Strona główna

Literatura podstawowa do przedmiotu „Media lokalne i środowiskowe” Chorązki W., Polskie media lokalne i sublokalne 1989-99, „Zeszyty Prasoznawcze”


Pobieranie 10.43 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.43 Kb.
Literatura podstawowa do przedmiotu „Media lokalne i środowiskowe”


 • Chorązki W., Polskie media lokalne i sublokalne 1989-99, „Zeszyty Prasoznawcze” 1999/1-2, s. 59-82.

 • „Dziennik Dolnośląski” – archiwum BUWr., w szczególności nr 1, 70, 78, 79

 • Dzierżyńska J., Agora wobec wyzwań rynku mediów, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010/3-4, s. 79-94.

 • Filas R., Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-99), „Zeszyty Prasoznawcze” 1999/1-2, s. 31-58.

 • Filas R., Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 3-4/2010, s. 27-54.

 • Fiut I. S., Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1989-2009. Nowe zjawiska rynkowe i czytelnicze, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3-4/2009, s. 7-24.

 • Kozłowski W., Siódme przykazanie. Czy rzecznik prasowy jakiejkolwiek partii powinien szefować niezależnej gazecie, „Przegląd Tygodniowy” 4.08.1991 (nr31), str. 8-9.

 • Media lokalne i dziennikarstwo. (Aspekty współczesne i historyczne), red. nauk.: K. Pokorna-Ignatowicz i S. Michalczyk, Kraków 2010.

 • Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, pod red. nauk. P. Bielawskiego i A. Ostrowskiego, Poznań-Opole 2011.

 • Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania, Katowice 2000.

 • Protasiewicz J., Konsekwencje likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „P-K-R” dla wrocławskich gazet codziennych, praca mgr. napisana pod kier. prof. J. Jastrzębskiego, Uniwersytet Wrocławski 1994.

 • Przemiany świata mediów, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, seria: Dziennikarstwo i Media, t. 3, Wrocław 2012.

 • Sprawozdania i informacje KRRiTV (do pobrania ze strony www.krrit.gov.pl )

 • Szynol A., Prasa codzienna na Dolnym Śląsku w latach 1989-2003. Wrocław 2004.

 • „Studia Medioznawcze” nr 5/2002 i 2/2008.

 • Urbanek M., Lewy wywiad (kulisy dymisji naczelnego „Słowa Polskiego”), „Polityka” 19.04.1997 (nr 16), s. 30, 32.

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2000 roku (i nowelizacja z 2007).

 • Wilk E., Hołd bawarski (rynek prasy: widmo wszechgazety), „Polityka” 4.10.1997 (nr 40), s. 18, 20-21.Literatura pomocnicza


 • Bajka Z., Kapitał zagraniczny w polskich mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994/1-2, s. 5-22 i zeszyt 3-4, s. 5-8 (suplement).

 • Bajka Z., Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata dziewięćdziesiąte, „Zeszyty Prasoznawcze” 1998/1-2, s. 21-35.

 • Cira K., Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000/1-2, s. 7-33.

 • Jakubowicz K. Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011.

 • Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003.

 • Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Tom II, pod red. S. Michalczyka i D. Krawczyka, Gliwice - Katowice 2011.

 • Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław 2003.

 • Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP, pod red. M. Sokołowskiego, Warszawa 2007.

 • Miodek. M., Niemcy: publicystyczny obraz w „Pionierze”/ „Słowie Polskim” 1945-1989. Wrocław 2008.

 • Przestrzenie komunikowania, pod red. I. Borkowskiego i K. Stasiuk-Krajewskiej, Wrocław 2010.

 • Radio i gazety. (Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku), red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010.

 • Rosiński K., Orkla Media 10 lat w Polsce, Warszawa 2002.

 • W lustrze. Wizerunek mediów własny, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego. Wrocław 2002.

 • Wybrane numery miesięcznika „Press”.

 • Wybrane strony internetowe wydawców prasy, nadawców radiowych i telewizyjnych.

 • Żywień M., Ze „Słowem Polskim” przez ćwierćwiecze Dolnego Śląska, Wrocław 1971.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość