Strona główna

Literatura polska po 1945 roku dr Jerzy Rzymowski, dr Stefan Tomaszewski, dr Jerzy Wiśniewski


Pobieranie 54.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar54.63 Kb.
LITERATURA POLSKA PO 1945 ROKU

dr Jerzy Rzymowski, dr Stefan Tomaszewski, dr Jerzy Wiśniewski


Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


VI

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Literatura polska XX w.: literatura po 1945 roku

Rodzaj zajęć


Konwersatorium 30h

Specjalizacja
Prowadzący


Dr Jerzy Rzymowski

Punkty ECTS


3


Forma zaliczenia


Zaliczenie na podstawie obecności, aktywności oraz kolokwium sprawdzającego wiadomości

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Blok A (obowiązkowy)

Cel i zadania przedmiotu:Zapoznanie z głównymi nurtami literatury polskiej lat 1945-1990. Analiza i interpretacja wybranych tekstów z zakresu poezji, prozy i dramatu.

Treści programowe1-3. Poezja Miłosza i Różewicza wobec problemów epoki.

4-6. Poezja pokolenia 56.

7. Poezja Nowej Fali.

6-9. Nurt rozrachunków inteligenckich.

10-11. Parabole w prozie historiozoficznej

12-13. Nowele i opowiadania

14-15. Dramat groteskowy


Wykaz literaturyCz. Miłosz, Traktat moralny, Traktat poetycki. Kraków1998.

T. Różewicz, Utwory zebrane. Poezja,Wrocław 2005.

W. Szymborska, Wiersze wybrane, Kraków 2003.

Z. Herbert, Wiersze wybrane. Kraków 2004.

S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006.

S. Dygat, Jezioro Bodeńskie, Warszawa 1981.

W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk [w:] Dzieła, t. III,Kraków 1986.

J. Andrzejewski, Trzy opowieści, Oprac. W. Maciąg. Wrocław 1998, BN I 288

G. Herling-Grudziński, Opowiadania zebrane, Warszawa 1999

S. Mrożek, Tango, Warszawa 1996.Opracowania

S. Burkot, Literatura polska po roku 1939, Warszawa 2007.Poznawanie Miłosza 2, pod red. A. Fiuta, Kraków 2000-2001.

T. Drewnowski, „Walka o oddech”. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990.Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, Oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996.

Poznawanie Herberta,Wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998-2000

W. Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, .”Pamiętnik Literacki” 1985 s. 2.

Z. Skwarczyński, Stanisław Dygat, Warszawa 1976.

A. Morawiec, Poetyka opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego. Kraków 2000.J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995.

Kierunek studiów


filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Typ studiów


I stopnia (licencjackie), dzienne

Semestr studiów


VI

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Literatura polska XX wieku: literatura po 1945 r.

Rodzaj zajęć


konwersatorium - 30h

Specjalizacja


_

Prowadzący


dr Stefan Tomaszewski

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


zaliczenie na ocenę uzależnioną od jakości uczestnictwa w konwersatorium oraz wyników pisemnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


przedmiot obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:Zapoznanie studentów z wybranymi działami z dziedziny prozy, poezji i dramatu, mającymi istotne znaczenie w dorobku literatury polskiej po r. 1945 a jednocześnie reprezentatywnymi dla szerszych nurtów tematycznych i problemowych oraz tendencji ideowych i estetycznych. Kształcenie umiejętności analizowania i interpretowania dzieł literatury powojennej z uwzględnieniem kontekstów: historycznoliterackiego, historycznego, politycznego i ogólnokulturowego.

Treści programowe 1. W kręgu problematyki i poetyki prozy polskiej po 1945 r. – 14h.

  1. Wojna jako pretekst fabularny: Jezioro Bodeńskie Stanisława Dygata.

  2. Socrealistyczne mielizny w twórczości wybitnego nowelisty: Kłopoty pani Doroty, albo śmierć frajerom Tadeusza Borowskiego.

  3. Poszukiwanie nowego bohatera oraz niezakłamanej diagnozy świata i ludzkiego losu: Następny do raju Marka Hłaski.

  4. Przypowieść o ludzkich tęsknotach i manipulacji ideologicznej: Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego.

 1. Język a degradacja podmiotowości człowieka w poezji polskiej po 1945 r. – 10h.

  1. „Pustosząc pustkę słowa” – poezja Tadeusza Różewicza.

  2. „Język – kurtyzana w sztucznych perłach zębów” – poezja Mirona Białoszewskiego.

  3. „Ugryź się w język” – poezja Stanisława Barańczaka.

 1. Formy groteskowe w powojennej dramaturgii polskiej – 6h.

  1. Groteska coraz mniej śmieszna: Tango Sławomira Mrożka.

  2. Czy tylko pastisz?: Operetka Witolda Gombrowicza.
Wykaz literatury


 1. Utwory literackie:S. Dygat, Jezioro Bodeńskie, wyd.2 (z przedmową autora), Warszawa 1958 i wyd. nast.

T. Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991, BN (tu: Kłopoty pani Doroty …).

M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach. Następny do raju, oprac. J. Pyszny, Wrocław 1999, BN (tu: Następny do raju).

J. Andrzejewski, Trzy opowieści, oprac. W Maciąg, Wrocław 1989, BN (tu: Bramy raju).

T. Różewicz, Poezja, t.1-4, Wrocław 2005 – 2006, Utwory zebrane (tu: wybrane wiersze).

M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, t.8, Warszawa 1988 (tu: wybrane utwory).

S. Barańczak, Wiersze zebrane, Kraków 2006 (tu: wybrane utwory).
S. Mrożek, Dzieła zebrane, t.10: Teatr 5, Warszawa 1988 (tu: Tango).

W. Gombrowicz, Dramaty, oprac. J. Grodzicka i J. Jarzębski, wyd. 2, Kraków 1988, Dzieła t. 5 (tu: Operetka).


II. Opracowania:Z. Skwarczyński, Stanisław Dygat, Warszawa 1976.

S. Burkot, Proza powojenna 1945-1987, wyd. 2 popraw. i uzupełn., Warszawa 1991 (tu: Stanisław Dygat – Jezioro Bodeńskie).

T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Warszawa 1972.

M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców i sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992 (tu: Realizm i demagogia; Jak czelista z czelistą).

J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków 1984 (tu: Hłasko – retoryka grzechu i nawrócenia).

J. Galant, Marek Hłasko, Poznań 1996.

T. Błażejewski, Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej, Łódź 2002 (tu: Retoryka obietnicy).

S. Wysłouch, Jerzy Andrzejewski: Bramy raju, [w:] Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, wyd. 2 poszerz., pod red. K. Bartoszyńskiego i in., Warszawa 1979.

T. Drewnowski, Walka o oddech. Bio-poetyka o pisarstwie Tadeusza Różewicza, wyd. 2 uzupełn., Kraków 2002.

S. Burkot, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie, Kraków 2004.O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, oprac. nauk. i red. J. Brzozowski, Łódź 1993.

A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.

W. Bolecki, Język jako świat przedstawiony. O wierszach Stanisława Barańczaka, „ Pamiętnik Literacki” 1985, z.2.

K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995.

J. Błoński, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995 (tu: Dramaturgia modelów).

S. Gębala, Wśród szyderców i gdzie indziej, Katowice 1981 (tu: I znów tańczymy stare tango).

J. Błońskie, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu, Kraków 1994 (tu: Historia i operetka).

A. Sobolewska, Pracownie krawieckie ludzkości, „Teksty” 1998, nr 5.


III. Literatura przydatna w całym cyklu zajęć:

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993 i wyd. nast.

S. Burkot, Literatura polska w latach 1939 – 2009, Warszawa 2010.

T. Drewnowski, Literatura polska 1944 – 1998. Próba scalenia. Obiegi – wzorce – style, wyd. 2 popraw. i uzupełn., Kraków 2004.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. nauk. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000.
Kierunek studiów


Filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra/ Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w.

Typ studiów


I stopnia

Semestr studiów


6 (letni) [III rok]

Rok akademicki


2010/2011

Nazwa przedmiotu


Literatura polska po 1945 roku

Rodzaj zajęć


konwersatorium

Specjalizacja

Prowadzący


dr Jerzy Wiśniewski

Punkty ECTS


3

Forma zaliczenia


pisemne kolokwium na koniec semestru

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


obowiązkowy

Cel i zadania przedmiotu:


interpretacja wybranych i najważniejszych zjawisk z historii literatury polskiej w latach 1945–1989

Treści programoweI. Tło historyczne i kulturowe literatury polskiej po roku 1945. Periodyzacja okresu.

II. Powojenne głosy ocalonych poetów: Staff, Miłosz, Różewicz. Sztuka po „pożarze świata”: Dwa teatry Jerzego Szaniawskiego.

III. Socrealizm w literaturze i kulturze polskiej.

IV. Rozrachunki „popaździernikowe” w prozie: Pierwszy krok w chmurach Marka Hłaski i Bramy raju Jerzego Andrzejewskiego.

V. „Nazywam milczeniem” — poezja Tadeusza Różewicza.

VI. Witold Gombrowicz — Trans-Atlantyk.

VII. „Wygnany arkadyjczyk” — poezja Zbigniewa Herberta

VIII. „Nieustanne uroczyste zdziwienie” — twórczość Mirona Białoszewskiego.

IX. Włodzimierz Odojewski — Zasypie wszystko, zawieje

X. Poeci Nowej FaliWykaz literaturyPodstawowe opracowania i pomoce:

– Stanisław Burkot, Literatura polska w po 1939 roku, Warszawa 2007.

– Zbigniew Jarosiński, Literatura lat 1945–1975, Warszawa 1996.

– Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996, Warszawa 2006.

– Tadeusz Drewnowski, Literatura polska 1944–1989. Próba scalenia, Kraków 2004.

– Stanisław Stabro, Literatura polska 1944–2000 w zarysie, Kraków 2005.

Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939–1965, t. 1–2, Warszawa 1984–1988.

– Stanisław Burkot, Proza powojenna 1945–1987, wyd. drugie, Warszawa 1991.

– Włodzimierz Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej, Wrocław 1992.

Literatura emigracyjna 1939–1989, red. J. Garliński i in., t. 1–2, Katowice 1994–1996.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000.

Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992 [i wyd. nast.].

– Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1995 [i wyd. nast.].Lektury:

– wybory wierszy: Staffa, Miłosza, Różewicza, Białoszewskiego, Szymborskiej, Herberta, Barańczaka, Krynickiego, Zagajewskiego;

– J. Szaniawski, Dwa teatry, w: tegoż, Wybór dramatów, Wrocław 1988, BN I 263;

– M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach [dowolne wydanie];

– J. Andrzejwski, Bramy raju, [dowolne wydanie]

– W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk [dowlne wydanie]

– W. Odojewski, Zasypie wszystko zawieje [dowolne wydanie]

Literatura przedmiotu (wybór):

Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985;

Poznawanie Miłosza 2, cz. 1 i 2, red. A. Fiut, Kraków 2000;

– R. Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Cz. Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992;

– J. Błoński, Milosz jak świat, Kraków 1998;

– T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Warszawa 1990.

– K. Wyka, Dwa razy Różewicz, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977.

Poznawanie Herberta, Wybór i wstęp Andrzej Franaszek. Kaków 1998;

Poznawanie Herberta 2, Wybór i wstęp Andrzej Franaszek. Kaków 2000;

Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych (1953–1996), oprac. S. Balbus i D. Wojda, Kraków 1996;

– A. Legeżyńska, Wisława Szymborska, Poznań 1996;

Pisanie Białoszewskiego, red. M. Głowiński, Z. Łapiński;

– A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997;

Miron. Wspomnienia o poecie, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1996;

Gombrowicz i krytycy, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984;

– B. Tokarz, Poetyka Nowej Fali, Katowice 1990;D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość