Strona główna

Kwaśne mają SiO2 jasne Zasadowe brak SiO2 ciemne


Pobieranie 34.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.75 Kb.
W 2

Kwaśne – mają SiO2 – jasneZasadowe – brak SiO2 – ciemne

Granitoid


= kwarc +skalenie + mika

 • -skalenie są zróżnicowane – różne barwy

 • Karkonosze i Tatry

- Strzelin i Strzegom  tu i tu na granitoidy na powierzchni

 • granitoid pod powierzchią na północy Polski

 • skały plutoniczne, kwaśne (bogate w krzemionkę) SiO2). Zbudowane są z widocznych gołym okiem kryształów minerałów skałotwórczych: kwarcu, skaleni potasowych, plagioklazów i łyszczyków. Struktura granitoidów jest fanerytowa, zwykle średnioziarnista lub gruboziarnista, niekiedy porfirowata
Porfir kwarcowy


Porfir to potoczna nazwa stosowana do określenia magmowych skał wulkanicznych lub żyłowych, posiadających strukturę porfirową.
Pegmatyty


 • wielkie kryształy

 • miejsca gdzie mogą być minerały kolekcjonerskie

 • skała magmowa (ogniowa), żyłowa (subwulkaniczna, hipabysalna). Powstaje w wyniku krystalizacji bogatej w składniki lotne magmy w szczelinach i pustkach skalnych.Sjenit


 • nie ma prawie kwarcu

 • obojętna skała magmowa o pochodzeniu głębinowym. Sjenit zaliczany jest do skał jawnokrystalicznych. Najczęściej barwy ciemnoszarej lub czarnej. W przeciwieństwie do granitu, nie zawiera wcale, albo bardzo mało krzemionki.

G
abro


 • skała wielkokrystaliczna

średnio lub gruboziarnista zasadowa skała magmowa głębinowa. Należy do grupy diorytoidów i gabroidów. Zawiera 90% plagioklazów w stosunku do skaleni potasowych (do 10%), do 5% kwarcu, 25-60% minerałów ciemnych. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od włoskiego miasta Gabbro (L. von Buch, 1810r.)

A
ndezyt


- skała magmowa (wylewna) o strukturze porfirowej o odczynie obojętnym. Głębinowym odpowiednikiem andezytu jest dioryt.
W skład andezytu wchodzą: plagioklazy, biotyt, pirokseny i amfibole. Andezyt ma barwę szarą, brunatną, zieloną lub czarną.

Bazalt


-skała lita pochodzenia wulkanicznego – wylewna (skała magmowa) o strukturze bardzo drobnoziarnistej lub afanitowej, czasami porfirowej, i barwie czarnej, szarej lub zielonej.

Melafir


 • krystalizuje w żyłach; mają w sobie pęcherzyki gazu; mogą wypełniać się one krzemionką tak powstaja agaty

p
ochodząca z paleozoiku (karbon, perm) zasadowa, wylewna skała magmowa o teksturze porfirowej lub migdałowcowej i szarofiołkowym, czerwonobrunatnym lub zielonoczarnym zabarwieniu uzyskanym wskutek wtórnych przeobrażeń. Młodopaleozoiczny odpowiednik bazaltu. Melafir stosowany jest w budownictwie.

Podstawowe typy skał osadowych


 • skały okruchowe – powstają w wyniku niszczenia wszystkich innych typów skał; pokruszone okruchy zwięzłe- piaskoweiecluźne – piasek okruchowe; żwiry (zlepieńce, brekcje)duże ziarno.. muły(mułowce), piaski (piaskowce)iły (iłowce)akrozy, szarogłazy)

Brekcja (druzgot, okruchowiec) – ostrokrawędziowa skała okruchowa składająca się z fragmentów innych skał i minerałów scementowanych ze sobą przy pomocy spoiwa krzemionkowego, wapiennego, żelazistego, iłowego lub in.Niekiedy brekcje tworzą się w miejscu, w którym odbywał się proces wietrzenia, powstają w wyniku nagromadzenia się (sedymentacji) fragmentów skalnych w pobliżu lub w miejscu skały pierwotnej. Drobniejsze produkty zostają z czasem wypłukane przez deszcze albo wywiane przez wiatr, większe odłamki i okruchy ulegają cementacji przez spoiwo. Przyczyny powstania brekcji są bardzo różne.

 • ilaste

 • organogeniczne

 • chemiczneskały pirokrystaliczne (tufy, tufity)

 • otoczak gładkiutworzył się zlepieniecotoczaki kanciasteutworzyła się brekcja...jeśli żwiry dalej niszczone i ziarna mają 1 mmpowstają piaski: ułamki mm do 2 mm piaski drobno- i gruboziarniste

 • piaski niszczoneziarno coraz mniejszepowstają mułysprasowane muły dają mułowce (skała lita)

 • muły rozdrabniane powstają iłyskały lite to iłowce

 • w piaskowcach widzimy ziarna , w mułach nie

 • różnica między mułem a iłemrozgryzamy próbkę- jeśli nic nie skrzypi to to jest ił bo cząsteczki są drobne, jeśli coś skrzypi to to jest muł.


Arkozy (dominuja skalenie; na przedpolu górotworu, krótki okres wietrzenia) szarogłazy (minerały ciemne,sedymentacja w morzy i wulkaniczne)piaskowce


Skały piroklastyczne


 • powstają po wybuchu wulkanu

 • tuf – pył złożony w warunkach lądowych

 • tufit – skała wpadnie do wody

 • fur – do budownictwa- gdy nawilżony to miękki i można go ciąć piłą do drewna na klocki; gdy wyschnie coraz twardszySkały ilaste


 • iły warwowe,bentonity, gliny tillity

 • glina – mieszanina iłu i różnych klastów większych (kilka-kilkadziesiat cm); związane z lodowcem; stanowi osad morenowy; na obrzeżach lub pod lodowcem jeżeli glina jest kopalną, starą to nazwiemy ją tillitempozostałość lodowca; tam gdzie były zlodowacenia...w Afryce i Azji nie było zlodowaceń ale są tillity

 • bentonity – czysty materiał ilasty. Do produkcji porcelany

 • iły warwowe – występowanie warw- cienkich lamin w profilu; jasna-ciemnazebra; występują w okolicach warszawy ; powstanie związane z postojem lądolodu, okresowo tworzyły się jeziora (jeziorzyska) gdzie osadzały się te utwory ilaste; latem jasne warstwy, zimą ciemneSkały organiczne i skały chemiczne


 • powstanie stymulowane przez organizmy


Ca(HCO3)2  CaCO3 + H2O + CO2

 • w warunkach morskich reakcja jest dwukierunkowa

 • rozpuszczalność : Ca(HCO3)2- rozpuszczalny CaCO3 – trudno rozpuszczalny

 • wytrącanie CaCO3

 • reakcja zachodzi szybciej w prawą stronę gdy ucieknie CO2; gdy podgrzejemy wodę, strefa ciepła, tam wytrącają się węglany; nie ma w Bałtyku bo zimnyprzyspieszenie – zabranie CO2 przez rośliny

 • CaCO3 – zacznie wytrącać się na powierzchni roślin- powstanie martwica-skała z wystajacymi roślinami a później trawertyn- skała skondensowana

 • Organizmy żywe wytrącają CaCO3 w postaci szkieletu zewnętrznego i wewnętrznego

 • Szkielet staje się częścią osadu; bezkręgowce złotowiciowce; kokkolitypokłady wapieni

 • Korale- sekrecja CaCO3 w ciągu życia wapienie, dolomityCaMgCO3- tym się różni od wapieni.... wapień to CaCO3

 • Margle – wapień (kalcyt) + materiał ilastySkały siarczanowe
Węglany


 • kalcyt CaCO3 lub dolomit CaMgCO3

 • twardość = 3

 • przy rafach koralowych materiał przetwarzany

 • kopalne skały węglanowe w obrębie Dolomitów

 • powstaja między zwrotnikami

 • strefy sedymentacji węglanowej: Karaiby, Bahama, Zatoka Perska, Australia i Oceania


Siarczany

 • gips CaSO4 x nH2O

 • twardość 2 (miękki)

 • gdy odprowadzimy H2O – CaSO4- to to jest anhydryt

 • róża pustyni- na pustyni krystalizuje

 • kryształy gipsu to największe kryształy na ziemi

 • zapadlisko przedkarpackie


Fosforany (fosforyty)

 • Ca5F (PO4)3 – apatyt

 • W postaci konkrecji w innych osadach; nie dają jednorodnych osadów

 • Na górze czapka a piaskowiec to trzon kolumny

Minerały ilaste


 • nie da się zobaczyć ziaren

 • uwodnione glinokrzemiany Al., Mg Fe

 • glinokrzemiany warstwowe

 • illit, kaolinit, montmorillonit

 • wielkość < 0,01 mm

 • twardość = 1-2

 • jeśli ił zlityfikuje (stwardnieje) powstanie łupek ilastySkały metamorficzne


 • oddziaływanie temperatury i ciśnienia

 • pogrążanie dna zbiornika gdzie złożony jest osad jest to subsydencja

 • osad pierwotny przykryty przez osad młodszy w jeziorach niewielka subsydencja

 • skały przywalone przez osadduże ciśnienie na głębokości też większa temperatura

 • metamorfizm skał

 • pierwotne  wtórne

granitoidy  gnejs

skały obojętne, kwaśne  amfibolity

mułowce, iłowce łupki, fyllity

piaskowce kwarcyty

węglany  marmury


marmur- wapienie wypolerowane a w sensie geologicznym nie są marmurami (nie są metamorficzne)

Taty Wysokie


 • ostrokrawędziste szczyty

 • góry młode

 • skały twarde; podlegają wietrzeniu mechanicznemu (mróz, woda – pękają)

 • z granitoidówTatry Zachodnie


 • niższe wysokości

 • łagodne krawędzie

 • zbudowane z wapieni – rozpuszczanie wapieniBeskidy


 • formacja fliszowa – na przemian warstwy piaskowca i iłu. Wiele tysiecy miąższościformacji piaszczysto-ilastejłatwe odkształcenia

 • w obrębie fliszu- ławice grubsze ; dają formy skałkowe z piaskowca

 • skałki węglanowe – z wapieni

G. Świętkokrzyskie • skały osadowe, wszystkie typy i ogniwa stratygraficzne

Jak powstają góry? • koncepcja tektoniki płyt litosfery

 • kiedyś koncepcja neptunistyczna - góry powstały z utworów obecnych w wodzie

 • koncepcja plutonistyczna – skały są pochodzenia ogniowego- góry powstały bo starsze są niszczone... spływają do morza i powstają nowe góry koło zamknięte

 • 150 lat temu badania geologiczne

 • 1962 – prace układające koncepcję tektoniki płyt litosfery

 • większa część ziemi pokryta jest przez oceany

 • pomiar głębokości Atlantyku

 • grzbiet śródatlantyckileży między kontynentami; kręgosłup podzielony na odcinki, uskok przesuwał skały dno jest żywe i grzbiet jest wyższy i popękanyschowany pod wodą

 • Islandia – przepołowiona rowem; zbudowana ze skał wulkanicznych; wulkany, wody geotermalne

 • Grzbiet śródatlantycki wiąże się z dostarczeniem ciepła i nowej magmy z głębi ziemi w postaci wulkanów
 • inny ocean grzbiet dochodzi do Kaliforni
 • dużo obszarów z największą głębokością dna

 • wąskie strefy o dużych głębokościach (rowy) ściany rowów zalegają pod kątem 15 stopni; niewielkie nachylenie daje duże głębokości

 • Atolle Darwina – na Hawajach

 • Atolle – okrągłe budowle koralowe na zboczach wulkanów

 • Im dalej od centrum tym wulkany zapadają się coraz głębiejZIEMIA


Badania sejsmiczne – wierci się otwór, tam ładunki wybuchowe i bada się jak rozchodzi się fala dźwiękowa
Jądro wewnętrzne:

 • średnica 1200 km

 • gęstość 12,8- 13,1 g/cm3

 • temp. 4000 – 5500 C

 • skład – Fe, Ni (S, O)

 • stan stały

 • badania sejsmiczneodtworzenie warstwaJądro zewnętrzne


 • grubość 2200 km

 • gęstość 9,9 – 12,2 g/cm3

 • temp. 3200 C

 • skłąd – Fe, Ni (S,O)

 • stan ciekłyPłaszcz


 • grubość 2800 km

 • gęstość 3,4 – 5,6 g/cm3

 • temp. 1100 – 3200 C

 • skład – krzemiany Fe, Mg

 • stan stały/ plastycznySKORUPA ZIEMSKA
Skorupa kontynentalna


 • grubość – średnio 40 km.

 • Gęstość 2,67 g/cm3

 • Temp – 0- 1000 C

 • Skład – krzemiany, Na, K, Al.

 • Stan stałySkorupa oceaniczna


 • grubość – średnio 7 km

 • gęstość – 3 g/cm3

 • temp. 0- 1000 C

 • skład – krzemiany Ca, Mg, Fe

 • stan stały
 • skorupa kontynentalna przechodzi w oceaniczną a nie zalega
 • p
  od litosferą (warstwa sztywna, stała)

 • Astenosfera – warstwa plastyczna

 • Mezosfera – warstwa sztywna

 • Część jądra jest w stanie stałym, część w płynnym

 • Generacja wstrząsów sejsmicznychrejestracja; śledząc przebieg wyliczamy gdzie są powierzchnie sprawiające załamywanie, przechodzenie lub nie przez jądro


Kontury kontynentówpasują do siebieTarcze- miejsca kontynentów ze skał krystaliczntchkiedyś kontynenty blisko siebie bo widać struktury na obu kontynentachodpowiadające pasma fałdowe
Mierzenie pozostałości magnetycznychgdy pole magnetyczne ; pole magnetyczne ziemi zmieniało położenie biegunów; rewersje pola magnetycznego; nieregularne symetryczny rozkład pola magnetycznegopaski w tym samym czasie dochodzi do rozsuwania się dna oceanicznego- speeding

 • skały najmłodsze w centralnej części; stare na zewnątrz; od Jury dno atlantyckie rozrasta się--. Kontynenty rozjeżdząja się w innych miejscach ziemi ubywa dna oceanicznegoTrzęsienia ziemi


 • ogniska na wybrzeżu pacyfiku; Grecja

 • 1912- kry lodowe- modelem kontynentu. Osady na krawędziach gromadzą się


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość