Strona główna

Koordynator wsparcia – anioł stróż czy specjalista od pomagania?


Pobieranie 10.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.49 Kb.

„Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”Koordynator wsparcia – anioł stróż czy specjalista od pomagania?
Jednym z innowacyjnych elementów projektu pt „Modelu Wsparcia” adresowanego do ofiar przemocy i służb pomocowych, realizowanego przez wrocławskie Centrum Integracji Społecznej jest Koordynator Wsparcia. To osoba, która koordynuje pomoc różnych instytucji, zapewnia wsparcie ofierze przemocy, poświęca czas jakiego dana osoba potrzebuje aby ponownie mogła włączyć się w życie społeczne i zawodowe. Koordynator, formalnie to specjalista w dziedzinie pomagania - może to być psycholog, pedagog , socjolog , nawet prawnik. Ważne by posiadał osobiste kompetencje to pracy z ludźmi w trudnych, kryzysowych sytuacjach i przede wszystkich lubił pomagać w mądry sposób. Z jednej strony wzmacniał osobę doświadczającą przemocy, a z drugiej strony obiektywizował sytuację i zachowywał zdrowy rozsądek i ustalał jasne zasady udzielanej pomocy. Nieformalnie to osobisty „anioł stróż” , który zapewnia indywidualną pomoc i wsparcie psychiczne.

Praca Koordynatora wsparcia rozpoczyna się od szczegółowego rozpoznania sytuacji w jakiej znajduje się osoba doświadczająca przemocy, a także od zidentyfikowania jej potrzeb, zasobów i ograniczeń. Na podstawie uzyskanych informacji Koordynator wsparcia wspólnie z ofiarą podejmuje kontakt z policją, kuratorem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem szkolnym, terapeutą, prawnikiem, wykorzystuje zasoby, które posiada klientka, rodzina i środowisko lokalne. Działania koordynatora wsparcia ukierunkowane są na zbudowanie lokalnej sieci współpracy pomiędzy przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji pomocowych, w tym instytucji rynku pracy i lokalnych przedsiębiorców. Koordynator tworzy mapę dostępnych zasobów. Bazując na niej organizuje klientce pomoc i wsparcie, których celem jest doprowadzenie do sytuacji ustania przemocy oraz powrotu na rynek pracy. Dzięki temu ofiara przemocy ma możliwość uzyskania stałego zatrudnienia oraz niezależności ekonomicznej i psychologicznej od sprawcy. To niezwykle istotne rezultaty działań realizowanych przez Koordynatora, które mogą przekonać osobę doświadczającą przemocy do podjęcia decyzji o zakończeniu destrukcyjnej relacji ze sprawcą.

W dotychczas realizowanych działaniach pomocowych na rzecz ofiar przemocy nie było takiego ogniwa, które łączyłoby, rozwijało i wzmacniało współpracę trójsektorową – instytucje sektora publicznego, niepublicznego oraz prywatnego w celu pomocy niezatrudnionym ofiarom przemocy. Obecnie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy to powoływane w gminach Zespoły Interdyscyplinarne są odpowiedzialne za koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie danej gminy. Zespół  składa się z specjalistów z różnych dziedzin: przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych. Idealnym uzupełnieniem tych działań jest włączenie koordynatora wsparcia, który jest pomaga wykonać plan pomocy ustalony przez Zespół Interdyscyplinarny, i idzie krok dalej pomaga usamodzielnić się ofierze pomagając jej znaleźć zatrudnienie poprzez podjęci współpracy z pracodawcami.

Działalność Koordynatora Wsparcia przyczynia się zarówno do bezpośredniej pomocy ofierze jak i do wsparcia działalności gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Koordynator jest skutecznym ogniwem procesu pomocowego, a także konkretnym narzędziem, w pełni wykorzystującym zasoby lokalne otoczenia ofiary przemocy, na rzecz jej trwałego wyjścia z sytuacji przemocowej oraz uzyskania niezależności ekonomicznej od sprawcy.


źródło www.modelwsparcia.cis.wroclaw.pl

opracował : zespół projektu „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”


Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość