Strona główna

Komunikat prasowy 3020. posiedzenie Rady Sprawy gospodarcze I finansowe


Pobieranie 76.59 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar76.59 Kb.RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

10689/10

PRESSE 162


PR CO 7
KOMUNIKAT PRASOWY

3020. posiedzenie RadySprawy gospodarcze i finansowe

Luksemburg, 8 czerwca 2010 r.


Przewodnicząca Elena SALGADO, druga wicepremier oraz minister gospodarki Hiszpanii


Główne wyniki posiedzenia Rady

Przygotowując się do czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej, Rada przyjęła konkluzje w sprawie nowej strategii UE Europa 2020 na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, a także w sprawie projektu wytycznych polityki gospodarczej, które mają być przestrzegane w ramach nowej strategii.

Oceniła postępy Estonii na drodze do spełnienia kryteriów unii gospodarczej i walutowej z myślą o umożliwieniu jej przyjęcia euro 1 stycznia 2011 r. Odpowiedni wniosek zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

Rada zatwierdziła projekt rozporządzenia służącego wzmocnieniu przepisów dotyczących jakości i wiarygodności danych statystycznych wykorzystywanych do oceny danych dotyczących deficytu i zadłużenia państw członkowskich w ramach unijnej procedury nadmiernego deficytu.

W świetle przeglądu śródokresowego zatwierdziła projekt dostosowania mandatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego do udzielania kredytów na przedsięwzięcia spoza UE. Rada zgodziła się rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim z myślą o zatwierdzeniu nowego mandatu w pierwszym czytaniu.

Zatwierdziła projekt rozporządzenia mający na celu umożliwienie państwom członkowskim zdwojenie wysiłków w walce z oszustwami związanymi z VAT, w szczególności poprzez utworzenie Eurofisc, sieci urzędników krajowych zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem nowych przypadków oszustw transgranicznych związanych z VAT.

Rada przyjęła konkluzje w sprawie emerytur, analizując, w jaki sposób polityki publiczne mogą najlepiej zapewnić stabilne, dostępne i odpowiednie dochody na emeryturze.

Przyjęła również konkluzje w sprawie wdrożenia unijnego Kodeksu postępowania w zakresie szkodliwej konkurencji podatkowej, wzywając Komisję do rozpoczęcia rozmów z Liechtensteinem i Szwajcarią w sprawie stosowania zasad i kryteriów określonych w tym kodeksie

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY Error: Reference source not found

OMAWIANE PUNKTY

ROZSZERZENIE STREFY EURO – ESTONIA Error: Reference source not found

PAKT STABILNOŚCI I WZROSTU – REALIZACJA Error: Reference source not found

Cypr: program stabilności Error: Reference source not found

Działania w następstwie środków konsolidacji fiskalnej w niektórych państwach członkowskich Error: Reference source not found

PRZYGOTOWANIA DO CZERWCOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ Error: Reference source not found

Strategia Europa 2020 na rzecz rozwoju gospodarczego i zatrudnienia – konkluzje Rady Error: Reference source not found

Środki wzmocnienia regulacji sektora finansowego Error: Reference source not found

Strategie wyjścia: środki budżetowe Error: Reference source not found

Przygotowania do szczytu państw grupy G-20 w Toronto Error: Reference source not found

SPRAWY RÓŻNE Error: Reference source not found

POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY Error: Reference source not foundINNE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Procedura nadmiernego deficytu - dane statystyczne Error: Reference source not found

 • Europejski Bank Inwestycyjny – mandat do prowadzenia zewnętrznej działalności kredytowej Error: Reference source not found

 • Emerytury – konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Oszustwa związane z VAT – współpraca transgraniczna – sieć Eurofisc Error: Reference source not found

 • Szkodliwa konkurencja podatkowa – kodeks postępowania – konkluzje Rady Error: Reference source not found

 • Systemy opodatkowania bezpośredniego – koordynacja przepisów dotyczących zwalczania nadużyć Error: Reference source not found

SPRAWY ZAGRANICZNE

 • UE – Czarnogóra – regulamin wewnętrzny Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia Error: Reference source not found

WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • EULEX Kosowo – przedłużenie misji Error: Reference source not found

POLITYKA NA RZECZ ROZWOJU

 • Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej – sprawozdanie specjalne – konkluzje Rady Error: Reference source not found

UCZESTNICY

Belgia:

Didier REYNDERS wicepremier oraz minister finansów i reform instytucjonalnychBułgaria:

Ana MICHAJŁOWA wiceminister finansówRepublika Czeska:

Eduard JANOTA minister finansówDania:

Claus HJORT FREDERIKSEN minister finansówNiemcy:

Jörg ASMUSSEN sekretarz stanu, Ministerstwo FinansówEstonia:

Jürgen LIGI minister finansówIrlandia:

Brian LENIHAN minister finansówGrecja:

George PAPACONSTANTINOU minister finansówHiszpania:

Elena SALGADO druga wicepremier oraz minister gospodarki i finansów

José Manuel CAMPA sekretarz stanu ds. gospodarczych

Francja:

Christine LAGARDE minister gospodarki, przemysłu i zatrudnieniaWłochy:

Giulio TREMONTI minister gospodarki i finansówCypr:

Charilaos STAVRAKIS minister finansówŁotwa:

Einars REPŠE minister finansówLitwa:

Ingrida ŠIMONYTĖ minister finansówLuksemburg:

Luc FRIEDEN minister finansówWęgry:

Gyorgy MATOLCSY minister ds. gospodarczychMalta:

Tonio FENECH minister finansów, gospodarki i inwestycjiNiderlandy:

Jan Kees de JAGER minister finansówAustria:

Josef PRÖLL wicekanclerz i federalny minister finansówPolska:

Jan VINCENT-ROSTOWSKI minister finansówPortugalia:

Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS minister stanu, minister finansówRumunia:

Alexandru NAZARE sekretarz stanu, Ministerstwo FinansówSłowenia:

Franc KRIŽANIČ minister finansówSłowacja:

Peter KAŽIMÍR sekretarz stanu, Ministerstwo FinansówFinlandia:

Jyrki KATAINEN wicepremier, minister finansówSzwecja:

Anders BORG minister finansówZjednoczone Królestwo:

Mark HOBAN sekretarz finansowyKomisja:

Olli REHN członek

Michel BARNIER członek

Inni uczestnicy:

Jean-Claude TRICHET prezes Europejskiego Banku Centralnego

Philippe MAYSTADT prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Thomas WIESER przewodniczący Komitetu Ekonomiczno–Finansowego

Lorenzo CODOGNO przewodniczący Komitetu Polityki Gospodarczej

OMAWIANE PUNKTY

ROZSZERZENIE STREFY EURO – ESTONIA

Rada zapoznała się z następującymi dokumentami: • sprawozdania Komisji i Europejskiego Banku Centralnego dotyczące wypełnienia kryteriów konwergencji unii gospodarczej i walutowej (UGW) przez dziewięć państw spoza strefy euro objętych derogacją dotyczącą UGW1

 • wniosek dotyczący decyzji Rady mającej na celu umożliwienie Estonii przyjęcia euro 1 stycznia 2011 r.

Przedstawiciele państw członkowskich, których walutą jest euro, przyjęli zalecenie dla Rady, aby poparła ona przystąpienie Estonii do strefy euro (dok. 10258/10). Rada zatwierdziła tekst pisma, które ma zostać wysłane przez jej przewodniczącego do Rady Europejskiej, z myślą o omówieniu tej kwestii na posiedzeniu 17 czerwca.

Decyzja ma zostać podjęta na posiedzeniu Rady 13 lipca.

Rada zgodziła się z oceną Komisji, że Estonia osiągnęła wysoki poziom stabilnej konwergencji, a zatem spełnia warunki niezbędne do przyjęcia euro. Wniosek Komisji doprowadziłby do uchylenia derogacji w stosunku do Estonii ze skutkiem od 1 stycznia 2011 r.

Euro stosuje obecnie jako walutę szesnaście spośród dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy. Banknoty i monety euro zostały wprowadzone w 12 spośród tych państw 1 stycznia 2002 r., w Słowenii – 1 stycznia 2007 r., na Cyprze i na Malcie – 1 stycznia 2008 r., a na Słowacji – 1 stycznia 2009 r.PAKT STABILNOŚCI I WZROSTU – REALIZACJA

Cypr: program stabilności

Rada przyjęła opinię, wymaganą zgodnie z paktem stabilności i wzrostu UE, w sprawie zaktualizowania przez Cypr programu stabilności.

Programy stabilności, stosowane wyłącznie w państwach, które przyjęły euro, mają na celu zapewnienie równowagi finansów publicznych pod kątem wzmocnienia warunków sprzyjających stabilności cen i zrównoważonemu rozwojowi.

Działania w następstwie środków konsolidacji fiskalnej w niektórych państwach członkowskich

Rada przeprowadziła wymianę poglądów w sprawie działań następczych, które należy podjąć w zakresie dodatkowych środków konsolidacji fiskalnej przyjętych przez Hiszpanię i Portugalię, co zostało ogłoszone na posiedzeniu 18 maja.

Uwzględniła wstępną ocenę środków dokonaną przez Komisję i zgodziła się je przeanalizować na posiedzeniu 13 lipca w ramach unijnej procedury nadmiernego deficytu.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu 9 maja Rada i państwa członkowskie podjęły decyzję w sprawie kompleksowego pakietu środków służących zachowaniu stabilności finansowej w Europie. W tym kontekście Rada wyraziła silne dążenie do zapewnienia stabilności budżetowej i zwiększenia wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich oraz zgodziła się, aby plany konsolidacji fiskalnej i reformy strukturalne zostały w razie potrzeby przyspieszone.PRZYGOTOWANIA DO CZERWCOWEJ RADY EUROPEJSKIEJ

Ogólne wytyczne polityk gospodarczych

Rada zaakceptowała sprawozdanie dotyczące projektu ogólnych wytycznych polityk gospodarczych UE i państw członkowskich (dok. 10262/10).

Postanowiła przedłożyć to sprawozdanie do zatwierdzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej 17 czerwca.

Projekt zalecenia wraz z projektem decyzji dotyczącej wytycznych w sprawie polityk zatrudnienia państw członkowskich stanowią „zintegrowane wytyczne” ustanawiające wieloletnie ramy reform strukturalnych, które mają być zrealizowane jako część nowej strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Na podstawie zintegrowanych wytycznych państwa członkowskie opracują krajowe programy reform określające szczegółowo, jakie działania należy podjąć. Szczególny nacisk położony zostanie na działania służące osiąganiu celów krajowych i środkom służącym usuwaniu czynników, które ograniczają zrównoważony rozwój na szczeblu krajowym.

Co roku Rada Europejska będzie oceniać postępy w realizacji strategii zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym. Jednocześnie analizowany będzie rozwój makroekonomiczny, strukturalny i rozwój konkurencji, a także ogólna stabilność finansowa.

Rada ma przyjąć przedmiotowe zalecenie na posiedzeniu 13 lipca.

Strategia Europa 2020 na rzecz rozwoju gospodarczego i zatrudnienia – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje i wyraziła zgodę na przekazanie ich Radzie Europejskiej na jej posiedzeniu 17 czerwca.

Europa 2020

1. Europa 2020 to nowa strategia Unii Europejskiej na rzecz inteligentnych, zrównoważonych i powszechnych rozwoju i zatrudnienia. Jest ona główną składową reakcji Europy na najgorszy kryzys gospodarczy świata od lat 30-tych XX wieku, który zagroził stabilności makroekonomicznej i finansowej oraz – w przypadku niepodejmowania na bieżąco działań politycznych – mógł wywrzeć ogromny wpływ na potencjał wzrostu gospodarki europejskiej na wiele lat naprzód. Europa 2020 stanowi rozwiązanie zarówno naglących, jak i długoterminowych problemów związanych ze stabilizacją makroekonomiczną i finansową. Zapewnia odpowiednie ramy realizacji strategii wycofywania krótkoterminowego wsparcia w sytuacjach kryzysowych, łącząc wycofywanie w odpowiednim momencie bodźców fiskalnych, środki z zakresu gospodarki realnej i wsparcie dla sektora finansowego z wprowadzaniem reform strukturalnych stymulujących wzrost w ujęciu średnio- i długoterminowym. Celem strategii jest także stawienie czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa, globalizacją i zmianą klimatu, problemami w dziedzinie konkurencyjności i nierównowagą makroekonomiczną, które to wyzwania istniały przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego.

2. Istotą nowej strategii są ramy zwiększonej koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich, której podstawą jest rozszerzony nadzór krajowy obejmujący w sposób zintegrowany wszystkie istotne obszary polityki makroekonomicznej i strukturalnej. Te udoskonalone ramy powinny ułatwiać bezzwłoczną realizację strategii wyjścia i spełniać pilne potrzeby w zakresie konsolidacji fiskalnej w perspektywie krótko- i średnioterminowej, dzięki sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu strategiom konsolidacji budżetowej koncentrującym się na ograniczaniu wydatków; powinno im także towarzyszyć wdrażanie długoterminowych polityk mających eliminować czynniki hamujące wzrost gospodarczy.

Cele

3. Rada ODNOTOWUJE postęp w określaniu wartości odniesienia dla europejskich celów dotyczących edukacji i opracowaniu wskaźników w dziedzinie włączenia społecznego. Wymierne cele powinny stanowić element zintegrowanych wytycznych. Rada PODKREŚLA znaczenie spójności celów z ogólnymi założeniami strategii Europa 2020, którymi są wzrost gospodarczy i zatrudnienie, oraz z potrzebą konsolidacji fiskalnej. W szczególności cel UE dotyczący włączenia społecznego powinien uwzględniać aspekt związany z rynkiem pracy.

4. Rada ODNOTOWUJE także postęp, jaki państwa członkowskie osiągnęły w określaniu swoich celów krajowych w następstwie dialogu z Komisją prowadzonego z myślą o sprawdzeniu zgodności między celami krajowymi a europejskimi. Rada ZACHĘCA Komisję, by kontynuowała współpracę z organami krajowymi prowadzącą do ustalenia – w kolejnych krajowych programach reform – celów krajowych, które będą realistyczne i ambitne i które będą odpowiedzią na określone czynniki makrostrukturalne hamujące wzrost gospodarczy. Aktualna sytuacja pokazuje, że cele krajowe wydają się być zasadniczo zgodne z celami ustalonymi na szczeblu UE.

5. ZDANIEM Rady wymierne cele powinny być postrzegane jako odzwierciedlenie ogólnych postępów na drodze do urzeczywistnienia wizji Europa 2020. Rada PROPONUJE, aby wymierne cele krajowe były zgodne z następującymi zasadami: • Cele krajowe powinny być ambitne, a jednocześnie realistyczne. Powinny uwzględniać krajowe czynniki makrostrukturalne hamujące wzrost gospodarczy oraz sytuację danego kraju pod względem stopnia rozwoju gospodarczego, a także wyzwania makroekonomiczne, społeczne, środowiskowe i budżetowe stojące przed poszczególnymi krajami.

 • Państwa członkowskie powinny być w pełni odpowiedzialne za swoje cele krajowe, dążąc do nich bez podziału obciążenia. Cele każdego z państw członkowskich powinny jednak być zasadniczo zbieżne i spójne – zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE. Istotną rolę do odegrania ma Rada ECOFIN, która dba o ścisłe przestrzeganie ogólnych ograniczeń budżetowych.

 • Wszystkie państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia postępu, jednak nie na zasadzie podziału obciążenia: kraje o większym deficycie powinny zasadniczo wnosić większy wkład w osiągnięcie ogólnego celu, pamiętając jednocześnie o tym, że konieczna jest konsolidacja fiskalna.

 • Należy właściwie uwzględniać powiązania między celami, zważywszy na fakt, że osiągnięcie jednego celu może przyczynić się do osiągnięcia innych.

 • Należy regularnie dokonywać przeglądu postępu realizacji wymiernych celów, a w razie konieczności trzeba przeprowadzić przegląd śródokresowy.

6. Rada PODKREŚLA, że priorytetowo należy traktować te polityki na szczeblu UE i krajowym, które wzmacniają systemy zachęt przyczyniające się do osiągania celów; powinny one być zgodne ze zobowiązaniami dotyczącymi konsolidacji fiskalnej podjętymi w kontekście paktu stabilności i wzrostu. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do celu dotyczącego tempa wzrostu wydatków na badania i rozwój (tutaj wzrastać powinny głównie wydatki ponoszone przez sektor prywatny), celu dotyczącego włączenia społecznego/celu w zakresie ubóstwa (w tym przypadku wzrost zatrudnienia, przykładowo w grupach, które aktualnie są społecznie wykluczone, powinien w największym stopniu przyczyniać się do osiągnięcia postępu) oraz celu dotyczącego efektywności energetycznej (w tym przypadku konsumenci energii korzystający z oszczędności energii powinni zasadniczo ponosić dodatkowe koszty inwestycyjne).

Zintegrowane wytyczne

7. Rada PRZYJMUJE sprawozdanie, które zostanie przedstawione do wiadomości Radzie Europejskiej na posiedzeniu w dniu 17 czerwca, dotyczące ogólnych wytycznych polityki gospodarczej stanowiących element ulepszonych zintegrowanych wytycznych. Postulowane ogólne wytyczne polityki gospodarczej (OWPG) są właściwymi ramami odniesienia dla państw członkowskich i UE w zakresie ich polityk gospodarczych. Rada PODKREŚLA, że OWPG stanowią podstawę prawną zaleceń dotyczących poszczególnych krajów na mocy art. 121 ust. 2, są zatem szczególnie istotne dla wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej UE.Główne czynniki hamujące wzrost gospodarczy

8. Rada POTWIERDZA znaczenie, jakie ma zidentyfikowanie najważniejszych krajowych makrostrukturalnych czynników hamujących wzrost gospodarczy oraz opracowanie polityk mających wyeliminować te czynniki, tak aby możliwe było stworzenie warunków sprzyjających przyszłemu trwałemu i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i zatrudnieniu. Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE prace, jakie w tej dziedzinie prowadzi Komisja wspólnie z państwami członkowskimi, Komitetem Polityki Gospodarczej i Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, a także ZATWIERDZA opracowane przez wspomniane komitety sprawozdanie dotyczące określenia krajowych czynników makrostrukturalnych hamujących wzrost gospodarczy. Wzywa się państwa członkowskie, by uwzględniły te propozycje podczas określania czynników hamujących wzrost gospodarczy w krajowych programach reform.

9. Rozwiązanie problemu czynników hamujących wzrost gospodarczy wymaga stworzenia właściwych ram w perspektywie średnio- i długoterminowej na poziomie makro, służących pokonaniu problemów natury budżetowej i makrofinansowej, a także zmniejszeniu nierównowagi zewnętrznej. <Polityki będą także musiały przyczyniać się do pobudzania czynników stymulujących wzrost gospodarczy, które oddziałują na poziomie makroekonomicznym, takich jak polityki w zakresie rynku pracy i rynku produktowego, jak również polityki w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, zmiany klimatu i edukacji. Duże znaczenie będzie mieć kształtowanie przez państwa członkowskie takich polityk, które odnoszą się do czynników hamujących wzrost gospodarczy i stwarzają w ten sposób odpowiednie warunki dla przyszłego trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Wzmocniona koordynacja polityki gospodarczej i usprawniona realizacja harmonogramu prac

10 Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE komunikat Komisji w sprawie wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej dla całej UE, a w szczególności dla strefy euro, który zawiera propozycje dotyczące wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu, szerszego nadzoru nad rozwojem sytuacji makroekonomicznej i sytuacji w zakresie konkurencyjności wewnątrz strefy euro, a także zintegrowanej koordynacji polityki gospodarczej w UE.

11. Rada Z APROBATĄ PRZYJMUJE prace przeprowadzone przez grupę zadaniową utworzoną przez przewodniczącego Rady Europejskiej i oczekuje jej propozycji, w tym propozycji dotyczących wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej i wzmocnienia paktu stabilności i wzrostu.

12. Rada JEST ZDANIA, że nadzór w ramach strategii Europa 2020 i paktu stabilności i wzrostu należy zorganizować w następujący sposób: • Sprawozdawczość do celów programów stabilności i konwergencji oraz krajowych programów reform powinna zostać lepiej zharmonizowana i powinna uwzględniać wskazówki Rady Europejskiej. Wszystkie te obszary polityki należy analizować w sposób zintegrowany. Poszczególne instrumenty będą jednak wyraźnie od siebie oddzielone. W pełni zachowany zostanie integralny charakter paktu stabilności i wzrostu, jak również szczególny obowiązek Rady ECOFIN polegający na nadzorze nad jego wdrożeniem.

 • Nadzór powinien być szerszy, bardziej szczegółowy i skuteczniejszy; powinien w większym stopniu koncentrować się na kwestiach merytorycznych i lepiej uwzględniać aspekt związany ze strefą euro.

 • Nadzór powinien być uwzględniany w kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym; powinien także zapewniać ogólną spójność z perspektywy UE i całej strefy euro. Kwestie te musi jeszcze omówić grupa zadaniowa.

 • Harmonogram sprawozdawczości i przedstawiania wytycznych politycznych powinien uwzględnić potrzebę należytego przygotowania na szczeblu krajowym; trzeba w nim także określić najlepszy termin przeprowadzenia oceny krajowych polityk budżetowych, z właściwym uwzględnieniem roli parlamentów krajowych.

 • Należy w pełni wykorzystać wzajemne powiązania i komplementarność polityk UE i polityk krajowych.

 • Trzeba unikać dublowania działań i minimalizować obciążenie państw członkowskich obowiązkami sprawozdawczymi.

13. Rada ZWRACA SIĘ DO Komisji, aby przedstawiła przegląd czynników hamujących wzrost gospodarczy na poziomie UE przewidziany w ramach projektów przewodnich oraz by określiła, jak filar tematyczny można by wykorzystać do wypracowywania zaleceń strategicznych przeznaczonych dla państw członkowskich. W tym kontekście Komisja powinna zadbać o to, by w dialogu z państwami członkowskimi stworzono w tym celu właściwe ramy oceny”.

Środki wzmocnienia regulacji sektora finansowego

Rada zatwierdziła sprawozdanie dla Rady Europejskiej z myślą o posiedzeniu w dniu 17 czerwca; sprawozdanie dotyczy postępów w zakresie wzmacniania regulacji sektora finansowego w odpowiedzi na kryzys na globalnych rynkach finansowych.

Odnotowała również:


 • przekazane przez prezydencję informacje na temat toczących się negocjacji z Parlamentem Europejskim w tej dziedzinie, w szczególności w zakresie reformy ram UE dotyczących nadzoru nad usługami finansowymi i projektu przepisów UE obejmujących podmioty zajmujące się zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, takimi jak fundusze hedgingowe i fundusze private equity;

 • przekazane przez Komisję informacje dotyczące programu prac Komisji w zakresie usług finansowych, w tym komunikat na temat ewentualnego ustanowienia środków, które pozwolą na uporządkowane rozwiązywanie instytucji finansowych, w przypadku ich niewłaściwego działania.

Strategie wyjścia: środki budżetowe

Rada zatwierdziła sprawozdanie dla Rady Europejskiej w dniu 17 czerwca dotyczące postępów w opracowywaniu strategii wyjścia, która pozwoli na wycofanie środków stymulacji budżetowej wprowadzonych w reakcji na kryzys gospodarczy (dok. 10251/10).Przygotowania do szczytu państw grupy G-20 w Toronto

Rada zgodziła się przedłożyć Radzie Europejskiej zakres zadań z myślą o przewidzianych na posiedzenie w dniu 17 czerwca przygotowaniach do szczytu państw grupy G-20, który odbędzie się w Toronto w dniach 26–27 czerwca.

Szczyt w Toronto skupiać się będzie na naprawie po globalnym kryzysie gospodarczo-finansowym i na realizacji zobowiązań przyjętych na poprzednich szczytach grupy państw G-20, wciąż tworząc podstawy dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju.

Grupa państw G-20 została ustanowiona w 1999 r. po azjatyckim kryzysie finansowym z 1997 r. i do 2008 r. na jej forum odbywały się coroczne posiedzenia ministrów finansów i prezesów banków centralnych. Liderzy państw grupy G-20 spotkali się po raz pierwszy w Waszyngtonie w listopadzie 2008 r. w celu opracowania skoordynowanej reakcji na globalny kryzys gospodarczy. Później odbyły się szczyty w Londynie w kwietniu 2009 r. i w Pittsburghu we wrześniu 2009 r.; na tych szczytach G-20 stała się głównym forum międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Podczas tych trzech szczytów liderzy państw grupy G-20 uzgodnili środki mające przywrócić zaufanie do gospodarki, jak również działania służące wzmocnieniu regulacji sektora finansowego. Zobowiązali się również zreformować międzynarodowe instytucje finansowe, tak aby promować handel i walczyć z protekcjonizmem.

SPRAWY RÓŻNE

- Grupa zadaniowa ds. zarządzania gospodarczego

Rada przyjęła do wiadomości postępy prac grupy zadaniowej, którą kieruje przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy; prace te mają na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Wyraziła poparcie dla prac grupy zadaniowej, szczególnie w zakresie wzmocnienia dyscypliny budżetowej w ramach paktu stabilności i wzrostu, rozszerzenia nadzoru makroekonomicznego, zapewnienia skutecznych mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz poprawy przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego i koordynacji tego zarządzania.

POSIEDZENIA PRZY OKAZJI POSIEDZENIA RADY

Przy okazji posiedzenia Rady odbyły się następujące spotkania:- Eurogrupa

Ministrowie państw członkowskich strefy euro spotkali się na posiedzeniu eurogrupy w dniu 7 czerwca.- Grupa zadaniowa ds. zarządzania gospodarczego

Ministrowie uczestniczyli 7 czerwca w kolacji roboczej z udziałem grupy zadaniowej ds. zarządzania gospodarczego, którą kieruje przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.- Doroczne posiedzenie gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Ministrowie spotkali się jako gubernatorzy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na corocznym posiedzeniu gubernatorów EBI.

*

* *


Podczas obiadu ministrowie dyskutowali o sytuacji gospodarczej.

POZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Procedura nadmiernego deficytu - dane statystyczne

Rada uzgodniła podejście ogólne do projektu rozporządzenia mającego na celu wzmocnienie przepisów dotyczących danych statystycznych wykorzystywanych w ramach procedury nadmiernego deficytu UE.

Celem jest umożliwienie Komisji i państwom członkowskim skuteczniejszej współpracy pod kątem poprawy jakości i wiarygodności danych statystycznych wykorzystywanych do określania deficytu budżetowego i zadłużenia.

Rozporządzenie zostanie przyjęte na jednym z najbliższych posiedzeń Rady po wydaniu opinii przez Parlament Europejski.

Dodatkowe informacje znaleźć można w komunikacie prasowym 10728/10.

Europejski Bank Inwestycyjny – mandat do prowadzenia zewnętrznej działalności kredytowej

Rada uzgodniła podejście ogólne do projektu decyzji mającej na celu modyfikację aktualnego mandatu Europejskiego Banku Inwestycyjnego do udzielania gwarantowanych z budżetu UE kredytów na przedsięwzięcia spoza UE.

Decyzja ta poprzedzona została średniookresowym badaniem zastosowania mandatu EBI do prowadzenia zewnętrznej działalności kredytowej na lata 2007–2013.

Rada zwróciła się do prezydencji o rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim na podstawie tego podejścia ogólnego z myślą o przyjęciu decyzji w pierwszym czytaniu.

Dodatkowe informacje znaleźć można w komunikacie prasowym 10720/10.

Emerytury – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Rada Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE okresowe wspólne sprawozdanie w sprawie emerytur opracowane przez Komitet Polityki Gospodarczej i Komitet Ochrony Socjalnej oraz POTWIERDZA swoje zobowiązanie na rzecz dążenia do osiągnięcia wspólnych celów dotyczących zapewnienia ciągłości emerytur i ich odpowiedniej wysokości, a także na rzecz realizowania trójtorowej strategii mającej przeciwstawiać się gospodarczym i budżetowym skutkom starzenia się społeczeństw:


 • szybsze zmniejszanie zadłużenia;

 • zwiększanie stopy zatrudnienia i podnoszenie wydajności; oraz

 • przeprowadzenie reformy systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.

Rada PODKREŚLA, że sprawą pilną jest podejmowanie dalszych działań, by zwiększyć długoterminową stabilność finansów publicznych, która stanowi podstawę utrzymania zdolności do zapewnienia należytych emerytur.

Rada OCZEKUJE na ostateczną wersję wspólnego sprawozdania w sprawie emerytur pod koniec 2010 roku. W sprawozdaniu tym zostaną nakreślone główne ogólne wyzwania polityczne oraz wyzwania, którym muszą sprostać poszczególne kraje, co ukierunkuje we właściwy sposób merytoryczne dokonywanie wyborów politycznych w zakresie zapewnienia w Europie ciągłości emerytur i ich odpowiedniej wysokości”.Oszustwa związane z VAT – współpraca transgraniczna – sieć Eurofisc

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu rozporządzenia mającego na celu umożliwienie państwom członkowskim zdwojenie wysiłków w walce z oszustwami związanymi z VAT.

Projekt porozumienia ustanawia Eurofisc, sieć urzędników krajowych zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem nowych przypadków oszustw transgranicznych związanych z VAT.

Rozporządzenie zostanie przyjęte bez jego omawiania na jednym z najbliższych posiedzeń Rady po ostatecznej redakcji tekstu.

Dodatkowe informacje znaleźć można w komunikacie prasowym 10730/10.

Szkodliwa konkurencja podatkowa – kodeks postępowania – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje.

„W odniesieniu do kodeksu postępowania Rada:


 • pozytywnie ocenia postępy osiągnięte podczas prezydencji hiszpańskiej przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej), opisane w jej sprawozdaniu (dok. 10033/10 FISC 47);

 • zwraca się do grupy z prośbą o dalszy nadzór, czy w kwestiach objętych kodeksem nie są wprowadzane nowe uregulowania i czy uregulowania szkodliwe są wycofywane, oraz o kontynuowanie prac w ramach pakietu uzgodnionego przez Radę (ECOFIN) w dniu 5 grudnia 2008 r. (dok. 16410/08 FISC 174);

 • aby ułatwić prace grupy w zakresie propagowania przyjmowania w państwach trzecich zasad zawartych w kodeksie postępowania, zachęca Komisję do rozpoczęcia z Liechtensteinem i Szwajcarią dialogu na temat stosowania zasad i kryteriów kodeksu oraz do przedstawienia Grupie ds. Kodeksu Postępowania sprawozdania na ten temat przed zakończeniem prezydencji belgijskiej;

 • zachęca grupę do przedstawienia Radzie sprawozdania z prac przed zakończeniem prezydencji belgijskiej”.

Systemy opodatkowania bezpośredniego – koordynacja przepisów dotyczących zwalczania nadużyć

Rada przyjęła rezolucję w sprawie koordynacji polityk podatkowych państw członkowskich w kwestii przepisów dotyczących zwalczania nadużyć.

Rezolucja znajduje się w dokumencie 10597/10.

SPRAWY ZAGRANICZNE

UE – Czarnogóra – regulamin wewnętrzny Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia

Rada przyjęła decyzję dotyczącą stanowiska UE, które ma zostać przyjęte na forum Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE – Czarnogóra w sprawie regulaminu wewnętrznego tej rady.WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

EULEX Kosowo – przedłużenie misji

Rada podjęła decyzję przedłużającą misję Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX Kosowo) o dwa lata do 14 czerwca 2012 r.

W decyzji podkreśla się zdecydowane dążenie UE do wspomagania Kosowa, a w szczególności wspierania praworządności w tym państwie i jego perspektywy europejskiej.

EULEX Kosowo to największa misja cywilna uruchomiona w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.

Celem misji jest – we współpracy z instytucjami Kosowa – wspieranie kosowskich władz i organów egzekwowania prawa na drodze do stabilności i rozliczalności. Kosowo będzie dalej rozwijać i wzmacniać niezależny i wieloetniczny system sprawiedliwości oraz wieloetniczne służby policyjne i celne, tak aby te instytucje były wolne od wpływów politycznych i działały zgodnie ze standardami międzynarodowymi i dobrymi praktykami europejskimi. Misja, w ramach pełnej współpracy z innymi programami wsparcia UE, będzie realizować swój mandat poprzez monitorowanie, szkolenie i doradzanie, zachowując jednak pewne uprawnienia wykonawcze.

Misja EULEX Kosowo została uruchomiona w dniu 4 lutego 2008 r. w ramach wspólnego działania 2008/124/WPZiB i miała zakończyć się w dniu 14 czerwca 2010 r. Osiągnęła ona swoją pełną początkową zdolność w grudniu 2008 r., a pełną zdolność operacyjną – w kwietniu 2009 r. Misja realizuje swój mandat w całym Kosowie.

Dodatkowe informacje na temat misji EULEX Kosowo: http://www.eulex-kosovo.eu

Materiały wideo: tvnewsroom.consilium.europa.euPOLITYKA NA RZECZ ROZWOJU

Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej – sprawozdanie specjalne – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje przedstawione w dok. 9952/10.1Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Szwecja i Węgry. (Dania i Zjednoczone Królestwo nie zdecydowały się na przyjęcie euro.)

PRASA

Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUKSELA Tel.: +32 (0)2 281 8914 / 6319 Faks: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10689/10PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość