Konspekt lekcji języka angielskiego klasa: II gimnazjumPobieranie 14.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.05 Kb.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Klasa: II gimnazjum


Temat Lekcji : Who are they playing? – Preset Continuous as future.

Cele lekcji:


Po zakończeniu lekcji uczeń:

Potrafi


 • zastosować czas Present Continuous do mówienia o przyszłych planach i intencjach

 • ułożyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie

 • odnaleźć w tekście żądaną informację lub szczegół

Zna

- podstawowe zastosowanie czasu Present Continuous jako konstrukcji określającej czynności wykonywane w momencie mówienia, lub stanów chwilowychPomoce:

 • podręcznik „Snapshot Elementary”, kaseta, magnetofon,

Formy pracy:

 • praca indywidualna, praca w parach, praca grupowa

Przebieg lekcji:

 1. Moment organizacyjno-porządkowy, sprawdzenie zadania domowego

 2. Rozgrzewka językowa: pytania do uczniów:

 • What’s your name?

 • What’s your surname?

 • How old are you?

 • How are you today?

 • Where are we now?

 • Where do you live?

 • What’s the time now?

 1. Przypomnienie wiadomości o czasie Present Continuous

 1. pytanie do uczniów:

 • What are you doing now? / What is he doing at the moment?

 1. zapisanie na tablicy odpowiedzi uczniów w czasie Present Continuous

We are sitting now.

We are listening to the teacher.

He is writting something at the moment.

 1. zdania te są zdaniami twierdzącymi, uczniowie przypominają sobie także konstrukcje zdań przeczących i pytających w czasie Present Continuous i podają je zapisując na tablicy

We aren’t sitting now.

Are we sitting now?

 1. Wprowadzenie do lekcji: pytania do uczniów

 • Do you like playing footbal?

 • Do you like watching the matches on TV?

 • Do you ever go to football matches?

 • Who do you go with?

 • Are the tickets expensive?

 • Who is your favourite team?

 1. Praca z tekstem – dialog:

 1. wysłuchanie tekstu dialogu z kasety i śledzenie go wzrokiem w podręcznikach (dwukrotnie)

 2. ćwiczenie sprawdzające zrozumienie tekstu: Ćw. 2 a

uczniowie czytają w parach pytania do tekstu i układają odpowiedzi, a następnie głośno je odczytują (reszta klasy sprawdza ich poprawność)

 1. Ćwiczenie 2 b - uczniowie szukają w parach odpowiedzi na pytanie:

Kto z podanych w ćwiczeniu osób chce iść na mecz, o którym mowa w dialogu?

 1. wyjaśnienie nowych słów, które pojawiły się w dialogu:

a queue [kju:] = kolejka

to queue = stać w kolejce

to be keen on (something) = być miłośnikiem (czegoś), bardzo coś lubić,

 1. odczytanie głośne dialogu z podziałem na role przez dwie grupy siedmioosobowe,

 1. Wprowadzenie aspektu gramatycznego:

 • Present Continuous Tense used to talk about the future plans (użycie czasu „Teraźniejszego Ciągłego” w mówieniu o planach na przyszłość)

 1. uczniowie patrzą na dialog, nauczyciel pisze na tablicy zdanie z tekstu:

Liverpool are playing at Anfield tomorrow night.

 1. pytania do uczniów naprowadzające ich na nowe użycie poznanego już czasu:

 • Jaki czas angielski jest użyty w tym zdaniu? – Present Continuous.

 • Kiedy używamy tego czasu? – Gdy mówimy o czynnościach wykonywanych w momencie mówienia.

 • Czy w przypadku tego zdania chodzi o taką czynność? – Nie.

 • Jak przetłumaczycie to zdanie? – ‘Liverpool gra na stadionie Anfield jutro wieczorem.’

 1. wyjaśnienie nowego zastosowania czasu Present Continuous:

Czasu tego w odniesieniu do przyszłości używamy wtedy, kiedy mówimy o czymś, co zostało zaplanowane, na ogół na najbliższą przyszłość.

 1. uczniowie zapisują w zeszytach notatkę: regułka i przykłady:

I am buying presents tomorrow. = Kupuję jutro prezenty.

He is leaving the country tomorrow morning. = On wyjeżdża z kraju jutro rano.

 1. uczniowie szukają w tekście dialogu innych przykładów zdań w czasie Present Continuous mówiących o przyszłych planach,

 1. Podsumowanie lekcji.

 1. pytanie do uczniów: Do you have any plans for this week? (Czy macie jakieś plany na ten tydzień?)

 2. uczniowie w grupach 4-osobowych układają zdania w czasie Present Continuous opowiadające o ich planach na najbliższy tydzień.

I’m seeing a film. (I have tickets already)

I’m going to the dentist. (I have an appointment)

 1. Zadanie pracy domowej

Ćwiczenia: zad. 1 str. 24
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy