Strona główna

ŚLĄski urząd wojewódzki


Pobieranie 24.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.59 Kb.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI


W KATOWICACH

40-032 Katowice ul Jagiellońska 25tel. 32 20 – 77 –777
KARTA INFORMACYJNA

Wydział: Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców


Sprawa: Nadanie obywatelstwa polskiego.

Przedmiot sprawy:
Podstawa prawna:


 • Art. 18 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  (Dz.U.z 2012 r. poz. 161 ze zm.),

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadania obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączonej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012, poz. 927).


Wymagane dokumenty:


 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (wzór wniosku i aneksu do pobrania)

 • odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – oryginał wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • karta pobytu wnioskodawcy zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny albo dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) oraz kserokopia dokumentów,

 • paszport (dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) wnioskodawcy oraz kserokopia wszystkich stron dokumentu,

 • decyzja wojewody zezwalająca na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, na zamieszkanie lub na pobyt stały oraz kserokopia decyzji,

 • dokumenty stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka; (np: dowód osobisty, paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE) oraz kopie tych dokumentów – wraz z ich urzędowym poświadczeniem za zgodność z oryginałem,

 • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości w przypadku, gdy rodzice wnioskodawcy lub jego dalsi wstępni obywatelstwo to posiadali oraz ich poświadczone urzędowo kopie,

 • dokumenty potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecko/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego oraz ich poświadczone urzędowo kopie (np: zezwolenie na zmianę, zrzeczenie),

 • dokumenty potwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie oraz ich poświadczone urzędowo kopie,

 • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania (np: umową o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego itp.),

 • dokumenty dotyczące osiągnięć zawodowych cudzoziemca (np. stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe, prace twórcze, nagrody, wykonane projekty), działalności politycznej i społecznej,

 • fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.Ponadto, do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko:


 • oryginał odpisu aktu urodzenia małoletniego wydany przez polski urząd stanu cywilnego,

 • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich, (np: dowód osobisty, paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE, karta pobytu itp.) oraz ich kopie poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem,

 • o nadanie obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców – należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody drugiego z rodziców na nadanie obywatelstwa polskiego,

 • dziecko ukończyło 16 lat – należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, zgody małoletniego na nadanie obywatelstwa polskiego.

Art. 19 ust. 2 ustawy stanowi, że nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu (art. 19 ust. 3).

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, a kopie dokumentów – wraz z ich urzędowym poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

Odpisy polskich aktów stanu cywilnego składa się w oryginale.
W przypadku utraty terminu ważności dokumentu tożsamości cudzoziemca w okresie po złożeniu wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego a przed wydaniem postanowienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kończącego postępowanie w powyższej sprawie, należy przedkładać aktualne dokumenty tożsamości (np. paszporty, karty pobytu).


Miejsce złożenia dokumentów:
Oddział do Spraw Obywatelskich (pokój 161)

Śląski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Tel. 32 20-77-480

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Inne informacje:

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o obywatelstwie polskim nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca.


Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym; natomiast osoby zamieszkałe za granicą wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składają do konsula.

Nasz adres:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówOddział do Spraw Obywatelskich
ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice


tel. 32 20 77 143
Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Bielsku- Białej

ul. Piastowska 40

43- 300 Bielsko- Biała
tel. 33 81 364 70

p. nr 19 blok B parter


Oddział Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Częstochowie

ul. Sobieskiego 742- 200 Częstochowa
tel. 34 37 822 84

p. nr 231a II piętro


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość