Strona główna

Liczba godzin: 28 Semestr: I osoba prowadząca przedmiot


Pobieranie 7.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.93 Kb.
Wydział Humanistyczny AGH

Rok akademicki 2015/2016

Kierunek: Kulturoznawstwo SUM

ćwiczenia dla I roku SUM studiów stacjonarnych
  1. Tytuł przedmiotu: Filozofia i jej wymiar społeczno-kulturowy - ćwiczenia

  2. Liczba godzin: 28

  3. Semestr: I

  4. Osoba prowadząca przedmiot: dr Jowita Guja, jowitaguja@poczta.fm

  5. Program zajęć: W roku akademickim 2014/15 ćwiczenia z filozofii kultury zorganizowane są wokół tematu „Koniec religii, koniec człowieka, koniec historii – kultura wyczerpania”


I. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające w tematykę filozofii kultury

II. Koniec wartości (1): Platon „Gorgiasz”, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002 (lub inne wydania), całość, ze szczególnym uwzględnieniem od XXXVII do końca (rozmowa Sokratesa z Kaliklesem)

III. Koniec wartości (2): Friedrich Nietzsche „Z genealogii moralności”, tłum. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2003 (lub inne wydania), „Rozprawa pierwsza: <>, <>”, s. 13-38, Friedrich Nietzsche „Antychrześcijanin”, tłum. G. Sowiński, NOMOS, Kraków 1999, paragrafy 26-36, s. 60-72.

IV. Koniec religii (1): Ludwik Feuerbarch, „Wykłady o istocie religii”, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, PWN, Warszawa 1981, „Wykład trzeci”, s. 25-33, „Wykład osiemnasty” s. 180-190, „Wykład trzydziesty”, s. 308-318, Karl Marks, „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp”, w: Karl Marks „Wybrane Pisma Filozoficzne 1844-1846, tłum. Leszek Kołakowski, KiW, 1949 (lub inne wydania).

V. Koniec religii (2): Richard Dawkins „Bóg urojony” tłum. P. Szwajcer, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2008, „Korzenie religii” s. 225-286, Daniel Dennet „Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne”, tłum. Barbara Stanosz, PIW, Warszawa 2008, „Wiara w wiarę” s. 240-289, paragraf 3 i 4 rozdziału „Moralność a religia” („Co można powiedzieć o świętych wartościach?”, „Błogosław moją duszę: duchowość i samolubność”), s. 338-354.

VI. Koniec religii – nowy humanizm: Jean-Paul Sartre „Egzystencjalizm jest humanizmem”, tłum. J. Krajewski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1998, całość.

VII. Świat po śmierci Boga: Gilles Kepel „Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata, Warszawa: Krytyka Polityczna, 2010.

VIII. Koniec człowieka: Michel Foucault „Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych”, tłum. Tadeusz Komendant, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005, rozdział IX Człowiek i jego sobowtóry, rozdział X Nauki Humanistyczne.

IX. Koniec podmiotu: Slavoj Žižek „Przekleństwo fantazji”, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, „Fetyszyzm jako źródło cierpień”, s. 144-184.

X. Koniec historii: Francis Fukuyama, „Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”, tłum. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2005.

XI. Koniec wiedzy: Jean-Francois Lyotard „Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy”, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja „Aletheia”, Warszawa 1997, rozdz. 9-10 „Opowieści legitymizujące wiedzę”, „Delegitymizacja”, s. 97-119, rozdz. 14 „Uprawomocnienie przez paralogię” s. 163-178.

XII. Koniec rzeczywistości: Jean Baudrillard „Symulakry i symulacje”, tłum. S. Królak, Wyd. Sic!, Warszawa 2005.

XIII. Powrót religii: Alain Badiou, „Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu”, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Kongregacja Ha!art, Kraków 2007, całość.

XIV. Kolokwium zaliczeniowe


  1. Warunki zaliczenia: Podstawą zaliczenia są oceny z konspektów ze wszystkich zadanych lektur oddawanych na każdych zajęciach, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego oraz obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione obecności.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość