Strona główna

Logo kongresu architektów polskich, który odbędzie się w poznaniu w dniach 23 25 maja 2008 R. Pod hasłEM: „przekaz architektury architektura przekazu”


Pobieranie 31.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.44 Kb.

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH Oddział w Poznaniu

grudzień 2007 r.
REGULAMIN KONKURSU

NA
LOGO KONGRESU ARCHITEKTÓW POLSKICH,KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W POZNANIU W DNIACH 23 - 25 MAJA 2008 R.

POD HASŁEM: „PRZEKAZ ARCHITEKTURY - ARCHITEKTURA PRZEKAZU”
§ 1.

Postanowienia ogólne.
1. Organizator konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu

adres: 61 - 772 Poznań, Stary Rynek 56

tel./fax.: 0 - 61 8520020

e-mail: poznan@sarp.org.pl
Sekretarzem organizacyjnym konkursu jest arch. Wojciech Krawczuk.

Kontakt telefoniczny: 605 409 087


2. Terminarz konkursu:

- ogłoszenie konkursu: 14 grudnia 2007 r.

- składanie prac konkursowych: 15 stycznia 2008 r.

- ogłoszenie wyników: 18 stycznia 2008 r.


3. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektu graficznego, który stanie się oficjalnym LOGO Kongresu Architektów Polskich oraz jako znak graficzny umieszczany zostanie na wszelkich materiałach promocyjnych i konferencyjnych publikowanych i przygotowywanych przez Organizatora Kongresu tj. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP).


4. Charakter konkursu:

Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy, otwarty.


5. Uczestnicy konkursu:

- uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby te występujące wspólnie

- konkurs skierowany jest w szczególności do architektów, grafików, artystów plastyków ( także studentów tych kierunków) oraz do osób i firm zajmujących się projektowaniem graficznym
6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
§ 2.

Zasady konkursu.
1. Warunki jakie powinny spełniać projekty graficzne LOGO:

- powinny charakteryzować nowoczesny Kongres o zasięgu ogólnokrajowym, w nawiązaniu do tradycji i charakteru działalności prowadzonej przez SARP

- powinny nadawać się do różnorodnego wykorzystania (identyfikacja wizualna, reklama, strona www, marketing, video itp.)

- powinny zapewnić przejrzystą i łatwą do utrzymania strukturę, bez względu na technikę wykonania


2. Projekt graficzny LOGO należy opracować we wszystkich następujących wariantach:
2.1. wariant I – LOGO – znak podstawowy:

w tym wariancie muszą być zawarte następujące informacje:

- element graficzny będący symbolem Kongresu

- tekst: - Kongres Architektów Polskich, Poznań, maj 2008


2.2. wariant II – LOGO – znak podstawowy + temat przewodni Kongresu:

w tym wariancie muszą być zawarte następujące informacje:

- element graficzny będący symbolem Kongresu

- tekst: - Kongres Architektów Polskich, Poznań, maj 2008

- tekst: - Przekaz Architektury – Architektura Przekazu
2.3. wariant III – LOGO – znak podstawowy + podtytuły tematyczne Kongresu:

w tym wariancie muszą być zawarte następujące informacje:

- element graficzny będący symbolem Kongresu

- tekst: - Kongres Architektów Polskich, Poznań, maj 2008

- tekst: - Talent – Kultura, Tolerancja – Demokracja, Technologia – Nadzieja (rozwój zrównoważony)
3. Projekt graficzny logo należy w każdym wariancie opracować wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
4. Projekt graficzny LOGO można opracować w jednym lub więcej kolorach. Może być opracowany dowolną techniką komputerową.
5. Forma opracowania:

- prace konkursowe należy przygotować w formie wydruków w formacie A4, po jednym dla każdego wariantu ( łącznie 3 wydruki ), w układzie pionowym, na papierze kredowym w kolorze białym

- w przypadku opracowania projektu graficznego w więcej niż jednym kolorze, ( lub innym niż czarny) - wariant I należy dodatkowo przygotować w technice czarno – białej w formacie A4 ( 1 wydruk ), w układzie pionowym, na papierze kredowym w kolorze białym

- prace konkursowe należy także zapisać na płycie CD w formacie JPG, a także oryginalne pliki graficzne należy wykonać w technologii wektorowej, przy wykorzystaniu programów: Corel Draw, Adobe Ilustrator, itp.

- jeśli projekt wymaga opisu wyjaśniającego zasady przyjętej koncepcji graficznej, musi on być umieszczony na obowiązującym formacie A4
6. Wymagania ogólne:

- każdy wydruk będący elementem pracy konkursowej oraz płytę CD należy oznaczyć, dla utrzymania zasady anonimowości, wyłącznie sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, zapisaną cyframi o wysokości 1cm, umieszczonymi w prawym górnym rogu

- kartę uczestnictwa (załącznik nr 2) zawierającą nazwisko autora (autorów pracy) należy umieścić w kopercie oznaczonej taką samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą jak praca konkursowa

- pracę konkursową ( wydruki + płyta CD ) oraz kopertę z kartą uczestnictwa należy umieścić w jednym opakowaniu i oznaczyć taką samą sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą

- prace konkursowe, których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały zasady anonimowości konkursu zostaną odrzucone
7. Uczestnik konkursu może złożyć w konkursie więcej niż jedną pracę konkursową, ale każde opracowanie musi stanowić odrębny pakiet oznaczony inną liczbą rozpoznawczą.
8. Dostępność regulaminu konkursu:

- regulamin konkursu jest bezpłatny i znajduje się na stronach internetowych:www.poznan.sarp.org.pl oraz www.studencka-architektura.pl
9. Pytania dotyczące regulaminu konkursu:

- należy przekazywać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres email: poznan@sarp.org.pl

- odpowiedzi udzielać będzie na bieżąco sekretarz organizacyjny konkursu w formie pisemnej na stronie internetowej: www.poznan.sarp.org.pl
10. Składanie prac konkursowych:

- prace konkursowe należy składać w siedzibie Organizatora konkursu -

w Domu SARP w Poznaniu, Stary Rynek 56 -

dnia 15 stycznia 2008 r. w godzinach od 16.00 do 18.00

- prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (pocztą kurierską)

- pracę konkursową przekazuje się za pokwitowaniem na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

- pokwitowanie stanowić będzie jedyny dowód upoważniający do odbioru nagrody i wyróżnienia określonych decyzją Sądu Konkursowego

- w przypadku przesłania pracy za pośrednictwem posłańca lub poczty musi ona wpłynąć w podanym wyżej terminie (może wpłynąć wcześniej, ale nie później). Do pracy należy dołączyć pokwitowanie odbioru pracy konkursowej i adres zwrotny, który nie powinien być adresem i nazwą uczestnika konkursu (dla zachowania zasady anonimowości konkursu)

- prace konkursowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane


11. Sposób utajnienia pracy:

- przyjęta przez uczestnika liczba rozpoznawcza zostanie zaszyfrowana przez sekretarza organizacyjnego konkursu. Zostaną wprowadzone nowe numery szyfrowe obowiązujące w czasie rozstrzygania konkursu. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół, który zostanie zdeponowany u Organizatora do czasu rozstrzygnięcia konkursu.§ 3.

Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Sąd Konkursowy w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Kurzawski – architekt, SARP o/Poznań

Członkowie: Marcin Kościuch – architekt, SARP o/Poznań

Michał Cierkosz – grafik, projektant


- obrady Sądy Konkursowego są tajne i protokołowane. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Sądu.
- z uwagi na różnorodność przeznaczenia LOGO będącego przedmiotem konkursu Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo opracowania zaleceń pokonkursowych, które autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się uwzględnić (w formie nieodpłatnej)
2. Nagrody:

- dla najlepszych prac wyłonionych w konkursie:I nagroda – 2500 złotych

Wyróżnienie – 800 złotych

- Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie liczby i wysokości nagród w ramach łącznej sumy w zależności od ilości i jakości prac konkursowych.


- kwoty podane wyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownym przepisami i zostaną wypłacone na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych prac w terminie 14 dni od dnia przedłożenia w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
- wzory oświadczeń zostaną przekazane autorom nagrodzonych prac po ich zgłoszeniu się do SARP Oddział w Poznaniu.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18 stycznia 2008 r. na stronie www.poznan.sarp.org.pl

- w momencie ogłoszenia wyników konkursu zostaną ujawnieni wszyscy uczestnicy konkursu

- autorzy nagrodzonej i wyróżnionej pracy zostaną powiadomieni pisemnie

4. Prawa autorskie:

- sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw autorskich uczestników konkursu zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

- uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do konkursu zezwalają Organizatorowi konkursu na nieodpłatne korzystanie z przedstawionego projektu graficznego bez względu na formę i układ w następującym zakresie: publicznej prezentacji na wystawie, prezentacji w środkach masowego przekazu, prezentacji w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych

- z chwilą wypłaty nagrody autor (autorzy) nagrodzonej pracy przenosi na rzecz Organizatora konkursu prawa autorskie w następujących polach eksploatacji: w zakresie publicznego wykorzystania, wystawiania i wyświetlania i publikowania dzieła w celu realizacji zadań Organizatora związanych z organizacją i przebiegiem Kongresu Architektów Polskich.


§ 4.

Postanowienia końcowe.
1. W przypadku stwierdzenia przez Sąd Konkursowy nie zadawalającego poziomu prac konkursowych, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i nie przyznania nagrody i wyróżnienia
2. Organizator nie zwraca uczestnikom prac konkursowych biorących udział w konkursie
3. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy pokonkursowej, która zaprezentowana będzie w Domu SARP w Poznaniu w terminie, który zostanie ustalony później i podany do publicznej wiadomości.
§ 5.

Załączniki stanowiące integralną część regulaminu konkursu.
1. Załącznik nr 1 - pokwitowanie odbioru pracy konkursowej

2. Załącznik nr 2 - karta uczestnictwa3. Załącznik nr 3 - wzór układu graficznego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość