszyć reformy strukturalne w obrębie strategii lizbońskiej. Radykalne zmiany strategii reform nie są uzasadnione i należy unikać wycofywania się z tych reform. Ponadto przy wprowadzaniu w życie środków krajowych należy unikać zakłóceń jednolitego rynku, przestrzegając zasad konkurencji i pomocy państwa.

Wpływ tych środków na realną gospodarkę uwidoczni się dopiero po upływie pewnego okresu; tymczasem spodziewany jest okres negatywnych wyników gospodarczych.

Podczas gdy w krótkim terminie deficyt budżetowy w wielu państwach członkowskich zwiększy się, a liczne państwa członkowskie chwilowo przekroczą wartość odniesienia deficytu, jesteśmy nadal całkowicie zaangażowani na rzecz zdrowych i zrównoważonych finansów publicznych. Pakt stabilności i wzrostu zapewnia dostateczną elastyczność, by poradzić sobie z tymi wyjątkowymi sytuacjami. Sytuacja ta oraz różnice fiskalne zostaną uwzględnione w metodach dostosowania i w zaleceniach. Procedury te należy postrzegać jako sposób wywierania konstruktywnego wzajemnego nacisku, który pomoże w powrocie do zrównoważonych finansów publicznych. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do jak najszybszego powrotu na drogę konsolidacji wiodącą do osiągnięcia średnioterminowych celów budżetowych, nadążając za naprawą gospodarki. Następstwem skoordynowanego bodźca fiskalnego będzie zatem skoordynowana konsolidacja budżetów.”KAPITAŁ BANKOWY

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada


 1. Państwa członkowskie, kierując się zasadami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym, podjęły zdecydowane i stanowcze działania w celu pobudzenia ich gospodarek, zapewnienia płynności, wzmocnienia kapitału instytucji finansowych, ochrony oszczędności i depozytów, zlikwidowania luk regulacyjnych i odblokowania rynków kredytowych. W ramach tych działań w ostatnich miesiącach wiele państw członkowskich udostępniło bankom nowy kapitał kategorii pierwszej w celu wzmocnienia ich zasobów.

 2. Ważne jest, w szczególności w przypadku długotrwałych zakłóceń podaży kredytów, by istniała jasność co do roli kapitału w systemie bankowym.

 3. W tym kontekście Rada potwierdziła dzisiaj, że zapewnianie kapitału sektorowi bankowemu nie ma na celu stworzenia nowych, podwyższonych wymogów dotyczących kapitału ustawowego w sektorze bankowym. Wymogi kapitałowe wobec banków należy nadal oceniać na podstawie indywidualnych przypadków, zgodnie z istniejącymi przepisami UE, na podstawie poszczególnych profilów ryzyka i rygorystycznych testów warunków skrajnych. Należy uznać, że kapitał stanowi zabezpieczenie, który pomaga zarówno sprostać trudnym warunkom gospodarczym, jak i kontynuować udzielanie kredytów kredytobiorcom o odpowiedniej zdolności kredytowej.

 4. Rada popiera apel o zmianę w przyszłości międzynarodowych zasad dotyczących regulacji kapitału i rachunkowości, aby zapewnić złagodzenie nadmiernych skutków procyklicznych. Rada wzywa do osiągania postępów w pracach zmierzających do tego celu. Rada jest przekonana, że działania takie pozwolą położyć większy nacisk na wykorzystywanie kapitału jako zabezpieczenia, ale także uniknąć niepotrzebnego ograniczania działalności kredytowej w trudnych okresach.

 5. Państwa członkowskie są nadal zaangażowane w podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków, w tym dotyczących kapitału, płynności i działalności kredytowej, o ile jest to możliwe – współpracując ze sobą. W najbliższych miesiącach Rada będzie nadal śledziła realizację pakietów ratunkowych; wzywa także Komisję do wydania zaleceń w sprawie zwiększenia skuteczności tych pakietów.”

WPROWADZENIE EURO NA SŁOWACJI

Rada z zadowoleniem przyjęła sprawozdania Komisji, a przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego i słowacki minister zwrócili uwagę na płynne wprowadzenie euro w Republice Słowackiej 1 stycznia. Przeprowadzono krótką wymianę poglądów.

Komisja i EBC będą nadal monitorować sytuację, we współpracy z władzami słowackimi.

Podobnie jak Cypr i Malta w roku 2008 oraz Słowenia w roku 2007, Słowacja wprowadziła do obiegu banknoty i monety euro równocześnie z przyjęciem euro jako oficjalnej waluty tego kraju. Pozostałe 12 państw członkowskich strefy euro wprowadziło euro w dwóch etapach, w roku 1999 i 2002.RAMY INWESTYCYJNE DLA BAŁKANÓW ZACHODNICH

Rada przeprowadziła ocenę realizacji ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich. Przyjęła następujące konkluzje.

„W swoich konkluzjach z maja 2008 roku Rada ECOFIN z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji oraz EBI, EBOR i Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) na rzecz utworzenia szeroko zakrojonych ram inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich i powołania grupy sterującej. W dniu 15 grudnia 2008 r. Komisja przedłożyła pierwsze sprawozdanie roczne z prac tej grupy.

Rada z zadowoleniem przyjmuje prace przeprowadzone przez grupę sterującą, Komisję i partnerskie międzynarodowe instytucje finansowe. Rada apeluje jednak o szybsze i wyraźniejsze postępy.

Rada przypomina o potrzebie przeprowadzenia przeglądu istniejących instrumentów i usprawnienia istniejących narzędzi. W tym względzie podkreśla konieczność dalszej harmonizacji i uproszczenia procedur zarówno dla krajów beneficjentów, jak i darczyńców, utrzymania jak najmniejszej liczby pośredników transakcji związanych z dystrybucją pomocy oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych. W szczególności Rada wzywa Komisję, by w porozumieniu z partnerskimi międzynarodowymi instytucjami finansowymi:

przyspieszyła trwające prace nad kompleksową oceną funkcjonowania istniejących narzędzi i programów, w tym analizą dotychczasowych sposobów finansowania pomocy technicznej w dziedzinie inwestycji i działań finansowych wspomaganych pożyczkami udzielanymi przez międzynarodowe instytucje finansowe, oraz przeanalizowała ewentualne obszary, w których istniejące wsparcie jest powielane lub wsparcia tego brakuje; • osiągnęła postępy w realizowaniu inicjatywy, aby ułatwić potencjalne dalsze działania pozwalające na efektywne połączenie zasobów, o ile to możliwe – w ramach wspólnego funduszu powierniczego;

 • przyspieszyła prace nad ograniczeniem liczby instrumentów finansowych i instrumentów pomocy technicznej, jak również usprawnieniem istniejących narzędzi;

 • szybko stworzyła, jak uzgodniono w 2008 roku, wspólną stronę internetową oraz natychmiast zintensyfikowała działania na rzecz stworzenia pojedynczego punktu kontaktowego dla beneficjentów.

Na późniejszym etapie należy rozważyć możliwość dopuszczenia do udziału w ramach inwestycyjnych dla Bałkanów Zachodnich państw darczyńców spoza UE, tak by jeszcze bardziej zwiększyć korzyści dla tego regionu.

Przypominając o celach przedstawionych w konkluzjach Rady ECOFIN z 14 maja 2008 r., Rada zwraca się do państw członkowskich, aby ściśle współpracowały z Komisją nad realizacją tej inicjatywy, a do Komisji – by przedstawiła do końca pierwszej połowy 2009 roku sprawozdanie okresowe na temat dalszych postępów w osiąganiu wyżej wymienionych celów szczegółowych.”INNE SPRAWY

 • Odpowiedzialność depozytariuszy środków finansowych

Na wniosek delegacji francuskiej Rada omówiła przepisy UE dotyczące odpowiedzialności depozytariuszy środków finansowych, a w szczególności wdrożenie w tym kontekście dyrektywy 85/611/EWG w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).

Zwróciła się do Komisji o zbadanie tej kwestii. • Umowa z Liechtensteinem o zwalczaniu nadużyć finansowych

Na wniosek delegacji niemieckiej Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat zaawansowania negocjacji prowadzonych z Liechtensteinem w sprawie umowy o zwalczaniu oszustw podatkowych.

POSIEDZENIA TOWARZYSZĄCE

- Eurogrupa

Ministrowie państw członkowskich strefy euro wzięli udział w posiedzeniu eurogrupy w dniu 19 stycznia.- Śniadanie robocze poświęcone sytuacji gospodarczej

Ministrowie wzięli udział w śniadaniu roboczym, na którym omawiano wdrażanie krajowych planów ratunkowych w sektorze finansowym. Przekazano im również informacje na temat posiedzenia eurogrupy z 19 stycznia.

*

* *


Podczas obiadu ministrowie omówili aspekty międzynarodowego finansowania konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Poznaniu, w Polsce, w dniach 1–12 grudnia, oraz wyniki posiedzenia ministrów finansów i urzędników wysokiego szczebla, które odbyło się w Warszawie w dniach 8–9 grudnia.

Konferencja stron zostanie zwołana w grudniu bieżącego roku w Kopenhadze w celu uzgodnienia przepisów dotyczących zmian klimatycznych na lata po 2012 roku.INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Wsparcie dla Łotwy w celu zaradzenia kryzysowi finansowemu

Rada przyjęła decyzje w sprawie zatwierdzenia pożyczki w wysokości 3,1 mld EUR przyznanej Łotwie w celu zaradzenia obecnemu kryzysowi finansowemu w tym kraju.

Pożyczka ta jest częścią pakietu pomocowego w wysokości 7,5 mld EUR mającego na celu wsparcie bilansu płatniczego Łotwy w średnim okresie. Pakiet ten obejmuje również 1,7 mld EUR z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także wkłady Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i innych krajów europejskich: Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Norwegii, Polski, Szwecji i Finlandii.

Pożyczka UE zostanie udostępniona w ciągu trzech lat, przy maksymalnym średnim terminie wymagalności wynoszącym siedem lat.

Pomoc ta ułatwi Łotwie łagodzenie presji wywieranej na jej rynki kapitałowe i finansowe w następstwie pogorszenia się nastrojów na rynku oraz w związku z coraz większymi obawami co do stanu gospodarki tego kraju w obliczu zaburzeń równowagi związanych z zadłużeniem zewnętrznym Łotwy, pogorszeniem się stanu finansów publicznych oraz wysokiej inflacji kosztowej i cenowej. Łotewski sektor bankowy dotknęły poważne problemy w zakresie płynności i zaufania, a poziom rezerw walutowych obniżył się w związku z interwencją banku centralnego w celu utrzymania powiązania waluty łotewskiej z euro przy dotychczasowym kursie wymiany.

Pożyczka jest uzależniona od tego, czy władze łotewskie przyjmą środki w celu powstrzymania bezpośredniej presji na płynność, przywrócenia długoterminowej stabilności przez wzmocnienie sektora bankowego oraz w celu skorygowania nierównowagi fiskalnej. Łotwa zgodziła się kontynuować krajowe środki polityczne na rzecz zwiększenia konkurencyjności, przy jednoczesnym utrzymaniu kursu wymiany w wąskim korytarzu wahań, z kursem centralnym na obecnej wysokości.

Środki te obejmują natychmiastową i trwałą konsolidację fiskalną, kompleksową strategię uzdrowienia sytuacji w sektorze bankowym, wzmocnienie kompetencji łotewskich organów regulacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego, reformy strukturalne i inne środki.

Decyzje Rady są podejmowane na podstawie unijnego instrumentu1 średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich spoza strefy euro w przypadku trudności finansowych.Zewnętrzni biegli rewidenci krajowych banków centralnych – Malta

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą wyznaczenie KPMG AUDIT Sarl jako zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank of Malta na lata finansowe 2009–2013 (dok. 17303/08).

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu muszą podlegać badaniu przeprowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę.


1Minimalna stawka podstawowa wynosi 15%.

1Ustanowiony na mocy rozporządzenia 332/2002.

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 5389 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

5196/09 (Presse 9)PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość