Strona główna

Komunikat prasowy Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S. A. od wczoraj pod nową nazwą – Grupa Azoty Spółka Akcyjna


Pobieranie 27.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar27.58 Kb.Tarnów, 23 kwietnia 2013 r.Komunikat prasowy

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. od wczoraj pod nową nazwą – Grupa Azoty Spółka Akcyjna
22 kwietnia 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmiany w treści Statutu Spółki. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach Spółka Akcyjna działa pod firmą Grupa Azoty Spółka Akcyjna.
Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 26 marca 2013 roku przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, w którym zawarto zmiany uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 marca 2013 roku. Krajowy Rejestr Sądowy wczoraj zarejestrował postanowienia Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki dotyczą brzmienia § 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:

„1. Spółka działa pod firmą: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów”
Po wprowadzeniu zmian przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i uwzględnieniu ich w tekście jednolitym Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą, nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:
„1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty S.A.”.

3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty”
Grupa Azoty S.A. to nowa nazwa Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Grupa Azoty kontynuuje tradycje fabryki założonej przed 85 laty z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, której powstanie było jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. W swoich działaniach strategicznych Grupa Azoty stawia na rozwój, innowacyjność oraz dbałość o środowisko naturalne. Jest jedną z kluczowych europejskich grup z branży chemicznej. Wytwarza nawozy azotowe i wieloskładnikowe, tworzywa konstrukcyjne, alkohole OXO i plastyfikatory. Jest drugim producentem co do wielkości produkcji nawozów. Piątym zintegrowanym europejskim producentem poliamidów i jedynym polskim producentem polioksymetylenu. Należy do europejskiej czołówki producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów.
Grupa Azoty S.A. to grupa kapitałowa, która została utworzona przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Powstała w wyniku przeprowadzonego przez spółkę dominującą Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. procesu konsolidacji sektora tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Najważniejszymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie są:

Zakłady Azotowe w Tarnowie

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (93,48 proc. kapitału akcyjnego)

Zakłady Chemiczne Police S.A. (66 proc. kapitału akcyjnego)

Grupa Azoty Puławy (95,89 proc. kapitału akcyjnego)

ATT Polymers GmbH (100 proc. kapitału)

W skład Grupy wchodzą również spółki logistyczne i wsparcia produkcyjnego, głównie o charakterze usługowym.

Struktura akcjonariatu spółki Grupa Azoty S.A.

Na podstawie informacji otrzymanych do dnia 23 kwietnia 2013 roku spółka Grupa Azoty S.A. przekazuje informacje o strukturze akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5 proc. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

Skarb Państwa

44 764 617

45,13%

44 764 617

45,13%

ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9 883 323

9,96%

9 883 323

9,96%

Aviva Otwarty

Fundusz Emerytalny

Aviva BZ WBK


7 800 000

7,86%

7 800 000

7,86%

W. Kantor wraz z podmiotami powiązanymi (w tym Grupa Acron)

15 216 094

15,34%

15 216 094

15,34%

Pozostali

21 531 450

21,71%

21 531 450

21,71%
99 195 484

100,0%

99 195 484

100,0%


w tym,

akcje serii AA i B 39 116 421

akcje serii C 24 999 023

akcje serii D 35 080 040
* zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązek informacyjny spoczywa również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z   pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Struktura powiązań rosyjskiego akcjonariusza Grupy Azoty S.A.Kierunki rozwoju Grupy Azoty S.A.
Zarząd Grupy Azoty w opublikowanej w ubiegłym roku strategii Grupy Kapitałowej na lata 2012-2020 określił skuteczne kierunki na przyszłość. W latach 2012-2020 domeną Grupy Kapitałowej będzie prowadzenie działalności produkcyjnej i handlowej w następujących sektorach:
- sektor produktów rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych

- sektor zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych

- sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz chemikaliów specjalistycznych

- sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku i bieli tytanowej


Dążąc do wzrostu wartości Grupa Azoty S.A. w swej działalności będzie koncentrować się na wykorzystywaniu szans występujących w otoczeniu oraz rozwijaniu kompetencji mających kluczowy wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy. Nadal przestrzegać będzie zasad zrównoważonego rozwoju, ograniczając w racjonalnym, ekonomicznym zakresie oddziaływania na środowisko naturalne przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb lokalnej społeczności.

Dodatkowych informacji udziela:

Hanna Węglewska

Rzecznik Prasowy Grupy Azoty

tel. kom: +48 785 780 005e-mail: rzecznikgrupa@grupaazoty.com


www.grupaazoty.com©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość