Lista żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych na cmentarzu przy ulicy Kościerskiej w ChojnicachPobieranie 66.88 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar66.88 Kb.
Lista żołnierzy Armii Czerwonej pochowanych na cmentarzu
przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach 1. Asijenko Wlad. Iwanowicz

 2. Adrianow Wiletes Michalkiewicz

 3. Antonicz Piotr Watjejewicz

 4. Antonicz Wasil Konstantynowicz

 5. Aleksiewicz Michaił

 6. Antenow

 7. Adincew

 8. Aleksiejew

 9. Andrejew

 10. Aleksandrow

 11. Alenuik Jury

 12. Apiak

 13. Alyspajew

 14. Aralbajwe

 15. Abelmasow Michaił Nikitorowicz

 16. Arsanow Wasil Ostapowicz

 17. Aziacki Walenty Pietrowicz

 18. Andruszkin

 19. Apostołow

 20. Aleksandrow

 21. Akonitrwili

 22. Andruszyn

 23. Archomow

 24. Aleksandrow

 25. Agafanow

 26. Asienkiewicz Piotr

 27. Archipowicz Paweł

 28. Archipow Iwan Fiedorowicz

 29. Abramow Aleksander Anatoljewicz

 30. Akimiszwili Georgij Dawidowicz

 31. Basztan

 32. Batincow Mikołaj Andrejewicz

 33. Barcelin

 34. Baranow Iwan

 35. Brenin

 36. Baliszkim Gregori Samjałowicz

 37. Baczarow Semen Pietrewicz

 38. Bersukow

 39. Brerzenko

 40. Bartke

 41. Baranowski

 42. Babrow

 43. Brasznikow

 44. Burkow Afanazyj

 45. Bierczowy

 46. Baganow

 47. Barleta

 48. Dubienko Gregori Donilewicz

 49. Buczko Dymitryj Aleksiewicz

 50. Bakun Mikołaj Dymitrjewicz

 51. Basanow

 52. Bender

 53. Baszlaj Kirył Danielewicz

 54. Brzesnik Piotr Tierenjewicz

 55. Beletow

 56. Bogdanowa Olga

 57. Bandar Piotr Gregoriewicz

 58. Bagale Mikołaj Tarasiemowicz

 59. Bałarz Stiepan Konstantinowicz

 60. Babajarz Leon Fadiejewicz

 61. Bodrijenko Nikifor Kirłłowicz

 62. Barsuk Grigorij Kiriłłowicz

 63. Basyrow Nazip Chazijewicz

 64. Budajew Maksim Titowicz

 65. Czuwakin

 66. Czuchoniszczyj Iwan Pietrewicz

 67. Czermierow Wasil

 68. Czuszki Aleks.

 69. Cebryiski

 70. Czernyck

 71. Cebrenko

 72. Craban

 73. Czacow

 74. Czeczusko

 75. Czupernow

 76. Czurszyn

 77. Danilczuk

 78. Derin

 79. Diatłow Iwan Sergiewicz

 80. Dereczej Jakow Kazimierowicz

 81. Danis Makiej

 82. Dramatczenko Jlia Lekowajewicz

 83. Denisow

 84. Dymitriew

 85. Dawidow

 86. Dubicyn

 87. Dobryszewski Aleksy

 88. Drobieńczuk Iwan Onisimowicz

 89. Dielecki Siergiej Sidorowicz

 90. Dobryjan

 91. Darasienko

 92. Dubowy

 93. Dajmieka Aleksander Jesiejewicz

 94. Dobrijan Siemion Neumowicz

 95. Filimownow

 96. Funt Stefan

 97. Furman Witalij Dmitrijewicz

 98. Fomenko Nikołaj Artemowicz

 99. Grimasz

 100. Gregoriew

 101. Gryzlew

 102. Gutezow

 103. Gryczenko Michaił Fiodorowicz

 104. Gryczenko Andrej

 105. Grawitow

 106. Gajdasz

 107. Gulakiewicz

 108. Griniew

 109. Grasimow Dymitryj

 110. Gancarenko Gregoryj

 111. Gula Sefren

 112. Gerasinko

 113. Gradowicki

 114. Gusjew

 115. Gardiejew Achmar Hadiejewicz

 116. Gerasimczuk Antoni Karpowicz

 117. Galamasow Iwan Andriejewicz

 118. Ger Piotr Gawryłowicz

 119. Ganke Iwan Iwanowicz

 120. Gołdnych Aleksandr Gordiejewicz

 121. Gułła Nikołaj Jurjewicz

 122. Gordiejew Stiepan Iwanowicz

 123. Gurckaija Szałwa Sardinowicz

 124. Griszczenko Aleksandr Afanasjewicz

 125. Hocienow

 126. Hamakow Martin

 127. Hok Oskar Abramowicz

 128. Iwanow

 129. Ilnicki

 130. Iwan Mikoaj Pawlewicz

 131. Ilenikow

 132. Iwaniczkin

 133. Isapenko

 134. Ikaczenko Wasil Nikiterowicz

 135. Iwanicki Siemon Jakowilewicz

 136. Igrajew Aleksander Afanasjewicz

 137. Jermielenko Adam Aleksandrowicz

 138. Jeremienko Ilia

 139. Jankowski

 140. Jereszew Wasil

 141. Jawguszczyj

 142. Juszke

 143. Jewtuszenko

 144. Jermak Paweł Ilez

 145. Jermalajew Magutin

 146. Jachomowicz Iwan

 147. Janczarenko Siergiej Parchimowicz

 148. Jakowlew Timofiej Michajłowicz

 149. Judaszew

 150. Jelisiejew Boris Andriejewicz

 151. Kurwatow

 152. Kantarow

 153. Keslow

 154. Karczenko

 155. Konowalew

 156. Kowalczuk

 157. Klemin

 158. Kursow

 159. Kazlak

 160. Kasietiuk

 161. Karaczan

 162. Kołczyn

 163. Karpow

 164. Kamionka Piotr Ignatiewicz

 165. Kawicz Daniel Majesiewicz

 166. Kapiurz

 167. Krugawych Kariej

 168. Kasienko Wasil

 169. Kiriczenkow

 170. Kasienkow Mikołaj Martiejewicz

 171. Klund

 172. Korzeniewski

 173. Kuczer

 174. Kontratiow

 175. Karetinkow

 176. Kaniewski

 177. Kurnicz

 178. Karmilow

 179. Krukow

 180. Kisiajew

 181. Katjan

 182. Kuźmin

 183. Kuwalow

 184. Karatienko

 185. Karukin

 186. Klimowski Gregory

 187. Kigrew Maks

 188. Kasarczuk Michał

 189. Karszunow Siergiej

 190. Kiereszczyn Stefan

 191. Kaleśnikow

 192. Kibuja

 193. Karjanow

 194. Kundrawcow

 195. Kezin

 196. Krafienko Wiktor Letnowicz

 197. Kakimow

 198. Kolenkiewicz

 199. Kowalenko

 200. Kutrzerenko

 201. Kondraszew Iwan Iwanowicz

 202. Konstatynow Michaił Konstantynowicz

 203. Kalesnikow Wasil Pietrowicz

 204. Krawczenko Michał Jakowlowicz

 205. Kaczajew Michał Gawrylewicz

 206. Kirgietow Izaak Guaniewicz

 207. Kruszkow Fiodor Stepanowicz

 208. Kisiejew Piotr Dymitriewicz

 209. Kuzielikow

 210. Kampunin Wasil Pietrowicz

 211. Kabyla Adam Wasylewicz

 212. Kalenik Aleksy Michilowicz

 213. Kasylow Iwan Borysowicz

 214. Kumaron Szełdarbiek

 215. Kuczerienko Iwan Trofimowicz

 216. Kowalew Zachar Anufrijewicz

 217. Kazaraszwki Szakro Ckałobowicz

 218. Lizum

 219. Lange

 220. Lakinow

 221. Lichaczew

 222. Laginow

 223. Lalski Michał Ilicz

 224. Lengina Lyta

 225. Lamrzew Michał Iwanowicz

 226. Leginow A.W.

 227. Lelesiecki Michaił Pawlewicz

 228. Laton

 229. Lipkowski Wasilij Jakowlewicz

 230. Łysy

 231. Łysak

 232. Łazarew Michaił Jefimowicz

 233. Łozińskij Władimir Jakowlewicz

 234. Łosko Pietr Fomicz

 235. Łopatin Grigorij Nesterowicz

 236. Marete

 237. Makunowicz

 238. Mielniczenko

 239. Malewicz

 240. Miechow

 241. Marejew

 242. Mochanow

 243. Maryszew

 244. Manowski Piotr Traniewicz

 245. Małigin Paweł Iwanowicz

 246. Masukow

 247. Mannilew

 248. Muratow

 249. Maslek

 250. Mindruk

 251. Miekienczuk

 252. Mikitin

 253. Marynow

 254. Mierkuriew

 255. Marysow

 256. Mumgie

 257. Marzewiec

 258. Michanko Paweł

 259. Mersek

 260. Mielczenko

 261. Makarenko

 262. Mariin

 263. Matjejewa

 264. Martynow

 265. Mokin Georgi Wasilewicz

 266. Mukawczew Mikołaj Palewicz

 267. Mukawczew Siergiej Jermalewicz

 268. Miełokumow Siergiej Ignotjewicz

 269. Nikitin

 270. Nisew

 271. Nastyn

 272. Nikulin Andrej

 273. Nawikow

 274. Nikitin

 275. Niepielow

 276. Nidaszkowski

 277. Nartynow Siergiej Pawłowicz

 278. Nasiestow Iwan Martynowicz

 279. Nowik

 280. Niedzwiecki

 281. Naryżny Iwan Jewielewicz

 282. Nagornyj Nikołaj Michajłowicz

 283. Nazarow Ilja Timofiejewicz

 284. Nużda Andriej Pietrowicz

 285. Nozdryna Fiodor Grigoriewicz

 286. Nikoliuk Jakow Kuźmicz

 287. Nikołajczuk Roman Antonowicz

 288. Olesow

 289. Ogitke Garyl Iwanowicz

 290. Orłowskij Siemien Aleksiejewicz

 291. Oczerietny Pietr Kuźmicz

 292. Pużyk Iwan Siepanowicz

 293. Paluszyn Aleksiej Fiedorowicz

 294. Panamarenko Maks. Terenjewicz

 295. Popow Paweł Michajlewicz

 296. Patkar

 297. Pagaby

 298. Pawlow Mikołaj

 299. Pankratow

 300. Pawlow

 301. Pletnikow Anatol

 302. Pastuszenko Władimir Nikichorowicz

 303. Paulkin

 304. Pilipienko

 305. Pletnokow

 306. Pajanow Piotr Michalewicz

 307. Prugaj Iwan Matysymowicz

 308. Padiminogim

 309. Presenow

 310. Praszczenko Piotr Mikołajewicz

 311. Pakiejew Iwan Michałkowicz

 312. Palewicz Aleksej Jewdokinow

 313. Popow Wasil Piotrowicz

 314. Pazgan Andrej Piotrowicz

 315. Patloczenko Georgi Tieforowicz

 316. Pietraszewicz Michał Leontjewicz

 317. Poczebyt Pietr Pietrowicz

 318. Potapczuk Kiriłł Jakowlewicz

 319. Pczelincew Aleksiej Dmitrijewicz

 320. Ryżow

 321. Regelewicz Arsenij Konstantynowicz

 322. Rumiencow

 323. Rutiakus

 324. Runkow Mikołaj

 325. Ragański

 326. Rasijew

 327. Rutkowski Władimir

 328. Rebienkow Anatol Iwanowicz

 329. Rogalskij Franc. Ludwigowicz

 330. Radinow Aleksandr Pawłowicz

 331. Sakowiec

 332. Sinajew

 333. Skorobagatow

 334. Suchaczow

 335. Sien

 336. Szczegółow

 337. Sawaczenko

 338. Siejkowicz

 339. Szeczenko

 340. Sosnowski

 341. Stryche

 342. Stefanow Fiodor Seramanowicz

 343. Stenszyn

 344. Sadinuin

 345. Szpingajew

 346. Stierchow Stefan Artymiewicz

 347. Siedjew Fiodor

 348. Szyszkow Aleksander

 349. Stagin Antoni

 350. Staranczuk Franc.

 351. Salewin Mikołaj Iwanowicz

 352. Smiegirow Siergiej Gregorkiewicz

 353. Sumbrej Kurbanow

 354. Setow

 355. Szkil

 356. Szczuprecow

 357. Szocenow

 358. Szczerbakow

 359. Szrudow

 360. Sacharoz

 361. Sawieljew

 362. Stenkiel

 363. Sziwirdan

 364. Sienienow

 365. Szatilew Aleksy

 366. Siemienko Dymitr

 367. Subrywin

 368. Silbergs

 369. Samodurow

 370. Sterlakow

 371. Stanko

 372. Szukalow

 373. Staszkow Siergiej

 374. Secuskina Lubow Antonowicz

 375. Styrbu

 376. Szerekiew Dymitryj

 377. Swistunow Inakienko Nikichowicz

 378. Siminienko Aleks. Konstantynowicz

 379. Sibatrow Wiktor Iwanowicz

 380. Suslaw Slarzewicz

 381. Sladrzewicz

 382. Simaczow

 383. Sendesow

 384. Sidielnikow

 385. Szumek

 386. Saldatow

 387. Stepanienko

 388. Sodorow

 389. Stefanow Mikołaj Grigoriewicz

 390. Szargodzie Ilja Siemionowicz

 391. Sycyn

 392. Sapenow Iwan

 393. Siliczenko Paweł Fiedorowicz

 394. Szczerbak Piotr Kondratkiewicz

 395. Sielutyn Michaił Leontynowicz

 396. Stefczuk Stefan Karpowicz

 397. Simiczyn Andrej Gakowlewicz

 398. Symolenko Wasil Filipowicz

 399. Siedow Fiedor Matwiejewicz

 400. Szańko Iwan Siemienowicz

 401. Sawin Michaił Dmitrijewicz

 402. Saduł Iwan Pietrowicz

 403. Suchich Aleksandr Nikołajewicz

 404. Sierczeł Grigorij Janworowicz

 405. Sanduł Iwan Stiepanowicz

 406. Słodownik Leontij Wasilewicz

 407. Trełow

 408. Tkaczuk Paweł Wasilewicz

 409. Tarnowski Gregory Wiktorowicz

 410. Tałtazew Aleks. Palewicz

 411. Tkarczenko

 412. Tusznicki

 413. Timafiejew Michał

 414. Teleczko Iwan

 415. Tarasiuk

 416. Trelow Aleksy Jarmołowicz

 417. Tjafeszkin

 418. Taran Iwan Gregoriewicz

 419. Trofimienko Miefodij Jakimowicz

 420. Timanowskij Samuił Pietrowicz

 421. Titow Michaił Siemienowicz

 422. Usinger Włodimir Matiejewicz

 423. Wraincow

 424. Waradich

 425. Wasili Iwanow

 426. Wintilew

 427. Wikrzyn

 428. Wasilewski

 429. Wachmiecin Stefan Stepanowicz

 430. Warchuszew Dymitryj Mikołajewicz

 431. Wysilew Mikołaj Pawlewicz

 432. Wasieniec

 433. Wiepriencew Iwan Filippowicz

 434. Wielikij Wasilij Zacharowicz

 435. Zwary

 436. Żukowski

 437. Zajcow

 438. Zdaniewicz

 439. Zabłoszczyk

 440. Żukow

 441. Zajcew

 442. Zieleniow

 443. Żalatuszkin

 444. Zieleńcow

 445. Zareczniak Dymitryj

 446. Żerke Ilesiwa Wiktorowicz

 447. Żeletke Iwan Łukowicz

 448. Żarigow

 449. Żykow

 450. Żarubin

 451. Zając Michaił Mikinowicz

 452. Zorkin Dmitrij Afanasjewicz

 453. Zubkow Dmitrij Sidorowicz

 454. Ziuzko Iwan KuźmiczLista została sporządzona w oparciu o księgę pochowanych znajdującą
się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy