Kulturowe paradygmaty cywilizacji wschoduPobieranie 40.5 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.5 Kb.

KULTUROWE PARADYGMATY

CYWILIZACJI WSCHODU

Semestr: 2


Rodzaj zajęć: wykład

Całkowita liczba godzin: 30PROWADZĄCY: prof. dr hab. Włodymir Wasyłenko
CELE PRZEDMIOTU:

Zapoznanie studentów z antropologią kulturową (odmiennym i wspólnym w obliczach kultur) cywilizacyjnych kręgów Bliskiego, Dalekiego oraz Słowiańskiego Wschodu. Kształtowanie poglądu na świat jak na różnorodną całość.


PROGRAM:

1. Wprowadzenie

Pojęcie „kultura”: przedmiot kulturoznawstwa. Struktura fenomenu „kultura”. Formy kultury. Funkcji kultury. Podejścia do badania kultury. Definicje kultury: opisowo-wyliczające, historyczne, normatywne, psychologiczne, strukturalne, genetyczne.

Pojęcie „cywilizacja”: przestrzenne wymiary. Ramy czasowe. Cywilizacja jak stabilna struktura. Cywilizacja jak proces. Archetypowa baza cywilizacji. Materialna baza cywilizacji. Typy cywilizacji.

Zachód i Wschód: Semantyczne warstwy kulturowo-cywilizacyjnej dychotomii.

Kultury Wschodu: czym jest orientalizm?

2. Cywilizacyjne oraz kulturowe oblicza starożytnego Wschodu

Bliski Wschód (Azja Przednia):

Starożytny Egipt: Egipt na mapie dziejów świata. Polscy badacze Egiptu (Jan Jonston). Periodyzacja dziejów. Ustrój społeczny. Państwo. Religia, filozofia, sztuka. Bogowie. Architektura (piramidy; świątynie Karnaku i Luksoru). Hieroglify. Spuścizna.

Starożytna Mezopotamia: Sytuacja geopolityczna. Etnosy. Ustrój społeczny. Państwo. Krąg wierzeń mitologicznych. Religia i przedfilozofia. Nauka. Pismo klinowe. Architektura. Bliski Wschód na stronach Biblii. Spuścizna.

Daleki Wschód (Orient):

Starożytne Indie: Sytuacja geopolityczna. Mieszkańcy. Periodyzacja dziejów. Arii i drawidowie. System kast. Hinduizm. Buddyzm. Filozofia. Nauka. Ślub i rodzina. Literatura. Sztuka. Architektura. Spuścizna.

Starożytne Chiny: Wyprawa Marco Polo. Mieszkańcy Chin. Periodyzacja dziejów. Państwo. Religia. Filozofia. Nauki przyrodnicze. Sztuka. Literatura. Architektura. Spuścizna.

Słowiański Wschód (Ruś Kijowska):

Ruś Kijowska: Sytuacja geopolityczna. Mieszkańcy. Periodyzacja dziejów. Państwo. Ruś i Wielki Step. Wierzenia pogańskie. Misja św. Cyryla i Metodego. Chrzest kraju. Ikona Architektura. Cerkiew. Kijów i Gniezno. Spuścizna.

W trakcie wykładów są wykorzystywane multimedialne prezentacje wraz z wyświetlaniem dokumentalnych filmów.


METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie na podstawie listy obecności na wykładach oraz przygotowanych przez studentów zagadnień z zakresu tematyki programowej.


LITERATURA:

podstawowa:

Bańka J., Filozofia cywilizacji, Katowice 1991

Bułgaków, Prawosławie, Białystok-Warszawa 1992.

Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Cardini E., Europa a islam, Kraków 1994.

Eliade M., Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003

Gawlikowski M., Sztetyłło Z., Zarys Cywilizacji Świata Starożytnego, Warszawa 1986.

Granet M., Cywilizacja chińska, Warszawa 1995.

Olszewski W., Chiny. Zarys kultury, Poznań 2003.

Pokarnat R., Człowiek, kultura, cywilizacja, Poznań 2000-2001. Cz. 1-2.

uzupełniajaca

Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, Warszawa 2004-2005. T. 1-2.

Angold M. Cesarstwo bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.

Arnaud D., Starożytny Bliski Wschód od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego, Warszawa 1982.Atlas Geograficzny - mapa fizyczna Bliskiego Wschodu, Warszawa 1998.

Bielicki M., Zapomniany świat Sumerów, Warszawa 1996.

Boulnais L., Szlakiem jedwabiu, Warszawa 1968.

Bourgeois H., Schnetzler J. P., Modlitwa i medytacja w chrześcijaństwie i buddyzmie, Kraków, 2001.Chiny, Warszawa 1995.

Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyjsko-słowiańskie, Lublin 1999.

Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek), Kraków 1997.

Cotternel A., Chiny, Warszawa 2000.Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian. Studia i dokumenty, Lublin 1991, Сz. I-II.

Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa 2004.

Cywilizacje Starożytne. Przewodnik Encyklopedyczny, Łódź 1986.

Dalley S., Myths from Mesopotamia, Oxford 2000.

Daumas F., Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973.

Davies W.V., Egipskie hieroglify, Warszawa 1998Do boga, pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia i rytuały, Warszawa 2005.

Edwards I.E.S, Piramidy Egiptu, Warszawa 1995.Epos o Gilgameszu, Warszawa 2002

Eposy sumeryjskie, Warszawa 2003

Evdokimov P., Prawosławie, Warszawa 2003.

Fałowski A., Sendero B., Biesiada słowiańska, Kraków 1992.

Fiedorow G., Swiat Rusi, Bydgoszcz 2002.

Fitzgerald Ch.P., Chiny: zarys historii kultury, Warszawa 1976.

Floreński P., Ikonostas i inne szkice, Warszawa 1984.

Gawlikowska K., Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.

Granet M., Kűnstler M., Cywilizacja chińska, Warszawa 1973.

Granet M., Religie Chin, Kraków 1999.

Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000.Hymny i pieśni sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska, Warszawa 2005.

Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia Starożytna, Warszawa 1999.

Jakimowicz A., Jakimowicz-Shah M., Mitologia indyjska, Warszawa 1982.

Jakimowicz A., Sztuka Indii, Warszawa 1991.

Jakowenko N., Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin 2000.

Językowa I., Świat ikony, Warszawa 1998.

Johnson P., Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa 1997.

Karczmarek R, Jan Jenstenz z Szamotuł. U początków polskich zainteresowań starożytnym Egiptem, Poznań 2002.

Karp A., Hinduizm, W: Religia. Encyklopedia PWN, tom 4, Warszawa 2002.

Katechizm kościoła prawosławnego, Kraków 2001.

Keller J., Prawosławie, Warszawa 1982.

Kieniewicz J., Historia Indii, Wrocław 1985.

Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003.

Kłosińska I., Sztuka bizantyńska, Warszawa 1975.

Kodeks Hammurabiego, oprac. Stępień M., Warszawa 1996.

Koneczny F., Cywilizacja bizantyńska, Komorów 1996.

Krawczyk R., Podstawy cywilizacji Europejskiej, Warszawa 2006.

Kryg J., Sila symboli i talizmanów Wschodu, Poznań 2000.

Krzysztofek K., Cywilizacja: dwie optyki, Warszawa 1991.

Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006.

Kűnstler M.J., Mały słownik sztuki chińskiej, Warszawa 1996

Lama Dzigme Rinpocze, Ojciec Le Gall R., Mnich i lama, Katowice 2002

Lipińska J., Sztuka egipska, Warszawa 1982.

Literatura-kulturoznawstwo-uniwersytet, Kraków 2005.

Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000

Łyczkowska K., Babilońska literatura mądrości, Warszawa 1998

Łyczkowska K., Babilońskie zaklęcia magiczne, Warszawa 1995

Łyczkowska K., K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

Łyczkowska, K., Mity Akadyjskie, WarszawA 2001

Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, Warszawa 2001.

Mango C., Historia Bizancjum, Gdańsk 1997.

Mańczak W., Praojczyzna Słowian, Warszawa-Wrocław-Gdańsk-Kraków 1981.

Maul S., Das Gilgamesch-Epos, München 2005

McCall H., Mity Mezopotamii, Warszawa 2000

Meyendorff J., Teologia bizantyjska, Warszawa 1984.

Meyendorff J., Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, Warszawa 1984.

Michałowski K., Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966.

Mień A., Sakrament, słowo, obrzęd. Prawosławna służba Boża, Łuków 1990.

Mierzejewski A., Sztuka starożytnego Wschodu, Warszawa 1983. T. 1-2.

Mirtscuk I., Geschichte der ukrainischer Kultur, Műnchen 1994.

Mity Chin. Kraina Smoka, Warszawa 2000.

Mity sumeryjskie, tłum. K. Szarzyńska, Warszawa 2000

Modlimy się z Kościołem Wschodnim. Modlitwy liturgii godzin, Warszawa 1995.

Mroziewicz K., Ćakra czyli Kołowa historia Indii, Bydgoszcz 2006.

Naumow A., Wiara i historia, Kraków 1996.

Nowosielski J., Inność Prawosławia, Warszawa 1991.

Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 1968.

Pastuszko J., Kultura i cywilizacja, Lublin. T. 1-2.

Paszkiewicz H, Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998.

Paszkiewicz H., Początki Rusi, Kraków 1996.

Pietraszko S., Studia o kulturze, Wrocław 1992.

Pimpanen J., Chiny: kultura i tradycje, Warszawa 2001.

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 1990.

Polo Marko, Opisanie świata, Warszawa 1993.Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczeń, Lublin 1999.

Roaf G., Mezopotamia, Warszawa 1998.Rozmyślenia o cywilizacji, Kraków 1997.

Rzeki, kultura, cywilizacja, historia, Katowice 1992-2002. T. 1-11.

Scarpeni M., Starożytne Chiny, Warszawa 2000.Semiotyka dziejów Rosji, Wybór i przekład B. Żyłko, Łódź 1993.

Sourdel J., Cywilizacja islamu, Warszawa 1980.

Stelmaszuk E., Piramidy. Droga do nieśmiertelności, Warszawa 1999.

Stiller, R., Gilgamesz, Warszawa 1980.

Suchanek L., Literatura i kultura staroruska. Kraków 1980.

Swiat Słowian w języku i kulturze, Szczecin 2005.

Szarzyńska, K., Mity Sumeryjskie, Warszawa 2000.

Szelągowski A., Wschód i Zachód. Zagadnienia z dziejów cywilizacji, Lwów 1912.

Szeng-Jen, Osiąganie Umysłu Buddy, Warszawa, 1998

Świderkówna, A., Rozmowy o Biblii, Warszawa 1997.

Święcicki J.A., Historіa literatury babilońsko-assyryjskiej i egipskiej, Warszawa 1901.

Tenzin Gjatso, XIV Dalajlama, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, Kraków 2002

Tokarski St., Indie, Warszawa 1993.

Tyloch, W., Dzieje Ksiąg Starego Testamentu, Warszawa 1980.

Walker C.B.F., Pismo klinowe, Warszawa 1998.

Waters D., Mitologia Chin, Poznań 1996.Wiedza o kulturze. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 1998.

Wilczyński W., Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Gόra 2000.

Williams R., Keywords. A vocabulary of culture and society, New York 1992.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1994.

Zabłocka J., Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1987.

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 1999.

Zawadzki S., Studia nad chronologią Babilonii w VI i V wieku, Poznań 1996.

Zawadzki, S., Mane, tekel, fares. Wybór źródeł do dziejów Babilonii Chaldejskiej, Poznań 1996.Zen na co dzień; miłość i praca, Bielsko-Biała, 2005.

Żywy Budda, żywy Chrystus, Poznań, 1998.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy