Strona główna

Konkurs Wiedzy o nszz "Solidarność" test


Pobieranie 118.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar118.46 Kb.
Konkurs Wiedzy o NSZZ "Solidarność"

TEST

Finał wojewódzki 2008r.Kielce, dnia 29 marca 2008r.


 1. Kto, kiedy i w jakich okolicznościach użył sformułowania „non possumus?

 1. (imię, nazwisko, godność) ………………………………………

 2. (rok) …………………………………..

 3. (okoliczność) ……………………………………………………..
 1. Czego domagali się protestujący robotnicy w Poznaniu w 1956 roku?

…………………………………………………………………………………………


 1. W PRL-u po raz pierwszy postulowano utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych w:

trakcie …………………………………… (gdzie) ………………………………

(kiedy) …………………………………….
 1. Podaj przyczyny tzw. „wydarzeń marcowych” dotyczące niżej wymienionych dat:

 1. Styczeń 1968 ………………………………………………………………………

 2. Luty 1968 ……………………………………………………………………….

 3. Początek marca 1968 ……………………………………………………………….
 1. Przyjrzyj się fotografii i odpowiedz na pytania:

 1. Z jakim przedstawieniem związana jest powyższa fotografia?.................................

 2. Kto był odtwórcą głównej roli (imię i nazwisko)?………………………………….

 3. Podaj imię i nazwisko reżysera sztuki ……………………………………………..

 4. Na scenach którego teatru ta sztuka była wystawiana?..............................................
 1. Kto, kiedy i gdzie wypowiedział następujące słowa?

Lp

Cytat

Kto?

Kiedy i gdzie?

1.

„Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieś rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”2.

„System PRL to dyktatura ciemniaków”3.

„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”


 1. Uzupełnij tabelę dotyczącą najważniejszych ośrodków zorganizowanej opozycji w Polsce.
Lp.

Ośrodek opozycji (nazwa)

Twórcy (min. 2 nazwiska)

rok

A
Jacek Kuroń
Antoni Macierewicz

23.09.1976r.

B
Leszek Moczulski

Andrzej Czuma

Wojciech Ziębiński


1977-1981

C
Leszek Moczulski

Romuald Szeremietiew1979r.

D

Ruch Młodej Polski

Aleksander Hall

Jacek Bartyzel


E

Komitet Założycielski WZZ
1978-1980
 1. W jakich miastach i w którym miesiącu wybuchły pierwsze strajki w 1980 roku?

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….


 1. Uzupełnij tekst:

Żądaniem Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej było …………………………

…………………………………………………………………………………………
 1. Podaj nazwisko przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „Solidarność” województwa kieleckiego w latach 1980-1981.

……………………………………………………………………………………….


 1. Podaj dokładną datę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

……………………………………………………………………………………….


 1. Rozstrzygnij czy podane informacje są prawdziwe czy fałszywe. Wpisz odpowiednią literę P (Prawda) lub F (Fałsz).
A.

W dniach 13-15 XII 1981r. w kieleckim „CHEMARZE” był prowadzony strajk przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
B.

W grudniu 1984r. uczniowie jednej ze szkół średnich we Włoszczowe zorganizowali strajk w obronie lekcji religii.
C.

16 X 1978 wybrano Kard. Karola Wojtyłę na papieża.
D.

Sejm kontraktowy to sejm wybrany w 1991 roku
E.

Rada Państwa zniosła stan wojenny 22 VII 1983 roku.
F.

Rejestracja NSZZ „Solidarność” przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku miała miejsce 24 X 1980 roku.
G.

18 XII 1988r. powstał Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność”.
H

W 1983 roku podczas pielgrzymki do Polski Papież Jan Paweł II spotkał się na prywatnej audiencji z Lechem Wałęsą.
 1. Do nazwiska reżysera przyporządkuj tytuł filmu oraz tematykę, którą ten film porusza.

a) „Drogi Polaków do niepodległości”

b) „Śmierć jak kromka chleba”

c) „Zabić księdza”

d) „Człowiek z żelaza”


1) Pacyfikacja kopalni „Wujek”

2) Powstanie NSZZ „Solidarność”

3) Zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki

4) Radomski Czerwiec 1976r.
Nazwisko reżysera

Tytuł filmu

Tematyka filmu

Andrzej WajdaAgnieszka HollandKazimierz Kutz 1. W jaki sposób nabywa się członkowstwo w NSZZ „Solidarność”?

a) Z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej KZ

b) Decyzją Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”

c) Uchwałą Zakładowej Komisji Rewizyjnej


 1. Decyzją Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rok 2008 poświęcony jest pamięci:

……………………………………………………/podaj imię i nazwisko/


 1. Wymień prawa człowieka pracy według Franciszka Kampki:

…………………………………..….. ………………………………………..

……………………………………… ………………………………………..

……………………………………… ………………………………………..

……………………………………… ………………………………………..

……………………………………… ………………..……………………….


 1. Wymień 4 nurty w ruchu związkowym:

………………………………………. ………………………………………….

………………………………………. ……………………..……….………….. 1. Wymień cechy konstytutywne związków zawodowych

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….


 1. Wymień wszystkich przewodniczących Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w kolejności chronologicznej

…………………………… ……………………………. ……………………………


 1. Podaj tytuł ogólnopolskiego periodyku NSZZ „Solidarność”: …………………………
 1. W dniach 17.12.2007 -17.01.2008r. w Kieleckim Centrum Kultury prezentowana była wystawa zorganizowana przez kielecki IPN i „Solidarność” Świętokrzyską. Podaj jej nazwę: …………………………………………………………………………………..
 1. Wskaż kto ma prawo do nadawania członkowstwa honorowego Związku.

a) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

b) Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”

c) Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność”
 1. Podaj nazwę podstawowego aktu prawnego, który reguluje procedurę przeprowadzania akcji protestacyjnych i strajków oraz rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracodawcą ze związkami zawodowymi w Polsce.

………………………………………………………………………………….


 1. Podaj powody prowadzenia sporów zbiorowych w zakładach pracy:

a) …………………………………….

b) …………………………………….

c) …………………………………….

d) …………………………………….
 1. Podaj nazwy reprezentatywnych ogólnopolskich central związkowych lub ich skróty

…………………………………………………………………………….


 1. W listopadzie 2006r. dwie największe światowe organizacje wolnych związków zawodowych połączyły się w jedną. Podaj jej nazwę oraz nazwy central związkowych, które ją utworzyły.

…………………………………………………………………………………….


 1. Wyjaśnij pojęcia:

a) dekomunizacja ……………………………………………………………………….

b) lustracja ………………………………………………………………………………

c) internowanie ………………………………………………………………………….

d) „bibuła” ………………………………………………………………………………

e) żelazna kurtyna ………………………………………………………………………

f) referendum ……………………………………………………………………………

g) „półkowniki” …………………………………………………………………………

h) Pomarańczowa Alternatywa …………………………………………………………

i) aksamitna rewolucja ………………………………………………………………….


 1. Rozwiń skróty:

a) ROPCiO …………………………………………………………………………..

b) TKK NSZZ „S” …………………………………………………………………...

c) NZS ……………………………………………………………………………….

d) KSS „KOR” ………………………………………………………………………

e) OPZZ ……………………………………………………………………………...

f) OKP ……………………………………………………………………………….g) GUKPPiW ………………………………………………………………………..


 1. O jakich postaciach z historii współczesnej mówi przedstawiony fragment z biografii:
Lp.

Fragment biografii

Imię i nazwisko

A

Profesor Politechniki Śląskiej. Jeden z głównych twórców struktur na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. W latach 1997-2001 Premier RP
B

Współautor „Listu otwartego do członków PZPR” Wielokrotnie więziony. Członek KOR. Jeden z doradców L. Wałęsy. Internowany. Minister Pracy w rządzie T. Mazowieckiego.
C

Kurier polskiego podziemia, żołnierz AK. W latach 1952 -1975 kierował polską rozgłośnią Radia „Wolna Europa”. Autor m.in. „Kuriera z Warszawy”
D

Pierwszy niekomunistyczny premier RP po II wojnie światowej. W trakcie swojego expose zasłabł, po przerwie stwierdzając, że gospodarka polska znajduje się w podobnym co on stanie. Użył wówczas też słynnego określenia „gruba kreska”.
E

10 lipca 1992r. Sejm RP powołuje ją na urząd Premiera. Obecnie pełni funkcję Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej.
F

Oficer Sztabu Generalnego PRL, przekazał USA informacje o planach operacyjnych Układu Warszawskiego i zamiarze wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Skazany na karę śmierci za szpiegostwo. Przebywał w USA. W 1995 roku uchylono karę śmierci a w 1997 prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo. W 1998 roku wrócił do kraju.
G

Opozycjonista, członek KOR i współorganizator mazowieckiej „Solidarności”. Uniknął internowania. Kierował emisją audycji podziemnego Radia „Solidarność”. Od 1989 roku nieprzerwanie senator RP.
H

Historyk, więzień Oświęcimia, żołnierz AK. Dwukrotny Minister Spraw Zagranicznych po 1989 roku. Mimo swego podeszłego wieku (86 lat) pełni funkcję doradcy Premiera Donalda Tuska.
I

Ordynariusz diecezji kieleckiej, aresztowany i skazany na 12 lat wiezienia we wrześniu 1953 roku za „szpiegostwo na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców”.
J

W homilii 2 VI 1979 na Placu Zwycięstwa w Warszawie powiedział „… Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, Tej Ziemi”.
 1. Dopisz brakujący tekst refrenu pieśni i jej tytuł:

A. Tytuł: …………………………………………………………

„Oni śpiewali wraz z nim

Wyrwij …………………………….

.…………………………………….

……………………………………..

……………………………………..”


B. Tytuł: …………………………………………………………

„Solidarni nasz jest ten dzień

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..”
C. Tytuł: …………………………………………………………..

„Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,

…………………………………………..

…………………………………………..


D. Tytuł: …………………………………………………………..

„Żeby Polska, żeby Polska

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..


 1. 21 lutego 2007 roku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” proklamowała ogólnopolską kampanię społeczną na rzecz wzrostu wynagrodzeń. Podaj pełną nazwę tej kampanii.

………………………………………………………………………………………..


 1. 29 sierpnia 2007 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zainicjował Ogólnopolską Akcję Informacyjną promującą prawa pracownicze w Polsce. Podaj pełną nazwę tej akcji.

………………………………………………………………………………………..

Klucz odpowiedzi - Finał wojewódzki 2008r.Nr pytania

Odpowiedzi

Liczba punktów 1. Kardynał Stefan Wyszyński albo Prymas Polski

 2. 1953 rok

 3. Protest biskupów przeciw dekretowi Rady Państwa, który stwierdził, że każda nominacja personalna Kościoła podlega kontroli władz wbrew porozumieniu z 1950 roku.

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punkty)„chleba i wolności”

1 punktWydarzeń grudniowych, Gdańsk lub Wybrzeże, XII 1970r

2 punkty 1. Zdjęcie „Dziadów” ze sceny Teatru Narodowego

 2. Rezolucja Związku Literatów Polskich, przywrócenie swobód twórczych i wznowienia „Dziadów”

 3. Wyrzucenie z Uniwersytetu Warszawskiego Adama Michnika i Henryka Szlajfera.

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punkty) 1. „Dziady” Adama Mickiewicza

 2. Gustaw Holoubek

 3. Kazimierz Dejmek

 4. Teatr Narodowy w Warszawie

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 4 punkty) 1. J. Cyrankiewicz, Poznań 1956r.

 2. St. Kisielewski, Warszawa II 1968, zjazd ZLP Oddział warszawski

 3. List Biskupów polskich do niemieckich, 1965r.

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkty;

(max 6 punktów)

 1. KOR

 2. ROPCiO

 3. KPN

 4. 1979r.

 5. L. Wałęsa, A. Walentynowicz, A. Gwiazda, K. Świtoń,
  B. Borusewicz

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 5 punkty)Lipiec ’80: Lublin, Świdnik

Sierpień ’80: Szczecin, Gdańsk, Jastrzębie, Elblągza każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 8 punkty)Przywrócenie do pracy Walentynowicz i Wałęsy

2 punktyM. Domińczyk

1 punkt13 grudzień 1981r.

1 punkt 1. Fałsz

 2. Fałsz

 3. Prawda

 4. Fałsz

 5. Prawda

 6. Fałsz

 7. Prawda

 8. Prawda

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 8 punkty)A. Wajda – „Człowiek z żelaza” – powstanie NSZZ „Solidarność”

A. Holland – „Zabić księdza” – zabójstwo ks. J. Popiełuszki

K. Kutz – Śmierć jak kromka chleba” – Kopalnia „Wujek”


za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 6 punkty)A

1 punktJana Pawła II/Karola Wojtyły

1 punkt- Prawo do pracy

- Prawo do godziwych warunków pracy

- Prawo do sprawiedliwej płacy

- Prawo do godnego poziomu życia

- Prawo do zabezpieczeń i świadczeń społecznych

- Prawo do własności

- Prawo do partycypacji

- Prawo do strajku

- Prawo do zrzeszania się


za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 9 punkty)Korporacjonizm /chadecki/, syndykalizm, leninizm /komunizm/, tradeunionizm

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 4 punkty)ergatocentryzm, niezależność, samorządność

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punkty)Lech Wałęsa, Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek

3 punkt„Tygodnik Solidarność”

1 punkt„opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975-1989”

1 punktC

1 punktUstawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

1 punkt- warunki pracy

- warunki płacy

- świadczenia socjalne

- prawa i wolności związkoweza każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 4 punkty)NSZZ „Solidarność”, OPZZ, FZZ

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 3 punkty)MKWZZ + ŚKP = MKZZ

3 punkty 1. Odsunięcie od władzy osób, które w czasach PRL-u były działaczami partii komunistycznej.

 2. Weryfikacja osób publicznych pod kątem współpracy ze służbami specjalnymi PRL

 3. Ograniczenie wolności w czasie stanu wojennego bez wyroku sądowego

 4. Prasa poziemna

 5. Żelazna kurtyna – od Szczecina do Triestu – poza tą linią leży na wschód „Strefa sowiecka”

 6. Odwołanie się do woli obywateli w określonej sprawie

 7. Filmy niedopuszczone przez cenzurę do publicznej projekcji

 8. Ruch ulicznych happeningów ośmieszających władze, odzwierciedlając nastrój paraliżu i absurdu

 9. Demonstracje uliczne w Czechach 1989r.

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 9 punktów) 1. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela

 2. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „S”

 3. Niezależne Zrzeszenie Studentów

 4. Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”

 5. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 6. Obywatelski Klub Parlamentarny

 7. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk

Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 7 punkty) 1. Jerzy Buzek

 2. Jacek Kuroń

 3. Jan Nowak-Jeziorański

 4. Tadeusz Mazowiecki

 5. Hanna Suchocka

 6. Ryszard Kukliński

 7. Zbigniew Romaszewski

 8. Władysław Bartoszewski

 9. Bp. Czesław Kaczmarek

 10. Jan Paweł II

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 10 punktów) 1. „MURY”

Wyrwij Murom zęby krat!

Zerwij kajdany, pałam bat!

A mury runą, runą, runą

I pogrzebią stary świat!”


 1. „HYMN SOLIDARNOŚCI”

Solidarni nasz jest ten dzień!

A jutro nieznane.

Więc czyńmy tak jak gdyby nasz był wiek

pod wolny kraj spokojnie kładź fundament”


 1. „OJCZYZNO NASZA”

Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana

Ach, jak wielka dziś Twoja rana

Ach jak długo cierpienie Twe trwa”


 1. „ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ”

Żeby Polska, żeby Polska

Żeby Polska, żeby Polska

Żeby Polska była Polską

Żeby Polska była Polską”

za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (max 8 punktów)„Niskie płace barierą rozwoju Polski”

1 punkt„Polska przyjazna pracownikom”

1 punkt

Maksymalnie punktów

121


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość