Strona główna

Konkursu na esej na temat: „Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w percepcji prasy krajowej oraz publikatorów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”


Pobieranie 23.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar23.51 Kb.
Regulamin

Konkursu na esej na temat:

„Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w percepcji prasy krajowej oraz publikatorów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w percepcji prasy krajowej oraz publikatorów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”. zwany dalej Konkursem.


§2

 1. Organizatorem konkursu jest : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 62-800 Kalisz ulica Wrocławska 182. ( www.odn.kalisz.pl, sekretariat@odn.kalisz.pl ) pod patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba

 2. Konkurs jest współfinansowany ze środków Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Parlamentu Europejskiego.

§3

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać autorską pracę w formie eseju, zwaną dalej Pracą konkursową, na temat: „Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w percepcji prasy krajowej oraz publikatorów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych”.§4

Fundatorem nagrody głównej jest Andrzej Grzyb – Poseł do parlamentu Europejskiego.


II. UCZESTNICY KONKURSU

§5

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I oraz II szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.III. WARUNKI KONKUSRU

§6

Sposób dostarczania prac

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:


  1. przesłanie Pracy konkursowej w formie:

 • pisemnej – 2 egzemplarze wraz z dopiskiem na kopercie „Konkurs na esej” na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 62-800 Kalisz ulica Wrocławska 182 oraz,

 • w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (CD-ROM, pen-drive)

  1. Dostarczenie Rekomendacji opinii merytorycznej nauczyciela/opiekuna.

  2. Dostarczenie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

§7

Warunki formalne

W pracy należy uwzględnić poglądy i komentarze zawarte w wiodących periodykach opinii, takich jak: Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Uważam Rze, Tygodnik Powszechny, Bild, Stern, Der Spiegel, Frankfurter Allgemaine Zeitung, The Economist ,Times ,Newsweek, Daily Mirror.


 1. Praca konkursowa musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm), objętość tekstu nie może przekroczyć 8 stron A4,

 2. do konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną nadesłane w postaci wydruku komputerowego ,

 3. Niespełnienie kryteriów formalnych, a także przesyłanie pracy po terminie wskazanym w § 6, skutkuje odrzuceniem Pracy konkursowej z przyczyn formalnych.


IV. KRYTERIA OCENY PRAC

§8


 • Interesujące spojrzenie autora na tematykę konkursu – 10 pkt.

 • Wiedza i zainteresowanie autora tematyką, o której pisze – 5 pkt.

 • Uczciwe zaznaczenie ewentualnych cytowanych źródeł – 10 pkt.

 • Jasna i logiczna struktura tekstu- 5 pkt.

 • Osobiste / sugestie autora – 10 pkt.

§9


 1. Przesyłanie Pracy konkursowej do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na jego publikację, przy czym o publikacji decydują Organizatorzy.

 2. Przesyłając Pracę konkursową uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie pracy do pamięci komputera.

§10


Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

§11


Ocena nadesłanych Prac konkursowych dokonywana będzie przez Komisję Oceniającą powołaną przez Organizatora.
§12

 1. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 10 czerwca 2012 r., poprzez ogłoszenie listy zwycięzców na stronie www.odn.kalisz.pl

 2. Nagrodzenie laureatów nastąpi w czerwcu 2011 r., podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu.

§13


 1. W konkursie zostaną przyznane nagrody : wyjazd do Parlamentu Europejskiego oraz nagrody rzeczowe

 1. Za zajęcie I-miejsca wyjazd do Parlamentu Europejskiego dla ucznia i jego opiekuna

 2. Za zajęcie II-miejsca - nagroda rzeczowa

 3. Za zajęcie III-miejsca- nagroda rzeczowa

 1. Dla opiekunów merytorycznych nagrodzonych prac przewidziano nagrody rzeczowe w postaci certyfikatu uprawniającego do jednego darmowego szkolenia wybranego z oferty ODN Kalisz, dla wszystkich opiekunów zaświadczenia.


VI. ZEZWOLENIA

§14


 1. Wysyłając Pracę konkursową uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły, informacji
  o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora, w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

 2. Wysyłając Pracę konkursową uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.


VII. OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§16


 1. Uczestnik konkursu oświadcza i gwarantuje, że Praca konkursowa jest wolna od wad prawnych, a szczególności nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik przenosi na Organizatora, bez obowiązku składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli w zakresie, wyłączne, niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania
  i rozporządzania Pracą konkursową. Przeniesienie praw dotyczy również produktów elektronicznych Organizatora, jak również w innych produktach, w tym
  w wydawnictwach Organizatora, przez czas nieograniczony, jako produktów odrębnych lub wspólnych z innymi produktami (w tym wydawnictwa oraz bazy danych) na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904 z 2000 r. z poźn. zm.).

 3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń jakie mogą zostać zgłoszone przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie .


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17


 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: sekretariat@odn.kalisz.pl

 2. Naruszenie postanowień regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

 3. Udostępniane Organizatorowi dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celu informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133/97, poz.883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zamian w niniejszym Regulaminie, oraz zamknięcia Konkursu w każdym czasie bez wyboru zwycięzców – bez podawania przyczyny.

 5. We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator.

Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy

 2. Oświadczenia

 3. Rekomendacja
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość