Strona główna

Kryteria oceniania z religii dla klasy II szkoły podstawowej


Pobieranie 123.12 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar123.12 Kb.

Kryteria oceniania z religii dla klasy II szkoły podstawowej


Rozdział


Celujący


Bardzo dobry


Dobry


Dostateczny


Dopuszczający


Niedostateczny


I.
Bóg mówi do nas

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus pragnie się spotykać z ludźmi na katechezie i w kościele.

2. Wie, że Bóg jest miłującym Ojcem i tłumaczy, co to znaczy zachwycić się Bogiem.

3. Zna i opowiada, dlaczego warto naśladować bł. Anielę Salawę w służbie innym.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób w Piśmie Świętym odkrywamy Słowo Boże.

5. Tłumaczy, kim są i jakie mają zadania przewodnicy w drodze do nieba.Uczeń:

1. Tłumaczy, co oznacza, modlitwa w życiu człowieka.

2. Opowiada o miłości Boga i potrzebie spotykania się z Nim na modlitwie.

3. Opisuje życie bł. Anieli Salawy – patronki roku, zna wykonywaną przez nią pracę.

4. Omawia wybrane historie biblijne ukazane w literaturze, sztuce, muzyce, malarstwie.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób słuchać tych, którzy pomagają w poznaniu Boga.Uczeń:

1. Wie, że na katechezie Pan Jezus pragnie się spotykać z uczniami.

2.Wie, czym jest pacierz w życiu dziecka Bożego.

3. Wymienia podstawowe informacje o bł. Anieli Salawie – patronce roku.

4. Wie, że czytanie Pisma Świętego jest pomocą w poznaniu Boga.

5. Wyjaśnia, na czym polega szacunek wobec rodziców, wychowawców, kapłanów.Uczeń:

1. Opowiada, jak należy zachowywać się na katechezie.

2. Wie, że na modlitwie spotykamy się z miłującym Bogiem

3. Wie, że patronką klasy drugiej jest bł. Aniela Salawa.

4. Wyjaśnia, w jaki sposób należy okazać szacunek osobom głoszącym Słowo Boże.

5. Wymienia zadania kapłanów.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, kto jest patronem roku.

5. Nie wie, że na modlitwie spotykamy się z Bogiem.II.
Ludzie, którzy odpowiedzieli Bogu

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie biblijnej postaci Noego, na czym polega posłuszeństwo Bogu.

2. Wyjaśnia na przykładzie historii Abrahama, na czym polega zaufanie Bogu.

3. Wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Boga tak jak Mojżesz.

4. Wyjaśnia, co to znaczy wsłuchiwać się w głos Boga tak jak Samuel.

5. Wyjaśnia na przykładzie Daniela, czym jest miłość i wierność prawu Bożemu.

6. Opowiada o powołaniu Jonasza i wyjaśnia, na czym polega odwaga w wyznawaniu wiary.

7. Wie, że modlitwa różańcowa przybliża do Jezusa i pomaga w przygotowaniu do spotkania z Nim w Eucharystii.

8. Wyjaśnia, dlaczego chrześcijanie odmawiają różaniec.


Uczeń:

1. Opowiada biblijną historię Noego i potopu, wie, co to znaczy słuchać Boga.

2. Wie, kim był Abraham i dlaczego był posłuszny Bogu.

3. Opowiada, w jaki sposób Mojżesz wypełniał wolę Pana Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Samuel rozpoznał głos Boga.

5. Wie, kim jest prorok Daniel, na czym polega jego zaufanie Bogu.

6. Wskazuje na Jonasza i jego konsekwencje ucieczki przed Bogiem.

7. Wskazuje na modlitwę różańcową jako spotkanie z Jezusem i Maryją.

8. Zna tajemnice różańca, wie, że jest to szczególne spotkanie z Maryją i Jezusem.


Uczeń:

1. Wskazuje na Noego i jego rodzinę jako wzór posłuszeństwa Bogu.

2. Opowiada, co to znaczy ufać Bogu w codziennym życiu.

3. Wskazuje Mojżesza jako człowieka wypełniającego wolę Bożą.

4. Wskazuje na Samuela słuchającego głosu Boga na modlitwie.

5. Rozumie, na czym polega zaufanie Bogu w trudnościach.

6. Zna historię o Jonaszu i jego powołaniu.

7. Wyjaśnia, dlaczego wspólnie modlimy się na różańcu.

8. Wie, jak należy odmawiać różaniec.


Uczeń:

1. Zna historię Noego i potopu.

2. Wskazuje na Abrahama jako człowieka ufającego i posłusznego.

3. Wie, na czym polegała odwaga Mojżesza.

4. Wie, co robił Samuel u Hellego.

5. Opowiada historię Daniela w jaskini lwów.

6. Wie, dlaczego nie należy uciekać przed Bogiem.

7. Wymienia modlitwy odmawiane podczas różańca.

8. Z pomocą nauczyciela wymienia modlitwy i omawia wybrane tajemnice różańcowe.


Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o ludziach, którzy odpowiedzieli na wezwanie Boga.

5. Nie zna tytułów modlitw omawianych na nabożeństwach różańcowych.III.
Jezus uczy nas rozmawiać z Ojcem


Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcie Abba i okoliczności powstania modlitwy Ojcze nasz.

2. Wskazuje i wyjaśnia prawdy o świętości imienia Boga w modlitwie Ojcze nasz.

3. Wyjaśnia i wie, co to jest Królestwo Boże i jak żyć zasadami Królestwa Bożego.

4. Zna sposoby odkrywania woli Bożej w codziennym życiu.

5. Wyjaśnia, na czym polega brak pożywienia w świecie i potrzeba dzielenia się.

6. Wskazuje na potrzebę przebaczenia, wyjaśnia, na czym polega przebaczenie Boga i ludzi.

7. Wyjaśnia pojęcie pokusa i jego źródło, wymienia sposoby walki z pokusami.

8. Wyjaśnia pojęcia: zbawienie, niebo, wieczność.


Uczeń:

1. Wie, że Pan Jezus nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

2. Wyjaśnia, dlaczego imię Boga jest święte.

3.Wyjaśnia, czym jest Królestwo Boże na ziemi.

4. Wie, jak rozpoznać wolę Bożą i wypełniać ją w życiu.

5. Wyjaśnia znaczenie pokarmu w codziennym życiu i potrafi modlić się za ludzi głodujących.

6. Wyjaśnia, że Bóg przebacza nam winy i uczy przebaczania.

7. Wie, czym jest pokusa i wyjaśnia, na czym polega Boża pomoc w przezwyciężaniu zła.

8. Opowiada, na czym polega zbawienie ludzi.


Uczeń:

1. Wie, dlaczego codziennie odmawia się modlitwę Ojcze nasz.

2. Wie, w jaki sposób na modlitwie chwalić imię Boga.

3. Opowiada, jak troszczyć się o Królestwo Boże na ziemi.

4. Opowiada o poznawaniu woli Bożej w życiu.

5. Wie, co to znaczy szanować pokarm, a zwłaszcza chleb.

6. Rozumie, że warunkiem otrzymania przebaczenia od Boga jest przebaczenie innym.

7. Zna sposoby walki z pokusami i wie, na czym polega przezwyciężanie słabości.

8. Wie, że trzeba się troszczyć o zbawienie swoje i wszystkich ludzi.


Uczeń:

1. Wie, że Modlitwa Pańska jest najpiękniejszą rozmową z Bogiem.

2. Zna i wymienia postawy na modlitwie.

3. Wie, że Królestwo Boże jest na ziemi i w niebie.

4. Wskazuje na pragnienia ludzi w wypełnieniu woli Bożej.

5. Opowiada, jak być wdzięcznym za pokarm.

6. Wie, że na modlitwie przepraszamy za zło, rozumie, co to znaczy przebaczyć.

7. Rozumie, czym jest pokusa

8. Wie, że Bóg pragnie wszystkich zbawić.


Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Modlitwa Pańska.

5. Z pomocą nauczyciela nie potrafi powiedzieć i wyjaśnić modlitwy Ojcze nasz.IV.
My odpowiadamy Bogu


Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, na czym polegała zgoda Maryi i jej posłuszeństwo wobec Boga.

2. Wskazuje na Jana Chrzciciela wzywającego do nawrócenia.

3. Na podstawie przypowieści o siewcy wyjaśnia, na czym polega kiełkowanie Słowa Bożego.

4. Wie, że na Mszy Świętej jednoczymy się z Bogiem, aniołami i świętymi.

5. Tłumaczy, że Jezus Chrystus Król powtórnie przyjdzie na ziemię, wie, czym jest sąd ostateczny.Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenia: adwentu i postanowień adwentowych, opowiada o roratach.

2. Opowiada o misji Jana Chrzciciela.

3. Wyjaśnia ogólnie symbolikę obrazów w przypowieści o siewcy.

4. Wie, że na Mszy Świętej Bóg spotyka się z każdym człowiekiem.

5. Opowiada o powtórnym przyjściu Jezusa Króla na ziemię.Uczeń:

1. Rozumie potrzebę podejmowania postanowień adwentowych i uczestnictwa w roratach.

2. Wyjaśnia, na czym polega przygotowanie serca na przyjęcie Jezusa w tajemnicy Narodzenia.

3. Wie, jakie jest znaczenie przypowieści o siewcy.

4. Opowiada, że obecność na Mszy Świętej przybliża do Jezusa.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób trzeba przygotować się na przyjście Jezusa Króla.Uczeń:

1. Wie, dlaczego podejmuje się postanowienia adwentowe.

2. Wie, czym jest wyrzeczenie adwentowe.

3. Zna przypowieść o siewcy.

4. Wskazuje na potrzebę zjednoczenia z Bogiem na Mszy Świętej.

5. Wie, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie w chwale.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, co to jest Fiat Maryi

5. Nie wie, jak można życiem odpowiedzieć Bogu za jego przyjście na ziemię.V.
Dziękujemy Bogu


Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia okoliczności narodzin Jezusa w Betlejem, wie, jak dziękować Bogu za dar Bożego Narodzenia.

2. Wyjaśnia, czym jest świętowanie narodzin Jezusa w rodzinie chrześcijańskiej i dziękowanie za bliskość Boga.

3. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

4. Opisuje życie Świętej Rodziny i wyjaśnia, jak naśladować miłość Jezusa, do Maryi i Józefa.

5. Wymienia i wyjaśnia znaczenie darów złożonych Jezusowi przez mędrców.

6. Wyjaśnia i wymienia sposoby wdzięczności Bogu i innym.


Uczeń:

1. Zna historię narodzin Jezusa w Betlejem i okazuje wdzięczność Bogu w prezentowaniu znanych kolęd.

2. Opowiada o tradycjach świętowania Wigilii i Bożego Narodzenia w rodzinie chrześcijańskiej.

3. Wie, że Bóg obecny jest w rodzinie chrześcijańskiej, wskazuje na troskę i opiekę w rodzinie.

4. Wie, jak świętować Objawienie Pańskie w domu i wspólnocie Kościoła.

5. Zna sposoby okazywania wdzięczności Bogu i ludziom.Uczeń:

1. Wie, że treści kolęd przybliżają prawdę o Bożym Narodzeniu.

2. Opisuje Święta Bożego Narodzenia jako czas chrześcijańskiej radości.

3. Wymienia Świętą Rodzinę jako przykład dla rodziny chrześcijańskiej.

4. Wie, czym jest uroczystość Objawienia Pańskiego.

5. Wymienia postawy wdzięczności Bogu i ludziom.Uczeń:

1. Rozumie, że w śpiewie kolęd dziękujemy Jezusowi za Jego miłość do ludzi.

2. Wie, jak poprzez śpiew kolęd wyrazić Bogu radość i wdzięczność.

3. Opowiada o życiu Świętej Rodziny w Nazarecie.

4. Zna historię mędrców ze wschodu.

5. Wie, w jaki sposób dziękować innym.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć, czym jest chrzest święty.

5. Nie zna sposobów wyrażania wdzięczności Bogu i bliźnim.

6. Nie zna tradycji świętowania Wigilii Bożego Narodzenia.


VI.
Jezus obecny wśród ludzi


Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia na przykładzie dzieciństwa Jezusa, czym jest posłuszeństwo i pomoc najbliższym

2. Wyjaśnia, na czym polega zawierzenie Jezusowi i Maryi w życiu.

3. Zna historię powołania uczniów Jezusa i wyjaśnia zadania uczniów, wie, co to znaczy być uczniem Jezusa.

4. Wyjaśnia, dlaczego Jezus nauczał o Królestwie Bożym w przypowieściach, wie, w jaki sposób należy się troszczyć o rozwój wiary.

5. Opisuje cud rozmnożenia chleba i wie, że Pan Jezus daje w Eucharystii pokarm na życie wieczne.Uczeń:

1. Zna historię pielgrzymowania Świętej Rodziny do świątyni w Jerozolimie.

2. Opowiada o początkach działalności Jezusa i cudzie w Kanie Galilejskiej.

3. Opowiada o powianiu uczniów Jezusa, zna imiona Apostołów.

4. Opisuje znaczenie przypowieści o ziarnku gorczycy, wie, jak poznawać Boga i rozwijać wiarę.

5. Opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba i wie, że jest zapowiedzią Eucharystii.Uczeń:

1. Wie, że od Jezusa uczymy się pomagać innym.

2. Wie, że Maryja i Jezus troszczą się o dobro i szczęście ludzi.

3. Wie, co to jest powołanie i wymienia zadania uczniów.

4. Wie, że w przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus uczy o Królestwie Bożym.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób Pan Bóg troszczy się o życie człowieka, wymienia cuda Jezusa.Uczeń:

1. Opowiada o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

2. Zna wydarzenie w Kanie Galilejskiej

3. Wie, że Pan Jezus gromadzi uczniów.

4. Zna przypowieść o ziarnku gorczycy.

3. Zna historię rozmnożenia chleba.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie nic o dzieciństwie Jezusa w Nazarecie

5. Nie wie, co to znaczy słuchać Boga i pomagać innym.VII.
Eucharystia dziękczynieniem

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, dlaczego Jezus zaprasza wszystkich na ucztę Eucharystyczną.

2. Wie, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie i kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii.

3. Wie, że Eucharystia jest największym wyrazem miłości Boga, wie, jak dziękować Bogu za Jego miłość.

4. Wyjaśnia znaczenie wiary w przeżywaniu Mszy Świętej.

5. Wie, czym jest modlitwa uwielbienia i adoracja.Uczeń:

1. Opowiada o niedzielnej Eucharystii i zna opowiadanie o uczcie Królewskiej

2. Opisuje moment ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy

3. Wyjaśnia, na czym polega miłość Boga przejawiająca się w Eucharystii.

4. Wie, co to znaczy wierzyć, rozumie znaczenie wiary w przeżywaniu Eucharystii.

5. Wyjaśnia, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu.Uczeń:

1. Rozumie, czym jest pragnienie chrześcijanina uczestniczenia w uczcie Eucharystycznej.

2. Wie, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina i w najświętszym Sakramencie.

3. Podaje przykłady wdzięczności Bogu za dar Eucharystii.

4. Wyjaśnia, czym jest wiara w życiu dziecka Bożego.

5. Wyjaśnia, w jaki sposób w czasie Mszy Świętej wielbimy Boga.Uczeń:

1. Zna przypowieść o uczcie.

2. Opowiada, kiedy spotykamy się z Jezusem

3. Wie, że Bóg kocha ludzi i pragnie z nimi przebywać.

4. Wie, że trzeba rozwijać wiarę.

5. Zna podstawowe modlitwy uwielbienia Boga.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, że Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina.

5. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia, co to znaczy wierzyć w Jezusa.VIII.
Nasze odejścia i powroty

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia pojęcia; pokuta, nawrócenie, czyny pokutne, wie, czym jest Wielki Post.

2.Wyjaśnia, na czym polegało szczęście pierwszych ludzi w raju.

3.Wyjaśnia przyczynę utratę raju, wie, czym jest grzech.

4. Opowiada i wyjaśnia skutki nieposłuszeństwa pierwszych ludzi i grzech pierworodny.

5. Wymienia grzechy główne i wie, że niszczą one miłość.

6. Wyjaśnia pojęcie nawrócenie i historię nawrócenia Zacheusza.


Uczeń:

1. Wie, dlaczego człowiek podejmuje wysiłek czynów pokutnych.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Pan Bóg kocha człowieka i ofiaruje mu szczęście.

3. Wie, że szatan jest źródłem zła i grzechu

4. Wie, że grzech pierworodny jest skutkiem nieposłuszeństwa

5. Zna grzechy główne i wyjaśnia, na czym polega zaufanie Bogu.

6. Zna pojęcie nawrócenie i wie, jak naprawić wyrządzone krzywdy.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, że Wielki Post jest czasem pokuty i nawrócenia.

2. Zna biblijny opis raju i wymienia imiona pierwszych ludzi.

3. Wyjaśnia, w jaki sposób należy podjąć walkę ze złem i grzechem.

4. Zna skutki grzechu pierwszych ludzi.

5. Opowiada o sposobach pokonywania pokus i słabości

6. Wie, że spotkanie z Jezusem przemienia życie.

7. Wie, że w sakramencie pokuty Jezus przebacza grzechy.Uczeń:

1. Wie, że trzeba podejmować wyrzeczenia i postanowienia wielkopostne.

2. Wskazuje na potrzebę wdzięczności Bogu za Jego miłość.

3. Wie, że należy modlić się i podjąć walkę z grzechem

4. Wskazuje na obowiązek posłuszeństwa rodzicom wychowawcom.

5. Rozumie potrzebę pomocy Boga w przezwyciężaniu pokus

6. Rozumie, w jaki sposób naprawić wyrządzone krzywdy.


Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest sakrament pokuty i pojednania.

5. Nie wie, czym jest sumienie i grzech.

7. Wie, co to jest sakrament pokuty i pojednania, wyjaśnia, czym jest Boże przebaczenie.

8. Potrafi wyjaśnić pojęcie sumienia i w jaki sposób człowiek odróżnia dobro od zła.

9. Wyjaśnia na przykładzie przypowieści o dobrym Pasterzu, na czym polega Boże przebaczenie.


7. Wie, że Bóg w sakramencie pokuty i pojednania przebacza grzechy.

8. Wie, że przez sumienie Bóg przemawia do człowieka i wyjaśnia, jak rozpoznać głos sumienia.

9. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus dobry Pasterz troszczy się o ludzi i dlaczego pragnie ich nawrócenia.


8. Wie, że sumienie jest dobrym doradcą w życiu i że należy słuchać jego głosu.

9. Wie, że Pan Jezus Dobry Pasterz troszczy się o wszystkich ludzi.7. Wie, że Bóg przebacza grzechy w sakramencie pokuty i pojednania.

8. Wie, że człowiek posiada sumienie.

9. Opowiada o Panu Jezusie jako Dobrym Pasterzu.

IX.
Niezwykłe dary otrzymane od Boga

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia znaczenie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, wie, że Jezus zgromadził w Wieczerniku swoich uczniów.

2. Wyjaśnia, co to znaczy, że Jezus z miłości do człowieka przyjmuje cierpienie i krzyż i ofiarowuje swoje życie dla zbawienia świata.

3. Wie, że poprzez zmartwychwstanie Jezus pokonał szatana, śmierć i dał życie wieczne.

4. Wyjaśnia, dlaczego w każdą niedzielę wspominamy Zmartwychwstanie Jezusa.

5. Wymienia i rozumie znaczenie sakramentów świętych, wie, że uświęcają one życie i jednoczą z Bogiem.Uczeń:

1. Wie, że w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Zna wydarzenia męki i śmierci Jezusa, wyjaśnia, co to jest adoracja krzyża.

3. Zna symbolikę pustego grobu i wie, w jaki sposób Jezus dał nam zbawienie.

4. Wie, że niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Jezusa.

5. Wyjaśnia, dlaczego w sakramentach spotykamy się z Bogiem.Uczeń:

1. Wie, że Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii i Kapłaństwa.

2. Opowiada o wydarzeniach Wielkiego Piątku.

3. Opowiada, na czym polega radosne przeżywanie świąt wielkanocnych.

4. Wie, że w każdą niedzielę spotykamy się z Jezusem Zmartwychwstałym.

5. Zna sakramenty święte i wie, od kogo je otrzymaliśmy.Uczeń:

1. Opowiada o Ostatniej Wieczerzy.

2. Wie, że Pan Jezus umarł na krzyżu w Wielki Piątek

3. Wie o zmartwychwstaniu Jezusa.

4. Opowiada, dlaczego w niedzielę należy uczestniczyć we Mszy Świętej.

5. Wie, że jest siedem sakramentów świętych.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi powiedzieć o Zmartwychwstaniu Jezusa

5. Nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi wymienić sakramentów świętych.X.
Dzielimy się tym
, co otrzymaliśmy

Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


Uczeń:

1. Wyjaśnia, na przykładzie miłosiernego samarytanina, w jaki sposób Bóg okazuje ludziom swoje miłosierdzie.

2. Wie, że poprzez uczynki miłosierdzia okazujemy dobroć i miłość Bogu i ludziom.

3. Wie, że wspólnota parafialna pomaga w odkrywaniu i spotykaniu Boga.

4. Opowiada, w jaki sposób Pan Jezus posyła swoich uczniów na cały świat.

5. Uzasadnia, jak za przykładem Anieli Salawy należy bezinteresownie nieść pomoc innym.Uczeń:

1. Zna przypowieść o miłosiernym samarytaninie i wyjaśnia, na czym polega pomoc i troska o innych.

2. Wymienia uczynki miłosierdzia i opowiada, jak można pomagać innym.

3. Wie, na czym polega obecność w parafii, wymienia i opowiada o posługach w kościele.

4. Wie, że należy nieść pomoc materialną i duchową misjonarzom

5. Opisuje powołania i zawody, w których ludzie poświęcają swój czas innym.Uczeń:

1. Opowiada przypowieść o miłosiernym samarytaninie, wymienia postawy wobec potrzebujących.

2. Zna wybrane uczynki miłosierdzia.

3. Opowiada, jak w kościele pomagać, zna różne formy życia w parafii.

4. Opowiada o misjach i posłannictwie misjonarzy.

5. Opowiada o pracy służebnej Anieli Salawy.Uczeń:

1. Wie, że Bóg pragnie, abyśmy pomagali innym, nie przechodzili obojętnie wobec czyjejś krzywdy.

2. Wie, jak pomagać innym w potrzebie.

3. Wie, że w kościele są różne posługi.

4. Wie, w jaki sposób pomagać misjom.

5. Wie, że Aniela Salawa pomagała innym.Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie wie, czym jest wspólnota parafialna.


XI.
Z rodziną Bożą odpowiadam Bogu


Uczeń:

1. Posiada wiedzę wykraczającą poza ocenę bardzo dobrą.

2. Spełnił kryteria na ocenę bardzo dobrą.

3. Aktywnie posługuje się zdobytą wiedzą.

4. Wykorzystuje dodatkowe wiadomości w praktyce.


1. Ukazuje Lolka, jako przykład w podejmowaniu posług w kościele i codziennej modlitwy.

2. Opisuje wybrane postaci świętych, wyjaśnia, na czym polega modlitwa za zmarłych.

3. Opowiada o męce Pana Jezusa ukazanej w stacjach drogi krzyżowej.

4. Zna i wymienia tytuły Maryi, wie, na czym polega oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski i świata.

5. Wyjaśnia i wie, w jaki sposób ado­rować Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.


1. Opisuje Lolka jako ministranta służącego do Mszy Świętej i na modlitwie.

2. Wie, że Pan Jezus obdarza życiem wiecznym.

3. Wyjaśnia, dlaczego razem z Jezusem pokonujemy trudy i słabości.

4. Wyjaśnia, dlaczego w maju są nabożeństwa majowe.

5. Wie, że Jezus w Najświętszym Sakramencie przychodzi do nas, aby nam błogosławić.


1. Wie, jakie posługi wypełniał Lolek w kościele.

2. Wymienia i odróżnia uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

3. Opowiada o wybranych stacjach drogi krzyżowej.

4. Wie, że Maryja jest Królową Polski.

5. Wie, jak wyraża się wiarę i oddaje cześć Jezusowi podczas procesji Bożego Ciała.


1. Wie, że Lolek często modlił się i był ministrantem.

2. Opowiada o uroczystości Wszystkich Świętych.

3. Wie, że na drodze krzyżowej spotykamy się z Jezusem.

4. Wie, że maj jest miesiącem kultu Maryi.

5. Opowiada o procesji Bożego Ciała.


Uczeń:

1. Nie spełnił kryteriów na ocenę dopuszczającą.

2. Nie pracuje podczas lekcji.

3. Nie prowadzi ćwiczeń (zeszytu).

4. Nie potrafi wymienić kilku świętych.

5. Nie wie nic o ado­racji Jezusa.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość