Strona główna

List Minister Bogdan Zdrojewski Władysław Miodunka


Pobieranie 32.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.91 Kb.
SPIS TREŚCI
List – Minister Bogdan Zdrojewski

Władysław Miodunka

Wprowadzenie

Rada programowa IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, organizowanego

pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana Borusewicza



Maria Podraza-Kwiatkowska

Profesor Brigitte Schultze – laureatka nagrody im. Jana Kochanowskiego



Franciszek Ziejka

Laudacja prof. Marii Delaperrière

I. POLONISTYKA BEZ GRANIC (OBRADY PLENARNE)

Luigi Marinelli

Granice i zagranice historii literatury w czasach płynnej polonistyki



Bożena Shallcross

O nie[z]rozumieniu i zachwycie



Alois Woldan

Spatial turn w literaturoznawstwie – perspektywy polonistyczne: poetyka miasta

Leonard Neuger

Pragmatyka i teorie



German Ritz

Gender studies dziś

Halina Filipowicz

Pułapki, paradoksy i wyzwania gender studies



Tamara Trojanowska

Na scenie czy w kulisach?



Algis Kalëda

Światopogląd polonistyczny... O znaczeniu polonistyki w kulturze krajów Rodzinnej Europy



Benjamin Paloff

Czy fraza Polish literature oznacza „literaturę polską”? (Problem teorii recepcji i nie tylko...)

II. GRANICE ODRĘBNOŚCI DYSCYPLINY (POLONISTYKA ZA GRANICĄ)

Andrzej Borowski

Tożsamość kulturowa jako przedmiot studiów polonistycznych za granicą



Krystyna Lipińska Iłłakowicz

Polonistyka w świetle globalnego kryzysu humanistyki: Jak sprzedać polski język i kulturę

na amerykańskim uniwersytecie?

Włodzimierz Bolecki

Koncepcja utworzenia katedry polskiej na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (Komunikat)



Cheong Byung Kwon

Historia Polski w nauczaniu literatury polskiej w Korei



Choi Sung Eun (Estera Czoj)

Korea – Polska wschodu: koreańsko-polskie paralele historyczne i literackie

jako kluczowe hasło w nauczaniu literatury polskiej w Korei

Tadeusz Bujnicki

Polonistyczne badania literackie w krajach bałtyckich



Andrzej Baranow

Między polskością a litewskością. Specyfika akademickiego wykładania literatury polskiej na Litwie



Halina Turkiewicz

Regionalne ukierunkowanie polonistyki na Litwie (na podstawie doświadczeń dydaktyczno-naukowych Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego)



Alicja Nagórko

Jak daleko leży Berlin? Polonistyka w kraju ościennym



Gabriela Matuszek

Polonistyka w Niemczech – stan obecny, perspektywy i propozycje



Petr Kaleta, Renata Rusin Dybalska

Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów Środkowoeuropejskich



Marie Sobotková, Michał Hanczakowski

Polonistyka w Ołomuńcu w pierwszej dekadzie III tysiąclecia – lata 2003–2009



Wacław M. Osadnik

Polonistyka w Kanadzie i w Prowincji Alberty – historia i perspektywy rozwoju



Nikolaj Jež

Mniej znane polonica u Słoweńców

III. GRANICE POLONO- I EUROCENTRYZMU

1

Teresa Walas

Oko innego/cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej

Wiktor Choriew

Rosyjsko-polski projekt badawczy „Rosjanie i Polacy. Wzajemne widzenie w literaturze

i kulturze w europejskim kontekście”

Wiktoria Moczałowa

Trzy spojrzenia na Polskę z Rosji (1863–1916)



Wiktoria Tichomirowa

Literatury łagrowej obszary nieodsłonięte. Kulturowe oblicza Innego



László Kálmán Nagy

Polonocentryzm i hungarocentryzm w nauczaniu literatury polskiej na Węgrzech



Kris Van Heuckelom

Na zachodzie nie bez zmian. Polska emigracja zarobkowa na europejskich ekranach



Hanna Burkhardt

Stereotyp Polaka i Niemca w niemieckich i polskich dowcipach

2

Małgorzata Czermińska

Podróż egzotyczna i zwrot do wnętrza (Narracje niefikcjonalne między „orientalizmem” a intymistyką)



Aleksander Fiut

Zachód oglądany



Andrzej Zawadzki

Antropolog w podróży służbowej: Malinowski, Eliade



Margreta Grigorova

„Kapitan”, „Pielgrzym”, „Podróżujący Herodot” albo polski twórca w załodze międzynarodowej (Rozważania o polskiej misji międzykulturowej w twórczości Mickiewicza, Conrada i Kapuścińskiego) .



Cristina Godun

Przestrzeń w prozie podróżniczej Andrzeja Stasiuka. Brand, metafora czy swoista obsesja?



Panayot Karagyozov

Wprowadzenie do polskiego partiocentryzmu

IV. TEORII Z PRAKTYKĄ ZATARGI GRANICZNE

1

Michał Paweł Markowski

Humanistyka i egzystencja, czyli dlaczego zajmujemy się literaturą?

Hanna Konicka

Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznej



Marta Skwara

Intertekstualność a interkulturowość – perspektywa filologiczna



Sergiy Yakovenko

Antropologia literacka a tożsamość nauki o literaturze



Romuald Cudak

Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?



Tomasz Kunz

Granice przedstawialności doświadczenia. (na przykładzie Jądra ciemności Josepha Conrada)



Agnieszka Rydz

Pamięć autobiograficzna jako kategoria w badaniach literackich

2

Jacek Olczyk

Julian Tuwim – teoretyk poezji



Maria Zadencka

Witold Gombrowicz: sceny w przestrzeni nieeuklidesowej



Małgorzata Anna Packalén

„Mój świat jest kobietą”... Kilka uwag o nowym gatunku polskiej prozy współczesnej



Joanna Kot

Niezwykła bohaterka „dramatu kobiecego”, czyli o Sprawiedliwości

Marceliny Grabowskiej

Svetlana Vassileva-Karagyozova

Obraz „Matki-Polki” w polskiej powieści inicjacyjnej po 1989 roku



Zofia Zarębianka

Miejcse badań nad sacrum w literaturze w refleksji literaturoznawczej.

Rozpoznania i postulaty

V. POLONISTYCZNE KONTAKTY TRANSGRANICZNE (KOMPARATYSTYKA I TRANSLATOLOGIA)

1

Maria Delaperrière

Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturze



Tomasz Bilczewski

Nowa komparatystyka: lektura i komunikacja



Elwira M. Grossman

Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych. Przyczynek do dalszych badań



Lidia Wiśniewska

Polonistyka – komparatystyka – filozofia kultury



Knut Andreas Grimstad

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli próba akulturacji Juliana Tuwima



Anna Sobieska

Rosyjska „cygańszczyzna” w poezji dwudziestolecia międzywojennego .



Pau Freixa Terradas

Argentyński portret wyobrażeniowy Gombrowicza



Marie Sobotková

Zbigniew Herbert w środowisku czeskim

2

Piotr Wilczek

Kanon literatury polskiej jako wyzwanie dla zagranicznego polonisty.

Problem przekładu

Bożena Zaboklicka

Literatura polska w Hiszpanii: obecna, lecz nieznana



Oksana Weretiuk

Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej

(na materiale wybranych publikacji z lat 2001–2007)

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Przekład literacki w kulturze docelowej. Wokół zagadnień recepcji prozy

iberoamerykańskiej w Polsce

Jeremy Lambert

Jak być polskim Mesjaszem we Francji? (Problem językowo-kulturowy twórczości

Andrzeja Towiańskiego wobec Wielkiej Emigracji)

VI. PONAD GRANICAMI:

DOCIEKANIA I WARSZTATY POLONISTYCZNE

1

Franciszek Ziejka

Nie zapomnieć mowy ojców

Wojciech Ligęza

Literatura powrotów. Warianty



Marek Skwara

Kazania pogrzebowe jako zapomniane źródła do dziejów kultury staropolskiej



Swietłana Musijenko

Eliza Orzeszkowa w świadomości twórczej Zofii Nałkowskiej



Anna Brzozowska-Krajka

Regionalizm w diasporze: „Tatrzański Orzeł” (The Tatra Eagle) jako polonijne medium sformatowane

2

Katia Vandenborre

Nowe wymiary baśni. Metamorfoza baśni w Balladynie Słowackiego i jej wpływ na groteskę dwudziestowieczną



Maciej Dajnowski

Od stereotypów pejzażu do pejzażu stereotypów. O uznakowieniu krajobrazu i jego roli we współczesnej prozie polskiej



Eugeniusz Pańkow

Struktura narracyjna w powieści K. Irzykowskiego Pałuba



Eugeniusz Sobol

Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (streszczenie)



Anna Śliwa

Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w twórczości Mirona Białoszewskiego



Iryna Frys

Motyw poszukiwania Raju Utraconego w twórczości Tadeusza Nowaka



Radosław Bień

Historia alternatywna jako przykład przeoczonej i omijanej literatury fantastycznej



Natalia Liszczyńska

Semantyka przestrzeni we współczesnej powieści: Paweł Przywara – Borys Humeniuk



Noty o autorach

Indeks nazwisk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość