Strona główna

Konkursowa jazda samochodem wiosenny Super oeS


Pobieranie 80.54 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar80.54 Kb.
KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM

Wiosenny Super oeSREGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie

Pod Patronatem Starosty Gorlickiego pana Mirosława Wędrychowicza

Biecz, dn. 14 kwietnia 2013 r.


WSTĘP

Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

  • Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

  • Regulaminu Ramowego Konkursowej Jazdy Samochodowej na rok 2013

  • Regulaminu Ramowego Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w „Super OeS-ie” na rok 2013

  • Regulaminu Ochrony Środowiska PZM

  • Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”

  • niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

PROGRAM IMPREZY

Otwarcie listy zgłoszeń

Zamknięcie listy zgłoszeń – I termin

Opublikowanie listy zgłoszonych w I terminie

Zamknięcie listy zgłoszeń - II termin24.03.2013

10.04.2013

11.04.2013

12.04.2013godz. 00.00

godz. 22.00

godz. 22.00

godz. 22:00Odbiór administracyjny

14.04.2013

godz. 08.00-10.00

Badanie kontrolne BK-1

14.04.2013

godz. 08.15-10.15

Pierwsze posiedzenie ZSS

14.04.2013

godz. 10.20

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu

14.04.2013

godz. 10.25

Odprawa uczestników

14.04.2013

godz. 10.30

Start I załogi

14.04.2013

godz. 11.00

Mata I Załogi

14.04.2013

godz. 17.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej

14.04.2013

godz. 17.15

Rozdanie nagród / dyplomów, pucharów/

14.04.2013

godz. 18.00

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Miejsce i termin imprezy

KJS Wiosenny Super OeS odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2013 roku

na terenie Miasta Biecza

Start 14.04.2013 roku godzina – 11.00

1.2 Nazwa i ranga imprezy

NAZWA: Wiosenny Super OeS

RANGA: Impreza Klubowa, II eliminacja Mistrzostw Powiatu Gorlickiego pod

patronatem Starosty Gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza.
1.3 Numer wizy ZO PZM

Numer wizy:1.4  Lokalizacja Biura

Biuro do 13.04.2013 r. znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Bieckiego

ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 667997776, 533383401

www.autobiecz.pl, e-mail: biuro@autobiecz.pl

W dniu 14.04. 2013 od godz. 8.00 - 18.00 Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieczu, ul. Kazimierza Wielkiego1.5  Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego,

START – Parking Targowica, ul. Tumidajskiego

META – Parking Targowica, ul. Tumidajskiego

PARK ZAMKNIĘTY – Parking Targowica, ul. Tumidajskiego
1.6  Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie
z jednej próby przejeżdżanej przez załogi 3-krotnie.

Nawierzchnia – asfalt

Długość próby - ok. 1200 m


2. ORGANIZAJCA

2.1 Nazwa organizatora: Automobilklub Biecki

2.2 Adres : 38-340 Biecz ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 667997776, 533384401

www.autobiecz.pl, e-mail: klub@autobiecz.pl

2.3 Zespół Sędziów Sportowych


Przewodniczący

Hubert Bochnak

Członek

Marian Baran

Członek

Grzegorz Krzemień

2.4  Główne Osoby oficjalne

Dyrektor Imprezy

Angelika Mróz

Asystent Dyrektora ds. organizacyjnych

Krzysztof Mikruta

Asystent Dyrektora ds. zabezpieczenia

Marcin Wojciechowski

Odpowiedzialny za kontakt z uczestnikami

Marek Sitek

Biuro

Mariola Mrozek

Komisja Obliczeń

Krzysztof Sitek

Kierownik komisji technicznej

Janusz Mrozek

Kierownik próby

Adam Szczepański PS 1/2/3

3. ZGŁOSZENIA

3.1 Załoga

3.1.1 Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2 Kierowca nie może posiadać „licencji kierowcy sportów samochodowych” w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego./ z wyjątkiem klasa Gość/

3.1.3 Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.1.4 Dopuszcza się możliwość udziału w imprezie kilku kierowców prowadzących ten sam samochód

3.2 Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1 Obecność na odprawie uczestników.

3.2.2 Odbycie próby w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.3.3 Procedura zgłoszeń

3.3.1 W I terminie zgłoszenia na oryginalnym druku wysłane na adres e-mail: biuro@autobiecz.pl,poparte wpłatą wpisowego będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną

do dnia 10 kwietnia 2013 do godz. 22.00Zgłoszenie będzie przyjęte tylko i wyłącznie po opłaceniu wpisowego.

W II terminie w przypadku wolnych miejsc na liście.Zgłoszenia w II przyjęte będą wyłącznie po opłaceniu wpisowego odpowiedniego dla II terminu zgłoszeń.

Do zgłoszenia należy dołączyć SKANY następujących dokumentów:

- prawo jazdy kierowcy

- ubezpieczenia OC i NW

- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością

kierowcy


- potwierdzenie wpłaty wpisowego

Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez obydwu członków załogi i złożony w biurze zawodów.

3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.4. Zgłoszenia niepełne lub na innych drukach nie będą przyjmowane.

3.4 Maksymalna ilość uczestników

3.4.1 Maksymalna liczba startujących załóg: 50

3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń wraz z wpisowym.

3.5 Pojazdy dopuszczone

Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe KJS, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego.3.6 Podział  na klasy

3.6.1 Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem RamowymMistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie

K 1 do 903 cm3

K 2 powyżej 903 cm3 do 1600 cm3

K 3 powyżej 1600 cm3 do 2000cm3

K 4 powyżej 2000 cm3

K 5 HS /według załącznika Nr.2/

Grupa Gość – niezależnie od pojemności silnika

Klasyfikacja Generalna objęci będą uczestnicy klas od 1 do 5

3.6.2 Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone


w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

- z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

- z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.3 Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów.

3.6.4 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.

3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi:

- I termin: 100

- II termin: 150

Członkowie Automobilklubu Bieckiego

- I termin: 80

- II termin: 120

3.7.2. Wpłaty:

Wpłaty wpisowego powinny być dokonywane na rachunek:

Automobilklub Biecki 38-340 Biecz ul. Kazimierza Wielkiego 31BS Biecz Nr: 49 8627 0001 2002 3001 8887 0001

3.7.3. Zwrot wpisowego:

Wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości w przypadku:


  • nie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora

  • odwołania KJS.

4. UBEZPIECZENIE

4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.

4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1 Numery startowe

Numery startowe należy umieścić na przednich drzwiach samochodu cyframi w kierunku

przodu samochodu.

Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie.
6. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

6.1 Miejsce  i czas:

Sala OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego od godz. 8.00 - 10.00

6.2 Dokumenty do okazania

- prawo jazdy kierowcy

- ubezpieczenia OC i NW

- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością kierowcy ani pilota.

7. BADANIE KONTROLNE

7.1 Miejsce i czas

Parking OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego od godz. 8.15 - 10.15

7.2 Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 5 Regulaminu Ramowego.

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ

8.1 Organizator przewiduje zapoznanie z trasą przed startem wyłącznie „na piechotę”.

8.2 Pierwszy przejazd z pomiarem czasu równocześnie jest przejazdem zapoznawczym nie wliczanym

do klasyfikacji końcowej.

9. OPONY

9.1 Zabronione jest używanie opon bez homologacji E.

10. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

10.1 Miejsce  i czas

Sala OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego od godz. 8.00 - 10.30

11. PRZEBIEG IMPREZY

11.1 Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie

z jednej próby o długości około 1000 m przejeżdżanej 3 razy przez załogi w tym,pierwszy przejazd zapoznawczy z pomiarem czasu nie wliczany do końcowej klasyfikacji

i dwa przejazdy z pomiarem czasu wliczanym do klasyfikacji końcowej.

11.2 Surowo zakazane jest odbywanie treningów na próbie.

11.3 Czas i miejsce opublikowania listy startowej do KJS,

Sala OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego - godz. 10.25

11.4 Start KJS

START – Parking Targowica ul. Tumidajskiego - godz. 11.00

Start załóg wg listy startowej w odstępach co 2 minuty12. PROCEDURA STARTU

12.1 Przy podaniu sygnału do startu z tzw. „ręki” ustala się obowiązującą procedurę:

Samochód będzie ustawiony przed linią startu na tzw. „obrys”, następnie starter głośno odlicza:5, 4, 3, 2, 1 i ręką (lub chorągiewką podniesioną do góry) podaje sygnał startu.

13. BEZPIECZEŃSTWO

13.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”

13.2 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte flagi, mając kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.

13.3 Na trasie KJS załogi będą ostrzeganie o ewentualnych przeszkodach przy pomocy żółtych flag.

Jeżeli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura:

13.3.1 kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się oraz zastosować

się do zaleceń sędziów trasy.13.3.2 będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie

13.3.3 każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary

przez Zespół Sędziów Sportowych.13.3.4 czas użycia żółtej flagi będzie odnotowany przez sędziego faktów i przekazany Dyrektorowi

imprezy oraz Zespołowi Sędziów Sportowych


13.3.5 każdy zawodnik, któremu pokazano żółtą flagę otrzyma referencyjny czas przejazdu stosując

Postanowienia ART.39 Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA

lub będzie musiał zastosować się do decyzji podjętej przez ZSS.

14. NAGRODY

14.1 Rozdanie nagród

Sala OSP w Bieczu ul. Kazimierza Wielkiego od godz. 18.00

15. BADANIA KONTROLNE KOŃCOWE

15.1 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia badania BK-2 przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę

16. PROTESTY

16.1 Termin składania

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

16.2 Kaucja

Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.16.3 Odwołanie

Wszelkie odwołania od decyzji ZSS Konkursowej Jazdy Samochodowej mogą być składane wyłącznie do OKSS PZM przy zachowaniu trybu odwołań zgodnego


z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym rozdział XIII punkt 182. (W części nie dotyczącej sportu Kwalifikowanego), wraz z kaucją w wysokości 4-krotnego wpisowego.

17. KARY

Kary zgodne z załącznikiem Nr 1.18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS.

Biecz, dn. 04.03.2013 r.Dyrektor

Wiosenny Super OeS-u

Angelika Mróz

Zatwierdzono przez:
1. Przedstawiciela Automobilklubu – Organizatora KJS

Automobilklubu Bieckiego – Marek Sitek

2. Okręgową Komisję Sportu Samochodowego

Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie

Załącznik nr 1

Zestaw kar regulaminowych


1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut

Niedopuszczenie do startu

2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu

Niedopuszczenie do startu

3. Nieobecność na odprawie uczestników

Niedopuszczenie do startu

4. Nieprzestrzeganie punktu 11.2

Wykluczenie

5. Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych

Wykluczenie

6. Nie sportowe zachowanie

Wykluczenie

7. Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego

podstawy


5 pkt.

8. Za rozbicie lub przesunięcie szykany lub wygrodzenia

10 pkt.

9. Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami ( za każdą linię)

5 pkt.

10. Za nieprzepisowy start (falstart)

5 pkt.

11. Za cofanie na mecie próby

Wykluczenie

12. Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut

Wykluczenie

13 Za zgubienie (utratę) Karty Drogowej

Wykluczenie

14. Nanoszenie własnych poprawek w Kartę Drogową

Wykluczenie

15. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota

Wykluczenie

16. Za pierwsze przekroczenie przepisów drogowych

Kara pieniężna – 100 zł

17. Za drugie przekroczenie przepisów drogowych

300 pkt

18. Za trzecie przekroczenie przepisów drogowych

Wykluczenie

19. Za nie podstawienie samochodu lub spóźnienie

powyżej 5 minut na badania BK 2Wykluczenie

20. Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby


Limit 150% punktów karnych najlepszego uczestnika w klasie


Załącznik nr 2 – Klasa HS
Auta wyprodukowane do 31/12/1998 roku, oraz inne z tego okresu

spoza listy zawartej w załączniku Nr.2 za zgodą Organizatora.
Współczynniki wiekowe dla aut (czas przejazdu prób sprawnościowych zostanie przemnożony przez współczynnik):

A. do 31/12/1990 x 0,98

B. od 1/1/1991 do 31/12/1995 x 0,99

C. od 1/1/1996 do 31/12/1998 x 1,00

Auta dopuszczone do startu w Klasie HS:

Audi - Ur-quattro

Coupe quattro

Sport quattro

200 quattro

S (wszystkie modele)

RS (wszystkie modele)

V8

BMW - M PowerE30: 318 iS, 325 i, Alpina

E23


E24

Fiat - X1/9

124 Spider (PININFARINA SPIDER AZURRA / SPIDEREUROPA / VOLUMEX ),

125p: 1500, 1600, 1800, 2000 Uno Turbo

Ritmo Abarth

Honda -CRX

Prelude

MitsubishiGalant VR4

Starion Turbo

Lancer: EX 1.8 Turbo, Evolution

Opel - Kadett GSi

Lotus-Omega

Peugeot


106: XSi, S16, Rallye

205: GTi, Rallye

405: Mi16, T16

Polonez


1500, 1600, 1800, 2000

Renault


21 Turbo 4x4

25: V6 / V6 Turbo

5: GT Turbo, Alpine, Turbo 1 i 2

Clio: 1.8 RSI, Williams

Safrane Biturbo

Trabant, Wartburg , VW-Golf II: GTi / G60.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość