Strona główna

Lokalny program rewitalizacji


Pobieranie 0.67 Mb.
Strona1/20
Data18.06.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA CIECHOCINKA 2008 - 2013

Opracowanie: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego
i Projektów Unii Europejskiej

86-300 Grudziądz ul. Kulerskiego 5 /27

NIP 876-124-05-90

Ciechocinek, maj 2008 r.Spis Treści:


Część I CZĘŚĆ I REWITALIZACJA 4

1. Wprowadzenie 4

2.Rewitalizacja 5

3. Definicja rewitalizacji 6

4.Cel i zakres rewitalizacji 7

5. Podstawy opracowania Programu. 10

6. Zasady i metody opracowania LPR 14

7. Rewitalizacja w kontekście polityki regionalnej. 22

8. Powiązanie Programu z dokumentami strategicznymi regionu 24

9. Plan zagospodarowania przestrzennego Ciechocinka 30Część II Charakterystyka sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej miasta. 35

1. Miasto Ciechocinek 35

2. Zagospodarowanie przestrzenne miasta 37

3.Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta 37

4. Zasoby przyrodnicze 39

5. Zasoby naturalne 40

6.Sfera społeczna 41

7. Gospodarka miasta 42

8. Infrastruktura techniczna 42

9. Identyfikacja uwarunkowań procesu rewitalizacji miasta Ciechocinka 44

11.Uwarunkowania procesu rewitalizacji miasta Ciechocinka 46

11. SWOT w odniesieniu do rewitalizacji Ciechocinka 54Część III Założenia Programu Rewitalizacji 57

1. Misja i wizja rewitalizacji Ciechocinka 57

2. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji 57

Część IV. Charakterystyka obszarów rewitalizacji 61

I. Park Sosnowy 61

II. Park  Zdrojowy 65

III. Park Tężniowy 68

IV. Plac Zdrojowy
71

Część V. Bilans terenów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ciechocinka 2008 – 2013. 75

1. Wskaźniki rewitalizacji 75

2. Analiza wyników Programu 78

Część VI. Planowane rodzaje inwestycji
na rewitalizowanym terenie. 80


Część VII. Finansowanie realizacji programu rewitalizacji. 83

1.Źródła finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechocinka 2008 – 2013 83

2. Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach LPR 84

3. Monitorowanie i aktualizacja Programu 87

4. Sposób oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji 88

Cześć VIII. Zarządzanie i komunikacja w ramach programu rewitalizacji. 88

1.Innowacyjny charakter programu 90

2. System wdrażania 91

3.System wprowadzania zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 92

4.System współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym
i organizacjami pozarządowymi w realizacji programu. 92

Rewitalizacja 93

5.Promocja programu rewitalizacji 96

97

Część IX. Uwagi końcowe 97

Część X. Załączniki programu rewitalizacji. 98

Zał. 1. Tablica przykładowych działań rewitalizacyjnych 98
Część I CZĘŚĆ I REWITALIZACJA1. Wprowadzenie
    1. 1.1. Spis pojęć i najczęściej używanych skrótów

Następujące słowa i wyrażenia zostały użyte w podanym niżej znaczeniu,


chyba, że z kontekstu wynika inaczej:Beneficjent

Urząd Miejski w Ciechocinku

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EWT

Europejska Współpraca Terytorialna

EQUAL


Inicjatywa wspólnotowa wspierająca realizację projektów transnarodowych skierowanych na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji
i nierówności na rynku pracy

Inwestycja


Oznacza zadanie inwestycyjne w zakresie planowanym do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechocinka 2008-2013

INTERREG


Inicjatywa Unii Europejskiej wspierająca współpracę obszarów przygranicznych państw członkowskich UE

MRR

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

NSRO 2007- 2013

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
na lata 2007–2013

NSS

Narodowa Strategia Spójności

NPR

Narodowy Plan Rozwoju 2007 - 2013

MSP

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechocinka 2008-2013

POIŚ

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko

POKL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

SWOT


Analiza czynników rozwojowych – mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń, wynikających z wpływu otoczenia.

UE

Unia Europejska

Wnioskodawca

Urząd Miejski w Ciechocinku


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość