Liczba godzin: 28 Semestr: I osoba prowadząca przedmiotPobieranie 7.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.93 Kb.
Wydział Humanistyczny AGH

Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Kulturoznawstwo SUM

ćwiczenia dla I roku SUM studiów stacjonarnych
  1. Tytuł przedmiotu: Filozofia i jej wymiar społeczno-kulturowy - ćwiczenia

  2. Liczba godzin: 28

  3. Semestr: I

  4. Osoba prowadząca przedmiot: dr Jowita Guja, jowitaguja@poczta.fm

  5. Program zajęć: W roku akademickim 2014/15 ćwiczenia z filozofii kultury zorganizowane są wokół tematu „Koniec religii, koniec człowieka, koniec historii – kultura wyczerpania”


I. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające w tematykę filozofii kultury

II. Koniec wartości (1): Platon „Gorgiasz”, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002 (lub inne wydania), całość, ze szczególnym uwzględnieniem od XXXVII do końca (rozmowa Sokratesa z Kaliklesem)

III. Koniec wartości (2): Friedrich Nietzsche „Z genealogii moralności”, tłum. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003 (lub inne wydania), „Rozprawa pierwsza: <>, <>”, s. 13-38, Friedrich Nietzsche „Antychrześcijanin”, tłum. G. Sowiński, NOMOS, Kraków 1999, paragrafy 26-36, s. 60-72.

IV. Koniec religii (1): Ludwik Feuerbarch, „Wykłady o istocie religii”, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, PWN, Warszawa 1981, „Wykład trzeci”, s. 25-33, „Wykład osiemnasty” s. 180-190, „Wykład trzydziesty”, s. 308-318, Karl Marks, „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp”, w: Karl Marks „Wybrane Pisma Filozoficzne 1844-1846, tłum. Leszek Kołakowski, KiW, 1949 (lub inne wydania).

V. Koniec religii (2): Richard Dawkins „Bóg urojony” tłum. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2008, „Korzenie religii” s. 225-286, Daniel Dennet „Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne”, tłum. Barbara Stanosz, PIW, Warszawa 2008, „Wiara w wiarę” s. 240-289, paragraf 3 i 4 rozdziału „Moralność a religia” („Co można powiedzieć o świętych wartościach?”, „Błogosław moją duszę: duchowość i samolubność”), s. 338-354.

VI. Koniec religii – nowy humanizm: Jean-Paul Sartre „Egzystencjalizm jest humanizmem”, tłum. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1998, całość.

VII. Świat po śmierci Boga: Gilles Kepel „Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa: Krytyka Polityczna, 2010.

VIII. Koniec człowieka: Michel Foucault „Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych”, tłum. Tadeusz Komendant, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005, rozdział IX Człowiek i jego sobowtóry, rozdział X Nauki Humanistyczne.

IX. Koniec podmiotu: Slavoj Žižek „Przekleństwo fantazji”, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, „Fetyszyzm jako źródło cierpień”, s. 144-184.

X. Koniec historii: Francis Fukuyama, „Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, tłum. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2005.

XI. Koniec wiedzy: Jean-Francois Lyotard „Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy”, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1997, rozdz. 9-10 „Opowieści legitymizujące wiedzę”, „Delegitymizacja”, s. 97-119, rozdz. 14 „Uprawomocnienie przez paralogię” s. 163-178.

XII. Koniec rzeczywistości: Jean Baudrillard „Symulakry i symulacje”, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2005.

XIII. Powrót religii: Alain Badiou, „Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu”, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Kongregacja Ha!art, Kraków 2007, całość.

XIV. Kolokwium zaliczeniowe


  1. Warunki zaliczenia: Podstawą zaliczenia są oceny z konspektów ze wszystkich zadanych lektur oddawanych na każdych zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione obecności.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy