Komunikat Rady Głównej zzp I pp rp w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego opublikowanego w związku z Uchwałą z dnia 27 września 2012Pobieranie 11.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar11.75 Kb.
Katowice 5 października 2012 r.

Komunikat Rady Głównej ZZP i PP RP w sprawie stanowiska Prokuratora Generalnego opublikowanego w związku z Uchwałą z dnia 27 września 2012.

Rada Główna ZZP i PP RP po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego opublikowanym w związku z uchwałą Rady Głównej Związku z 27 września 2012 r.


z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowaną przez autora wspólną troskę o prawidłowe funkcjonowanie Prokuratury, jednakże z przykrością zauważa, iż szereg zawartych
w tym stanowisku stwierdzeń - w szczególności tych polemicznych z treścią uchwały- nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

W pierwszej kolejności odnieść należy się do zawartego w cytowanym piśmie stwierdzenia: „Podkreślam przy tym, że przemawiając w Sejmie, posłużyłem się terminem „postępowania wyjaśniające-dyscyplinarne”, nie zaś „dyscyplinarne", jak podaje uchwała. Użyte przeze mnie określenie precyzyjnie oddawało istotę wspomnianych postępowań.”

Z żalem zauważamy, iż stenogram z posiedzenia Sejmu świadczy jednoznacznie o tym, że powyższe stwierdzenie nie odpowiada prawdzie. Prokurator Generalny, przemawiając przed Sejmem stwierdził bowiem: „W związku z tym poleciłem rzecznikowi dyscyplinarnemu Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do prokuratorów formułujących wnioski
o wymiar kary i je akceptujących, tj. szefów tych prokuratur.”

Mając powyższe na uwadze Rada Główna po raz kolejny wyraża najwyższy niepokój wobec stwierdzenia Prokuratora Generalnego wypowiedzianego w Sejmie, iż polecił on rzecznikowi Prokuratury Apelacyjnej „wszczęcie postepowania dyscyplinarnego


w stosunku do prokuratorów formułujących wnioski o wymiar kary i je akceptujących”
w stosunku do Marcina P w innych sprawach. Podkreśla ponadto, iż brak jest podstaw do prowadzenia takiego postępowania, o ile wnioski te mieszczą się w granicach ustawowego zagrożenia karą. Rada Główna ZZP i PP RP po raz kolejny przypomina, że postępowanie dyscyplinarne nie jest zgodnie z obowiązującymi przepisami wszczynane przez rzecznika dyscyplinarnego ale przez niezawisły sąd dyscyplinarny dla prokuratorów, a polecenie Prokuratora Generalnego, jawi się niestety jako sprzeczne
z prawem.

Rada Związku z zaniepokojeniem zauważa zawarte w stanowisku Prokuratora Generalnego stwierdzenia w swoisty sposób dezawuujące pracę prokuratorów prokuratur rejonowych, poprzez wykazywanie, że „wśród spraw prowadzonych


w prokuraturach rejonowych, zakończonych skierowaniem aktu oskarżenia, aż 82,33% stanowiły dochodzenia, 14,66% stanowiły postępowania o przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego, umorzeniem z powodu niewykrycia sprawcy kończyło się w prokuraturach rejonowych 14,46% ogółu spraw zarejestrowanych, a 55,29% postępowań zakończonych aktem oskarżenia skierowano do sądów z wnioskiem
w trybie art. 335 Kpk.” Uznając za niecelowe wdawanie się w tej sprawie w szerszą polemikę Rada wyraża żal, że podane statystyki nie wskazują na ilość postępowań skomplikowanych, a będąc przekonana, że prokuratorzy sami dokonają właściwej oceny tych stwierdzeń, zauważa jedynie że sprawa Amber Gold również była dochodzeniem, ani Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ani sama Prokuratura Generalna wiedząc o jej istnieniu nie podjęły żadnych działań mających na celu jej przeniesienie na wyższy szczebel organizacyjny. Rada ma również nadzieję, że stwierdzenia powyższe nie są celowym zabiegiem autora, a jedynie wynikiem nie trafnie dobranej argumentacji.

Rada Główna ze zdziwieniem odnosi się do podjętych przez Prokuratora Generalnego rozważań na temat wadliwej struktury organizacyjnej Prokuratury. Są one bowiem prowadzone w oderwaniu od stanowiska Związku z dnia 27 września 2012 r.


W stanowisku tym Związek nie odnosił się do faktu, że jedynie 365 prokuratorów
w Kraju zajmuje się nadzorem. Faktem natomiast jest, że według szacunków Związku prawie 40 % ogółu prokuratorów nie zajmuje się prowadzeniem i bezpośrednim nadzorowaniem postępowań przygotowawczych. Potwierdzają to dane podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy Prawo o prokuraturze (69 %). Dane te są jednakże zaniżone, jako nie uwzględniające faktu, iż część prokuratorów funkcyjnych w prokuraturach rejonowych nie prowadzi prokuratorskiego referatu.

Jako zupełne nieporozumienie Związek traktuje twierdzenia jakoby Krajowa Rada Prokuratury w obecnym kształcie i składzie była reprezentacją środowiska prokuratorskiego. Niestety jej obecna struktura wskazuje, iż jest ona wyłącznie reprezentacją wąskiego środowiska prokuratur apelacyjnych i Prokuratury Generalnej. Stąd też od lat Związek postuluje wprowadzenie pełnej samorządności i demokracji


w ciałach przedstawicielskich, do której droga wiedzie poprzez wprowadzenie zasady równości głosu każdego z prokuratorów.

Z żalem również należy stwierdzić, iż Prokurator Generalny skupiając się na aspektach polemicznych nie odniósł się w swoim stanowisku do wielu ważnych problemów poruszonych w Uchwale Związku jak choćby: braku środków na biegłych, braku należytych i wykwalifikowanych sił Policji, które mogłyby sprostać prowadzeniu czynności w sprawach takich jak Amber Gold w prokuraturach rejonowych, zaciemniania rzeczywistego obciążenia prokuratorów poprzez uwzględnianie w statystykach obciążenia prokuratorów nie prowadzących postępowań w poszczególnych jednostkach, ferowania ocen co do popełnienia czynów dyscyplinarnych wbrew zasadzie domniemania niewinności, jeszcze przed rozstrzygnięciami sądu dyscyplinarnego i innych.

W sprawie postępowań zawieszonych Związek po raz kolejny zwraca uwagę na fakt, iż czynność zawieszenia postępowania jest czynnością procesową, a zatem taką odnośnie której nie można wydawać poleceń w zakresie jej treści. Zgodnie z ustawą nie istnieje również mechanizm „akceptowania” takiej decyzji wobec prokuratora przez przełożonego. Czynienie zatem zarzutu Prokuratorowi Rejonowemu, że zaakceptował wadliwą decyzję o zawieszeniu dochodzenia jest całkowicie bezpodstawne. Podobnież, za nieznajdujące oparcia w przepisach uznać należy podnoszone przez Prokuratora Generalnego publicznie zarzuty niesporządzenia planu czynności dochodzeniowych
i nieuczestniczenia w posiedzeniu sądu w sprawie zażalenia na postanowienie
o umorzeniu dochodzenia. Obowiązujące przepisy nie nakładają na prokuratora żadnego z tych obowiązków.

Rada Główna ZZP i PP RP w całości podziela pogląd Prokuratora Generalnego, iż „Prokuraturze nie potrzeba demagogicznych zarzutów i wyszukiwania rzekomych przewinień tam, gdzie ich nie ma.” Wyraża przy tym nadzieję, że ta maksyma pozwoli Prokuraturze poprawić nadwątlony przez niektóre media wizerunek, a wszelkie ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu będą rozwiązywane zgodnie


z istniejącymi procedurami.
: do-pobrania
do-pobrania -> Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego poniedziałek
do-pobrania -> Egzamin z kwalifikacji – sierpień październik 2015
do-pobrania -> Organizator: Fundacji „Regionalis
do-pobrania -> W 2008 roku. Dane Fundacji. Nazwa Fundacji: fundacja „regionalis
do-pobrania -> Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty dostarczania posiłków
do-pobrania -> Organizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Sosnowiec-Klimontów
do-pobrania -> Szanowny Pan Andrzej Czuma Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
do-pobrania -> Z dniem 01 maja 2015 r do dnia 30 kwietnia 2016 obowiązują na terenie Miasta i Gminy Olsztynek następujące ceny wody i ścieków
do-pobrania -> Prokurator generalny Andrzej Seremet
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy