Strona główna

Korporacja Plasma Power sp z o o. we Wrocławiu w dniu 5 maja 2015 roku przekazała do Urzędu Gminy w Legnickim Polu odpowiedzi na zgłoszone uwagi


Pobieranie 100.8 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar100.8 Kb.


Korporacja Plasma Power sp. z o.o. we Wrocławiu w dniu 5 maja 2015 roku przekazała do Urzędu Gminy w Legnickim Polu odpowiedzi na zgłoszone uwagi, protesty i zastrzeżenia dotyczące planowanej inwestycji o nazwie „Zakład wytwarzający energię i inne produkty z odpadów przetwarzanych plazmowo” w Nowej Wsi Legnickiej.

Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez mieszkańców pytania, uwagi i problemy oraz odpowiedzi które uzyskał Urząd Gminy od firmy Plasma Power Sp. z o.o.:

1. Inwestycja spowoduje pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego.

Odp:


W planowanej inwestycji będzie zastosowana najnowocześniejsza obecnie na świecie technologia przekształcania odpadów na energię. Na zewnątrz Zakładu w ograniczonych ilościach emitowany będzie tylko dwutlenek węgla oraz para wodna (z czego część z tych substancji będzie skraplana i wykorzystywana w procesie produkcyjnym.

Największa na świecie firma audytorska kontrolująca środowisko ENSR (1700 pracowników, projekty w ponad 100 krajach, 200 mln USD dochodu rocznego) zbadała instalacje Westinghouse`a i porównała je do nowoczesnych klasycznych spalarni oraz do bardzo restrykcyjnych norm amerykańskich.

Poniżej tabela z wynikami tych badań:

Rodzaj zanieczyszczeniaJednostka

miary

Najnowsze spalarnie odpadów w USA – 20 -800 ton na dobę zmieszanych odpadów komunalnych

Eco-Valley Utishinai – Japonia, produkcji Alter NRG/WPC , pracująca w cyklu WTE (220 ton MSW na dobę)

Zintegrowany cykl przetwarzania odpadów na energię prod. AlterNRG/WPC

(750 ton MSW na dobę)

Dopuszczalne wskaźniki emisji

(US EPA section 111(d))

Tlenki azotu (NOx)

ppmvd

110 – 205

97

36

205

Sadze, cząstki stałe

mg/dscm

16 – 27

10

4

25 – 27

Tlenki siarki

ppmvd

26 – 29

2

1

29 -31

Chlorowodór

ppmvd

25 – 29

6

6

29 – 31

Tlenek węgla

ppmvd

100

Brak danych

19

100

Rtęć

µg/dscm

28 – 80

Brak danych

1

80

Dioksyny i furany

ng/dscm

13 – 30

0,002 – 0,008

0

30 – 60

Jednostki:

- ppmvd - cząstek na milion

- mg/dscm - miligramów na metr sześcienny suchego powietrza

- µg/dscm – mikrogramów na metr sześcienny suchego powietrza

- ng/dscm - nanogramów na metr sześcienny suchego powietrza
2. Inwestycja spowoduje pogorszenie się klimatu akustycznego.

Odp:


Uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ wymagało przeprowadzenia analizy hałasu, który będzie wytwarzany przez Zakład. Normy określają tzw. „hałas dzienny – 55dB” (poziom hałasu pracującego biura i „hałas nocny – 45 dB” (szum wiatru o niewielkim natężeniu). Hałas wytwarzany przez Zakład nie będzie przekraczał obowiązujących norm.
3. Inwestycja spowoduje pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.

Odp:


Planowany Zakład położony będzie na powierzchni 8 ha. Około połowy tego obszaru zajmą tereny zielone. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu planowane jest obsadzenie ich drzewami, krzewami i trawą, m. In. dziką różą, czeremchą, leszczyną pospolitą. W celu skompensowania ewentualnych strat środowiskowych wokół Zakładu utworzony będzie szpaler drzew takich jak: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, topola biała. Działania te spowodują zdecydowaną poprawę stanu środowiska naturalnego w otoczeniu Zakładu w stosunku do chwili obecnej. Brak intensywnej uprawy roli, brak sztucznego nawożenia oraz zwiększenie powierzchni zajmowanej przez rośliny wieloletnie spowoduje zagnieżdżenie się ptaków i zwierząt.
4. Inwestycja spowoduje pogorszenie jakości środowiska społecznego.

Odp:


Zakład zatrudni około 120 dobrze opłacanych fachowców. Z pewnością znaczną część tej załogi będą stanowili mieszkańcy gminy Legnickie Pole. Planuje się stworzenie warunków do budowy przedsiębiorstw korzystających z energii i produktów pochodzących z Zakładu, np. suszarni drewna i płodów rolnych, szklarni, betoniarni, zakładów prefabrykacji domów, itp.

Osobom które się na to zdecydują zostanie udzielona wszelka pomoc – w tym pomoc finansowa. Inwestor spodziewa się stworzenia atmosfery sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości. Zakład będzie też aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności poprzez udział we wszystkich wydarzeniach na terenie gminy. Poprzez te działania można będzie osiągnąć większe niż do tej pory zintegrowanie społeczności gminnej.
5. Inwestycja spowoduje emisję zanieczyszczeń.

Odp:


Jak pokazano w punkcie 1 emisja zanieczyszczeń będzie na bardzo, bardzo niskim poziomie, w niektórych przypadkach będzie tysiąc razy niższa niż pozwalają na to normy. Ocenia się, iż emisja ta będzie aż milion razy mniejsza, niż emisja szkodliwych substancji z komina typowego domu jednorodzinnego opalanego węglem.
6. Powstaną uciążliwości związane z transportem odpadów i odbiorem odpadów z obiektu.

Odp:


Transport będzie się odbywał wyłącznie w porze dziennej, w godzinach od 6.00 do 22.00. Będzie prowadzony autostradą A4, drogą krajową DK3 i następnie planowaną drogą wzdłuż pól, oddaloną o około 1 km od zabudowań.

Autostrada A4 i droga krajowa DK3 są obecnie jednymi z najważniejszych dróg transportu odpadów w naszym województwie. Dzisiaj przejeżdża nimi około 39 tyś. Pojazdów/dobę (A4) i od 17 do 19 tyś. Pojazdów na dobę (DK3). Wśród tych pojazdów każdego dnia jest kilkaset, a niekiedy nawet kilka tysięcy samochodów wiozących odpady. Plany zakładają, iż wsad do Zakładu przewozić będzie średnio około dwudziestu pojazdów na dobę. Nie wywołają więc one żadnej zmiany istniejącego stanu rzeczy.
7. Brak jest instytucji kontrolującej tę inwestycję.

Odp:


Inwestycja będzie podlegała bardzo rygorystycznej kontroli. Nadzór nad nią będzie sprawowany między innymi przez:

  • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu – nadzór w zakresie środowiskowym,

  • Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Legnicy – nadzór w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego,

  • Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – nadzór w zakresie przestrzegania prawa budowlanego,

  • Państwową Inspekcję Pracy – nadzór w zakresie przestrzegania prawa pracy,

  • Urząd Gminy Legnickie Pole.

Do kontroli Zakładu, poza wymienionymi instytucjami będzie uprawnionych jeszcze około 30 innych jednostek.
8. Nierzetelny „Raport oddziaływania na środowisko.

Odp:


Jest to twierdzenie o charakterze pomówienia! Raport przez wiele tygodni był badany przez zespół ekspertów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez niezależnych rzeczoznawców. Otrzymał pozytywną opinię. Wykryte w jego treści błędy uznane zostały za mało istotne, nie wpływające na merytoryczną zawartość opracowania i nie wpływające na jego ogólną ocenę.
9. Problem transportu i składowania odpadów w postaci żużla.

Odp:


Ponieważ planowany Zakład nie jest spalarnią, nie będzie wytwarzał żadnego żużla. Powstający w wyniku nitryfikacji (zeszklenia) substancji przetwarzanych tzw. vitryt jest zbliżony składem i właściwościami do naturalnej skały wulkanicznej. Vitryt będzie służył do wyrobu całego szeregu materiałów budowlanych, takich jak np. wełna mineralna, ciepłe cegły, bloczki fundamentowe, itp. Nie przewiduje się składowania jakichkolwiek substancji na terenie Zakładu.
10. Spalanie odpadów będzie prowadziło do emisji szkodliwych substancji rakotwórczych: furanów i dioksan, metali ciężkich i innych substancji szkodliwych.

Odp:


Dotychczas przeprowadzone badania emisji istniejących instalacji pokazują, że w wyniku przetwarzania odpadów na energię plazmową nie powstają żadne dioksyny i furany, a te które ewentualnie zostały wprowadzone do linii produkcyjnej zostają całkowicie unicestwione.

Metale ciężkie i inne substancje szkodliwe są wychwytywane i przekształcane w postać sprzedażną. Ich dystrybucją zajmie się firma instalująca linię do czyszczenia syn gazu.
11. Inwestor nieadekwatnie nazywa inwestycję.

Odp:


Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć energetyki zawodowej. Zakład będzie wytwarzał i sprzedawał na zewnątrz nie mniej niż 600MWh energii elektrycznej i podobną ilość energii cieplnej każdej doby. Co ważne: energia ta będzie dystrybuowana w postaci ciągłego strumienia, bez względu na porę roku i godzinę dnia. Jedyną cechą różniącą go od innych zakładów energetycznych będzie rodzaj wsadu. Zamiast paliw kopalnych będzie wykorzystywał do produkcji odpady. Dzięki temu nastąpi tzw. „efekt substytucji”, to znaczy, że energia wytworzona w ten sposób zastąpi około 400 tyś. baryłek ropy naftowej rocznie. Zmniejszenie tą drogą zużycia paliw kopalnych przyczyni się tym samym do poprawy środowiska naturalnego.
12. Jest to metoda eksperymentalna występuje więc niepewność metod i technologii przedstawionych przez inwestora.

Odp:


W miejscowości Tees Valley w Wielkiej Brytanii uruchomiono podobnego typu zakład, ale ponad dwa razy większy niż planowany w Polsce. Inwestorem jest wielki amerykański koncern „Air Products Ltd.” Na budowę tej instalacji wydano ponad 500 mln USD. W ubiegłym roku podjęto decyzję budowy drugiej takiej instalacji o podobnej wartości. Czy jakakolwiek firma o tej renomie może sobie pozwolić na inwestowanie w technologię eksperymentalną? Gdyby tak było, to jak tego typu decyzje ocenialiby jej akcjonariusze? (ceny akcji firmy Air Products po ogłoszeniu tej decyzji znacznie wzrosły).
13. Dom Państwa Gąska znajduje się w odległości około 2,5 km od miejsca planowanej inwestycji (według pomiarów KPP jest to w rzeczywistości ponad 3 km od planowanego Zakładu). Pan Gąska uważa, że tak niewielka odległość od Zakładu zagraża zdrowiu i życiu jego rodziny: „gdybym wiedział o tej inwestycji nie zdecydowałbym się na zamieszkanie w tym miejscu”.

Odp:


Planowane przedsięwzięcie nie zagraża zdrowiu ani życiu ludzi, roślin ani zwierząt. Dowodzą tego między innymi badania przeprowadzone przez niezależną instytucję ENSR, największą na świecie firmę monitorującą stan środowiska naturalnego w ponad 100 krajach.

Poniżej wyniki tych badań:


Rodzaj zanieczyszczeniaJednostka

miary

Najnowsze spalarnie odpadów w USA – 20 -800 ton na dobę zmieszanych odpadów komunalnych

Eco-Valley Utishinai – Japonia, produkcji Alter NRG/WPC , pracująca w cyklu WTE (220 ton MSW na dobę)

Zintegrowany cykl przetwarzania odpadów na energię prod. AlterNRG/WPC

(750 ton MSW na dobę)

Dopuszczalne wskaźniki emisji

(US EPA section 111(d))

Tlenki azotu (NOx)

ppmvd

110 – 205

97

36

205

Sadze, cząstki stałe

mg/dscm

16 – 27

10

4

25 – 27

Tlenki siarki

ppmvd

26 – 29

2

1

29 -31

Chlorowodór

ppmvd

25 – 29

6

6

29 – 31

Tlenek węgla

ppmvd

100

Brak danych

19

100

Rtęć

µg/dscm

28 – 80

Brak danych

1

80

Dioksyny i furany

ng/dscm

13 – 30

0,002 – 0,008

0

30 – 60


Firma Plasma Power rozumie Państwa obawy, lecz może zapewnić, iż Wasze zdrowie ani życie nie będzie w żadnym stopniu narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo ze strony Zakładu. Jest to obecnie najbardziej nowoczesna i najbardziej korzystna dla środowiska metoda zmiany odpadów na energię. Technologia istnieje już ponad 30 lat. W oparciu o nią zrealizowano kilkadziesiąt projektów na całym świecie. Nigdzie nie zanotowano związanych z tym negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne.

Planowany Zakład nie różni się od elektrowni zasilanych węglem, gazem lub ropą naftową. Jedyną, chociaż istotną z punktu widzenia ochrony środowiska różnicą jest fakt, iż zamiast paliw kopalnych do produkcji energii będzie wykorzystywał odpady. Dzięki temu nastąpi tzw. „efekt substytucji” to znaczy, że energia wytworzona w ten sposób zastąpi około 400 tyś. Baryłek ropy naftowej rocznie.
14. Podstawowym i nadrzędnym argumentem demokratycznego kraju jest NIE wyrażone przez większość mieszkańców gminy Legnickie Pole (…). Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mamy do tego prawo, nie podając przyczyn swojej decyzji w tej sprawie (…).

Odp:


Nieprawda. Nikt nie naruszył, ani nie zamierza naruszyć w związku z planowaną inwestycją czyichkolwiek praw. Wszystkie dotychczasowe działania przeprowadzono ściśle według obowiązujących procedur i przepisów.

Jest wręcz odwrotnie: firma działa wyłącznie w oparciu o przepisy prawa – w tym prawa miejscowego. Aktualnie w dalszym ciągu trwają konsultacje społeczne, co jest spełnieniem obowiązku nakładanego na inwestora ustawą z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
15. Zgodność z przepisami prawa: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 38a, warunkiem niezbędnym do podjęcia decyzji środowiskowej jest ujęcie inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (…).

Odp:


Planowana inwestycja została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, uchwalonego 27 czerwca 2012 roku. Treść uchwały zawiera „Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Stosowny zapis znajduje się na stronie 213 przywołanego dokumentu.
16. Nieadekwatny do technologii tytuł inwestycji. Jest on mylący i niezgodny z technologią opisaną w projekcie (…). W istocie chodzi o utylizację odpadów, w dodatku niebezpiecznych, których produktem ubocznym jest energia (…).

Odp:


Odwrotnie. Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć energetyki zawodowej. Odpady są tutaj traktowane jako wsad do urządzeń technologicznych, a ich utylizacja następuje niejako „przy okazji” wytwarzania energii. Zakład będzie wytwarzał i sprzedawał na zewnątrz każdej doby nie mniej niż 600MWh energii elektrycznej i podobną ilość energii cieplnej. Ważną cechą sprzedawanej energii będzie stałość strumienia. Żadne inne źródło energii odnawialnej nie umożliwia spełnienia tego warunku. Jedyną cechą różniącą ten Zakład od innych zakładów energetycznych będzie rodzaj wsadu. Zamiast paliw kopalnych do produkcji energii będzie wykorzystywał odpady.
17. Nierzetelność oceny oddziaływania na środowisko, w dalszej części „Raportu”.

Odp:Jest to twierdzenie o charakterze pomówienia! Nie wolno godzić się z takimi twierdzeniami ponieważ naruszają one dobre imię instytucji za którymi stoi Państwo Polskie! Raport przez wiele tygodni był starannie badany i oceniany przez ekspertów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez niezależnych rzeczoznawców powołanych przez Wojewodę. Wychwycone w trakcie tych prac błędy uznano za mało istotne i nie wpływające na ogólną ocenę opracowania. Raport otrzymał pozytywną ocenę RDOŚ, zezwalającą na realizację inwestycji zgodnie z zawartymi w Postanowieniu zaleceniami. Jest to pierwszy na Dolnym Śląsku przypadek pozytywnej oceny planowanego przedsięwzięcia związanego z termiczną utylizacją odpadów.
18. Niepewność metod i technologii przedstawionych przez inwestora.

Odp:


Nieprawda. Ponad 80% urządzeń stanowiących elementy linii technologicznej to rozwiązania znane w przemyśle energetycznym, chemicznym i pertochemicznym. S ą to m. in.:

- Urządzenia do transportu wewnątrzzakładowego.

- Rozdrabniacze, młyny, podajniki.

- Osuszacze,

- Filtry i elektrofiltry.

- Urządzenia schładzające i wymienniki ciepła.

- Turbiny gazowe i parowe.
Jedynymi elementami o charakterze innowacyjnym są:

- palniki plazmowe wraz z układem zasilania,

- reaktory czyli zbiorniki reakcyjne, zwane też konwerterami pizolitycznymi.

Urządzenia te są jednak używane i doskonalone od ponad 30 lat i nie można wobec nich stosować określenia „niesprawdzone i niepewne”.
19. Nowa technologia jest w sferze badań i eksperymentów.

Odp:Nieprawda. To nie jest nowa technologia. Jej pierwsze zastosowanie miało miejsce w roku 1977. Wówczas Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA ogłosiła konkurs na stworzenie technologii recyklingu bardzo drogich materiałów używanych przy produkcji wahadłowców i statków kosmicznych. Konkurs wygrała firma Westinghouse Plasma Corporation, która zaproponowała przetwarzanie tych odpadów za pomocą gorącej plazmy. Od tego czasu technologia stale się rozwija i mniej więcej pięć lat temu pojawiła się na rynku jej nowa, czwarta generacja.
20. Inwestor w żaden sposób nie przedstawił planów awaryjnych i sposobu postępowania w razie awarii.

Odp:


Nieprawda. Plany postępowania w razie awarii, zgodnie z wymogami prawa, zawsze muszą zostać umieszczone w „Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”. Bez tej części „Raport” nie uzyska pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W naszym „Raporcie” tym zagadnieniom poświęcono sporo miejsca. Ponadto na każdym spotkaniu z mieszkańcami wsi plany dotyczące bezpieczeństwa – w tym postępowania w razie awarii, są prezentowane i poddawane ocenie publicznej w trakcie dyskusji.
21. Nie ma w ogóle katalogu skupowanych odpadów niebezpiecznych (..).

Odp:


Nieprawda. Wszystkie substancje zaliczone do odpadów są już od wielu lat skatalogowane. Katalog ten stanowi integralną część systemu prawnego regulującego polski system gospodarki odpadami. Minister Środowiska, działając w oparciu o przepisy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) regularnie wydaje rozporządzenia dotyczące aktualizacji katalogu odpadów. Ostatnia taka nowelizacja miała miejsce 9 grudnia 2014 r. Ponieważ projektowana instalacja plazmowa pozwala na przetwarzanie niemal każdego rodzaju odpadu – z wyjątkiem odpadów pirotechnicznych i promieniotwórczych, zatem obowiązującym dla nas katalogiem jest katalog ustawowy.
22. Koszt budowy Zakładu jest bardzo wysoki (…), co wyklucza przetwarzanie odpadów komunalnych.

Odp:


To prawda, iż instalacja jest droga. Koszt jej postawienia jest jednak analogiczny do kosztu postawienia tradycyjnej spalarni odpadów wyposażonej w moduł energetyczny. Instalacja ta może zatem w sposób uzasadniony ekonomicznie być wykorzystywana do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Ze względu jednak na jej charakter wykorzystywanie planowanego zakładu wyłącznie do tego celu wydaje się być nieracjonalne. Co oczywiście nie wyklucza przygotowania wsadu zawierającego w części również odpady komunalne. Przewagą tej metody zagospodarowania odpadów jest jednak wyższa efektywność, większa czystość, możliwość przetworzenia odpadów których nie da się przetworzyć innymi metodami, ale przede wszystkim fakt, iż ta technologia jest jedyną znaną obecnie człowiekowi, która w wyniku przetwarzania odpadów nie pozostawia na ziemi, w powietrzu ani w wodzie żadnych zbędnych lub szkodliwych substancji.
23. Inwestor nie przedstawił prognozowanych cen skupowych odpadów, w tym komunalnych, które zobowiązuje się przejąć od Gminy.

Odp:Nieprawda. W treści zaproponowanego z Gminą Legnickie Pole porozumienia zawarty jest następujący zapis: „ … Odpady komunalne z terenu Gminy Legnickie Pole będą przetwarzane w Zakładzie za cenę najniższą z możliwych, być może będą wręcz utylizowane za darmo, jeżeli prawo tego nie zabrania ..”.
24. Inwestor nie opisał środków transportu do przewozu odpadów niebezpiecznych, sposobu ich przeładunku i magazynowania.

Odp: Nieprawda. Pojazdy przeznaczone do transportu odpadów muszą być w specjalny sposób certyfikowane. Wszystkie te kwestie reguluje tzw. „Konwencja ADR”. Od 2003 roku wszystkie przedsiębiorstwa (przewoźnicy, firmy odbierające, wysyłające materiały chemiczne – w tym niebezpieczne) wykonujące zlecenia związane z transportem drogowym towarów i ładunków chemicznych i niebezpiecznych muszą podjąć współpracę z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR).Konwencja ADR składa się z umowy właściwej, a także załączników Ai B, stanowiących jej integralną część.

Załącznik A przedstawia podział produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych (13 klas zagrożeń), jak również szczegółową klasyfikację tych towarów w poszczególnych klasach. Ponadto w załączniku A określono ogólne oraz szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów niebezpiecznych, a także wymagania w zakresie ich oznakowania i warunki ich badań.

Załącznik B obejmuje:

- Warunki przewozu materiałów niebezpiecznych.

- Warunki oznakowania pojazdów wraz z ich dodatkowym wyposażeniem.

- Warunki techniczne pojazdów samochodowych, cystern, przyczep, kontenerów.

- Niezbędną dokumentację przy przewozach.

- Wymagania dotyczące osób uczestniczących w tego rodzaju transporcie.

- Warunki załadunku i rozładunku tych materiałów.

- Zakazy ładowania towarów razem w jednym pojeździe.

Pojazdy transportujące substancje niebezpieczne wyposażane są w pomarańczową, odblaskową tablicę informacyjną, która zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonych materiałów:

- numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa,

- numer rozpoznawczy materiału.
25. Nie wiadomo jakie zapachy będą emitowane przez odpady.

Odp:


Odpady przetwarzane w Zakładzie mimo, że oczywiście posiadają swoje specyficzne zapachy, na zewnątrz – dzięki specjalnym środkom transportu i magazynowania, nie będą rozsiewały żadnych zapachów. Głównym rozwiązaniem technicznym odpowiedzialnym za to będzie zastosowane w tych urządzeniach podciśnienie, które będzie powodowało, iż ruch powietrza zawsze będzie się odbywał w kierunku do wnętrza obudowy urządzenia zawierającego odpady (kontenera, zbiornika, przenośnika, itp.), a nigdy w kierunku odwrotnym. Powietrze z wnętrza urządzeń będzie kierowane do sekcji filtrów, a następnie do zbiorników konwertorowych (reaktorów), gdzie związki zapachowe ulegną rozkładowi.
26. Nie określono w jaki sposób będą zabezpieczone strefy dostaw i parkingi (…) pod kątem szczelności i zabezpieczenia przed wyciekami i awariami w transporcie.

Odp:


Rozwiązania takie, jak:

- Specjalny sposób obsługi samochodów przewożących odpady.

- Sposób wybudowania parkingów o szczelnych, łatwo zmywalnych powierzchniach.

- Sposób dezynfekcji pojazdów, zbiorników, kontenerów, itp.,

przewidują przepisy konwencji ADR oraz przepisy szczegółowe dotyczące sposobu postępowania z odpadami, w tym z odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych. Oczywiście planowany Zakład będzie musiał przestrzegać tych przepisów, a jego projektanci będą musieli je uwzględnić w proponowanych konkretnych konstrukcjach.
27. Nie odniesiono się do szkodliwości odpadów zwożonych na teren Zakładu.

Odp:Postępowanie z odpadami szkodliwymi (niebezpiecznymi) jest ściśle regulowane przepisami. W Zakładzie będą oczywiście przestrzegane wszystkie opisane tymi przepisami procedury. Ewentualne przyjęcie na teren Zakładu odpadów szkodliwych (niebezpiecznych) będzie wymagało natychmiastowego ich przetworzenia (tzw. „ścieżka pierwszej kolejności przetwarzania”). Taki sposób postępowania z tym rodzajem odpadów jest podyktowany koniecznością jak najszybszego pozbawienia tych odpadów ich szkodliwych właściwości. Osoby zajmujące się tym rodzajem odpadów będą odpowiednio przeszkolone, a ich kwalifikacje będą potwierdzone stosownymi certyfikatami.
28. Jak jest testowany system plazmowy.

Odp:


System wytwarzania plazmy, produkcji kanadyjskiej firmy ALTER NRG, pracuje już w dziesiątkach instalacji na całym świecie. To są bardzo drogie urządzenia podlegające standardowym dla tego typu konstrukcji warunkom gwarancji i rękojmi za wady. W trakcie produkcji każdy palnik gazowy zanim opuści zakład produkcyjny przechodzi szereg badań i testów. Szczegółowe wyniki tych badań, sposób ich przeprowadzenia i świadectwa zgodności z międzynarodowymi normami są udostępniane klientom wraz z ofertą cenową.
29. Jakie są oficjalne wartości emisji substancji z tych instalacji? Chodzi o wyniki naukowe.

Odp:


Najbardziej wiarygodne i aktualne wyniki badań opublikowała agencja AECOM (ponad 100 tyś. Pracowników, kontrola środowiska naturalnego w ponad 100 krajach świata, 332 miejsce na liście największych firm na świecie wg Fortune).

Poniżej przetłumaczone wyniki badań:Rodzaj zanieczyszczeniaJednostka

miary

Najnowsze spalarnie odpadów w USA – 20 -800 ton na dobę zmieszanych odpadów komunalnych

Eco-Valley Utishinai – Japonia, produkcji Alter NRG/WPC , pracująca w cyklu WTE (220 ton MSW na dobę)

Zintegrowany cykl przetwarzania odpadów na energię prod. AlterNRG/WPC

(750 ton MSW na dobę)

Dopuszczalne wskaźniki emisji

(US EPA section 111(d))

Tlenki azotu (NOx)

ppmvd

110 – 205

97

36

205

Sadze, cząstki stałe

mg/dscm

16 – 27

10

4

25 – 27

Tlenki siarki

ppmvd

26 – 29

2

1

29 -31

Chlorowodór

ppmvd

25 – 29

6

6

29 – 31

Tlenek węgla

ppmvd

100

Brak danych

19

100

Rtęć

µg/dscm

28 – 80

Brak danych

1

80

Dioksyny i furany

ng/dscm

13 – 30

0,002 – 0,008

0

30 – 60

Jednostki:

- ppmvd - cząstek na milion

- mg/dscm - miligramów na metr sześcienny suchego powietrza

- µg/dscm – mikrogramów na metr sześcienny suchego powietrza

- ng/dscm - nanogramów na metr sześcienny suchego powietrza
30. Jaki jest właściwy skład syngazu? Chodzi o wyniki naukowe przeprowadzone przez ekspertów.

Odp:


Typowy skład gazu syntezowego jest publikowany w materiałach informacyjnych Alter NRG/WPC. Badania zostały przeprowadzone w Centrum Badawczym Westinghouse`a w Pensylwanii.

Jego uśredniony skład przedstawia się następująco:

- Węglowodory - 2,8%

- Tlenek węgla - 39,2%

- Wodór - 1,4%

- Dwutlenek węgla - 23,3%

- Związki siarki, azotu i chloru - 6,6%

- Inne - 1,6%

- Para wodna - 25,1%
31. Jakie są wartości składu spalin powstałych w wyniku spalania syngazu?

Odp:


Gaz syntezowy po oczyszczeniu i uszlachetnieniu składa się wyłącznie z węglowodorów, pary wodnej, dwutlenku i tlenku węgla. Dlatego wyłącznymi produktami jego spalania są para wodna i dwutlenek węgla.
32. Kto i do jakiej wartości jest zobowiązany ponieść konsekwencje jeśli inwestycja nie sprawdzi się pod względem technologicznym i ekonomicznym. Jakie będą w tym straty Gminy.

Odp:


Przedsięwzięcie jest całkowicie prywatne i wyłączną odpowiedzialność materialną za nie ponoszą inwestorzy. Gmina w żaden sposób nie partycypuje w tym przedsięwzięciu, dlatego też trudno mówić o jakimkolwiek zagrożeniu stratami w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia. W przypadku gdyby jednak nie doszło do realizacji inwestycji można ocenić szkody związane z brakiem spodziewanych korzyści, ale ta kategoria nie mieści się w treści pytania.
33. Kto jest zobowiązany i do jakiej wysokości w przypadku wystąpienia awarii?

Odp:


W przypadku awarii powstałych na skutek błędu człowieka, oczywistą odpowiedzialność za skutki usunięcia awarii i ewentualnej naprawy szkód będzie spoczywała na osobie (osobach) odpowiedzialnych za to zdarzenie.

Niezależnie od tego Zakład będzie objęty umową ubezpieczeniową o bardzo szerokim zakresie. Do obowiązków ubezpieczyciela będzie należała m. in. naprawa skutków awarii spowodowanych przez tzw. „siły wyższe” (określenie kodeksowe). Wysokość zobowiązań wynikających z tego faktu będzie zależna od wyceny szkód.
34. W jaki sposób i w jakich kwotach będą ubezpieczeni pracownicy Zakładu? W jaki sposób będą otrzymywali dodatkowe świadczenia zdrowotne, rentowe? Czy Zakład przewiduje realizację takich świadczeń i wypłaty „dodatku szkodliwego”?

Odp:


Praca w Zakładzie w większości przypadków nie będzie odbywała się w warunkach szkodliwych. Jeśliby takie wystąpiły kierownictwo Zakładu będzie postępowało zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy oraz ochronie zdrowia i życia pracowników.
35. W jaki formalno – prawny sposób inwestor zagwarantuje wywiązanie się z określonych zobowiązań, bez możliwości wycofania się?

Odp:


Inwestor będzie zobowiązany umowami cywilno-prawnymi oraz umowami wynikającymi z kodeksu spółek handlowych. Ich treść będzie przedmiotem opracowań i negocjacji, które powinny rozpocząć się w najbliższym czasie.
36. Kto będzie odbiorcą vitrytu i w jaki sposób inwestor zagwarantuje, że vitryt nie będzie składowany na terenie Gminy?

Odp:


Z vitrytu wytwarzanego na terenie Zakładu będzie produkowany bardzo szeroki asortyment wyrobów budowlanych. Inwestor rozważa obecnie możliwość samodzielnego uruchomienia tej produkcji lub zlecenia jej firmom zewnętrznym.

Nie ma planów ani Nawe możliwości gromadzenia nieprzetworzonego vitrytu na terenie Zakładu.
37. Co będzie z innymi substancjami wytworzonymi na terenie Zakładu?

Odp:


Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie ma możliwości składowania na terenie Zakładu ani samych odpadów, ani też substancji, które powstaną w wyniku ich przetworzenia.

Zakład wszystkie substancje powstałe w wyniku przetwarzania odpadów na energię będzie sprzedawał jako produkty, półprodukty lub surowce innym firmom, które trudnią się zagospodarowaniem tego typu substancji. Sprzedaż tych produktów będzie realizowana przez Zakład albo poprzez przedstawicieli handlowych.

Żadna substancja nie będzie gromadzona i składowana na terenie Zakładu.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość