Strona główna

Kształcenie bibliotekarzy Wydawnictwa zwarte Artykuły z wydawnictw zwartych Artykuły z wydawnictw ciągłych Dokumenty elektroniczne Problemy organizacyjne małych


Pobieranie 245.75 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar245.75 Kb.
  1   2   3   4   5

spis treści
Kształcenie bibliotekarzy
Wydawnictwa zwarte
Artykuły z wydawnictw zwartych
Artykuły z wydawnictw ciągłych
Dokumenty elektroniczne

Problemy organizacyjne małych bibliotek
Wydawnictwa zwarte
Artykuły z wydawnictw zwartych
Artykuły z wydawnictw ciągłych
Dokumenty elektroniczne

Kształcenie bibliotekarzy z perspektywy małych bibliotek.

Poradnik Bibliograficzny
Dorota Grabowska, Justyna GrzymałaW niniejszym zestawieniu bibliograficznym znalazły się dokumenty dotyczące kształcenia bibliotekarzy i problemów organizacyjnych małych bibliotek publicznych opublikowane po 1994 r. Wcześniejszych publikacji nie brano pod uwagę z dwóch powodów. W 1995 r. rozpoczęła się na łamach, przede wszystkim czasopism, dyskusja o kształceniu m. in. bibliotekarzy zainicjowana przez zmiany wynikające z gwałtownego zwiększenia się liczby osób studiujących oraz wprowadzenia zasad Procesu Bolońskiego w polskim szkolnictwie wyższym. W szczególności dzielono się opiniami na temat podziału na studia pierwszego stopnia - licencjackie i drugiego stopnia – magisterskie. Zaszły też znaczące zmiany w obszarze informacji naukowej i informatyzacji, co miało duży wpływ na organizację i działalność bibliotek. Zebrane publikacje podzielono na dwa szerokie zagadnienia: Kształcenie bibliotekarzy i Problemy organizacyjne małych bibliotek. Dokonując analizy treści zwracano szczególną uwagę na teksty dotyczące kształcenia na poziomie szkół wyższych (akademickiego), realizowanych tam programów i ich zmian. Uwzględniono również opracowania dotyczące kształcenia na poziomie średnim (pomaturalnego), koncentrując się na tekstach dotyczących realizowanych tam treści programowych i ich słuchaczach. Niektóre publikacje dotyczą zlikwidowanego CEBID-u, uwzględniono te, w których pojawia się analiza programów, nie wzięto pod uwagę tych, które dotyczyły organizacji. Ciekawym elementem są inne formy kształcenia: kursy, szkolenia, praktyki, staże. Z uwzględnionych opracowań wynika, że jest na nie duże zapotrzebowanie i wzbudzają zainteresowanie wśród bibliotekarzy. Analizując publikacje dotyczące małych bibliotek próbowano wybierać te, które dotyczyły uwarunkowań ich funkcjonowania i podkreślały ich specyfikę, chociażby wielozadaniowości pracownika (są to najczęściej placówki jednoetatowe). Zwracano również uwagę na ich funkcje i zadania, zwłaszcza te, które powodują, że stają się centrami życia lokalnego. W obszarze tych zagadnień dokonano podziału na typy dokumentów: wydawnictwa zwarte, artykuły z wydawnictw zwartych, artykuły z wydawnictw ciągłych i dokumenty elektroniczne. Uznano, że ułatwi to dotarcie do poszczególnych publikacji. W ten sposób podkreślono również, że uwzględniono dokumenty tradycyjne i elektroniczne. Przy opisie bibliograficznym wykorzystano jedynie te elementy formalne, które umożliwiają ich identyfikację. Opisy są adnotowane. Krótkie adnotacje naświetlają poruszane w publikacjach problemy. W żadnym wypadku zestawienie nie jest wyczerpujące. Zwłaszcza dotyczy to publikacji anglojęzycznych, w przypadku których pojawiły się jedynie wybrane przykłady sygnalizujące pewne nurty w zakresie omawianych problemów. Wyszukując publikacje korzystano przede wszystkim z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodowej i Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Internetu. Powstał roboczy wykaz, który liczymy na to, że będzie uzupełniany przez Państwa propozycje.

Niniejsze zestawienie ma służyć jako punkt wyjścia do zapoznania się z najważniejszymi problemami związanymi z kształceniem bibliotekarzy i organizacją małych bibliotek publicznych.
Kształcenie bibliotekarzy
Wydawnictwa zwarte


 1. Budyńska Barbara: Adepci zawodu bibliotekarskiego ze średnimi kwalifikacjami zawodowymi. Warszawa 1994.

Praca zawiera omówienie i wnioski z ankiet przeprowadzonych w październiku 1990 roku przez Instytut Książki i Czytelnictwa na 9 wydziałach stacjonarnych szkół bibliotekarskich w: Ciechanowie, Jarocinie, Katowicach, Krośnie, Opolu, Radomiu, Sopocie, Wrocławiu i Zamościu. Przebadano 353 osoby (72% 19-latków, 21% 20-latków, pozostali - między 21 a 23 rokiem życia). Przedstawiono charakterystykę słuchaczy policealnych szkół bibliotekarskich. Badano: czynniki decydujące o wyborze szkoły bibliotekarskiej, motywy wyboru tego zawodu, oczekiwania respondentów wobec szkoły i zawodu, aspiracje zawodowe respondentów, ich opinię o zawodzie bibliotekarza.

 1. Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich Jachranka k. Warszawy, 22-24 października 1995. Red. Elżbieta B. Zybert, Mieczysław Szyszko. Warszawa 1996.

Publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji pt. „Kształcenie bibliotekarzy dla przyszłości”. Dotyczą one refleksji nad stanem zawodu, kształceniem bibliotekarzy, przemyśleń o potrzebie zmian. Podjęto tematy dotyczące bibliotekarstwa, kształcenia w jego zakresie i potrzeb rynku pracy, warsztatu dydaktycznego, metod i środków kształcenia, potrzeb rynku pracy, stanu modelu kształcenia. W materiałach znalazły się m.in. opracowania: Jadwigi Kołodziejskiej: Bibliotekoznawstwo: dyscyplina czy umiejętność, s. 28-40; Henryka Hollendra: Pożądany model kształcenia bibliotekarza a struktura zatrudnienia w bibliotekach, s. 54-59; Barbary Sosińskiej-Kalaty: Główne tendencje we współczesnym kształceniu bibliotekarzy i pracowników informacji, s. 97-109; Marii Jankowskiej: Najnowsze trendy w kształceniu bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych, s. 113-117; Bronisławy Woźniczki-Paruzel: Miejsce licencjatu w systemie kształcenia bibliotekarzy, s. 138-143; Ewy Kubisz: Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji współczesnego bibliotekarza, s. 146-148; Artura Jazdona: Problemy kwalifikacji zawodowych organizatorów prac biblioteczno-informacyjnych, s. 201-207; Zdzisława Gębołysia: Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – jutro, s. 224-228; Józefa Zająca: Potrzeba nowych umiejętności zawodowych pracowników współczesnych bibliotek publicznych, s. 246-251.

 1. Maciąg Krzysztof: Miejsce bibliotek publicznych w systemie edukacji. Warszawa 2006.

Publikacja dotyczy badań na temat stopnia zaspokajania potrzeb młodych czytelników oraz tego z jakim skutkiem biblioteki realizują nałożone na siebie zadania. Badania przeprowadzono w dwóch placówkach warszawskich, bibliotekach w Mrozach, Bartoszycach, Węgorzewie, Morągu oraz Świątkach. Przedstawiono uczniów jako odbiorców informacji edukacyjnej, zawarto ich ocenę realizacji potrzeb informacyjnych przez biblioteki. Zaprezentowano te instytucje jako miejsca realizacji zainteresowań pozaszkolnych dzieci i młodzieży, a także kształcące ich kompetencje czytelnicze. Zauważono problem niepełnego wykorzystywania zalet bibliotek publicznych.

 1. Warszawskie uniwersyteckie studia bibliotekoznawcze i informacyjne (1951-2001): praca zbiorowa. Red. Elżbiety Barbary Zybert. Warszawa 2002.

Publikacja zawiera artykuły ukazujące dynamikę kształtowania się i stan na rok 2001 Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Poszczególne artykuły traktują o: aktualnych programach i tendencjach kształcenia w IINiSB (Sosińska-Kalata Barbara: Programy kształcenia bibliotekoznawczego i informacyjnego w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 43-58), problematyce badawczej będącej w kręgu eksploracji naukowych pracowników Instytutu (Materska Katarzyna: Zarys problematyki realizowanej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych w latach 1951-2001, s. 59-80), historii Instytutu ze szczególnym naciskiem na kadrę dydaktyczną, twórców poszczególnych specjalizacji programowych, a także na warunki do pracy i studiowania (Radziejowska-Hilchen Anna: Historia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 81-98), szczegółowej analizie stanu zatrudnienia oraz liczby studentów kształcących się w Instytucie (Kisilowska Małgorzata: Pracownicy i studenci Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1951-2001, s. 99-104), kontaktach Instytutu z instytucjami krajowymi (Drzewiecki Marcin, Puchalski Jacek: Współpraca Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego ze środowiskiem, s. 105-114), współpracy zagranicznej Instytutu (Woźniak Jadwiga: Kontakty Instytutu z ośrodkami zagranicznymi: przeszłość i teraźniejszość, s. 115-120), obrazie Instytutu widzianym oczami pracownika, który przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej (Drzewiecki Marcin: Bibliotekoznawstwo w Uniwersytecie Warszawskim. Refleksje asystenta, adiunkta, profesora i dyrektora (1968-2000), s. 121-128), działalności naukowej studentów (Ochmański Mikołaj: Koło Naukowe Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1990-2000, s. 129-132).

 1. Zintegrowane szkolnictwo bibliotekarskie i informacyjne dla potrzeb Europy XXI wieku: realizacja dydaktycznych programów Wspólnoty Europejskiej na przykładzie doświadczeń Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Marcin Drzewiecki [et al.]. Warszawa 2002.

Biorąc pod uwagę niniejsze zestawienia należy zwrócić uwagę na rozdział 1.2 Przesłanki transformacji systemu kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w.
Artykuły z wydawnictw zwartych


 1. Biliński Lucjan: Kształcenie pracowników bibliotek publicznych. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 49-53.

W artykule przedstawiono dane statystyczne pochodzące z badań ankietowych. Pytano w nich m.in. o wykształcenie bibliotekarzy gminnych i miejskich.

 1. Bobinski George S.: Minimum programowe studiów w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w USA. [W:] Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków 1998.

W artykule opisano ogólnie program studiów bibliotekoznawczych w USA oraz szczegółowo pięć kursów programu nauczania w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na uniwersytecie w Buffalo.

 1. Budyńska Barbara: Absolwenci wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Absolwenci wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Absolwenci zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1997, s. 5-64.

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 1993 roku wśród absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich. Scharakteryzowano absolwentów biorąc pod uwagę ich identyfikację z bibliotekarstwem (zadowolenie z wyboru szkoły bibliotekarskiej, motywacje jej wyboru, decyzje o jej ponownym wyborze, decyzje o podjęciu pracy w bibliotekarstwie), opinie o szkole (ocena pobytu w szkole, ocena programu nauczania, przygotowanie do zawodu), specyficzny charakter zawodu bibliotekarza, bibliotekarskie realia.

 1. Budyńska Barbara: Losy absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Losy absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Losy absolwentów zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1998, s. 5-49.

W artykule przedstawiono wyniki badań. Scharakteryzowano badaną zbiorowość, losy absolwentów, ich plany i zamierzenia życiowe, identyfikację z bibliotekarstwem (zadowolenie z wyboru i ukończenia szkoły bibliotekarskiej). Przedstawiono ich opinie o szkole i programie nauczania, wiedzę o zawodzie w porównaniu z bibliotekarską rzeczywistością, specyficzny charakter zawodu bibliotekarza i bibliotekarskie realia w oczach badanych.

 1. Drzewiecki Marcin: Kształcenie pomaturalne, wyższe zawodowe i wyższe uniwersyteckie – wzajemne relacje. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 43-46.

W artykule opisano trzy poziomy kształcenia bibliotekarzy. Podjęto próbę stworzenia porównywalnego systemu kształcenia. Podkreślono potrzebę zmian porządkująco-regulujących.

 1. Fisher Biddy, Hallam Gillian, Partridge Helen: Different approaches – common conclusions : the skills debate of the 21st century. [W:] Continuing professional development – preparing for new roles in libraries: a voyage of discovery: sixth world conference on continuing professional development and workplace learning for the library and information professions. Ed. by Paul Genoni and Graham Walton. München 2005, s. 41-52.

Artykuł prezentuje wnioski z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii i Australii określających zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji w świetle wyzwań XXI wieku. W Wielkiej Brytanii stworzono nowy model kwalifikacji z poprawkami w kwestii profesjonalnej wiedzy niezbędnej w pracy z informacją. W Australii badania skupiły się na wiedzy specjalistycznej i ogólnych zdolnościach. Przedstawiono umiejętności, których wymagają pracodawcy oraz te, które sami pracownicy uznają za istotne.

 1. Hrycyk Krystyna: Uwagi o kształceniu bibliotekarzy w studium pomaturalnym. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 54-60.

W artykule zaprezentowano głównie problemy bibliotek szkolnych. Bibliotekarz ma być pracownikiem naukowo-badawczym i jednocześnie animatorem kultury. Przeanalizowano kształcenie w trybie zaocznym. Poruszono problem przygotowania pedagogicznego i praktyk.

 1. Kocójowa Maria: Potrzeby i propozycje zmian w kształceniu z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce w świetle zaleceń międzynarodowych. [W:] Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie wyższym w Polsce: status i przyszłość: ogólnopolska konferencja w Krakowie, 26 kwietnia 1995 roku. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1995, s. 9-15.

Artykuł zawiera sprawozdanie z międzynarodowego spotkania ekspertów z państw postkomunistycznych oraz krajów CEI Europy Centralnej w Bratysławie, które odbyło się 14-18 listopada 1994 r. Zawarto w nim zalecenia UNESCO, IFLA, EUCLID dotyczące kształcenia z zakresu informacji naukowej z listopada 1994 r. oraz propozycje do rozważenia w Polsce wynikające z zaleceń UNESCO/IFLA/EUCLID.

 1. Kocójowa Maria: Profesjonalizm w kształceniu bibliotekarzy. [W:] Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych – poziom powiatowy: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt „Biblioteka powiatowa ’99 – pierwsze doświadczenia i wnioski”. Radom/Jedlnia Letnisko, 20-22 września 1999. Red. tomu Jan Wołosz. Warszawa 2000, s. 67-75.

W artykule podkreślono potrzeby pomaturalnego/półwyższego kształcenia bibliotekarzy. Zwrócono uwagę, iż obecnie mówiąc o bibliotekarstwie trzeba równocześnie myśleć o informacji naukowej – co ma wpływ na kształcenie bibliotekarzy. Należy też ściśle określić treści i formy kształcenia – zgodnie z rozwojem teorii, edukacji oraz praktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Opisano wybrane zalecenia IFLA/UNESCO/EUCLID. Wspomniano o naradzie kierowniczej akademickich placówek kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Podkreślono potrzeby promocji usług bibliotecznych i informacyjnych – i udział w tym przedsięwzięciu gremium międzyresortowego składającego się z ekspertów. Zwrócono uwagę na potrzebę sprecyzowania kwalifikacji ekspertów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz potrzebę zlikwidowania braku przepływu informacji.

 1. Kocójowa Maria: Zasady akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji Nałęczów 18-20 września 2003. Red. Janusz Nowicki. Warszawa 2003, s. 133-146.

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące akredytacji studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Ukazano społeczny odbiór akredytacji, różne proweniencje uprawnień i certyfikatów akredytacyjnych, ich cele. Zaprezentowano światowe przywileje akredytacyjne dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, polskich akredytacji UKA, PKA. We wnioskach sformułowano znaczenie akredytacji dla kształcenia bibliotekarzy.

 1. Krajewska Anna Maria: Absolwenci zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Absolwenci wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Absolwenci zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1997, s. 65-114.

W publikacji zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wiosną 1993 roku przez Instytut Książki i Czytelnictwa. Scharakteryzowano badaną zbiorowość, zainteresowanie programem nauczania, oczekiwania wobec szkoły a ich spełnienie, samopoczucie zawodowe, swoistość zawodu w opinii badanych.

 1. Krajewska Anna Maria: Losy absolwentów zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. [W:] Budyńska Barbara, Krajewska Anna Maria: Losy absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich = Losy absolwentów zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich. Warszawa 1998, s. 50-77.

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące oczekiwań wobec szkoły a ich spełnienia, samopoczucia zawodowego ankietowanych, odrębności zawodu w ich opinii, przyszłości zawodu bibliotekarza.

 1. Kuźmina Dariusz: Wiedza o książce w dydaktyce przedakademickiej. [W:] Wiedza o książce w nauce i dydaktyce: konferencja, Warszawa, 16-17 listopada 1999 r. Red. Małgorzata Kisilowska, Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina. Warszawa 2000, s. 168-172.

W opracowaniu opisano kształcenie w zakresie Wiedzy o książce w szkołach średnich (elementy historii książki w programie nauczania historii, poruszane są trzy zagadnienia: kształtowania pisma, wynalezienia druku, roli książki w okresie zaborów państwa polskiego), w Policealnym Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa (okrojona liczba godzin historii książki), w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy (istnieje przedmiot Wiedza o książce i bibliotece). Konkluzją jest przekonanie, iż dopiero szkolnictwo akademickie wyczerpuje zagadnienia przedmiotu Historia książki.

 1. Majcher Sylwia: Aneks 2, Oczekiwania pracodawców wobec pracowników – 1996 rok. [W:] Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997, s. 195.

W artykule zamieszczono listę oczekiwanych umiejętności i predyspozycji wymaganych od bibliotekarzy przez ich pracodawców. Zaprezentowano je w układzie hierarchicznym.

 1. Morgan Steve: Future academic library skills : what will they be?. [W:] Human development: competencies for the twenty-first century : papers from the IFLA CPERT Third International Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Professions : a publication of the Continuing Professional Education Round Table (CPERT) of the International Federation of Library Associations and Institutions. Ed. by Patricia Layzell Ward and Darlene E. Weingand. München 1997, s. 19-29.

W artykule przedstawiono umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarza (akademickiego, lecz zdecydowana większość wymienionych kwestii odnosi się do wszystkich bibliotekarzy). Uwzględniono wiarygodność w poruszaniu się w zakresie danej wiedzy, zdolności interpersonalne, profesjonalizm, zdolności instrukcyjne, umiejętności z zakresu tzw. IT oraz zarządzania. Wzięto też pod uwagę problem rozwoju osobistego i szkoleń.

 1. Potkowski Edward: „Nowe ścieżki” w programie nauczania Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. [W:] Wiedza o książce w nauce i dydaktyce: konferencja, Warszawa, 16-17 listopada 1999 r. Red. Małgorzata Kisilowska, Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina. Warszawa 2000, s. 183-186.

W artykule zamieszczono hasłowy opis ścieżek magisterskich w IINiSB UW.

 1. Potrzeby środowiska: Opinie bibliotekarzy i nauczycieli akademickich bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce (BiIN). B. Budyńska [et al.]. [W:] Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków 1999, s. 151-165.

W opracowaniu zawarto opinie specjalistów z: IKiCz, IBiIN, WSP w Kielcach, BUW, Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej, IBiIN UŚ, CIUW, ZBiIN WSP w Olsztynie, Archiwum UJ, Biblioteki Instytutu Informatyki UJ na temat edukacji permanentnej bibliotekarzy i specjalistów informacji.

 1. Sosińska-Kalata Barbara: Koncepcje uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy. [W:] Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji Nałęczów 18-20 września 2003. Red. Janusz Nowicki. Warszawa 2003, s. 115-132.

W artykule przedstawiono czynniki warunkujące kształcenie specjalistów. Zaprezentowano dwie szkoły myślenia o profesji: szkołę o orientacji społeczno-humanistycznej, gdzie nadrzędnym przedmiotem poznania i punktem odniesienia działalności praktycznej jest użytkownik biblioteki lub systemu informacyjnego oraz szkołę o orientacji technologicznej, gdzie centralnym zagadnieniem jest system informacyjny (także biblioteka jako system) oraz narzędzia i metody jego sprawnego funkcjonowania. Podjęto zagadnienie odzwierciedlenia w/w nurtów myślenia w programach studiów. Opisano tendencji we współczesnych studiach biblioteczno-informacyjnych: dążenie do bogatej i zróżnicowanej oferty programowej, ucieczka od nazw związanych z biblioteką, nakierowanie na kształcenie user-centered, stratyfikacja programów studiów, świadomość integracji edukacji w zakresie teorii i przygotowania praktycznego.

 1. Sosińska-Kalata Barbara: Perspektywy kształcenia bibliotekarzy – dążenie do standardów światowych. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 34-42.

W artykule przedstawiono determinanty standardu kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji, zalecenia w zakresie ich kształcenia, zajęto się także modelowaniem tych standardów. Omówiono problemy, które pojawiają się podczas prób dostosowania polskich programów kształcenia bibliotekarzy i pracowników informacji do standardów światowych.

 1. Stone Elizabeth W., Woolls Blanche: Continuing professional education to continuing professional development and workplace learning: the journey and beyond. [W:] Continuing professional development – preparing for new roles in libraries: a voyage of discovery: sixth world conference on continuing professional development and workplace learning for the library and information professions. Ed. by Paul Genoni and Graham Walton. München 2005, s. 14-25.

Artykuł ukazuje wkład Elizabeth W. Stone, założycielki Continuing Professional Education Round Table, a później Continuing Professional Development and Workplace Learning Section, w ustawiczne kształcenie bibliotekarzy. Przedstawiono problemy stojące przed takim kształceniem, propozycje docierania do grupy docelowej, sposoby motywowania, wyznaczniki jakości, programy kształcenia, wyzwania, z jakimi można się spotkań w przyszłości.

 1. Tyws Andrzej: Bibliotekarstwo publiczne. [W:] Dokumentacja programowa: pomaturalne studium bibliotekarskie: zawód: bibliotekarz 414 [01]. Red. merytoryczna Barbara Sosińska-Kalata [et al.]. Warszawa 1999, s. 301-308.

W opracowaniu przedstawiono propozycję programu przedmiotu Bibliotekarstwo publiczne. Uwzględniono cel i zadania przedmiotu, podział materiału nauczania na studiach dziennych i zaocznych, zaproponowano wykaz literatury dla nauczyciela i słuchacza.

 1. Walczak Marian: Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim – szanse i zagrożenia. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 79-88.

W artykule przedstawiono 12 zagrożeń (m.in. brak korelacji w uprawnieniach absolwentów szkół bibliotekarskich, zachwianie relacji między teorią a praktyką, brak powiązania z czynnym bibliotekarstwem) i 12 szans (m.in. jasny status formalnoprawny absolwentów, skorelowanie struktur szkolnictwa bibliotekarskiego z pomaturalnym, elastyczność i różnorodność organizacji) związanych z kształceniem bibliotekarzy na poziomie średnim.

 1. Wawro Wanda: Refleksje nad programami studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w USA. [W:] Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Red. nauk. Maria Kocójowa. Kraków 1998.

W artykule przedstawiono potrzebę ciągłej edukacji zapewnionej w USA przez ALA. Scharakteryzowano elementy gwarantujące osiągnięcie sukcesu w zawodzie bibliotekarza. Podkreślono potrzebę ścisłego kontaktu nauczycieli akademickich i profesjonalnych organizacji, a także poruszono problem naboru właściwych kandydatów.

 1. Woźniczka-Paruzel Bronisława: Wielopoziomowe kształcenie bibliotekarzy – jako wyzwanie współczesności. [W:] Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym – szanse i zagrożenia: materiały ze spotkania „okrągłego stołu” Warszawa, 11-12 maja 1995 r. Red. Lucjan Biliński. Warszawa 1995, s. 89-90.

W artykule przedstawiono trudną sytuację ośrodków kształcących bibliotekarzy – tak pod względem kadrowym, jak i lokalowym. Zwrócono uwagę na pomysł zróżnicowania statusu poszczególnych ośrodków akademickich poprzez tzw. akredytację. Podkreślono problem miejsca licencjatu w pragmatyce zawodowej i systemie kształcenia.
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość