Strona główna

Lokalna strategia rozwoju


Pobieranie 1.48 Mb.
Strona1/31
Data18.06.2016
Rozmiar1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


8*
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
CIESZYŃSKA KRAINA”LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

NA LATA 2009-2015
Dokument opracowany przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnych gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice
Koordynacja merytoryczna: K.Wrana, W.Magryś

styczeń 2009

SPIS TREŚCI:


Wstęp 5

1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 6

Nazwa i status prawny LGD oraz data i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 6

Opis procesu budowania partnerstwa 7

Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD 9

Struktura Rady - organu decyzyjnego LGD, do którego wyłącznej kompetencji należy wybór operacji 12

Zasady i procedury funkcjonowania LGD 15

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego 19

Doświadczenie LGD i członków LGD w realizacji operacji 20

2. Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności 21

Wykaz gmin wchodzących w skład LGD 21

Uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 22

Ocena społeczno-gospodarcza obszaru LGD 28

Specyfika obszaru LGD 32

3. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski z przeprowadzonej analizy 36

4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 42

5. Określenie misji LGD 50

6. Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR 51

7. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć 55

8. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w LSR przedsięwzięć 56

9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD 57

Ocena zgodności operacji z LSR 62

Lokalne kryteria wyboru operacji 62

Procedura wyłączania członka Rady od udziału w wyborze projektów w razie zaistnienia okoliczności podważających jego bezstronność w procesie oceny 67

Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć Rady 68

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 69

10. Budżet LSR dla każdego roku jej realizacji 70

Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR 76

11. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR 79

12. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej 84

13. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR 86

14. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR 92

15. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich 94

16. Informacja o załącznikach 97

Załącznik nr 1 Regulamin Walnego Zebrania 98

Załącznik nr 2 Regulamin Rady 100

Załącznik nr 3 Regulamin Zarządu 107

Załącznik nr 4 Regulamin Biura 109

Załącznik nr 5 Regulamin naboru pracowników Biura LGD 114

Załącznik nr 6 Ogólna procedura oceny zgodności operacji z LSR i wyboru


wg. lokalnych kryteriów wyboru – wersja tabelaryczna 115

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny operacji zgodności operacji z LSR 117

Załącznik nr 8 Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - „Małe projekty” 119

Załącznik nr 9 Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 121

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 123

Załącznik nr 11 Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru - „Odnowa i Rozwój Wsi” 124

Załącznik nr 12 Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji 126

Załącznik nr 14 Procedura odwoławcza od decyzji Rady 138

Załącznik nr 15 Procedura naboru pracowników 139

Załącznik nr 16 Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji 140

Załącznik nr 17 Deklaracja bezstronności 141

Załącznik nr 18 143

Załącznik nr 19 Pierwszy, wstępny ranking propozycji lokalnych kryteriów wyboru 143

Załącznik nr 20 Wykaz organizacji pozarządowych obszaru LGD 145

Załącznik nr 21 Największe firmy obszaru LGD : 148
    Wstęp

Dokument prezentowany poniżej jest pierwszym zapisanym dokumentem dążeń osób, którym leży na sercu rozwój, piękno ziemi ojczystej oraz dobrobyt mieszkańców ją zamieszkujących. Wielce chwalebnym jest fakt, iż w procesie budowania strategii nastąpiła pełna integracja i zrozumienie problemów nękających poszczególne gminy, mimo ich zróżnicowania. Pozwoliło to na opracowanie celów i zadań dotyczących całego obszaru Lokalnej Grupy Działania „CIESZYŃSKA KRAINA”.


Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania strategii rozwoju LGD „CIESZYŃSKA KRAINA” Zarząd LGD składa gorące podziękowania, w szczególności Panom Krzysztofowi Wrana oraz Witoldowi Magryś.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość