Strona główna

Liczba utonięć rosła. Tragizm tego problemu potęgował fakt, że wśród ofiar dominowały dzieci i młodzież. Ludziom będącym na co dzień blisko wody jezior, rzek, glinianek, stawów


Pobieranie 229.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar229.85 Kb.
X LAT WOPR
Liczba utonięć rosła. Tragizm tego problemu potęgował fakt, że wśród ofiar dominowały dzieci i młodzież. Ludziom będącym na co dzień blisko wody – jezior, rzek, glinianek, stawów - ..... bezpieczeństwa na wodzie spędzało sen z powiek. Dlatego chyba przed dziesięciu laty grupa społeczników i entuzjastów postanowiła przystąpić do działania w sposób zorganizowany. Działo się to w Augustowie w roku 1960.

Zadawali sobie pytanie – jak to zorganizować? Na jakich wzorach oprzeć się? Rozumowanie było proste i logiczne. Istnieje od wielu lat Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, dzień w dzień niosące pomoc potrzebującym. Wysłano jednego z augustowian do Zakopanego. Przywiózł odpis statutu GOPR. Opracowali na tej podstawie pierwszy w Polsce statut drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ich symbolem stał się także niebieski krzyż.

Kim byli ci pierwsi i jak działali? Wymieńmy nazwiska w porządku alfabetycznym: Jerzy Bokierski, Mieczysław Halicki, Zygmunt Kowalik, Piotr Klekotko, Marian Kasjanowicz, Zdzisław Lasiota, Stanisław Mitros, Kazimierz Murawski, Kazimierz Orzechowski, Włodzimierz Piechowski, i Stanisław Kórzewski. Wielu z nich działa w WOPR w Augustowie do dziś, niektórzy ze względów służbowych wyjechali do innych miast.

Pracę swą rozpoczęli od dyżurów na najbardziej uczęszczanych kąpieliskach. Opracowali system alarmowy, skoordynowali swą działalność z pracą z pracą lekarskiego pogotowia ratunkowego, co przyszło im o tyle łatwiej, że w swych szeregach mieli kilku lekarzy. Jeden z nich, Zdzisław Lasiota do dziś pozostał wierny WOPR, pełniąc funkcję przewodniczącego zarządu powiatowego tej organizacji i wchodząc do jej władz wojewódzkich.

Na augustowskich doświadczeniach oparł się GKKFiT przy organizowaniu w całym kraju Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inicjatywa kilkunastu społeczników z Augustowa zaowocowała w piękny sposób. Dziś wydaje się nam, że bez pomocy członków WOPR, bez ich pracy nie potrafilibyśmy we właściwy sposób zapobiegać wypadkom utonięć.

Zresztą spójrzmy jak dziś wygląda działalność tej organizacji w Augustowie, kolebce WOPR. Jest tu pięć drużyn: przy oddziale PTT-K, Zarządzie Powiatowym LOK, Zarządzie Powiatowym LZS, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i LZS Wojciech. W tych pięciu drużynach jest 74 członków, spośród których 19 ze stopniem ratownika wodnego i 14 młodszego ratownika. Dwóch członków augustowskiego WOPR posiada uprawnienia sterników motorowodnych II klasy, czterdziestu pięciu - sterników motorowodnych III klasy, dwudziestu sześciu – sterowników jachtowych i pięciu – płetwonurków.

W roku bieżącym członkowie augustowskich drużyn WOPR spędzili w pracy społecznej ponad 640 godzin. Patrolowali jeziora wspólnie z funkcjonariuszami Policji. Obywatelskiej ....... samodzielnie pełnili dyżury na kąpieliskach, przeprowadzali odczyty, pogadanki, kontrolowali kąpieliska i pracę zatrudnionych tam ratowników. Przeprowadzali trzy kursy – na ratowników wodnych, młodszych ratowników oraz doszkoleniowy dla pierwszych i drugich. Szkoleniem tym objęli 67 osób. Ratowali tonących, pomagali przy wydobywaniu zwłok ofiar utonięć.
Wszystko to robili i robią w ramach swego wolnego czasu, wówczas kiedy większość z nas leży na tapczanie czytając pracę lub patrząc w ekran telewizora. Pracę swą prowadzą – jak powiedziałem – w ramach swego wolnego czasu i za darmo. Społecznie. I za to z okazji ich małego jubileuszu kłaniamy im się do samej ziemi. Życzymy im także nie gorszej działalności w następnych dziesięciu latach.

Wojewódzkie Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


w B i a ł y m s t o k u

W nawiązaniu do pisma z dn. 30.10.1972r. ldz. 358/72 i z dn. 01.12.1972r. ldz. 388/72 zgłaszamy na II Wojewódzki Zjazd WOPR-u delegatów :
 1. Stanisław Mitros ur. 07.05.1936r.

zam. Augustów, ul. 29 Listopada 16 m. 20

miejsce pracy Wojskowy Dom Wypoczynkowy Augustów – Port

delegat z ramienia Oddziału WOPR.


 1. Tadeusz Kłos ur. 26.01.1934r.

Zam. Augustów ul. M. Konpnickiej 6 m. 29


miejsce pracy Oddział PTTK Augustów

delegat z ramienia Oddziału WOPR
 1. Zbigniew Rutkowski ur. 12.08.19

zam. Augustów ul. Zarzecze 5

miejsce pracy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Augustowie

delegat z ramienia drużyny WOPR przy PTTK


 1. Juliusz Prytycki ur. 01.08.1945r.

zam. Augustów ul. Nadrzeczna 107

miejsce pracy Zarząd Powiatowy LOK w Augustowie

delegat z ramienia drużyny WOPR przy LOK


 1. Marian Kasjanowicz ur. 1933r.

zam. Netta k/ Augustowa

miejsce pracy Rada Powiatowa LZS w Augustowie

delegat z ramienia drużyny WOPR przy LZS


 1. Kazimierz Murawski ur. 09.09.1936r.

zam. Augustów ul. 29 Listopada 20 m. 8

miejsce pracy Powiatowy Ośrodek Sportu Turystyki i Wypoczynku w Augustowie

delegat z ramienia drużyny WOPR przy PPRN


 1. Witold Oledzki ur. 07.10.1932r.

zam. Augustów ul. Zarzecze 15

miejsce pracy Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Augustowie

delegat z ramienia drużyny WOPR - ORMO

Wykaz imiennyzałożycieli i członków pierwszej drużyny w Polsce

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego powołanej

w Augustowie w 1960 roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inicjatorami i organizatorami pierwszej drużyny WOPR w Polsce w oparciu o regulamin wzorowany na działalności GOPR-u w Zakopanem byli:

 1. Włodzimierz Piechocki – działacz sportowy, ratownik wodny

 2. Zygmunt Kowalik – przewodniczący PKKFiT, instruktor pływania klasy pierwszej

W skład pierwszej drużyny powołanej w 1960 roku wchodzili:

- Jerzy Biekierski – dyrektor POM, ratownik

- Zdzisław Lasiota – lekarz med., ratownik

- Stanisław Skórzewski - lekarz med., ratownik

- Piotr Klekotko – instruktor pływania

- Piotr Marchel – MO, ratownik wodny

- Mieczysław Halicki – rolnik, czołowy zawodnik w pływaniu

- Józef Siemaszko – sternik motorowodny

- Janusz Kowalik – zawodnik pływacki, późniejszy ratownik

- Piotr Sidorczyk – działacz PTTK

- Kazimierz Murawski – sternik motorowodny, instruktor żeglarstwa

W terminie późniejszym w latach 1961 – 65 drużynę uzupełnili:

- Stanisław Mitros – instruktor ratownictwa wodnego

- Tadeusz Kłos – działacz PTTK

- Witold Olędzki – sternik motorowodny, ORMO

- Kazimierz Orzechowski – działacz, zawodnik pływacki

- Mieczysław Łopata – działacz sportowy

- Janusz Osowski – instruktor żeglarski

- Mieczysław Malec – działacz LOK, sternik motorowodny

- Marian Romanowski – MO, działacz, sternik motorowodny

- Roman Borzęcki – instruktor żeglarski

- Eugeniusz Borzęcki – działacz LOK

- Mieczysław Pietrewicz – działacz, instruktor motorowodny

- Jan Zarzecki – ratownik

- Grzegorz Choroszewski – działacz, ratownik wodny

- Helena Jacewicz – ratownik wodny

- Wojciech Bączyński – ratownik wodny

- Józef Paciukanis – działacz, ratownik wodny

- Zbigniew Rutkowski – działacz, sternik motorowodny

R E F E R A T

okolicznościowy z okazji jubileuszu XV-lecia

WODNEGO OCHOTNICZGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

w AUGUSTOWIE
W o d a – groźny, a zarazem wspaniały żywioł, żywioł ten wymaga od człowieka rozważnego i rozumnego korzystania, jest dobrym przyjacielem jeżeli nie lekceważymy go i bezlitosnym wrogiem dla lekkomyślnych.

W o d a – rok rocznie pochłania tysiące ofiar ludzkich. Bogaty w zasoby wodne region pojezierza Suwalsko-Augustowskiego przyciągający swymi pięknymi jeziorami tysiące turystów jest również miejscem tych nieszczęśliwych wypadków.

G r o n o społecznych działaczy związanych z wodą, widzących ogólnospołeczną potrzebę zapobiegania nieszczęśliwym i śmiertelnym wypadkom na wodzie, konieczność niesienia pomocy, ratowania życia ludzkiego p o w o ł u j e do życia organizację społeczną, której cel i zadania określa:

- niesienie pomocy tonącym

- zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom na wodzie

P o p r z e z:

społeczne pełnienie dyżurów na wodzie, plażach, dzikich kąpieliskach, przestrzeganie i pouczenie korzystających z wody i sprzętu wodnego o zachowaniu bezpieczeństwa, pogadanki i spotkania z turystami i wczasowiczami przyjeżdżającymi na teren pojezierza Augustowskiego.

M y ś l powstania i powołania do życia takiej organizacji społecznej zrodziła się w 1 9 5 7 r. W 10 lat później w 1967 r. na mocy decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy staje się stowarzyszeniem działającym na terenie całej P O L S K I.


W 1957r. – 15 lat temu grono działaczy społecznych wśród których są: Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie Zygmunt KOWALIK, lek. med. Zdzisław LASIOTA, Włodzimierz PIECHOCKI, inż. Andrzej WYSZKOWSKI dążąc do urzeczywistnienie swych założeń w niesieniu pomocy na wodzie, mając na wzór Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przez analogię powstającej organizacji nadaje nazwę WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE.
Przepisy prawno-administracyjne stwarzają kilka problemów. W celu dokładnego zapoznania się z regulaminem i zasadami działania GOPR-u, wykorzystywania doświadczeń GOPR-u w nowopowstającej organizacji WOPR-u Zygmunt Kowalik wyjeżdża do Zakopanego.
E f e k t e m całości pracy społecznej w latach 1957 - 58 jest opracowanie R E G U L A M I N U DRUŻYNY WOPR-u, ustalenie celu i sposób działania, opracowano e m b l e m a t.

Każdy emblemat posiadał numer ewidencyjny.


Zgromadzone w latach 1957 – 58 materiały pozwoliły już w 1 9 5 9 r. powołać do życia pierwszą jednostkę organizacyjną WOPR-u - D R U Ż Y N Ę WOPR-u w której skład weszli:

Zygmunt Kowalik, Zdzisław Lasiota, Włodzimierz Piechocki, Jerzy Bekierski, Mieczysław Halicki, Piotr Klekotko, Kazimierz Murawski, Kazimierz Orzechowski, Stanisław Skórzewski, Piotr Sidorczuk, Stanisław Mitros, Marian Kasjanowicz i Andrzej Wyszkowski.

P i e r w s z y m Kapitanem Drużyny WOPR-u zostaje wybrany Włodzimierz P I E C H O C K I.
Patronat nad drużyną obejmuje Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zapewniając środki finansowe na prowadzenie działalności, zakupując sprzęt wodny i ratunkowy.
Na swym jednym z pierwszych zebrań organizacyjnych członkowie drużyny otrzymują „u m u n d u r o w a n i e s ł u ż b o w e” składające się z błękitnej bluzy i granatowych spodenek.

Wręczono emblematy wpisując do ewidencji numer kolejny emblematu.

Terenem działania drużyny jest jezioro Necko, Rospuda i Białe, gdzie w dni świąteczne koncentruje się bardzo duży ruch turystyczny. O powstaniu I-szej Drużyny WOPR-u w Polsce, celu i zadaniach tej drużyny Redakcja Expresu Wieczornego w 1 9 6 0 r. zamieściła informację prasową.
W 1 9 6 0 roku z inicjatywy Romualda Bożęckiego powstaje II-ga Drużyna WOPR-u opierająca swą działalność na sprzęcie wodnym Rady Zakładowej CRS „SCH” Zakładu Produkcji Materiałów budowlanych w Augustowie.

W skład tej drużyny wchodzą:

Romuald Bożęcki, Tadeusz Kłos, Jarosław Ambrożko, Tadeusz Zyskowski, Józef Węgrzynowicz i Sławomir Borkowski.
W latach 1962 – 63 powstają następne drużyny WOPR-u:


 1. Drużyna WOPR-u przy Ludowych Zespołach Sportowych w Netcie, której Kapitanem zostaje Marian Kasjanowicz.

 2. Drużyna WOPR-u przy Zarządzie Powiatowym LOK, nad którą opiekę obejmuje Kazimierz Murawski.

 3. Drużyna WOPR-u przy Oddziale PTT-K, Kapitanem zostaje Marian Sikora. Drużyna ta powstaje po zaprzestaniu działania drużyny przy CRS.

W latach 1964 – 65 działalność istniejących drużyn wymaga już koordynacji i zgodnie z istniejącymi już przepisami prawno-organizacyjnymi Komenda Powiatowa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, której Komendantem zostaje wybrany Zdzisław L A S I O T A.

W skład Komendy wchodzą:

Zygmunt Kowalik, Włodzimierz Piechocki, Mieczysław Malec, Marian Romanowski, Stanisław Mitros, Tadeusz Kłos i Marian Sikora.


W 1968 roku Komenda Powiatowa WOPR-u zmienia nazwę na Zarząd Powiatowy WOPR.

W skład osobowy obecnego Zarządu wchodzą: 1. lek. med. Zdzisław Lasiota – Przewodniczący ZP WOPR

 2. mgr Stanisław Mitros – V-ce Przewodniczący d/s szkolenia

 3. Tadeusz Kłos – Sekretarz

 4. Marian Romanowski – Członek odpowiedzialny za sprzęt

 5. Marian Sikora – Kapitan Drużyny PTT-K

 6. Janusz Ossowski – Opiekun Drużyny LOK

 7. Marian Kasjanowicz – Opiekun Drużyny LZS

Członkowie nasi wchodzą lub wchodzili w składy osobowe Zarządu Głównego i Wojewódzkiego WOPR-u.


W latach 1960 – 1970 WOPR na terenia Augustowa prowadzi działalność profilaktyczną. Ratownicy członkowie WOPRU zatrudnieni w Ośrodkach Wczasowych w ramach prac społecznych zapoznają uczestników każdego turnusu wczasowego z przepisami o zachowaniu bezpieczeństwa na wodzie.

Drużyny w każdym sezonie letnim otrzymują akweny wodne do patrolowania.

Członkowie patrolują indywidualnie akweny wodne, pełnią w okresie nasilenia ruchu turystycznego społeczne dyżury na plażach i kąpieliskach wspólnie z ratownikami.

Przeprowadzają wspólne akcje z funkcjonariuszami MO pełniącymi służbę na wodzie.


W 1969 roku na jeziorach pojezierza Augustowskiego nie zanotowano wypadku utonięcia w okresie letnim.

W 1970 roku zanotowano 3 wypadki utonięcia.

Biorąc pod uwagę ilość osób przebywających nad wodą oraz tak duży akwen wodny możemy stwierdzić, że na bezpieczny wypoczynek nad wodą na naszym terenie zwrócono szczególną uwagę.

Sądzimy, że jest w tym skromna zasługa członków WOPR-u.


WOPR w 1969 roku przejął od Polskiego Związku Pływackiego sprawy bezpośrednio związane z ratownikami – działalność usługową.

Zarząd Powiatowy WOPR-u przy ścisłej współpracy z Powiatowym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki aktywnie włączył się w sprawy Ratownictwa Wodnego.


W 1970 roku zorganizowano 2 kursy na stopnie ratowników wodnych oraz kurs doszkoleniowy.

Zweryfikowano ratowników posiadających stare uprawnienia. Przeprowadzone kursy i weryfikacja były dostępne dla kandydatów z całego województwa Białostockiego. • uprawnienia Ratowników Wodnych posiada 24 osoby

 • uprawnienia Młodszych Ratowników posiada 10 osób.

Zarząd Wojewódzki WOPR-u w Białymstoku posiada zarejestrowanych 96 ratowników z terenu całego województwa w tym z Augustowa 34-ech.


Zarząd Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w 1 9 7 1 r. opiera swą działalność na 5-ciu drużynach WOPR-u działających przy:

 1. Oddziale PTT-K

 2. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

 3. Zarządzie Powiatowym LOK

 4. LZS Wojciech

 5. LZS Netta.

zrzeszając w swych szeregach 74 członków, obejmując swym zasięgiem akwen wodny jez. Necko, Rozpudy Białego, Studzienicznego, Serw, Sajna i rzeki Netty.
Wyposażenie drużyn w sprzęt wodny i ratowniczy jest bardzo skromne:

 • łódź z silnikiem „Sznajder”

 • łódź z silnikiem „Niesob”

 • i silnik „Niesob” bez łodzi

Korzystanie ze sprzętu wodnego i ratowniczego zapewniają drużynom Organizacje patronujące.
W 1971 r. z inicjatywy Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki Zygmunta Kowalikana wspólnym posiedzeniu Zarządów Koła Wędkarskiego i WOPR-u przy współudziale Pow. KKFiT podjęto jednomyślne decyzje o przystąpieniu członków Koła Wędkarskiego liczącego ponad 700 członków do współpracy przy zapobieganiu utonięć. Jest to inicjatywa zapewniająca niesienie pomocy tonącym przez tak szerokie grono osób przebywających bardzo dużo na wodzie.

Sądzimy, że jest to inicjatywa godna rozpropagowania wśród istniejących kół wędkarskich w Polsce.


K o ń c z ą c - sądzimy, że wysiłek włożony w pracę społeczną pierwszych oddanych działaczy jak i wszystkich członków WOPR-u działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie, zapewnienia bezpiecznego wypoczynku ludzi pracy nad wodą przyniósł i przynosi dobro ogólnospołeczne.
Dla każdego członka WOPR-u ratowanie życia ludzkiego, niesienie pomocy powinno być jednym o wspólnym dla nas wszystkich celem.
Augustów, dn. 22 maja 1971 r.

XV- lecie WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

UROCZYSTE OBRADY ZARZĄDU POWIATOWEGO W AUGUSTOWIE
I. ZAPROSZENI PRZEDSTAWICIELE:

-WŁADZ WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH, ORGANIZACJI I INSTUTUCJI WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH.


1.Tow. Czesław Łojko- -Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i

-Turystyki w Białymstoku

2.Tow. płk. Marian Zareba -Komendant Wojewódzki ORMO w Białymstoku

3.Tow. Janusz Pawłowski -Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR

4.Tow. Jerzy Bekierski -Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

5.Tow. Romuald Łukaszewicz -Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR

6. Tow. Jan Cichucki -Przewodniczący Prezydium Miejskiej rady narodowej

7. Tow. Zygmunt Kowalik - Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i

Turystyki

8. Tow. mjr Paweł Saczko - Komendant Powiatowy MO

9. Tow. Zbigniew Zdrodowski – Kierownik Ekspozytury Żeglugi warszawskiej

10. Tow. Mieczysław Łopata - Kierownik Inspektoratu Powiatowego PZU

11. Tow. Józef Haraburda - Kierownik rejonu Dróg wodnych

12. Tow. Edward Kielich - Inspektor Żeglugi Śródlądowej

13. Tow. Jan Głowacki - Ekspozytura Żeglugi Warszawskiej

14. Tow. Władysław Wasilewicz – Korespondent Gazety Białostockiej


ZARZĄD GŁÓWNY WOPR- u

1. Wojciech Płociennik - Sekretarz Generalny WOPR- u

ZARZĄD WOJEWÓDZKI WPOR- u

1. mgr inż. Mieczysław Majewski - Przewodniczący Zarządu wojewódzkiego WOPR

W Białymstoku

2. Wiesław Choroszczucha - Sekretarz zarządu Wojewódzkiego WOPR- u


PRASA, RADIO I TELEWIZJA

1. Redakcja Expresu Wieczornego

2. Redakcja Gazety Białostockiej -Janusz Grysia

3. Rozgłośnia Polskiego radia w Białymstoku -Leszek taraszewicz

4. TV Warszawa

5. Telewizyjny Kurier Białostocki -Wiesław Gawinek


FUNKCJONARIUSZE MO.

1. Stanisław Naumowicz - Komendant Miejski

2. Józef Krejpcio

3, Piotr Marchel

4. Alfred Smyk
PRACOWNIK PZU

1.Waldemar Sarosiek

2. Sławomir Kuryło
SYMPATYCY WOPR- u

1. Bolesław Wasilewski

2. Grzegorz Kosiorek

3. Marian Stachyra

4. Józef Sienkiewicz

5. Antoni Śniadkowski

6. Kazimierz Dobrzyniewicz

7, Ryszard Bauer

8. Tadeusz Gałańczuk

9. Romuald Karboński

10. Zdzisław Witkowski

11. Jerzy Bukowski


CZŁONKOWIE WOPR- u

1. Członkowie pierwszej drużyny:

- Jerzy Bekierski

- Zygmunt Kowalik

- Zdzisław Lasiota

- Mieczysław Halicki

- Piotr Klekotko

- Kazimierz Murawski

- Kazimierz Orzechowski

- Włodzimierz Piechocki

- Stanisław Skórzewski

- Piotr Sidorczyk

- Stanisław Mitros

- Marian Kasjanowicz

- Andrzej Wyszkowski
2. Członkowie drugiej drużyny:

- Romuald Bożecki

- Tadeusz Kłos

- Jarosław Ambrożko

- Tadeusz Zyskowski

- Józef Węgrzynowicz

- Sławomir Borkowski
3. RATOWNICY WOPR- u

- Witold Florian Sobolewski

- Zbigniew Rutkowski

- Marian Sikora

- Wojciech Bączyński

- Elżbieta Bukowska

- Andrzej Kowalik

- Janusz Kowalik

- Bogdan Choroszewski

- Jakub Jurkiewicz

- Ignacy Pietruszewicz

- Józef Łozowski

- Stanisław Zieliński

- Jan Marek Mitros

- Bogdan Kierzel

- Henryk Giero

- Waldemar Kubryń

- Halina Bielawska

- Marian Żółtek

- Antoni Dyczewski

- Maria Dyczewska

- Mieczysław Grunwald

- Marian Babiński

- Leon Samel

- Andrzej Narolweski

- Grzegorz Bekierski

- Piotr Bekało

- Kazimierz Juszkiewicz

- Jan Korzeniewski
4. OPIEKUNOWIE DRUŻYN WOPR

- Janusz Ossowski


Augustów, dn. 22.05.1971 r.

XV- lecie WODNEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

I. DYPLOMY UZNANIA:


„Za społeczny wkład pracy przy powstawaniu i organizowani WOPR- u, powołaniu pierwszej Drużyny w Polsce z okazji jubileuszu piętnastolecia istnienia WOPR.”
1. Jerzy Bekierski - Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

w Augustowie

2. Zygmunt Kowalik - Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej

i Turystyki w Augustowie

3. lek. med. Zdzisław Lasiota - Kierownik Powiatowej Stacji Sanitarno-

epidemiologicznej w Augustowie

II. PUCHARKI: „ZA ZASŁUGI DLA RATOWNICTWA WODNEGO W XXV- LECIE PRL”
1. mjr Paweł Saczko - Komendant Komendy Powiatowej MO w Augustowie

2. mgr Stanisław Mitros - Instruktor Ratownictwa WOPR

3. inż. Andrzej Wyszkowski - Działacz WOPR- u

4. Włodzimierz Piechocki - Działacz WOPR- u

5. Marian Romanowski - Funkcjonariusz MO- działacz WOPR- u

III. NAGRODY PIENIĘŻNE:


1. Tadeusz Kłos / 900zł/ - Społeczny Sekretarz Zarządu Powiatowego WOPR w Augustowie

2. lek. med. Zdzisław Lasiota /800zł/ - Społeczny Przewodniczący Zarządu Powiatowego WOPR w Augustowie

3. mgr Stanisław Mitros /700zł/ - Instruktor Ratownictwa WOPR

4. Wojciech Baczyński /700 zł/ - Ratownik Wodny- Ośrodek MSW w Augustowie

5. Andrzej Karolewski - Ratownik Wodny- Plaża Miejska

POS w Augustowie

IV. DYPLOMY UZNANIA:

„ Za społeczny wkład pracy w organizowaniu i działalności pierwszej Drużyny w Polsce z okazji jubileuszu 15- lecia istnienia WOPR- u.”


1. Kazimierz Orzechowski - Członek pierwszej Drużyny WOPR

2. Piotr Klekotko - Członek pierwszej Drużyny WOPR

3. Kazimierz Murawski - Członek pierwszej Drużyny WOPR 4. Włodzimierz Piechocki - Członek pierwszej Drużyny WOPR

5. dr Stanisław Skórzewski - Członek pierwszej Drużyny WOPR

6. inż. Andrzej Wyszkowski - Członek pierwszej Drużyny WOPR

7. mgr Piotr Sidorczuk - Członek pierwszej Drużyny WOPR

8. Mieczysław Halicki - Członek pierwszej Drużyny WOPR

9. mgr Stanisław Mitros - Członek pierwszej Drużyny WOPR

V. DYPLOMY UZNANIA:

„ Za społeczny wkład pracy z okazji jubileuszu 15- lecia istnienia WOPR- u.”


1. Tadeusz Kłos - Działacz WOPR- u / PTT- K/

2. Marian Kasjanowicz - Działacz WOPR- u / LZS/

3. Janusz Ossowski - Działacz WOPR- u / LOK/

4. Marian Sikora - Działacz WOPR- u / PTT- K/

5. Józef Krejpcio - Działacz WOPR- u / MO/

6. Piotr Marchel - Działacz WOPR- u / MO/

7. Jarosław Ambrożko - Działacz WOPR- u / ORMO/
Augustów, dn. 22.05.1971 r.

SPRAWOZDANIE


Z działalności Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przy PTTK w Augustowie, w okresie 15.06.- 15.09.1967 r.
W okresie sprawozdawczym członkowie drużyny przepracowali na dyżurach społecznych 272 godziny na jez. Białe oraz 420 godzin na jez. Necko i Rospudzie. Razem przepracowano 692 godzin.
Największą ilość godzin przepracowali:

1. Jakub Jurkiewicz - 69 godzin

2. Zbigniew Rutkowaki - 97 godzin

3, Włodzimierz Piechocki - 171 godzin


Opieką drużyny objęte były jeziora Necko- Rospuda i jez. Białe. Łączna długość brzegu kontrolowanego akwenu wynosi ok. 40 km . Na terenie tym znajduje się 17 ośrodków wczasowych z tego 11 o charakterze wczasów turnusowych objętych było profilaktyczną działalnością drużyny. Na każdym turnusie omawiane były sprawy bezpieczeństwa na wodzie.

W czasie pełnienia dyżurów na akwenach kontrolowanych przez drużynę nie było wypadku utonięć (nie liczymy wypadku na plaży strzeżonej).


Ratownicy PTTK udzielili pomocy w wypadku wywrotek sprzętu pływającego / 6 razy/ oraz dwa razy organizowali akcję ratowniczą w wypadku utonięć.
Ponadto ratownicy PTTK prowadzili naukę pływania, egzaminy na kartę pływacką.

PROTOKÓŁ
Z zebrania Zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Augustowie, w dn. 7.07.1969r.


Obecni na zebraniu:

1. Zygmunt Kowalik- Przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

2, dr Zdzisław Lasiosta- Przewodniczący Zarządu Powiatowego WOPR

3. Włodzimierz Piechocki- Skarbnik Zarządu Powiatowego WOPR

4. Tadeusz Kłos- Sekretarz Zarządu Powiatowego WOPR

5. Wice Przewodniczący Zarządu Powiatowego WOPR- Marian Sikora


Członkowie WOPR:

- Stanisław Mitros

- Jakub Jurkiewicz

- Piotr Dajmowski

- Wojciech Baczyński

- Stanisław Zieliński


Na zebraniu bez usprawiedliwienia nieobecności:

1. członkowie i aktyw Drużyny przy Zarządzie Powiatowym Ligi Obrony Kraju

2. członkowie i aktyw Drużyny przy Radzie Powiatowej Ludowych Zespołów Ludowych.
Aktyw i członkowie obu drużyn zostali powiadomieni pisemnie o zebraniu
Na zebraniu członkowie Drużyny przy PTTK obecni w 70%
PORZĄDEK ZEBRANIA:

1. Uruchomienie posiadanego sprzętu wodnego

2. Zakup sprzętu ratunkowego

3. Pełnienie dyżurów na wodzie

4. Prelekcje w Ośrodkach Wczasowych o przestrzeganie przepisów i zachowania bezpieczeństwa na wodzie

5. Aktualizacja legitymacji i ewidencji członków WOPR

6. Sprawy organizacyjne

Do pkt 1.


Opiekę nad posiadanym sprzętem wodnym Zarząd postanawia powierzyć Wojciechowi Baczyńskiemu. Baczyński jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie książki pływackiej w czasie pełnienia dyżuru. Prawidłowe wypełnienie kart pływackich i rozliczenia się z pobranego paliwa przez członków WOPR. Odpowiedzialny za sprawność techniczną posiadanego sprzętu. Za prawidłowe eksploatowanie sprzętu, za celowość pływania. Ustala się, że przystanią WOPR- u jest przystań wodna KLUBU PTTK jez. Necko. Posiadane łodzie Baczyński odbiera od dotychczasowych, przypadkowych użytkowników do dnia 15.07.1969r.

SPRZĘT:


1. Łódź z silnikiem „Niesób”

2. Łódź z silnikiem „AS”

3. Łódź z silnikiem „Niesób”
USTALONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW WOPR ZA POSZCZEGÓLNE ŁODZIE:

1. Łódź „Niesób” - W. Baczyński + 3 osoby

2. Łódź „AS” - J. Kowalik + 3 osoby

3. Łódź „Niesób” - M. Sikora + 3 osoby

Do pkt 2
Ustalono sprzęt ratunkowy konieczny przy prowadzeniu działalności WOPR. Zarząd zobowiązuje Sekretarza T. Kłosa o wstąpienie z wnioskiem do Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie, o dotację lub zakup niżej wymienionego sprzętu:
1. Koła ratunkowe - 3 szt.

2. Żutki ratownicze bawełniane plecione - 3 szt.

3. Wiosła do dwóch łodzi - 4 szt.

4. Koce -3 szt.

5. Apteczki -3 szt.

6. Aparaty do sztucznego oddychania

Do pkt 3
Ustalono podział akwenów wodnych przy pełnieniu dyżurów przez poszczególne drużyny WOPR- u.

1. Drużyna przy LOK- u - akwen wodny rz. Netty- jez. Necko- jez. Ślepsk

2, Drużyna przy PTTK - akwen wodny jez. Necko- jez. Rospuda- jez. Biale- jez. Studzieniczne- jez. Sajno

3. Drużyna z Dąbrowy Białostockiej - jez. Paniewo- jez. Mikaszewo- jez. Orle- akwen wodny Rygiel- Płaska

4. Drużyna przy LZS - akwen wodny rzeki Netty
Drużyny zobowiązane są do składnia meldunków o przebiegu pracy w czasie pełnienia dyżurów na wodzie.
Do pkt 4
Członkowie i aktyw Zarządu WOPR zobowiązali się w ramach prac społecznych objąć opieką z zakresu udzielania i zapoznawania z przepisami i zasadami bezpieczeństwa na wodach wczasowiczów i turystów przebywających w Ośrodkach Wczasowych na terenie powiatu augustowskiego. Jest to stala opieka- pogadanki na każdym turnusie.

OŚRODKI OBJĘTE AKCJĄ:

1.MSW- Czarna Białostocka- radio i prasa - W. Baczyński

2,FSO- Prokuratura - M. Sikora

3. WSK - Z. Lasiota

4. Kolejarz - Z. Kowalik

5. Sierżant - J. Jurkiewicz

6. Ośr. Prac. Gazownictwa - G. Kasiorek

7. ZMS Studzieniczne - St. Zieliński

AKCJĄ OBJĘTE 10 OŚRODKÓW WCZASOWYCH:


Zarząd zobowiązuje Sekretarza T. Kłosa do nawiązania współpracy członków WOPR i Funkcjonariuszy MO pełniących swe obowiązki na wodzie. Zarząd proponuje przeprowadzenie wspólnej akcji kontroli jednostek pływających. / bezpieczeństwo i znajomość przepisów drogowych/.
Do pkt 5
Zarząd zobowiązał M. Sikorę i W. Pichockiego do uzupełnienia posiadanej dokumentacji organizacyjnej. Zapotrzebowanie i wprowadzenie w życie ewidencji członków WOPR. Uzupełnienie i wydanie aktualnych legitymacji WOPR- u członków, którzy deklarują swą dalszą działalność.
Do pkt 6
1. Zarząd postanowił przeprowadzić doskonalenie członków WOPR z zakresu ratownictwa- zajęcia praktyczne

2, Zarząd zobowiązuje wszystkich członków do zdobycia następujących uprawnień wodnych:

- ratownika kl. I

- sternika motorowego III kl.

- stopnia podstawowego płetwonurka
3. Zarząd widzi konieczność oznakowania w widoczny sosób łodzi WOPR. W tym celu należy wykonać proporczyki ze znakiem WOPR. Łodzie będące na dyżurze zobowiązane są do umieszczenia proporczyka w widocznym miejscu.

4. Zarząd widzi konieczność zobowiązania przez władze powiatowe LOK- u do uruchomienia posiadanej sprężarki jako zabezpieczenia ewentualnych akcji ratowniczych ze sprzętem płetwonurków.


Augustów, dn. 8.07.1969 r.
Protokół otrzymują:

1. Zarząd Wojewódzki WOPR

2. Powiatowy Komitet Kulturowy Fizycznej i Turystyki

3. Powiatowa Komenda MO

4. Drużyny WOPR

Augustów, dn. 2.07.1969 r.


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Zarząd Powiatowy w Augustowie

Zarząd Główny

Wodnego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego

W Warszawie

Ul. Bracka 18

Zarząd Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w Augustowie zwraca się z prośbą o przyznanie Honorowej Odznaki WOPR „Za zasługi” dla niżej wymienionych Kolegów:

1. Zygmunt Kowalik- członek WOPR od 1960 r., ratownik pierwszej kl. W Polsce drużyny WOPR. Jako przewodniczący PKKFiT w Augustowie, przyczynił się Walie do zapewnienia bazy materiałowej koniecznej do prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa społecznego na terenie augustowskim. Jest aktywnym działaczem społecznym zaangażowanym w rozwój naszej organizacji.

2. Zdzisław Lasiota- członek WOPR od 1960 r., współorganizator pierwszej drużyny WOPR. Wieloletni Prezes Zarządu Powiatowego, organizator pracy i szkoleniowiec organizacji augustowskiej.

3. Piotr Marchel- członek WOPR od 1960 r., funkcjonariusz MO, ofiarny propagator społecznego ratownictwa wodnego
Licząc na uznanie dla społecznej działalności naszego aktywu prosimy o zatwierdzenie niniejszego wniosku.

Za Zarząd Powiatowy WOPR w Augustowie

T. Kłos

SPRAWOZDANIE


Z działalności zarządu Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w Augustowie, w 1969 r.

I. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU:

1. Przewodniczący- lek med. Zdzisław Lasiota

2. V- ce Przewodniczący ds. szkolenia- mgr ST. Mitros

3. V- ce Przewodniczący ds. sprzętu- Marian Romanowski

4. Skarbnik- Włodzimierz Piechocki

5. Członkowie:

Marian Sikora

Janusz Ossowski

Marian Kasianowicz


II. SKŁAD DRUŻYN W ZAŁĄCZENIU
III. Charakterystycznym problemem w pracy naszego WOPR- u jest zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa w okresie letnim przybywającym masowo wczasowiczów i turystów nad tak dużym akwen wodny, jakim jest pojezierze augustowskie.

Fakt, że niektóre z naszych jezior nie mają połączenia wodnego dostępnego dla łodzi motorowych oraz nie posiadanie przez WOPR dostatecznej ilości sprzętu wodnego w celu rozmieszczenia i przydzielenia członkom patrolowania wszystkich jezior, uniemożliwia objęcie dostateczną kontrolą i zabezpieczenia całego akwenu wodnego, z którego korzystają przybywający turyści.

Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie ma zarejestrowanych 43 ratowników z miejscem zamieszkania na terenie Augustowa. W okresie letnim- okresie trwania sezonu turystycznego wszystkie ośrodki na naszym terenie są obsadzone fachową kadrą ratowniczą.

Ratownicy członkowie WOPR- u w ramach prac społecznych przeprowadzają w ośrodkach, w których są zatrudnieni przy rozpoczynających się turnusach wczasowych pogadanki o zachowaniu i przestrzeganiu bezpieczeństwa na wodzie. Akcja ta m.in. przyczyniła się w 1969 r. do sukcesu jakim bezwzględnie było lato bez utonięć.


IV. WSPÓŁPRACA
- z organami MO i ORMO 1969 r. układała się dobrze. Członkowie WOPR- u przeprowadzili kilka wspólnych kontroli przestrzegania przez osoby przebywające na wodzie przepisów i bezpieczeństwa. Komenda Powiatowa MO umożliwiła zawsze Zarządowi Powiatowemu WOPR- u przeprowadzenie akcji kontroli na wodzie stawiając do dyspozycji łodzie patrolowe MO. Wynikiem nawiązanej współpracy z MO było podniesienie rangi autorytetu WOPR- u.

- z Powiatowym Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki była w 1969 r. prowadzona na co dzień. Kilkakrotnie działacze WOPR- u spotykali się omawiając zadania, działalność WOPR- u i Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki zapewnił tym samym umożliwiając przeprowadzenie codziennych patroli przez członków WOPR- u.


V. POTRZEBY SPRZĘTOWE


Zarząd Powiatowy WOPR- u posiada 3 łodzie motorowe przekazane do dyspozycji przez PKKFiT oraz 3 łodzie motorowe, którymi dysponują drużyny WOPR- u z tytułu przynależności do LOK- u i LZS- u- sprzęt tych organizacji.

Jest to znikoma ilość sprzętu jakim WOPR dysponuje biorąc pod uwagę ilość członków, obszar wód oraz fakt konieczności objęcia patrolami wszystkich jezior naszego regionu. W 1970 r. Prezydium Powiatowej RN w Augustowie podjęło uchwałę w sprawie zakazu i ograniczenia ruchu głośnych pojazdów mechanicznych po akwenie wodnym powiatu augustowskiego.

Z uchwały wynika, że WOPR chcąc przeprowadzać patrole na wodzie zrezygnowanie przestrzegając obowiązujące przepisy z kontroli zachowania przez użytkowników bezpieczeństwa na wodzie. Sprawa sprzętu winna znaleźć odbicie w spólnej naradzie przedstawicieli Wojewódzkiego i Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z przedstawicielami Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
VI. Niedociągnięciami w pracy Zarządu Powiatowego WOPR- u jest brak dostatecznej ilości sprzętu, własnej bazy. Posiadany sprzęt jest przechowywany w bazach prowadzonych przez organizacje, przy których istnieją drużyny WOPR- u. Fakt ten uniemożliwia dokonywanie kontroli przez Zarząd celowości korzystania ze sprzętu oraz jego stanu technicznego w czasie sezonu turystycznego. Zarząd Powiatowy WOPR- u w minimalnym stopniu zainteresował swoją działalnością, takie instytucji jak Żeglugę Warszawską, Ekspozyturę w Augustowie, Rejon Dróg Wodnych i Państwowe Gospodarstwo Rybne, instytucje bezpośrednie związanych z wodą i ich użytkowaniem.

PROTOKÓŁ


Z posiedzenia Zarządu Powiatowego WOPR- u

W dniu 16.04.1970 r. w Augustowie.

OBECNI:

1. Zdzisław Lasiota- Przewodniczący Zarządu2. Tadeusz Kłos- Sekretarz

3. Marian Sikora- Opiekun drużyny przy PTTK

4. Zbigniew Rutkowski- Członek Zarządu
W posiedzeniu pomimo zaproszenia nie brali udziału:
1. Zygmunt Kowalik- Przewodniczący PKKFiT

2. Janusz Ossowski- opiekun drużyny przy LOK

3. Marian Kasjanowicz- Opiekun drużyny przy LZS

5. Marian Romanowski- Członek Zarządu


Porządek dzienny posiedzenia:


- plan pracy

- remont posiadanego sprzętu wodnego


Do pkt 1.


Plan pracy Zarządu na 1970 r. w załączeniu. W planie pracy Zarząd uwzględnił wszystkie zasadnicze problemy, które w celu prawidłowej pracy Zarządu należy w 1970 r. zrealizować.

Zarząd postanowił zobowiązać Opiekunów istniejących drużyn do systematycznego realizowania nakreślonych planów w swych drużynach przyjętych w planie pracy Zarządu powiatowego WOPR- u.


Do pkt. 2
Zarząd postanowił zobowiązać drużyny posiadające sprzęt WOPR- u aby przygotowali sprzęt do dnia 15.05.1970 r.

Zarząd poczyni starania środków finansowych na przeprowadzenie remontu i konserwacji sprzętu.


Na tym protokół i posiedzenie zakończone.

Augustów, dn. 16.04.1970 r.

PLAN PRACY

Zarządu powiatowego

Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego

W Augustowie

na rok 1970.

I. Uporządkowanie ewidencji w drużynach:

- kartek członkowskich

- legitymacji


II. Przeprowadzić szkolenie w zakresie:

- ratownictwa

- sterników motorowodnych

- płetwonurków


III. Powstanie nowych drużyn:

- Dąbrowa Białostocka

-Żegluga

- Rejon Dróg Wodnych


IV. Ustalenie akwenów wodnych do patrolowania przez poszczególne drużyny
V. Pozyskać środki finansowe na zabezpieczenie działalności z:

- Zarządu Wojewódzkiego WOPR- u

- Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

- Powiatowej i Miejskiej Rady narodowej

- Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
VI. Zapewnić posiadanie sprzętu wodnego i ratowniczego w drużynach:

- łodzi motorowych

- komplety sprzętu ratowniczego
VII. Współpraca:

- MO i ORMO

- Powiatowym Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

- Żeglugą Warszawską, Ekspozyturą w Augustowie

- Rejonem Dróg Wodnych

- Inspektoratem Żeglugi Śródlądowej

- Organizacjami ZMS i ZMW, LOK, ZHP, PTTK

- Ośrodkami Wczasowymi


Augustów, dn. 16.04.1970 r.

Zarząd Wojewódzki

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W Białymstoku

Ul. Lenina nr 19

Zarząd Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego w porozumieniu z Komendą Powiatową MO pragnie przeprowadzić kurs- przeszkolenie członków ORMO z terenu powiatu augustowskiego w zakresie ratownictwa wodnego.

Sprawę przeszkolenia członków ORMO uważamy za konieczną i pożyteczną, gdyż pełnią oni bardzo często dyżury na wodzie i nad brzegami jezior a przeszkolenie zwiększy bezpieczeństwo na naszych wodach.

Prosimy o zapewnienie środków finansowych na przeprowadzenie kursu. Po otrzymaniu odpowiedzi prześlemy terminarz i program kursu. Od otrzymania środków finansowych uzależnione jest przygotowanie do kursu.
Augustów, dn. 27.07.1971 r.
Do wiadomości:

Komenda Powiatowa MO w Augustowie

Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie

CZŁONKOWIE PIERWSZEJ DRUŻYNY WOPR- u

POWSTAŁEJ W AUGUSTOWIE
1. Jerzy Bakierski

2. Zygmunt kowalik

3. Zdzisław Lasiota

4. Włodzimierz Piechocki

5.Mieczysław Halicki

6.Piotr Klekotko

7. Kazimierz Murawski

8. Kazimierz Orzechowski

9. Stanisław Skórzewski

10. Piotr Sidorczyk

11.Stanisław Mitras

12.Marian Kasjanowicz

13.Andrzej Wyszkowski

14. Tadeusz Kłos

Za udział w założeniu i działalność społeczną pierwszej Drużyny WOPR- u w Polsce 1959- 1971 r.
SPRAWOZDANIE

Z działalności Zarządu Powiatowego

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W Augustowie

Za 1970 r.

I. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU:

1. Przewodniczący - lek. med. Zdzisław Lasiota

2. V- ce Przewodniczący ds. szkolenia - mgr Stanisław Mitros

3. V- ce Przewodniczący ds. sprzętu - Marian Romanowski

4. Sekretarz - Tadeusz Kłos

5. Skarbnik - nie obsadzona funkcja
Ilość posiedzeń ZP WOPR- u - 1
II. DRUŻYNY WOPR- u :

1. przy Oddziale PTTK - 26 członków- Opiekun M. Sikora

2. przy ZP LOK - 10 członków- Opiekun J. Ossowski

3. przy RP LZS - 16 członków- Opiekun M. Kasjanowicz

4. przy PPRN - 10 członków- Opiekun Z. Kowalik

5. przy LZS Wojciech - 12 członków - Opiekun Sł. Bokuniewicz


Razem- 74 członków
III. RATOWNICY:

1, Ratowników Wodnych - 19

2. Młodszych Ratowników - 14
Posiadana ewidencja ratowników zweryfikowanych w Augustowie.
IV. SZKOLENIE:

1. Kurs skoszarowany na stopień RW - 18 uczestników

2. Kurs skoszarowany na stopień MR - 13

3. Kurs doszkoleniowy na stopień RW i MR- 36


V. PRACA SPOŁECZNA:

1. Patrole na sprzęcie wodnym z MO - 24 godz.

2. Patrole na sprzęcie WOPR- u - 182

3. Patrole na sprzęcie drużyn WOPR- u - 267

4. Pełnienie dyżurów na kąpieliskach - 92

5. Odczyty o pogadanki - 64

6. Kontrola kąpielisk i pracy ratowników - 12
Razem- 641 godz.
VI. AKCJE RATUNKOWE:

1. Akcja przy wydobywaniu zwłok topielca zakończona wydobyciem

2. Akcja przy poszukiwaniu zwłok topielca / nie wydobyte/

3. Ratownicy i członkowie WOPR- u w siedmiu akcjach ratunkowych- ratowania tonących


VII. ŚRODKI FINANSOWE:

1. Własne - 350 zł

2, Dotacja z PK KFiT - 912 zł
VIII. SPRZĘT:

Własność WOPR- u- łodzie z silnikami - 2 szt.

Własność drużyn WOPR- u- łodzie z silnikami - 5 szt.
WOPR nie posiada sprzętu ratunkowego.
IX. UPRAWNIENIA CZŁONKÓW:

1. Sterników motorowodnych II kl. - 2

2. Sterników motorowodnych III kl. - 45

3. Sterników jachtowych - 26

4. Płetwonurków - 5
X. UWAGI:

1. Utonięcia:

- dwa utonięcia w miejscach niestrzeżonych

- jedne utonięcie na kąpielisku strzeżonym


2. Zarząd Powiatowy WOPR- u w 1970 r. będzie obchodził 10- lecie powstania i założenia pierwszej w Polsce Drużyny WOPR- u w Augustowie.
3. W skład Zarządu Wojewódzkiego WOPR- u wchodzą:

- Tadeusz Kłos- -członek Zarządu

- Zdzisław Lasiota- -członek Komisji Rewizyjnej

Augustów, dn. 8.12.1970 r.

Prez. Pow. Rady Narodowej

Pow. Kom. Kult. Fizycznej i Turyst.

W Augustowie

Zarz. Wojewódzki WOPR

W Białymstoku

Nasz Znak:

KFT / WOPR/ 14/ 79

Data:


6.12.1970 r.

INFORMACJA

O działalności WOPR na terenie pow. Augustowskiego
I. Dane o stanie aktualnie działających drużyn

a) Czy istnieje Zarząd Powiatowy WOPR- Skład Zarządu i adresy

- skład osobowy Zarządu Powiatowego WOPR przedstawia się następująco:
1. Przewodniczący - Zdzisław Lasiota lek. med.

2. V- ce Przewodniczący szkolenia - Stanisław Mitros

3. V- ce Przewodniczący do spraw sprzętu - Marian Romanowski

4. Sekretarz - Tadeusz Kłos

5. Skarbnik - Włodzimierz Piechocki

6. Członkowie - Marian Sikora

- Janusz Ossowski

- Marian Kasjanowicz


Zarząd jest powołany przy Oddziale PTTK ul. 1- go Maja 39a

b) ilość drużyn działających w powiecie- 5

c) przy jakich organizacjach drużyny istnieją- drużyny istnieją przy PTTK, LOK, RP, Kole LZS, PPRN

d) adresy tych organizacji:

PTTK 1- go Maja 39a

RP LZS- 1- go Maja 73

LOK ul. Zarzecze

PPRN- 1-go Maja 37

LZS- Wojciech

e) ilość członków zrzeszonych w poszczególnych drużynach i ogółem oraz nazwisko kierownika drużyny:

PTTK - Marian Sikora członków 26

LOK - Janusz Osowski członków 10

RP LZS - M. Kasjanowicz członków 16

PPRN - Z. Kowalik członków 10

LZS Wojciech - Bokuniewicz Sławomir członków 12
Razem: 74
f) miejsce stałych spotkań- Zarząd Oddziału PTTK

miejsce patrolowania- Jez. Necko, Białe, Studzieniczne, Sajno, Sajenek, Rospuda


II. Dane o środkach z funduszu prewencyjnego PZU

a) w jakiej wysokości przyznano fundusze do dyspozycji PKKFiT w r.b- 80 tys.

b) na jaki sprzęt- na zakup łodzi motorowej i szkolenie ratowników wodnych

c) jak wygląda realizacja zakupów w r.b.- dotychczas niezrealizowane


III. Dane o posiadanym sprzęcie:

a) jakim sprzętem przeznaczonym do działalności WOPR- PKKFiT dysponuje- - PTTK Łódź z silnikiem „Schnajder” 350 cm

własność LOK - _’’_ „Niesób” 125 cm

własność RP LZS - _’’_ „ Gad” 500 cm

- _”_ „Mowska” 250 cm

własność PPRN - _”_ „Gad” 500 cm

- _ ‘’_ „Wicher” 450 cm
- Verte-

LZS Wojciech Łódź z silnikiem „Niesób”

125 cm

b) w czyjej dyspozycji jest sprzęt i kto jest odpowiedzialny. Sprzętem będącym na stanie Zarządu Powiatowego WOPR bezpośrednio dysponują kierownicy poszczególnych drużyn. Natomiast sprzętem będącym na stanie poszczególnych organizacji jak LZS, LOK i PPRN odpowiedzialni są kierownicy tych organizacji.


Przewodniczący Powiatowego Komitetu

Kultury Fizycznej i Turystyki

w Augustowie- Zygmunt Kowalik

Białystok, dn. 7.07.1970 r.


Zarząd Powiatowy WOPR

w Augustowie


Zarząd Wojewódzki WOPR przesyła do wiadomości otrzymanej z Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie.

PROTOKÓŁ


Z zebrania organizacyjnego ratowników członków WOPR- u

Przy Zarządzie Powiatowym WOPR

w Augustowie

dn. 17.05.1971 r. w godz. 17.30- 20.30


Obecni na zebraniu:

- Wiesław Choroszczucha - Sekretarz Zarządu Woj. WOPR- u w Białymstoku

- mgr Stanisław Mitros - V- ce Prezes Zarządu Pow. WOPR- u

- Tadeusz Kłos - Sekretarz zarządu Pow. WOPR- u w Augustowie


Na zebraniu obecnych było 26 ratowników na zarejestrowanych 34. Lista obecności w załączeniu protokołu.
Zaproszeni a nieobecni:

- Zygmunt Kowalik- Przewodniczący Pow. Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

- Przedstawiciel Komendy Powiatowej MO w Augustowie
Porządek dzienny zebrania:

1. Sprawy szkoleniowe

2. Sprawy zatrudnienia ratowników

3. Wykonanie funkcji ratownika

4. Przynależność do WOPR- u

- legitymacje

- składki

- ewidencja

5. Uroczyste Obrady Zarządu Powiatowego WOPR- u

- udział członków

- pokazy ratownictwa wodnego
Do pkt.1.

Sprawy szkolenia omówił T. Kłos informując, że w związku z nieprzyznaniem środków finansowych z funduszu prewencyjnego ma szkolenie dla Zarządu Pow. W 1971 r. nie będą prowadzone szkolenia na stopnie ratowników.

Ewentualny kurs dla posiadających już stopień Młodszego Ratownika zostanie przeprowadzony po uzyskaniu środków finansowych z PKKFiT lub zorganizowanie takiego kursu w ramach pełnej odpłatności przez uczestników.

W. Choroszczucha poinformował o zorganizowaniu kursu na stopień Ratownika Wodnego w dniach 15- 28.06.1971 r. w Ełku. Odpłatność za kurs ok. 400 zł. Możliwość patentu motorowodnego III kl.


Do pkt.2

Sprawy zatrudnienia w sezonie letnim ratowników omówił T. Kłos podkreślając fakt, że całość spraw związanych z zatrudnieniem ratowników przejął WOPR.

Omówił sprawy formalne, jakie winni załatwić ratownicy przez podjęciem pracy:

- zarejestrowanie się w WOPR / zgłoszenie podjęcia pracy/

- opłacenie składek ratowników

- przejście badań lekarskich

Do pkt.3

T. Kłos omówił przepisy regulujące sprawy wynagrodzenia oraz wyposażenia na ratowników w odzież osobistą i sprzęt ratunkowy.

Omówione zostały obowiązki Ratownika Wodnego i Młodszego Ratownika oraz obowiązki Pracodawcy w zakresie wyposażenia strzeżonych kąpielisk w sprzęt ratunkowy i pierwszej pomocy.

Omówiono sprawę przeprowadzenia kontroli pracy ratowników oraz zapewnionych warunków ratowników.


Do pkt.4

T. Kłos mówił sprawy ratowników jako członków WOPR- u, opłacanie składek członkowskich, posiadanie ważnych legitymacji, podkreślając, że przynależność ratowników do WOPR- u jest obowiązkowa.

Jednocześnie omówił sprawę udziału ratowników w działalności społecznej prowadzonej przez WOPR.

Ratownicy zostali zobowiązani do zapoznawania w Ośrodkach wczasowiczów o obowiązujących przepisach wodnych, przeprowadzenia pogadanek o zachowaniu bezpieczeństwa na wodzie.


Do ptk.5

T. Kłos omówił Uroczyste Obrady Zarządu Powiatowego WOPR- u w dniu 22.05.1971 r.

- udział ratowników w obradach

- pokaz ratownictwa wodnego


Mgr Stanisław Mitros omówił z ratownikami szczegółowe pokazy ratownictwa wodnego.
Uwagi: Zarząd Wojewódzki WOPR- u pismem z dn. 28.04.1971 r. Ldz.278/ 71 zapewnił udział lekarza w celu przebadania ratowników. Na zebranie, o którym ZW WOPR został powiadomiony lekarz nie przyjechał
Augustów, dn.27.05.1971 r

BIAŁOSTOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Ldz. 260 / 71

Białystok, dn. 28.04.1971 r.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

w Augustowie.


Dotyczy oznakowania sprzętu pływającego
W celu usprawnienia i ujednolicenia charakteru działania drużyn WOPR na wodzie jak również podniesienia ich prestiżu podczas patroli- Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku działając w porozumieniu z Kierownictwem Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Białymstoku wprowadza oznakowanie sprzętu pływającego używanego do przeprowadzania patroli a zakupionego z funduszu prewencyjnego PZU dla naszego województwa.
Oznakowanie winno być przeprowadzone zgodnie z instrukcją Zarządu Głównego WOPR w Warszawie nr 1/Org / 69 par. 4 poz. 5, która brzmi:

- Wszystkie jednostki pływające użytkowane przez WOPR winny posiadać obok emblematu WOPR / niebieski krzyżyk na tle złotej kotwicy/ napis WOPR oraz symbol literowy i kolejny numer ewidencyjny nadany przez Zarząd Woj. WOPR.


Podział numerów ewidencyjnych nadanych przez ZW WOPR w Białymstoku dla poszczególnych powiatów powinien nastąpić w porozumieniu PKKFiT oraz ZP WOPR.
Zwracamy się również z propozycją o oznakowanie sprzętu pływającego zakupionego z innych funduszy lub sprzętu prywatnego a będącego na usługach WOPR. W wypadku przyjęcia propozycji prosimy nadesłać pismo wyrażające chęć zarejestrowania łodzi dla potrzeb WOPR. My ze swej strony nadeślemy kolejne numer ewidencyjny.
Jednocześnie informujemy, że termin praz związanych ze znakowaniem sprzętu mija 30.05.1971 r.
Do wiadomości:

1. KKFiT w Białymstoku

2. Woj. Oddz. PZU w Białymstoku

3. KW MO w Białymstoku

4. KP MO w powiatach

5. Woj. Sztab ORMO


Do wykonania:

Zarządy Powiatowe WOPR

LISTA OBECNOŚCI RATOWNIKÓW

W DNIU 17.04.1971 R.


1. Czesław Przybylski

2. Jan Korzeniecki

3. Kazimierz Juszkiewicz

4.Piotr Dajnowski

5. Piotr Żekało

6.Grzegorz Bekierski

7. Andrzej Karolewski

8. Leon Samel

9. Marian Babiński

10. Mieczysław Grunwald

11. Maria Dyczewska

12. Antoni Dyczewski

13. Waldemar Kubryń

14. Zbigniew Rutkowski

15. Janusz Kowalik

16. Marian Żółtek

17. Halina Bielawska

19. Bogusław Kierzel

20. Jan Marek Mitras

21. Stanisław Zieliński

22. Marian Sikora

23. Wojciech Bączyński

24. Józef Łozowski

Ldz. 238/ w/70 r.


OPINIA
Janusz Kowalik zamieszkały Augustów, ul. Zw. Zawodowych 30a m.8- członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działa społecznie w naszych Drużynach już od najmłodszych lat.

Jako ratownik wodny przepracował dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa na wodach otwartych ponad 1, 400 godz., interweniował niosąc pomoc tonącym. W roku bieżącym udanie interweniował wraz ze swym kolegą ratownikiem w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych jeziorze Necko ratując życie dwóch osób i zabezpieczając ich sprzęt wodny przez zniszczeniem.

Janusz Kowalik jest koleżeński, sumienny i zdyscyplinowany. Za pracę społeczną w WOPR- e został dwukrotnie wyróżniony nagrodami.


Opinię wydaje się na prośbę Janusza Kowalika.

Augustów, dn. 8.12.1970 r.

Augustów, dn. 28.03.1971 r.
OBYWATEL PRZEWODNICZĄCY

POWIATOWEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

W AUGUSTOWIE

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Augustowie działając poprzez Ludowe Zespoły Sportowe a szczególnie w miejscowościach położonych przy jeziorach i rzekach w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na wodach otwartych.

Formy pracy na tym, bardzo ważnym odcinku są następujące:
- budujemy kąpieliska na wodach otwartych np. Dreństwo, Płaska, Bryzkiel, Kopanica i Białobrzegi

- prowadzimy masową naukę pływania w kołach LZS

- organizujemy imprezy pływackie wraz ze zdobywaniem kart pływackich

- prowadzimy sekcję pływacką- reprezentacyjną naszego powiatu

- posiadamy drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wojciechu i Augustowie, drużyny te w okresie letnim zabezpieczają akwen wodny jez. Białego i Studzieniczne
Sprzęt wodny taki jak łodzie wraz z silnikami ze względu na duży okres eksploatacji nie nadają się do dalszego użytku.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Augustowie mając na uwadze dalsze rozwijanie naszej działalności na odcinku bezpieczeństwa wodnego uprzejmie prosi o przydział nam łodzi motorowej wraz z silnikiem naraz kół ratunkowych, linek, kapoków i innego drobnego sprzętu na zabezpieczenie naszej działalności.

V- ce Przewodniczący PZ. LZS.

Marian Kasjanowicz

Do wiadomości:

1. Komenda Pow. WOPR w Augustowie

2.a/ a

Zarząd Powiatowy WOPR- u w Augustowie widzi konieczność otrzymania dotacji w postaci sprzętu wodnego dla Drużyn WOPR- u prowadzących swą działalność przy R.Z LZS. Otrzymany sprzęt zapewni podniesienie bezpieczeństwa na patrolowanych wodach naszego pojezierza przez Drużyny LZS- u.


Augustów, dn. 31.03.1971 r.

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY

WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

I. CZĘŚĆ OGÓLNA:

Wojewódzka Komenda Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego zwana dalej w skrócie WOPR działa w oparciu o zarządzenie Przewodniczącego GKKFiT nr 74 z dnia 11.04.1962 r. i statut Białostockiego Okręgowego Związku Pływackiego w Białymstoku, jest organem powołanym do kierowania całokształtem działalności WOPR- u na terenie województwa białostockiego.

Wojewódzka Komenda WOPR działa przy NOZB w Białymstoku. Wojewódzka Komenda WOPR w składzie 17- 23 członków jest wybierana na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów WOPR.

Wojewódzka Komenda WOPR wybiera spośród członków 5- 9 osobowy skład prezydium. Kadencja prezydium i wojewódzkiej Komendy jest czteroletnia.


1. Komendanta

2. Z- cę Komendanta ds. organizacyjnych

3. Z- cę komendanta ds. szkoleniowych

4. Z-cę Komendanta ds. technicznych

5. Sekretarza

6. oraz 2-4 członków prezydium


W przypadku ustąpienia prezydium, prezydium przysługuje prawo kooptacji z tym, że nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

Wojewódzka Komenda WOPR- u ustala:

a) wytyczne do pracy organizacji wojewódzkiej i prezydium

b) wysłuchuje i rozpatruje sprawozdanie prezydium

Plenarne zebrania Wojewódzkiej Komendy WOPR- u odbywa się co najmniej 2 razy do roku.

Komendant Wojewódzki WOPR- u jest członkiem Zarządu BOZP.


II.GODŁO

& 1. Godłem WOPR- u jest równomierny niebieski krzyż w białej okrągłej tarczy z otokiem i napisem: „Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”. Tarcza nałożona jest na złotą kotwicę.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

& 1. Członkiem WOPR- u może być każdy obywatel po ukończeniu 18- go roku życia i opanowaniu umiejętności pływania i ratownika. Funkcja i zadanie powierzone w WOPR- e uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji i stanu zdrowia.

Działalność WOPR- u jest pracą społeczną. Do zespołów młodzieżowych WOPR- u może należeć młodzież w wieku 14- 18 lat, która wykaże się umiejętnością pływania i ratowania.
& 2. Do WOPR- u przyjmowani są kandydaci na podstawie złożonej deklaracji i wykazanych umiejętności w zakresie pływania i ratowania przez drużyny WOPR.

& 3. Członek WOPR- u ma prawo:

a) noszenia emblematu, znaczka i legitymacji

b)bezpłatnego udziału w szkoleniu organizowanym dla członków WOPR

c) bezpłatnego wejścia na kąpielisko zamknięte swojego rejonu

d) kontroli posiadania kart pływackich przez osoby korzystające ze sprzętu pływającego względnie kąpieliska

e) zwracania uwagi osobom kąpiącym się w miejscach niedozwolonych i wzbronienie kąpieli w tych miejscach

f) otrzymania wyróżnienia w formie: wyróżnienia, listu dziękczynnego lub nagrody, ewentualnego wystąpienia o nadanie odznaczenia państwowego


& 4. Członek WOPR- u ma obowiązek:

a) niesienia jak najdalej idącej, bezinteresownej pomocy tonącemu

b) podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie pływania i ratownictwa oraz niesienie pierwszej pomocy

c) niedopuszczenie do kąpieli w miejscach wzbronionych

d) przestrzegania przepisów obowiązujących na wodzie, sumiennego wykonywania wyznaczonych zadań a szczególnej gotowości osobistej i powierzonego sprzętu technicznego do niesienia pomocy tonącemu

e) likwidowanie wszelkich przejawów naruszenia dyscypliny i przepisów o bezpieczeństwie na wodzie występujących na plaży, kąpielisku lub akwenie wodnym

f) pełnienie służby na powierzonym odcinku patrolowaniu lub sektorze akwenu

g) kontrolowanie uprawnień osób korzystających ze sprzętu pływającego

h) współdziałanie z organami służby wodnej i organami MO w zakresie bezpieczeństwa na wodzie

i) propagowanie masowej nauki pływania i przepisów porządkowych obowiązujących na akwenach wodnych

j) członek młodzieżowego zespołu WOPR- u uprawniony jest do noszenia opaski z napisem ZM WOPR na czepku lub spodenkach i otrzymania dokumentu stwierdzającego przynależność do ZM WOPR

k) bezpłatnego udziału w szkoleniu prowadzonym przez WOPR

l) wykonywanie zadań powierzonych przez dowódcę drużyny WOPR i propagowanie wśród rówieśników przepisów i zasad obowiązujących na kąpieliskach i wodach otwartych

ł) pełnić służbę młodzieżowego WOPR- u na koloniach lub obozach młodzieżowych w ścisłym współdziałaniu z kierownictwem koloni, obozu i miejscową drużyną WOPR

m) za nieprzestrzeganie praw obowiązujących członków WOPR Komendant drużyny lub Komendant rejonu może wystąpić z wnioskiem o pozbawienie praw członkowskich WOPR- u do Komendy Powiatowej WOPR. Członkowi WOPR przysługuje prawo odwołania się do Komendy Wojewódzkiej WOPR, której orzeczenie jest ostateczne.
IV. DRUŻYNA

& 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym WOPR- u jest drużyna w składzie 3-11 osób

& 2. Drużyna wybiera spośród grona:

a) drużynowego

b) zastępcę drużynowego

& 3. Dowódca drużyny wyznacza patrole- 2-4 osobowe i przydziela im czas oraz sektor akwenu wodnego do patrolowania

& 4. Dowódca drużyny prowadzi aktualnie dziennik pracy drużyny i rozlicza się z pobranego paliwa

& 5. Kandydatów na członków WOPR przyjmuje drużyna na zebraniu ogólnym członków i na podstawie złożonej deklaracji oraz przygotowania kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu.

Przyjętych członków WOPR dowódca drużyny zgłasza do Komendy Rejonowej lub Komendy Powiatowej WOPR.

& 6. Dowódca drużyny jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt techniczny i jego eksploatację oraz patrolowanie powierzonego mu sektora/ rejonu/ wodnego

& 7. Drużyna WOPR ustala swój plan pracy w porozumieniu z organem miejscowej władzy ludowej i jednostką MO

& 8. Drużyna WOPR wybiera spośród swego grona 1- go delegata na Zjazd powiatowy WOPR- u /ewentualne zebranie organizacyjne Komendy rejonu WOPR/

& 9. Drużyna WOPR podlega bezpośrednio Komendzie rejonu WOPR lub Komendzie Powiatowej
V. KOMENDA REJONOWA WOPR

& 1. Komenda Rejonowa WOPR powoływana jest i teren jej działalności określa Komenda Powiatowa WOPR/ w zasadzie dział na jednym akwenie wodnym/

& 2. Zrzesza co najmniej 3 drużyny działające w określonym akwenie wodnym

& 3. Komenda Rejonowa WOPR wybierana jest na zebraniu członków drużyny WOPR i kadencja jej trwa 4 lata

a) Komendant Rejonu WOPR

b) Z- ca Komendanta rejonu WOPR

c) Dowódcy drużyny rejonu WOPR

& 4. Zadaniem Komendy Rejonu WOPR jest podział sektorów rejonu wśród drużyn WOPR i koordynacja ich działalności

& 5. Komenda Rejonu WOPR plan pracy ustala w porozumieniu z miejscowymi władzami administracyjnymi ośrodków sportowych lub wypoczynkowych oraz jednostkami MO

& 6. Komenda Rejonu działa ściśle z drużynami ORMO do spraw wodnych

& 7. Komenda Rejonu WOPR bezpośrednio podlega Komendzie Powiatowej WOPR
VI. KOMENDA POWIATOWA WOPR

& 1. Komenda Powiatowa WOPR jest wybrana na Powiatowym Zjeździe delegatów WOPR na okres czterech lat w składzie:

a) Komendant Powiatowy

b) Z- ca Komendanta ds. organizacyjnych

c) Z- ca Komendanta ds. szkoleniowych

d) Z- ca Komendanta ds. technicznych

e) sekretarza
skład Komendy Powiatowej WOPR wynosi 5- 9 członków
& 2. Zadaniem Komendy Powiatowej WOPR- u jest:

a) koordynacja pracy rejonów i drużyn WOPR w porozumieniu a zainteresowanymi władzami

b) ścisła współpraca z organami MO i ORMO oraz służbą wodną PZU, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi i instytucjami zainteresowanymi w zakresie bezpieczeństwa na wodzie

c) wnioskuje i opiniuje w sprawach wyposażenia w sprzęt technicznych jednostek WOPR

d) reprezentuje interesy WOPR przed władzami powiatowymi

e) prowadzi ewidencję członków, drużyn, rejonów, ratowników oraz sprzętu technicznego WOPR na swoim terenie

f) typuje kandydatów na kursy ratowników i szkolenie specjalistyczne WOPR- u, ewentualnie prowadzi i takie szkolenie na zlecenie Komendy Wojewódzkiej WOPR

g) przeprowadza społeczną kontrolę na terenie powiatu, przystani, kąpielisk i akwenów wodnych pod względem zachowania warunków bezpieczeństwa na wodzie

h) opiniuje i wnioskuje w sprawie wyróżnień i nadania wyróżnień, nagród i odznaczeń dla członków WOPR i ratowników

i) za nieprzestrzeganie obowiązków członka WOPR Komenda Powiatowa zatwierdza wniosek drużyny rejonu, ewentualnie podejmuje samodzielnie decyzje o skreślenie z ewidencji członka WOPR lub w przypadku naruszenia obowiązków ratownika zawiesza okresowo w czynnościach ratownika ewentualnie występuje do Komendy wojewódzkiej WOPR z wnioskiem o odebranie uprawnień ratowniczych

j) Komenda Powiatowa WOPR organizuje co najmniej raz w roku powiatowy zjazd delegatów WOPR na swoim terenie

k) Komenda Powiatowa WOPR podlega organizacyjnie Komendzie Wojewódzkiej WOPR


VII. KOMENDA WOJEWÓDZKA WOPR

& 1. Koordynuje działalność WOPR- u na terenie województwa białostockiego

& 2. W oparciu o zarządzenie PWRN nr 31/66 z dnia 3.02.1966 r. prowadzi działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie przy korzystaniu z kąpielisk, plaż i szlaków wodnych na terenie województwa białostockiego

& 3. Opiniuje i wnioskuje w sprawie wyposażenia w sprzęt techniczny jednostek WOPR z funduszów uzyskanych na ten cel

& 4 Nadzoruje pracę terenowych komend WOPR /patrolowanie rejonów, celowość i eksploatację sprzętu ratunkowego itp./

& 5. Współdziała z WKKF, Wydziałem Wodnym WRN, Oddziałem Wojewódzkim PZU Wojewódzkim Inspektoratem ds. ORMO w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa na wodzie

& 6. Prowadzi aktualną ewidencję stanu osobowego ratowników, Komend Powiatowych WOPR, Komend Rejonowych i drużyn

& 7. Prowadzi szkolenie ratowników, członków WOPR i zleca prowadzenie szkolenia dla Komend Powistowych.

Białystok, dn.16.04.1973 r.
Ldz. 117/1/73

Dotyczy I Wojewódzkich Zawodów Ratowników WOPR w Białymstoku

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku uprzejmie informuje, że do wszystkich ratowników naszego województwa zostały wysłane pisma / w załączeniu/ zawierające m.in. informację o I wojewódzkich Zawodach ratowniczych WOPR, które odbędą się w pierwszej połowie czerwca br. W związku z tym zwracamy się do PKKFiT z uprzejmą prośbą o wysłanie ekipy na te zawody. Całkowity koszt imprezy pokrywa Wojewódzki WOPR w Białymstoku. Regulamin zawodów zostanie nadesłany do końca kwietnia. Już teraz informujemy, że kompletna drużyna składa się z 3 zawodniczek i 3 zawodników + kierownik ekipy. Mogą być również zgłaszane zespoły niekompletne, ale wówczas liczyć się będzie punktacja tylko indywidualna. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20.05.1973 r.

Do wiadomości:

WKKFiT w Białymstoku
Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze

Oddział w Augustowie

Ul. 1-go Maja 39a

Wojewódzkie Wodne ochotnicze Pogotowie ratunkowe

w Białymstoku
Oddział PTTK w Augustowie zgłasza do zarejestrowania drużynę WOPR składającą się z 16 osób.

Zgłoszona drużyna będzie prowadziła swą działalność przy naszym Oddziale bez możliwości dofinansowania jej działalności.


Augustów, dn.24.06.1972 r.

WYKAZ CZŁONKÓW DRUŻYNY WOPR PRZY ODDZIALE PTTK W AUGUSTOWIE

1. Żółtek Marian Augustów, 1- go maja 30

2.Saczek Arkadiusz Augustów, kościelna 4/5

3. Pasieko Kazimierz Augustów, Limanowskiego 13/22

4. Szandar Marian Augustów, Marchlewskiego 18

5. Grunwald Mieczysław Białobrzegi

6. Lubomski Jerzy Augustów, Letniskowa 11

7. Rutkowski Zbigniew Augustów, Zarzecze 5

8.Sikora Anna Augustów, Kolejowa 1

9.Kłos Tadeusz Augustów, Kopernika 26

10. Mitros Stanisław Augustów, 29 Listopada 18/18

11.Jurkiewicz Jakub Augustów, Przemysłowa 15

12. Sikora Marian Augustów, Kolejowa 1

13. Zieliński Stanisław Augustów, Hoża 12

14. Sobolewski Witold Augustów, W. Polskiego 9

15.Kubryń Waldemar Augustów, Nadrzeczna 22

16.Lasiota Zdzisław Augustów, Kasztanowa 39/10

Zarząd Wojewódzki

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W Białymstoku

REGULAMIN

INDYWIDUALNYCH ZAWODÓW RATOWNIKÓW WOPR

W BIAŁYMSTOKU

1. CEL I ZADANIA ZAWODÓW:

Głównym celem zawodów jest sprawdzenie umiejętności i przygotowania przed zbliżającym się sezonem ratowników wodnych, jak również propagowanie ratownictwa wśród społeczeństwa oraz wykazania postępu wyszkolenia ratowników, ich sprawności i gotowości do niesienia pomocy tonącemu.


2.ORGANIZATOR ZAWODÓW:

Organizatorem zawodów jest Zarząd Woj. WOPR w Białymstoku


3.TERMIN ZAWODÓW
4.UCZESTNICTWO W ZAWODACH:

Udział w zawodach mogą wziąć ratownicy wodni posiadający aktualną książeczkę potwierdzoną przez ZW WOPR z adnotacją lekarza o dobrym stanie zdrowia.


5.KOMISJA SĘDZIOWSKA

1. Sędzia główny zawodów

2. Starter

3.Sędziowie mierzący czas

4.Sekretariat

5.Płetwonurek

6.Lekarz zawodów

7.Speaker zawodów

8.Komisja oceniająca prawidłowość wykonania konkurencji.
6.KONKURENCJE

a) slalom podwodny lub pływanie 25m pod wodą na czas


punkty karne- +5 sekund za wynurzenie się z wody

konkurencja kończy się z chwilą dotknięcia przez zawodnika przeciwległej ściany basenu


b)rzut kołem ratunkowym
na sygnał startera wykonuje 3 rzuty kołem w czasie 1,15 min. Do klasyfikacji bierze się jeden rzut najdłuższy. Za udaną próbę uważa się rzut koło wyląduje między linami toru pływackiego.

c) nurkowanie w głąb


na sygnał startera zawodnik wykonuje skok na głowę na płytszej części pływalni, płynie na piersiach z głową uniesioną nad powierzchnią wody dystans 25m, dotyka ściany dowolną częścią ciała, nurkuje i z dna wyciąga zatopiony przedmiot, który znajduje się 2m od ściany.

Mierzenie czasu od chwili sygnału startera do chwili wypłynięcia na powierzchnie zawodnika i wynurzenie przedmiotu. W razie niepowodzenia próbę nurkowania można powtarzać dowolną ilość razy.


Punkty karne:

- za pływanie z głową zanurzoną + 5 sekund

- za niedomknięcie przeciwległej ściany przed zanurkowaniem + 5 sekund
d) holowanie ratowanego
50m stylem dowolnym. Zawodnicy mogą używać płetw. Na sygnał startera zawodnik wykonuje skok ratowniczy na nogi, płynie 50m z głową uniesioną, podpływa do tonącego, opanowuje go i układa do holowania /opanowuje tzn. podpłynięcie tzw. scyzorykiem/ i holuje przez 50m.

Konkurencja kończy się po przepłynięciu ostatniego odcinka holowania i dotknięcia do ściany ręką. Przy zmianie kierunku zawodnik może stanąć, ale nie może chodzić po dnie.


Punkty karne:

-za płynięcie z głową zanurzoną + 10 sekund

- za nieprawidłowe trzymanie tonącego i zatopienie go + 10 sekund

-za podciąganie się za liny torowe + 10 sekund

-za chodzenie po dnie, po płytszej części basenu + 10 sekund
e) pływanie 150m stylem dowolnym z przeszkodami
Na sygnał startera zawodnik wykonuje skok na głowę i płynie stylem dowolnym, na piersiach pokonując na każdej długości przeszkodę /w postaci dwóch rozciągniętych lin w poprzek basenu w odległości 2m/ przepływając ją, pod powierzchnią wody. Zawodnik pokonuje tę przeszkodę w sumie 6 razy.
Punkty karne:

-pływanie po rozciągniętych w poprzek linach + 5 sekund

-za dotknięcie ściany dowolną częścią ciała przy nawrocie + 5 sekund

7.USTALENIE KOLEJNOŚCI MIEJSC

O zwycięstwie i kolejności miejsca decyduje największa ilość punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach. Na ilość punktów składają się uzyskane najlepsze czasy po dodaniu ewentualnych sekund karnych w poszczególnych konkurencjach. Maksymalna ilość punktów uzależniona jest od ilości startujących zawodników. Np. jeżeli w zawodach startuje 15 zawodników to max ilość punktów zdobyta przez zawodnika mającego najlepszy czas w konkurencji wynosi 15, drugie miejsce 14 pkt.itd. Max ilość punktów zdobyta przy startujących 15 zawodnikach w 5 konkurencjach wynosi 75. Przy jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwóch zawodników o pierwszym miejscu w punktacji końcowej decyduje większa ilość zdobytych pierwszych miejscach w poszczególnych konkurencjach.

BIAŁOSTOCKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Białystok, dn. 28.04.1971r.


L.dz.278/71

Zarząd powiatowy WOPR

W Augustowie

Ul. 1-go maja 39a

W załączeniu przesyłamy wykaz imienny ratowników z terenu powiatu augustowskiego, który jest obowiązujący dla ZP WOPR w Augustowie oraz dla ZW WOPR w Białymstoku. W rubryce „Nr leg. Ratownika” podano nowe numery ewidencyjne ratowników i legitymacji. Numery dotychczasowe są nieważne i należy je przekreślić a u góry wpisać aktualny numer.
Jednocześnie informujemy, na rok 1971 przyznano dla powiatu augustowskiego kwotę 26 tys.zł na zakup sprzętu /z funduszu prewencyjnego PZU/. Na szkolenie funduszy nie przyznano.
Prosimy o podanie terminu zebranie członków WOPR na terenie Augustowa, gdzie można by przeprowadzić badania lekarskie wszystkich ratowników i jednocześnie uregulować składki ratowników i WOPR.

LISTA RATOWNIKÓW NA TERENIE POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
Lp.

Nazwisko i imię

Adres

Ratownik

Nr legitymacji ratownika

1

Mitros Stanisław
Instruktor


33/A/70

2

Korzeniecki Jan

22 Listopada

W

35/A/70

3

Juszkiewicz Kazimierz

Letniskowa 4

W

41/A/70

4

Dajnowski Piotr

Sosnowa 11

W

42/A70

5

Żekało Piotr

Janówek pta Sztabin

Mł.

44/A/70

6

Bekierski Grzegorz

Gen. Bema 5/a

W

45/A/70

7

Narewski Andrzej

Sienkiewicza 24

W

46/A/70

8

Samel Leon

FSO

W

47/A/70

9

Babiński Marian

Limanowskiego 2/40

W

48/A/70

10

Grunwald Mieczysław

Białobrzegi

W

50/A/70

11

Kowalik Zygmunt
W

52/A/70

12

Dyczewska Maria

Zarzecze 31

W

55/A/70

13

Dyczewski Antoni

Zarzecze 31

W

56/A/70

14

Kubryń Waldemar

Nadrzecze 22

Mł.

57/A/70

15

Rutkowski Zbigniew

Zarzecze 5

W

91/A/70

16

Kowalik Janusz
W

94/A/70

17

Saczek Arkadiusz

Kościelna 4/5

Mł.

138/7/71

18

Żółtek Marian

1- go maja 37

Mł.

139/7/71

19

Bielawska Halina

Rybacka 9

Mł.

122/A/71

20

Giedo Henryk

Limanowskiego 9/12

Mł.

123/A/71

21

Kierzej Bogusław

22 Listopada 20/31

Mł.

124/A/71

22

Kłos Tadeusz

Konopnickiej 6/29

W

125/A/71

23

Jan Marek Mitros

1-go maja 85

W

126/A/71

24

Lasiota Zdzisław

Kasztanowa 39/10

W

127/A/71

25

Zieliński Stanisław

Hoża 12

W

128/A/71

26

Sikora Marian

Kolejowa 1

W

129/A/71

27

Bączyński Wojciech

Konopnickiej 8/57

W

130/A/71

28

Łozowski Józef
W

131/A/71

29

Pietruszewicz Ignacy
Mł.

132/A/71

30

Jurkiewicz Jakub

Przemysłowa 15

W

133/A/71

31

Choroszewski Bogdan
W

134/A/71

32

Kowalik Andrzej

Zw. Zawodowych 30a

W

135/A/71

33

Bukowska Elżbieta

Lipowiec 33/6

Mł.

136/A/71

34

Sobolewski Witold

Wojska Polskiego 9

W

137/A/71

35 lat działalności WOPR na terenie województwa suwalskiego


Rozwój turystyki pod koniec lat 50- tych sprawił, że jeziora naszego regionu odwiedziło coraz więcej wczasowiczów nie zawsze zdających sprawę z zagrożeń występujących podczas beztroskich kąpieli i nieumiejętnego korzystania ze sprzętu pływającego. Dla wielu z nich były to ostatnie w życiu wakacje. Stały wzrost liczby wypadków utonięć nie dawał spokoju wielu miejscowym wodnikom, którzy zastanawiali się jak istniejącej sytuacji zaradzić.

W 1960 r. z inicjatywy Zygmunta Kowalika- Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Augustowie powstała pierwsza w kraju grupa, która za główny cel działania postawiła sobie zadanie poprawy bezpieczeństwa i ratowania tonących na jeziorach augustowskich. O trzymany od GOPR w Zakopanem statut przekształcili do potrzeb działalności na wodzie i przyjęli nazwę „Koło Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Augustowie” założycielami i pierwszymi członkami WOPR w Augustowie byli: Jerzy Bekierski, Piotr klekotko, Zygmunt Kowalik, Mieczysław Halicki, Marian Kasjanowicz, Zdzisław Lasiota, Mieczysław Łopata, Włodzimierz Piechocki, Stanisław Skórzewski, Kazimierz Murawski i Kazimierz Orzechowski. Większość z nich pierwsze uprawnienia ratowników uzyskała na kursach organizowanych przez PZP i PCK w Warszawie i Sopocie a prowadzone m.in. przez najwybitniejszego wykładowcę ratownictwa wodnego- Mieczysława Witkowskiego.

Podobne grupy powstawały kolejno na terenie województw: poznańskiego, warszawskiego, katowickiego, olsztyńskiego i innych, głównie za sprawą redaktora „Sztandaru Młodych”- Tadeusza Olszańskiego, który propagował ideę powołania ogólnopolskiej organizacji zajmującej się działalnością ratowniczą na wodach.

11 kwietnia 1962 r. zarządzeniem nr 74 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołane zostało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na terenie dawnego województwa suwalskiego powstawały kolejne drużyny WOPR w Mikołajkach, Giżycku, Ełku i Suwałkach, działające na sprzęcie własnym lub użyczonym przez inne instytucje.

W dniach 6-7 listopada 1965 r. w Poznaniu podczas I Sejmiku WOPR wybrano władze centralne tj. dwunastoosobową Komendę Główną WOPR, której Komendantem Głównym został Wojciech Płóciennik a jednym z członków Włodzimierz Piechocki z Augustowa.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój organizacji i stały wzrost liczny członków. Północny rejon województwa białostockiego i wschodni olsztyńskiego, ze względu na ilość i wielkość jezior cieszą się szczególną popularnością wśród turystów i należą do najbardziej zagrożonych wypadkami utonięć w kraju. Powstawały kolejne drużyny WOPR, do których trafiały pierwsze łodzie kupowane ze środków PKKFiT- ów. Obchody 10-lecia WOPR w Augustowie zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Generalny WOPR- Wojciech Płóciennik. W tym czasie augustowska organizacja liczy 74 członków i 5 drużyn. Na początku lat 70- tych powstają pierwsze samodzielne jednostki wojewódzkie WOPR posiadające osobowość prawną, w Szczecinie i Białymstoku a następnie w Rzeszowie, Olsztynie i pozostałych.

W 1971 r. zorganizowano w Ełku pierwszy stacjonarny kurs ba stopień młodszego ratownika WOPR, który prowadzili Instruktorzy ratownictwa WOPR z Białegostoku: Wiesław Choroszczucha i Andrzej Reucki. Kolejne kursy organizowane są w Augustowie, Olecku, Mikołajkach. Centrala PZU przekazuje PKKFiT- om środki na zakup kolejnych łodzi dla drużyn WOPR. Na centralnych kursach stopnie Instruktorów ratownictwa uzyskują ratownicy z naszego regionu: Stanisław Mitros z Augustowa, Jerzy Lewandowski z Giżycka i Wojciech Majewski z Suwałk.

Nowy podział administracyjny kraju w 1975 r. postawił przed ratownikami z terenu utworzonego województwa suwalskiego bardzo trudne zadanie zabezpieczenia 25& powierzchni ogółu śródlądowych wód powierzchniowych w kraju i utworzenie Województwa WOPR, które miało koordynować działalność ratowników i drużyn w województwie.

11 czerwca 1976 r. na wniosek zebrania założycielskiego wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach pod nr 42/I/76 WOJEWÓDZKE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W SUWAŁKACH.

Do składu pierwszego ZW WOPR w Suwałkach wybrani zostali: Ryszard Fornalczyk- Prezes, Wojciech Majewski- Wiceprezes, Wacław Zaniewski- Sekretarz, Marian Cichosz- Skarbnik oraz członkowie: Jerzy Bankierski, marian Ciesielski, Lech Bałachowski, Jerzy Drogowski, Władysław Kamiński, Romuald Knajdek, Józef Konopko, Józef Klimko, Stanisław Lesiecki, Alfred Puchalski, Grzegorz Puszko, Eugeniusz Skrocki, Stanisław Skórzewski, Wenacjusz Sowa, Michał Szeretucha, Andrzej Szuperski i Zdzisław Wiśniewski.

Istniejące do czasu reorganizacji Oddziały Powiatowe WOPR zostały przekształcone w Oddziały rejonowe WOPR w Augustowie, Ełku, Giżycku, mikołajkach, Olecku, Piszu, Suwałkach i Węgorzewie. W 1977 r. utworzono nowe Oddziały WOPR w Gołdapi i Sejnach.

Na początku 1977 r. wojewódzkie WOPR dysponowało 20- Toma łodziami przekazanymi po reorganizacji województw przez Wojewódzkie WOPR- y w Białymstoku i Olsztynie. Dzięki przekazaniu przez Zarząd główny WOPR zakupionych we środków GKKFiT i Centrali PZU 35 łodzi, na koniec 1977 r. drużyny dysponowały 55 jednostkami pływającymi.

11 grudnia 1977 r. II Zjazd Wojewódzkiego WOPR w Suwałkach wybrał nowy Zarząd Wojewódzkiego WOPR, którego Prezesem został Wacław Rudzki a Wiceprezesami Jan Kiatkowski i Jan Cichucki. Urzędującym Sekretarzem ponownie wybrano Jana Walulika, pełniącego obowiązki szefa Biura ZW WOPR od września 1976 r. Członkami ZW WOPR zostali wybrani: Romuald Knajdek, Zygmunt kowalik, Antoni Iliński, Władysław Kamiński, Józej Klimko, Witold Olędzki, Grzegorz Puszko, Bolesław Pietkiewicz, Zdzisław Preniesz, Karol Romanowicz, Alfred Smyk, Michał Szeretucha, Jan Sznajder, Andrzej Szuperski i Eugeniusz Skrodzki.

Rocznie przybywa ponad 100 wyszkolonych na prowadzonych w różnych rejonach województwa kursach ratowników. Organizacja zasilana jest kolejnymi dostawami łodzi i silników. Zarząd Główny WOPR pomaga w zabezpieczeniu jez. Śniardwy kierując do Mikołajek statek ratowniczy „KONCHA” z etatową załogą. W Okartowie powstaje Stacja Ratownictwa WOPR organizowana przez ratowników z województwa opolskiego, kierowana przez Andrzeja Chudzickiego. Ratownicy z województwa suwalskiego odnoszą sukcesy w pływaniu i sportach wodnych. Tomasz Szygiel, Tadeusz Chmielewski i Jarosław Wojnowski podczas ogólnopolskich zawodów w sportach wodnych w Poznaniu w 1978 r. wygrywają konkurencje kajakowe, wioślarskie i zajmują czołowe miejsca w konkurencjach pływackich. Lesław Jerzak i Jerzy Krysztop wygrywają a Grzegorz Szostak i Władysław sudnik zajmują 3 miejsce w regatach sprawnościowych łodzi ratowniczych o „Puchar Merkurego”. Ratownicy z Olecka kilkakrotnie wygrywają Mistrzostwa Polski w Wieloboju Morskim. Organizowane są wojewódzkie konkursy szkół podstawowych p.n. „Pływaj razem z nami”, których finały odbywają się w Mikołajkach.

10 października 1981 r. III Zjazd Wojewódzkiego WOPR funkcję Prezesa powierza Henrykowi Rowińskiemu, a Wiceprezesów Władysławowi Kamińskiemu i Antoniemu Ilińskiemu. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany Marian Nieszczerzewski a zastępcą Franciszek Karwowski. Od 1.09.1981 r. do 14.o5.93 r. pracą biura ZW WOPR kierował Wiceprezes Antoni Iliński.

Oddział WOPR w Augustowie w sierpniu 1981 r. zorganizował na jez. Necko I Maraton Pływacki o Puchar Pierwszej w Kraju Drużyny WOPR, który do dzisiaj jest cykliczną imprezą. Na Wigrach ZW WOPR organizował kolejne maratony o „Błękitną wstęgę jez. Wigry”, w których startowało wielu znanych pływaków, m.in. olimpijczyk i mistrz świata w ratownictwie wodnym- Jacek Krawczyk. Kapitan statku ratowniczego KONCHA, starszy ratownik Władysław Kamiński został uhonorowany przez słuchaczy „Lata z radiem” tytułem „Ratownik roku” 1.05.1984 r. zarząd powierzył funkcję szefa biura ZW WOPR Tadeuszowi Chmielewskiemu- członkowi Prezydium ZW WOPR. Uaktualniono ewidencję członków Wojewódzkiego WOPR skreślając 777 osób za brak działalności i zaleganie z opłacaniem składek przez kilka lat. Dokonano też weryfikacji zarejestrowanych drużyn, oceniając ich działalność w ostatnich latach. Po utrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego etatów i funduszu płac dla sterników kutrów, jesienią 1984 r. Zarząd Główny WOPR zakupił w stoczni Conrada i przekazał kuter ratowniczy DEMON, który trafił do Giżycka. W 1985 r. otrzymaliśmy kolejne 2 kutry: FANTOM dla Oddziału w Węgorzewie i GOLIAT dla Ośrodka AWF w Pięknej Górze koło Giżycka. Sternikami kutrów zostali Grzegorz Pająk z Giżycka, Roman Biszko z Węgorzewa i dr Kazimierz Vyśata z AWF Warszawa, którzy te funkcje pełnią do dzisiaj. Dyżury kutrów na jeziorach mazurskich w znacznym stopniu poprawiły stan bezpieczeństwa i umożliwiły szybkie i skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych podczas trudnych warunków atmosferycznych. Drużyna WOPR w Becejłach dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Szypliszki organizuje w czynie społecznym kąpielisko i z własnych środków buduje woprówkę przy kąpielisku. Prezes ZO WOPR w Węgorzewie Krzysztof Olszewski organizuje stałą bazę oddziału przt OWiSW w Ogonkach, gdzie pełnione są całodzienne dyżury druźy WOPR.

18.10.1986 r. VI Zjazd Wojewódzkiego WOPR dokonał wyboru nowych władz Prezesem ZW WOPR został ponownie wybrany Henryk Rowiński. Wiceprezesami Tadeusz Chmielewski i Alfred Smyk, Sekretarzem Grzegorz Szostak a Skarbnikiem Michał Mackiewicz. Członkami Prezydium ZW WOPR: Krzysztof Olszewski, Jan Górski, Waldemar Cibrowski i Kazimierz Gołaszewski. Przewodniczącym Wojewódzkiego komisji Rewizyjnej Franciszek Karwowski.

Na koniec 1986 r. Wojewódzkie WOPR liczy 1,113 członków. Posiada 65 drużyn WOPR, 91 łodzi ratowniczych w tym 3 kutry i 85 łodzi motorowych.

Powstaje inicjatywa budowy stałych baz ratowniczych w Giżycku i nad Mamrami, które połączone siecią radiową ze sobą i już istniejącymi w Mikołajkach i Okartowie, pozwoliłyby na prawidłowe i skuteczniejsze zabezpieczenie szlaku wielkich jezior. Poparcie władz lokalnych i wojewódzkich oraz przyznanie środków inwestycyjnych na budowę i zapewnienie funduszu płac dla 4 etatowych ratowników obsługi obiektów z chwilą ich uruchomienia, pozwala na zakup jesienią 1987 r. elementów dwóch domów C- 35.

Drużyny WOPR uczestniczą w konkursie „Ratujemy tonących” zajmują w ostatnich latach czołowe miejsca w kraju i tytuły „Wzorowa drużyna WOPR”. Do najaktywniejszych należą: drużyna przy Urzędzie Gminy w Szypliszkach, drużyna przy OWiSW w Ogonkach, drużyna przy MOSiR w Olecku, drużyna przy RUSW w Augustowie, drużyna przy Klubie Płetwonurków PŁETWAL w Giżycku, drużyna przy „BUDOPOL- U” W Piszu, przy PTTK w Augustowie, przy ZO WOPR w Mikołajkach. Instruktor ratownictwa WOPR Jan Walulik uhonorowany jest tytułem „Ratownik roku 1986” przez słuchaczy „Lata z radiem”. Drużyna przy OWiSW za wzorową działalność zostaje nagrodzony przez ZG WOPR nową łodzią „Albatros” z silnikiem stacjonarnym, a drużyna przy RUSW w Augustowie łodzią „Malibu”.

Wiosną 1988 r. po uzyskaniu lokalizacji, rozpoczęto budowę stanicy WOPR w Trygorcie nad jez. Mamry. Z powodu ciągłych zmian lokalizacji w Giżycku i braku porozumienia, ZW WOPR podjął decyzję o budowie drugiego obiektu nad jez. Wigry i po uzyskaniu akceptacji lokalizacji rozpoczęto budowę. Ogromny wkład pracy społecznej przy realizacji obu inwestycji wnieśli członkowie Oddziałów WOPR w Węgorzewie i Suwałkach. 29 czerwca 1991 r. na Dzień Ratownika, Ośrodek Szkoleniowy WOPR w Starym Folwarku był gotowy do przyjęcia pierwszego turnusu stacjonarnego kursu ratowników, który rozpoczął się 2 lipca. Nasilającym się kryzys gospodarczy i brak kolejnych rat inwestycyjnych uniemożliwia zakończenie budowy w Trygorcie.

Symboliczna dotacja z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego zmusza do ograniczenia pracy drużyn i uniemożliwia prowadzenie skutecznej działalności. ZW WOPR zmuszony jest na początku 1992 r. do wypowiedzenia umów o pracę sternikom kutrów i pracownikom biura ZW WOPR> brakuje pieniędzy na remonty sprzętu, paliwo, ubezpieczenie sprzętu, itp. Część drużyn i członków WOPR nie mając podstawowych warunków do pracy społecznej, zawiesza działalność. Wzrasta liczba wypadków utonięć na terenie województwa.

TONĄCY WOPR- u SIĘ CHWYTA


Rozmowa z JERZYM BEKIERSKIM, współorganizatorem pierwszej w kraju drużyny WOPR w Augustowie.
A. Polakowski: - Nie jest pan już co prawda w zarządzie WOPR

J. Bekierski: - Ale czuję się członkiem organizacji. Wypływam na jez. Białe, czasem na Necko i staram się być użytecznym. Uczestniczę w akcjach. Najważniejsza jednak jest profilaktyka, cala ta niewymierna praca prowadząca do tego, żeby interwencje nie były potrzebne. Kontakt z wodą wymaga doświadczenia i rozsądku, a że nie wszyscy je mają, więc roboty jest sporo. Udało mi się do tej pory uratować 20 ludzi.

Polakowski: Liczby nie mówią wszystkiego. Jest pan członkiem organizacji, której sprawozdania budzą czasem wątpliwości. Więcej jest przypadków skutecznej pomocy, z jednej strony wydaje się to chwalebne, ale z drugiej niepokoi: rożnie liczba ryzykantów, do których nie trafiają pouczenia i przestrogi. Wy w Augustowie zatroszczyliście się o to jako pierwsi

B: już w 1960 r. skrzyknęliśmy się w ośmiu i na własnych łodziach ruszyliśmy penetrować akweny. Oprócz mnie byli w tym składzie: Zygmunt Kowalik, Zdzisław Lasiota, Włodzimierz Piechocki, Piotr Sidorczuk, Józef Siemaszko, Stanisław Skórzewski, Mieczysław Uszyński. Chcieliśmy się zorganizować na wzór GOPR- u. Przewodniczący TKKFiT i jednocześnie nasz ratownik- Zygmunt Kowalik pojechał nawet do zakopanego, pogadał z taternikami, przewertował dokumenty. Przygotowaliśmy na tej podstawie własny status, emblemat. Zarząd krajowy, wladze regionalne cała biurokracja zaczęły się tworzyć oficjalnie dopiero w 1962 r.

P: Na pojezierzach przybywało turystów, ośrodków, rosło zagrożenie. Trudno było liczyć na to, że garstka zapaleńców upora się z takimi zadaniami i to społecznie, bez dofinansowania, mając za jedyną formę rekompensaty wysiłku, chwile relaksu na wodzie.

B: Przez kilkanaście lat byłem prezesem, potem wiceprezesem. Mówili do mnie: szefie i ten szef musiał mieć taką głowę i tyle pomyślunku, żeby wystarczyło za rządy, sekretarki, referentki, podpisy, pieczęcie, korespondencję itd. Marzy mi się praca społeczna jak niegdyś w pogotowiu, harcerstwie, LOK: przynoszą satysfakcję i korzyści, bez liczenia się z czasem i własnym interesem. Teraz za dużo społecznych zadań wykonuje się za pieniądze.
Rozmawiał Andrzej Polakowski

Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki

Białystok, dn.16.05.1966 r.

I Wojewódzki Sejmik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, odbył się w Augustowie, w Starej Poczcie dnia 25.05.1966 r. o godz. 11.00.


Zaproszeni:

1.Piechocki Włodzimierz2.dr Stanisław Skórzewski

3.Zygmunt Kowalik


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość