Logika język – jest to system znaków. ZnakPobieranie 43.46 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar43.46 Kb.
LOGIKA 1. Język – jest to system znaków.

 2. Znak – def. Znak jest to przedmiot, który ma charakter konwencjonalny. Jest postrzegany zmysłowo,

wskazuje na coś innego niż on sam. Wskazuje na jakiś przedmiot na mocy pewnej umowy.

 1. System znaków – to zbiór znaków razem z regułami składniowymi i semantycznymi.

 2. Korelator semantyczny – przedmioty, które są oznaczone przez znaki danego języka np. krzesło, oraz sytua

cje i cechy. Korelator semantyczny przypisuje się konkretnemu językowi np. polski

emu.


 1. Metajęzyk – jest to taki język, w którym mówi się o wyrażeniach innego języka.

 2. Język sztuczny – jest konstruowany na mocy jakiejś umowy.

 3. Język naturalny – kształtuje się w jakimś dłuższym okresie czasu.

 4. Język naukowy – jest to język używany tylko do funkcji opisowych.

 5. Funkcje języka - : a) użytkowa, b) performatywna, c) expresywna. – są to funkcje pragmatyki.

 6. Kategoria semantyczna – jest to zbiór wyrażeń języka pełniących tę samą funkcje składniową w danym

języku. a) nazwy, b) zdania, c) kat. syntakt. funktorów i operatorów.

 1. Logikę dzielimy na : I) semiotykę – bada relacje pomiędzy wyrażeniami językowymi a rzeczywistością

pozajęzykową

 1. Syntaktyka – dziedzina semiotyki, która bada relacje pomiędzy znakami językowymi ze względu na kształt i bez względu na ich znaczenie

 2. Semantyka – bada relacje zachodzące pomiędzy znakami a rzeczami pozajęzyk.

 3. Pragmatyka – bada relacje zachodzące pomiędzy znakami językowymi a użytkownikami tych znaków.

II ) Logikę formalną – wyznacza niezawodne schematy rozumowe.

III ) Metodologię – a) ogólna, b) szczegółowa 1. Zdanie w sensie logicznym – jest to wyrażenie opisujące jakąś sytuację, które jest prawdziwe albo fałszywe.

 2. Prawdziwość – zdanie jest prawdziwe jeśli opisuje sytuację, która zachodzi w rzeczywistości pozajęzykowej.

 3. Fałszywość - zdanie jest fałszywe jeśli opisuje sytuację, która nie zachodzi w rzeczywistości pozajęzykowej.

 4. Ontologiczna zasada niesprzeczności – jest prawdziwa z powodu otaczającej rzeczywistości a nie z

powodu autorytetu Arystotelesa. Wartości logiczne są obiektyw –

nymi własnościami zdań. 1. Zdanie hipotetyczne – jest wtedy gdy uznaje się je za prawdopodobnie prawdziwe.

 2. Zdanie supozycyjne – jest wtedy gdy jego prawdziwość została założona dla celów jakiejś argumentacji.

 3. Sensowność – zdanie jest sensowne w jakimś języku gdy jest konstruowane zgodnie z zasadami

składniowymi tego języka.

 1. Fałszywość – aby dane wyrażenie było fałszywe musi być ono sensowne. Fałsz jest wartością logiczną

Zdania i należy go odróżnić od nonsensu.

 1. Nonsens – wyrażenie jest nonsensem danego języka wtedy gdy nie jest skonstruowane zgodnie z reg.

składniowymi tego języka.

21) Niezawodny schemat rozumowyto taki schemat, w którym prawdziwość przesłania gwarantuje

prawdziwość wniosku. Nie możliwe jest by otrzymać prawdziwy wniosek

przy fałszywej przesłance. ~~A A

22) Przedmiot – jest to każdy obiekt dla którego spełniona jest ontologiczna zasada niesprzeczności. Przedmiot

to wszystko co możemy sobie wyobrazić.

23) Supozycja formalna – wyrażenie występuje w supozycji formalnej gdy jest ono znakiem dla czegoś innego

od siebie.

24) Supozycja materialna – występuje gdy wyrażenie jest znakiem dla samego siebie.

25) Nazwa – jest to wyrażenie, które można wstawić w miejsce (a) lub (b) w schemacie (a) jest (b) i w wyniku

tego podstawienia otrzymuje się wyrażenie sensowne danego języka.

26) Zmienna – wyrażenie, za które można wstawić inne wyrażenie. Każda zmienna posiada swój zakres.

27) Zakres zmienności – jest to zbiór wyrażeń, które można podstawić za daną zmienną.

28) Desygnat nazwy „N” – jest to przedmiot, który nazwa „N” oznacza.

29) Zakres nazwy „N” – jest to zbiór wszystkich jej desygnatów.

30) Treść pełna nazwy „N” – jest to zbiór cech, które to cechy posiadają wszystkie desygnaty nazwy „N”,

przy czym są to wszystkie cechy.

31) Funktor – wyrażenie, które posiada argumenty i które tworzy razem z tymi argumentami nowe zdanie

lub inny funktor. Przyjmuje się, że samodzielnymi kategoriami syntaktycznymi są nazwy i zdania

a niesamodzielnymi funktory tzn. ich znaczenie zależy od argumentów. Funktory dzielimy na:

zdaniotwórcze, funktorotwórcze, nazwotwórcze. ( funktorami mogą być czasowniki, spójnikami).

Funktory mogą mieć wiele argumentów np. z/nn gdzie z – f. zdaniotwórczy, nn – argumenty (2).

Np.: Jan kocha Zosię. Jola i Kasia. Z/nnn gdzie z - f. zdaniotwórczy, nnn – argumenty (3).

Argumenty funktorów mogą należeć do różnych kategorii syntaktycznych.

Dane wyrażenie jest wieloznaczne w danym języku J wtedy gdy występuje w tym języku w różnych rolach

składniowych.

32) Predykat – jest to funktor zdaniowy od argumentów nazwowowych.

33) Korelatem semantycznym od predykatu dwuargumentowego jest relacja.

34) Korelatem semantycznym od predykatu jednoargumentowego jest własność.

Np.: Jan idzie do szkoły ( relacje między Janem a szkołą ) - idzie do – predykat dwuargumentowy.

35) Operator – jest to wyrażenie występujące razem ze zmienną posiadającą zasięg, wraz z którą tworzy nazwę

lub zdanie.

36) Zasięg – jest to wyrażenie występujące bezpośrednio po operatorze ( nie będące zmienną ). Zasięg

zazwyczaj występuje w nawiasach.

37) Kwantyfikator ogólny ( duży)

Dla każdego...(tu wstawiamy zmienną)....jest tak, że....(tu stawiamy zasięg)

x ( gdzie x jest np. człowiekiem)

38) Kwantyfikator szczegółowy (mały lub egzystencjalny)

Dla niektórych...( tu wstawiamy zmienną)...jest tak, że .....(tu wstawiamy zasięg)
x ( gdzie x jest człowiekiem)

39) Operator abstrakcji

Zbiór.... (zmienna) takich, że....(zasięg)

40) Wskaźnik kategorii operatorowejx – wskaźnik wyrażenia, które tworzy dany operator

X / Y y – wskaźnik kategorii zasięgu
41)Zmienna związana – jest to taka zmienna, która: a) występuje w zasięgu danego operatora

b) jest równokształtna względem zmiennej występującej pod operatorem.

Np.: x ( x – jest człowiekiem ) lub ( x – śpi )

x y ( x kocha y-ka ).

42) Zmienna wolna – jest to taka zmienna, która nie jest związana względem danego operatora.

43) Funkcja zdaniowa – jest to wyrażenie, które posiada przynajmniej jedną zmienną wolną i staje się zdaniem

gdy: w miejsce wszystkich zmiennych wolnych podstawimy wyrażenie z zasięgu ich

zmienności lub poprzedzimy kwantyfikatorami wiążącymi wszystkie zmienne.

Np.: Jurek jest człowiekiem

x ( x jest człowiekiem )

x ( x jest człowiekiem )

44) Funktor prawdziwościowy – jest to funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych

( tzn. posiada on wskaźnik Z / Z1.....Zn ) takich, że wartość logiczna zdania

utworzonego przez ten funktor zależy wyłącznie od tego jakie są wartości

logiczne jego argumentów.

45) Funktor negacji - „ nieprawda, że”

p ~p p f ‘(p) f ‘’(p)0 1 0 1 0

1 0 1 1 0

46) funktor konieczności – „ konieczne jest, że..p.. „ ; „ możliwe jest, że..... „ - ten funktor omawia się na gruncie logiki modalnej

47) funktor deontyczny – „ obowiązkowe jest, że ...(p).. „. W logice deontycznej rozpatruje się następujące funktory: a) „ zakazane jest, że..(p)..

b) „ dozwolone jest, że..(p)..

4
p q pq

1 1 1

1 0 0


0 1 0

0 0 0
8) Funktor koniunkcji – p  q ( np. p i q )
49) Funktor alternatywy - p q ( p lub q ) 1. alternatywa zwykła – alternatywa zwykła jest prawdziwa jeżeli przynajmniej jeden jej człon jest prawdziwy, jest ona przemienna.


p q p q

1 1 1


1 0 1

0 1 1


0 0 0
 1. a
  p q p q

  1 1 1


  1 0 1

  0 1 1


  0 0 0
  lternatywa rozłączna
  - p q


p q p / q

1 1 0


1 0 1

0 1 1


0 0 1c) dyzjunkcja - p / q


5
p q p  q

1 1 1

1 0 0


0 1 1

0 0 1
0) Funktor implikacji - p  q - „ jeżeli p to q „

Implikacja jest fałszywa tylko wtedy gdy

poprzednik (p) jest prawdą (1). Implikacja

nie jest przemienna tzn. wartość poprzednika

następnika decyduje o wartości implikacji.


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy