Strona główna

Lokalna strategia rozwoju lgd lider zielonej wielkopolski


Pobieranie 1.52 Mb.
Strona1/39
Data18.06.2016
Rozmiar1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU
LGD LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wlkp.

www.liderzielonejwielkopolski.pl

e-mail: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl
STYCZEŃ 2009


SPIS TREŚCI


WSTĘP 7

1. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 9

1.1. Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania 9

1.2. Opis procesu budowania partnerstwa 9

1.3. Charakterystyka partnerów i sposób rozszerzania/zmiany składu Lokalnej Grupy Działania 10

1.3.1. Charakterystyka członków/partnerów LGD 10

1.3.2. Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD 13

1.4. Struktura organu decyzyjnego Lokalnej Grupy Działania 15

1.5. Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz organu decyzyjnego 16

1.5.1. Sposób powoływania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD 16

1.5.2. Procedury funkcjonowania organu decyzyjnego oraz pozostałych organów LGD 17

1.5.3. Biuro LGD 21

1.5.4. Inne kwestie związane z funkcjonowaniem LGD 25

1.6. Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład ciała decyzyjnego 25

1.7. Doświadczenie Lokalnej Grupy Działania i członków albo partnerów Lokalnej Grupy Działania w realizacji operacji 262. OPIS OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 27

2.1. Wykaz gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 27

2.2. Uwarunkowania przestrzenne 27

2.2.1. Położenie 27

2.2.2. Struktura użytkowania i własności gruntów 28

2.2.3. Sieć osadnicza 29

2.2.4. Sieć komunikacyjna 30

2.3. Uwarunkowania przyrodnicze 31

2.3.1. Położenie geograficzne 31

2.3.2. Ukształtowanie powierzchni 31

2.3.3. Klimat 31

2.3.4. Gleby 32

2.3.5. Surowce mineralne 32

2.3.6. Lesistość 32

2.3.7. Świat roślinny i zwierzęcy 33

2.3.8. Zasoby wodne 34

2.3.9. Obszary chronione 35

2.3.10. Turystyka i rekreacja 35

2.3.11. Zanieczyszczenia środowiska 35

2.4. Uwarunkowania historyczne 36

2.5. Uwarunkowania kulturowe 37

2.5.1. Zwyczaje, tradycje oraz imprezy regionalne 37

2.5.2. Obiekty zabytkowe 38

2.6. Ocena społeczno-gospodarcza obszaru 40

2.6.1. Ludność 40

2.6.2. Bezrobocie 41

2.6.3. Gospodarka obszaru LGD 43

2.6.4. Organizacje pozarządowe na obszarze LGD 45

2.7. Spójność obszaru 45

2.8. Specyfika obszaru 463. ANALIZA SWOT 48

3.1. Wyniki analizy SWOT 48

3.2. Wnioski z analizy SWOT 50

4. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH 53

4.1. Cele LGD Lider Zielonej Wielkopolski 53

4.2. Osiągnięcie celów w ramach LSR 55

4.3. Opis i uzasadnienie celów 58

4.4. Opis i uzasadnienie przedsięwzięć 61

4.5. Projekty współpracy 68

4.6. Działalność bieżąca LGD 69

4.7. Nabywanie umiejętności i aktywizacja 695. MISJA I WIZJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 70

5.1. Wizja Lokalnej Grupy Działania 70

5.2. Misja Lokalnej Grupy Działania 70

6. SPÓJNOŚĆ SPECYFIKI OBSZARU Z CELAMI LSR 71

7. PODEJŚCIE ZINTEGROWANE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 73

7.1. Grupy docelowe beneficjentów 73

7.2. Zasoby użyte do realizacji przedsięwzięć 73

7.3. Współzależność i komplementarność przedsięwzięć opisanych w LSR 748. PODEJŚCIE INNOWACYJNE DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 75

8.1. Rozwiązania innowacyjne, niestosowane wcześniej na obszarze LGD 75

8.2. Rozwiązania innowacyjne wykorzystujące lokalne zasoby 75

8.3. Rozwiązania innowacyjne do wykorzystania na innych obszarach 769. PROCEDURY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD ORAZ ODWOŁANIA OD ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANU DECYZYJNEGO 78

9.1. Procedura przyjmowania wniosków 78

9.2. Procedura oceny wniosków 79

9.2.1. Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 81

9.2.2. Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 83

9.3. Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD 90

9.4. Procedura odwoławcza od decyzji Rady 90

9.5. Procedura wykluczenia członka Rady z procesu wyboru operacji 9110. BUDŻET LSR 92

10.1. Założenia do budżetu 92

10.2. Budżet LSR 94

10.3. Harmonogram realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 98

10.4. Procedura zmian budżetu 99

11. PROCES PRZYGOTOWYWANIA LSR 100

11.1. Podstawy prawne Lokalnej Strategii Rozwoju 100

11.2. Etapy opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju 101

11.2.1. Etap wstępny 101

11.2.2. Prace zasadnicze nad strategią 102

11.2.3. Etap konsultacji 103

11.3. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju 103

12. OPIS PROCESU WDRAŻANIA I AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 104

12.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 104

12.2. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 105

13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNEJ 107

13.1. Monitorowanie strategii 107

13.2. Ewaluacja strategii 110

14. POWIĄZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI Z OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 112

14.1. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 (NSRR) 112

14.2. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 (NSRO) 115

14.3. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 118

14.4. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 121

14.5. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 128

14.6. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu poznańskiego 130

14.7. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu jarocińskiego 136

14.8. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu średzkiego 137

14.9. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategią Rozwoju Powiatu śremskiego 140

14.10. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego ze Strategiami Rozwoju gmin, wchodzących w skład LGD 144

14.11. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 155

14.12. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 156

14.13. Powiązanie Strategii Rozwoju Lokalnego z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 15815. DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW WDRAŻANYCH NA OBSZARZE LGD 160

15.1. Inne działania podejmowane na terenie LGD Lider Zielonej Wielkopolski 160

15.2. Mechanizm zabezpieczenia przed nakładaniem się pomocy finansowej 161

16. WPŁYW REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII DZIAŁANIA NA ROZWÓJ REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH 163

17. SPIS TABEL 166

18. SPIS WYKRESÓW 167

19. SPIS RYSUNKÓW 168

20. ZAŁĄCZNIKI 169
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość