Koncepcja procedury wyłaniania dobrych praktyk umieszczanych w „ Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”Pobieranie 45.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar45.58 Kb.
Koncepcja procedury wyłaniania dobrych praktyk umieszczanych w „ Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”


 1. Kryteria ogólne dobrych praktyk w polityce społecznej

 2. Obszary identyfikacji dobrych praktyk (dziedziny działań na rzecz ludzi starszych)

 3. Kryteria specyficzne dobrych praktyk

 4. Elementy opisu dobrej praktyki do publikacji w „Złotej Księdze”

 5. Procedura wyłaniania dobrych praktyk

 6. Oczekiwania dotyczące bazy dobrych praktyk

 7. Załączniki:

Informacja o konkursie

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz oceny przez eksperta

 1. Kryteria ogólne dobrych praktyk w polityce społecznej


Przyjmujemy założenie, że obok zestawu kryteriów, które mogą być przydatne dla oceny każdego rodzaju działań z zakresu polityki społecznej (ogólnych) – potrzebne są zawsze kryteria szczegółowe (specyficzne) uwzględniające specyfikę grup i problemów, których dotyczą owe działania mogące się stać (lub nie) dobrą praktyką. Wynika to z różnorodności potrzeb społecznych, specyfiki cech różnych grup społecznych i skomplikowanych uwarunkowań społecznych problemów. Odpowiadając zatem na pytanie, czy mamy do czynienia z dobrą praktyką, sięgnąć należy i do kryteriów ogólnych (wspólnych), i do specyficznych.
Proponowane kryteria ogólne dobrych praktyk:

 • potwierdzona (a nie potencjalna) skuteczność w rozwiązaniu konkretnego problemu

osiągnięcie rezultatów, które są zbieżne z zakładanymi celami działania;

 • metodyczność - dające się opisać metody, formy, etapy, i rezultaty działań;

 • replikowalność – zdolność do zastosowania danego rozwiązania w innym miejscu i czasie;

 • adaptowalność – podatność na zmiany dostosowawcze do odmiennych warunków bez utraty jakości;

 • przejrzystość – działania jawne;

 • etyczność – działania etyczne;

 • praworządność – działania zgodne z prawem;

 • efektywność ekonomiczna – korzystna relacja między nakładami a efektami;

 • trwałość (stabilność) zastosowanego rozwiązania – kontynuacja działań przez autorów rozwiązania lub inne podmioty; inicjatywa nie ma charakteru jednorazowego.

Jako kryterium dodatkowe (nieobowiązkowe) może być brana pod uwagę innowacyjność zgłaszanej praktyki.


Dobre praktyki wg kryteriów ogólnych


Kryteria ogólne

Komentarz

Żródła danych

 1. potwierdzona skuteczność w rozwiązywaniu konkretnego problemu

osiągnięcie rezultatów, które są zbieżne z zakładanymi celami działania

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji

 1. metodyczność

dające się opisać metody, formy, etapy i rezultaty działań

dane organizacji, opinie ekspertów

 1. replikowalność

zdolność do zastosowania danego rozwiązania w innym miejscu i czasie


opinie ekspertów i przedstawicieli innych organizacji (np. naśladowców)

 1. adaptowalność

podatność na zmiany dostosowawcze do odmiennych warunków bez utraty jakości

opinie naśladowców; opinie ekspertów

 1. przejrzystość

działania jawne

opinie ekspertów i osób z otoczenia organizacji

 1. etyczność

działania zgodne z zasadami etyki

opinie ekspertów i osób z otoczenia organizacji

 1. praworządność
działania zgodne z obowiązującym prawem


ocena ekspertów

 1. efektywność ekonomiczna

korzystna relacja między nakładami a efektami

dane organizacji, ocena ekspertów

 1. trwałość (stabilność) zastosowanego rozwiązania

kontynuacja działań przez autorów rozwiązania lub inne podmioty; inicjatywa nie ma charakteru jednorazowego

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji

Opcjonalnie: innowacyjność

Rozwiązanie nowe, nie stosowane wcześniej do rozwiązywania danego problemu

ocena ekspertów 1. Obszary identyfikacji dobrych praktyk (dziedziny działań na rzecz społecznicznego uczestnictwa ludzi starych)


Zaproponowanie specyficznych kryteriów dobrych praktyk związanych z zaspokajaniem potrzeb osób starszych wymaga przyjęcia wstępnego założenia dotyczącego kluczowego celu działań, które mają być poddawane ocenie jako ewentualne dobre praktyki. Proponujemy, by przyjąć, że interesują nas działania integracyjne, realizowane zgodnie z zasadą społeczeństwa dla wszystkich grup wieku.

Sugerujemy zatem następujące dziedziny, w których szukamy dobrych praktyk: 1. uczenie się przez całe życie;

 2. utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem);

 3. integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach wolontarystycznych – przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleń;

 4. tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej);

 5. wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń;

 6. wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach;

 7. wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.).
 1. Kryteria specyficzne dobrych praktyk


Kryteria specyficzne powiązane są z konkretnymi dziedzinami działania.

Dobra praktyka może obejmować więcej niż jedną z wymienionych dziedzin.Dobre praktyki wg kryteriów specyficznych


Dziedzina działań

Kryteria specyficzne

Komentarz

Zródła danych

uczenie się przez całe życie

dostępność

brak barier selekcyjnych i dobra informacja o ofercie

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

adekwatność

wykorzystanie różnych form i technik przekazu informacji i ćwiczenia umiejętności dostosowanych do specyficznych cech odbiorców

utrzymywanie zasobów kapitału ludzkiego i wydłużanie aktywności zawodowej (współpraca z pracodawcami w realizacji strategii zarządzania wiekiem i strategii „ równowaga praca-życie)

wykorzystanie potencjału i specyficznych właściwości osób starszych

przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów i celowe wykorzystanie specyficznych właściwości (doświadczenia, mądrości, empatii, czasu…)

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta

wewnątrzpokoleniowa aktywność osób starszych

trafność

dostosowanie działań podejmowanych przez osoby starsze na rzecz swojego pokolenia do potrzeb adresatów tych działan i możliwości ich autorów

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

partycypacja

zaangażowanie beneficjentów w realizację programu

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach wolontarystycznych;

przeciwdziałanie samowykluczeniu i izolacji starszych pokoleńwielopokoleniowośćaktywna rola przedstawicieli wszystkich pokoleń zaangażowanych w oceniane działanie

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta

tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej (komunikacji i miejsc użyteczności publicznej)

wielofunkcyjnośćmożliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb w wybranym miejscu

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie użytkowników

dostępność przestrzenna

rozmieszczenie urządzeń adekwatne do struktury przestrzennej obszaru

wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń

oferta dostosowana do rzetelnie zdiagnozowanych fizycznych możliwości uczestników

osoby w starszym wieku cierpią na różnorodne schorzenia i doświadczają fizycznych ograniczeń; oferta aktywizująca musi być „szyta na miarę”

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie uczestników

wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach

współpraca z rodzinami osób starszych


wspieranie rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie rodzin

wielosektorowość


zaangażowanie instytucji należących do różnych sektorów polityki społecznej

działanie efektywne dzięki poprawie „wydajności”

wykorzystanie dotychczasowych zasobów lokalnej infrastruktury społecznej

wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej (platformy komunikacyjne i edukacyjne) i do usprawniania usług społecznych (opieka medyczna na odległość, aplikacje telefoniczne, itp.)

zapewnienie osobom starszym poczucia bezpieczeństwa w stosowaniu nowych technologii

zapewnianie poczucia bezpieczeństwa w procesie uczenia się i korzystania z nowych technologii w e- usługach i e –administracji

dane organizacji, dane z otoczenia organizacji, ocena eksperta, opinie użytkowników

zapewnianie poczucia bezpieczeństwa dzięki nowym technologiom

 1. Elementy opisu dobrej praktyki do publikacji w „Złotej Księdze”


Elementy jakie powinny zawierać opisy dobrych praktyk:

 • dane organizacji;

 • nazwa, istota, cel przedsięwzięcia;

 • uzyskane rezultaty;

 • opis etapów działania (z podaniem czasu ich realizacji);

 • zastosowane sposoby działania, narzędzia;

 • uczestnicy (beneficjenci, jednostki organizacyjne, partnerzy);

 • nakłady (pieniądze, kadry, czas pracy, wykorzystywana przestrzeń, urządzenia itd.);

 • ocena i samoocena (mocne strony/zalety; zagrożenia/możliwe trudności);

 • warunki wstępne (np. potrzebne zasoby, kompetencje);

 • ewentualne doświadczenia z wdrażaniem dobrej praktyki w innym miejscu i czasie. 1. Procedura wyłaniania dobrych praktyk:


5.1 Etapy pracy:


 • umieszczenie na stronie internetowej RPO informacji o konkursie „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” oraz formularza zgłoszenia dobrej praktyki (do pobrania i wypełnienia przez wnioskodawcę);

 • nadsyłanie drogą pocztową zgłoszeń i towarzyszącej im dokumentacji;

 • wstępna ocena i pierwsza faza selekcji zgłoszeń przez zespół ekspertów;

 • uzupełnienia informacji i dokumentacji zgłoszeń zakwalifikowanych do kolejnego etapu;

 • ostateczna ocena i wyłonienie zgłoszeń uznanych za spełniające kryteria dobrych praktyk (panel ekspercki);

 • ewentualne uzupełnienia i ostateczna redakcja opisów wyłonionych dobrych praktyk do ich prezentacji w „Złotej Księdze”;

 • umieszczenie wyróżnionych dobrych praktyk w „Złotej Księdze” (w formie elektronicznej);

 • przekazanie wyróżnionym podmiotom listu gratulacyjnego Rzeczniak Praw Obywatelskich.5. 2. Sposób wyłaniania dobrych praktyk.

Dobre praktyki zostaną wyłonione przez zespół ekspertów. Do oceny potrzebne będą: • dwa narzędzia opisowo-ewaluacyjne (formularz zgłoszenia dobrej praktyki; formularz ewaluacyjny dla ekspertów;

 • zgromadzenie dodatkowych informacji o charakterze weryfikującym;

 • dodatkowa dokumentacja przekazana przez wnioskodawców. 1. Oczekiwania dotyczące bazy dobrych praktyk:


 • zawierają wyłącznie kompletne opisy;

 • umożliwiają łatwe wyszukiwanie ( np.wg kluczowych słów);

 • zawierają informacje umożliwiające kontakt z organizatorami przedsięwzięcia opisanego jako dobra praktyka;

 • zawierają linki do ważnych informacji uzupełniających.


: source
source -> Noble jedynki” Za szczególne osiągnięcia w rozwijaniu zainteresowań I zdolności w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze przyznaje się „Nobla Jedynki” w różnych kategoriach
source -> SP1 0: 11: 28 II wiktoria Jura sp1 0: 12: 24 II filip Fajkiel sp5 0: 11: 34 Natalia Łaba sp1
source -> Tabela rekordów szkoły w pływaniu w kategoriach wiekowych diewcząt w roku szkolnym 2014/2015
source -> Świat mojej matki
source -> Plan imprez I świąt na rok 2008 Druskininkai lipiec
source -> Prelekcja pt. „Zdrowe wychowanie dziecka”
source -> GeoGebra Help 2
source -> Systemy informatyczne
source -> Kiedy zejdzie się czterech Czechów, jednego można być pewnym – smutno nie będzie. Prawdę tę po raz kolejny udowodnił, pokazany wczoraj na otwarcie 17. Festiwalu Kino na Granicy obraz Tomáša Svobody „Mąż na godziny”
source -> Wymagania edukacyjne z języka hiszpańskiego dla klasy II w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie rok szkolny 2015/16 opracowała: mgr Hanna Hermanowicz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy