Strona główna

Laparoskopia w specjalizacjach zabiegowych warsztaty


Pobieranie 36.36 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.36 Kb.LAPAROSKOPIA W SPECJALIZACJACH ZABIEGOWYCH - WARSZTATY

NA TRENAŻERACH

DLA MŁODYCH LEKARZY

ORAZ ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW

motto: „uczmy się na symulatorach a nie na pacjentach”

organizator:

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM,

ul. Żołnierska 48, Szczecin

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski
miejsce i termin warsztatów:

9-10 maja 2015, warsztaty w budynku Wydziału, IIp. w salach 201, 210

początek godz. 9.00.
przy współpracy

Oddziału Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich

Warsztaty były dotychczas kursem zalecanym przez Centrum Medyczne Szkolenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii, a także dla specjalizujących się w tych dziedzinach dyscyplin zabiegowych, gdzie wykonywane są zabiegi laparoskopowe. Obecnie Centrum autoryzuje tylko kursy bezpłatne


Patronat honorowy

Prorektor ds Nauki prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Prorektor ds Dydaktyki prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz - Syczewska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM prof. dr hab. Beata Karakiewicz


język warsztatów: polski, angielski

Program Warsztatów:
Zajęcia 09.05. 2015, SOBOTA

8.00.-9.00. Rejestracja uczestników

9.00.- 9.15. Otwarcie warsztatów, objaśnienie zasad spotkania

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski


9.15.- 13.00. Sesja seminaryjna

9.15. – 9.55. Laparoskopia a odpowiedzialnośc prawna chirurga, prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski Zakład Pielegniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM

10.00.- 10.40. Zabiegi laparoskopowe wczoraj i dziś, co się przyjęło i co jest jeszcze do zrobienia? dr hab. Włodzimierz Majewski, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

10.45.- 11.25 Zabiegi laparoskopowe dla młodych adeptów ginekologii” prof. dr hab. Andrzej Starczewski Klinika Ginekologii i Uroginekologii PUM.

11.30.- 12.10. Zabiegi laparoskopowe dla młodych adeptów urologii dr hab. n. med. Marcin Słojewski, Klinika Urologii PUM

12.15.- 12.45. Nowy sprzęt do operacji laparoskopowych - Mr Ullrich Haefner, reprezentant firmy Olympus Europe

12.50. – 13.00. przerwa

13.00. – 13.15. Ćwiczenia na symulatorze laparoskopowym – jak ja to robię. Pokaz ćwiczeń do wykonania przez uczestników na wideomonitorze. – dr hab. prof. PUM W. Majewski Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM


13.15.- 15.30. Sesja ćwiczeniowa I na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: prof. dr hab. Andrzej Starczewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

dr hab. n. med. Marcin Słojewski

mgr Agata Baranowska - ergonomia

15.30.-16.00. Przerwa (opcjonalnie obiad).

16.00.- 18.30. Sesja ćwiczeniowa II na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy j.w.

Zajęcia 10.05.2015 , NIEDZIELA
9.00.- 9.15. Przypomnienie programu ćwiczeń

9.15.- 12.15. Sesja ćwiczeniowa III na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: prof. dr hab. Andrzej Starczewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

dr hab. n. med. Marcin Słojewski

mgr Agata Baranowska - ergonomia
12.15. - 12.45. przerwa

12.45.- 15.45. Sesja ćwiczeniowa IV na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: j.w

15.45. - 16.15. przerwa

16.15.- 18.30. Sesja ćwiczeniowa V na trenażerach laparoskopowych

Mentorzy: j.w

18.30. – 18.45. Zakończenie warsztatów. Podsumowanie.

dr hab. prof. PUM Włodzimierz Majewski


Równolegle do sesji ćwiczeniowych odbędą się projekcje filmów instruktażowych z zakresu operacji chirurgicznych, chirurgii dziecięcej, ginekologii operacyjnej i urologii.
Do udziału w warsztatach zachęcamy młodych lekarzy, specjalizujących się w dyscyplinach zabiegowych (chirurgia, chirurgia dziecięca, ginekologia, urologia itp.) oraz studentów ostatnich lat studiów zainteresowanych dyscyplinami zabiegowymi.
Opłata wpisowa za udział w warsztatach wynosi 300 PLN (trzysta złotych), płatne na miejscu. Opłata obejmuje udział w sesji seminaryjnej oraz co najmniej jedną sesję ćwiczeniową na trenażerze pod opieką mentora, obejrzenie filmów instruktażowych.
Studenci za okazaniem legitymacji mogą wejść bezpłatnie na sesję seminaryjną, uczestniczyć w projekcjach filmów instruktażowych. Ćwiczenia na trenażerze studenci mogą odbyć w miarę wolnych miejsc. O ile liczba zainteresowanych studentów będzie większa niż możliwości ćwiczeniowe w okresie konferencji, dla studentów zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia na trenażerach w innym terminie.
Uczestnicy warsztatów otrzymują certyfikat udziału w Warsztatach.
Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (zgłoszenie udziału podane poniżej) najpóźniej do 05.05.2015 na adres: wdmajewski@poczta.wp.pl

Ogłoszenie o warsztatach i zgłoszenie udziału dla studentów są dostępne na stronie internetowej Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Kontakt z organizatorem Warsztatów:

e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl

tel: 605 92 44 92

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM

ul. Żołnierska 48 pok. 308Tel: 91 48 00 982

Niniejszym zgłaszam swój udział w imprezie pt.:

LAPAROSKOPIA W SPECJALIZACJACH ZABIEGOWYCH WARSZTATY NA TRENAŻERACH

DLA MŁODYCH LEKARZY ORAZ ZAINTERESOWANYCH STUDENTÓW, 9-10 maja 2015,

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM, ul. Żołnierska 48
Imię i NazwiskoRocznikSpecjalizacja (lekarz)Uczelnia (student)Rok studiów (student)Kontakt :

WORKSHOP ON LAPAROTRAINERS

FOR YOUNG PHYSICIANS SPECIALIZING IN OPERATIVE MEDICINE

AND INTERESTED STUDENTSmotto: „let’s learn on simulators not on patients”
organizer

Surgical and Emergency Nursing Department, Faculty of Health Sciences

Pomeranian Medical University, Zolnierska st. 48, Szczecin

head: dr hab. n.med Włodzimierz Majewski


location and term: 09-10 May 2015 rooms 201, 210 second floor, time 9.00.
with a support from
Western Pomerania branch of Society of Polish Surgeons
Under patronage from
Vicerector for the Scientific Affairs prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

Vicerector for the Didactic Affairs prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz Syczewska

Dean of Faculty of Health Sciences prof. dr hab. Beata Karakiewicz

workshop languages: polish, english

Program:
Day One 09 May 2015, SATURDAY
8.00.-9.00. Registration of Participants

9.00.- 9.15. Opening of workshop, describing aims and methods

Dr hab. prof. PUM Włodzimierz Majewski
9.15.- 13.00. Seminar session
9.15.- 9.55. „ Laparoscopy and legal responsibility of a surgeon”, Prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski, Surgical and Emergency Nursing Department PUM

10.00.- 10.40. Laparoscopic operations yesterday and today, what was accepted, what is to be done? dr hab. Włodzimierz Majewski, Surgical and Emergency Nursing Department.

10.45.- 11.25. Laparoscopic operations for young gynecologist” prof. dr hab. Andrzej Starczewski, Gynecology and Urogynecology Department PUM

11.30 – 12.10 “Laparoscopic operations for young urologists” dr hab. n.med. Marcin Słojewski, Department of Urology PUM

12.15. – 12.45. New equipment for laparoscopic operations. Mr Ullrich Haefner, Olympus Europe

12.50. – 13.00. break

13.00.- 13.15. Exercises on laparotrainer – how do I do it. Live description of workshop exercises transmitted by videotechnique. dr hab.prof. PUM W. Majewski

13.15.- 15.30. Exercise session I on laparotrainers

Mentors: prof. dr hab. Andrzej Starczewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

dr hab. n. med. Marcin Słojewski

m. sc. Agata Baranowska - ergonomy

15.30.-16.00. Break (optional dinner).

16.00.- 18.30. Exercise session II on laparotrainers

Mentors: as above


Day Two 10. May 2015, SUNDAY

9.00.- 9.15. Repetition of program of exercises

9.15.- 12.15. Exercise session III on laparotrainers

Mentors: prof. dr hab. Andrzej Starczewski

prof. dr hab. Andrzej Modrzejewski

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

dr hab. n. med. Marcin Słojewski

m. sc. Agata Baranowska - ergonomy

12.15.- 12.45. Break

12.45.- 15.45. Exercise session IV on laparotrainers

Mentors: as above

15.45.- 16.15. Break

16.15.- 18.30. Exercise session V on laparotrainers

Mentors as above

18.30. – 18.45. End of the workshop. Sumary. dr hab. Włodzimierz Majewski
Paralelly to exercise sessions there are projections of instructing films concerning operative interventions in: surgery, child surgery, gynecology and urology.
Conditions of participation
To take part in workshop are encouraged: young physicians specializing in operative medicine (surgery, child surgery, gynecology, urology etc.) and students of last years of medical studies interested in operative medicine.

Participation fee for young physicians is 300 PLN (three hundred), paid on spot. Fee includes participation in seminar and at last 3 hours of training on laparotrainers under supervision of a mentor, and seeing instructing films.
Students on presentation of a document can attend free the seminar, see instructing films. Exercises on laparotrainers for students are realized by free places. If the number of interested students is higher than laparotrainer capacity during workshop the extension exercises for students will be undertaken in other term.
Workshop participants receive a Certificate of Attendance.
Please register for the workshop until 05.05.2015 on following address: wdmajewski@poczta.wp.pl

Announcement about the Workshop and registration form is available on web page of

Department of Surgical and Emergency Nursing, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin

(Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.)


Contact with Workshop organizer:

e-mail: wdmajewski@poczta.wp.pl

phonel: 605 92 44 92

Department of Surgical and Emergency Nursing, Faculty of Health Sciences, Pomeranian Medical University in Szczecin

(Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM)

Żołnierska st. 48 room 308

Phone: 91 48 00 982
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość