Strona główna

Kultura audiowizualna Nazwa w j ang


Pobieranie 80.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar80.91 Kb.


KARTA KURSU

Nazwa

Kultura audiowizualna

Nazwa w j. ang.

Cyberkultura A
Kod
Punktacja ECTS*

2
Koordynator
Zespół dydaktyczny:

Dr Łukasz BiałkowskiOpis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest przybliżenie studentom zjawisk związanych z przestrzenią cyberkulturową oraz różnych ujęć teoretycznych tego zjawiska. W ramach omawianej problematyki postawiony zostanie nacisk na związek zjawisk związanych z cyberkulturą z całokształtem fenomenów społecznych, technologicznych antropologicznych oraz osiągnięć naukowych i ostatnich 4 dekad.

Warunki wstępne
Wiedza

Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania mediów oraz rewolucji cyfrowej

Umiejętności

Umiejętność włączania zjawisk w ramach kultury wizualnej w szerszy kontekst cywilizacyjny.

Kursy

Kursy teoretyczne dotyczące zagadnień kultury współczesnej, na które student uczęszczał w ramach wcześniejszych studiów, w tym szczególnie zajęcia Kultura audiowizualna

Efekty kształcenia
Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Po ukończeniu kursu student:

W01 - posiada wiedzę na temat ewolucji i podstawowych właściwości danego medium audiowizualnego;

W02 - posiada wiedzę na temat audiowizualnego charakteru kultury współczesnej.

W03 - opanował zagadnienia języka komunikacji wizualnej w kontekście funkcji estetycznych i informacyjnych

W04 - zna bieżące trendy w rozwoju nowych mediów, stale aktualizuje swoją wiedzę w tym zakresie i świadomie dobiera koncepcje do tworzonych kreacji


K_­W01

K_W02


K_W04

K_W07

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Po ukończeniu kursu student:

U01 - potrafi wyrażać idee poprzez formę i treść w różnych mediach, także w formie ustnej i pisemnej

U02 - potrafi przeprowadzać analizę jakości i użyteczności tworzonych projektów


K_U03

K_U11


Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Po ukończeniu kursu student:

K01 - wypowiada się (w formie pisemnej i ustnej) na temat mediów audiowizualnych oraz krytycznie ocenia własne i cudzych realizacje audiowizualne

K02 - planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytej na studiach wiedzy


K_K01

K_K07

Organizacja

Forma zajęć

Wykład

(W)


Ćwiczenia w grupach

A
K
L
S
P
E
Liczba godzin

25Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład z elementami konwersatorium, prezentacji i projekcji multimedialnej.

Formy sprawdzania efektów kształceniaE – learning

Gry dydaktyczne

Ćwiczenia w szkole

Zajęcia terenowe

Praca laboratoryjna

Projekt indywidualny

Projekt grupowy

Udział w dyskusji

Referat

Praca pisemna (esej)

Egzamin ustny

Egzamin pisemny

Inne

W01
x

xW02


x
W03


x
W04


x
U01


x
U02


x
K01


x
K02


x

Kryteria oceny

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, obecność i aktywność na zajęciachUwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Ujęcia Cyberkultury: - trzecia kultura, nowy renesans i „digerati” (Brockman) - cyberkultura jako obszar cyberprzestrzeni i World Wide Web (Michael Benedikt) - cyberkultura jako „rzeczywista wirtualność” (Castells) 2. Cyberkultura jako kontrkultura - anarchistyczne aspekty cyberkultury (decentralizacja, personalizacja, brak hierarchii) - cyberkultura jako konglomerat subkultur (Bell, Silver) - sieć jako „maszyna konspiracyjna” (Davis) 3. Cyberkultura i jej język - 4 etapy rozwoju cywilizacji (McLuhan) - numeryczność i alfanumeryczność (Flusser) - secondary orality (Walter J. Ong) - third orality: kontekstualność, skrótowość, redundantność, agonistyczny charakter (John December) 4. Sieć lat 90., a Web 2.0 - netokracja: cyber elity a przeciętni użytkownicy (Bard, Söderqvist) - idea Web 2.0 (Tim O’Reilly) - platformy UGC 5. Zagrożenia sieci - kult amatorów (Andrew Keen) - copy rights vs copy lefts (Lawrence Lessig) - hate i mowa nienawiści jako negocjowanie statusu użytkowników sieci (Kamińska) 6. Relacje człowiek-robot-android: - różnica między człowiekiem a androidem w kontekście granic wolnej woli - ujęcia artificial life (Adamatzky, Langton) - relacja człowiek-komputer a przypisywanie emocji maszynom (Nass, Reeves) 7. Sztuczna inteligencja - zarys historii maszyn liczących (Pascal, Leibniz, Babbage) - sztuczna inteligencja w ujęciu matematyczno-informatycznym vs sieci neuronowe w kognitywistyce

Wykaz literatury podstawowej
P. Zawojski, Cyberkultura, POLTEXT, Warszawa 2010.

J. Dovey, Giddings S., I. Grant, M. Lister, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Wykaz literatury uzupełniającej
A. Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

B. Nie tylko intrernet, red. A. Mucha, Nomos, Kraków 2010.

M. Kamińska, Niecne memy, Arsenał, Poznań 2011

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Ilość godzin w kontakcie z prowadzącymi

Wykład

20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

5

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

2

Ilość godzin pracy studenta bez kontaktu z prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

0

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat (praca w grupie)

0

Przygotowanie do egzaminu

10

Ogółem bilans czasu pracy

52

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość