Strona główna

Lublin, ul. Królewska 3


Pobieranie 26.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar26.7 Kb.

N

S

ZZ

Zarząd Regionu Środkowowschodniego

20-109 Lublin, ul. Królewska 3

tel. (081) 53-208-11, fax. 53-233-01

e-mail: oswiata@solidarnosc.lublin.pl
Region ŚrodkowowschodniInformator nr 7/ 2006 /2007

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”

Grudzień – styczeń - luty
10.XII.2006r. - Wystawiliśmy w Tarnogrodzie poczet Sekcji w składzie
p. Renata Węglarz, p. Jadwiga Mączka, p. Czesław Mędykowski podczas
Mszy Św. za śp. Józefa Gizę- górnika poległego w kopalni Wujek w 1981 roku.

11.XII.2006r. - Odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe naszej Sekcji.
W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, m. in. ks. Prałat Tadeusz Pajurek, dyrektor ekonomiczny archidiecezji, ks. Kanonik Zbigniew Kuzia, duszpasterz Związku, ks. dr Piotr Goliszek, duszpasterz nauczycieli, p. Lech Sprawka
- Lubelski Kurator Oświaty, nowy Prezydent Lublina - Adam Wasilewski oraz ustępujący Prezydent naszego miasta – Andrzej Pruszkowski, p. Dorota Adach
- była Przewodnicząca Sekcji, władze i członkowie naszego Związku. Przewodnicząca Teresa Misiuk w imieniu naszej Sekcji podziękowała
p. Andrzejowi Pruszkowskiemu za wieloletnią, efektywną współpracę.
O oprawę artystyczną uroczystości zadbała młodzież z Gimnazjum nr 9
w Lublinie.
12.XII.2006r. - Przewodnicząca Teresa Misiuk i sekretarz Sekcji Renata Węglarz uczestniczyły w uroczystym otwarciu wystawy ,,A MURY RUNĄ, RUNĄ” w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wystawę zorganizowano w Bursie Szkolnej nr 1 w Lublinie. Serdecznie gratulujemy autorom: p. Annie Rzepniewskiej i p. Zbigniewowi Urbanowi z Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania pomysłu i wysokiego poziomu merytorycznego wystawy (więcej o wystawie
w Biuletynie Informacyjnym).
12.XII.2006r. – reprezentanci naszej Sekcji: p. Teresa Misiuk, p. Andrzej Wyczółkowski uczestniczyli w uzgadnianiu „regulaminu wynagradzania” dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez samorząd województwa. Po raz kolejny organ prowadzący podjął próbę obniżenia dodatku dla nauczycieli za prowadzenie zajęć w języku obcym. Dzięki naszemu działaniu dodatek pozostał na dotychczasowym poziomie.
13.XII.2006r. – W 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kościele O. Jezuitów i wystawiliśmy poczet sztandarowy w składzie p. Anna Jędrych, p. Jadwiga Mączka, p. Dariusz Starczewski.

13.XII.2006r. – odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w Świdniku związanego z tragicznymi wydarzeniami
13 grudnia 1981. Wręczono wiele nagród. Sekcja Oświaty i Wychowania była jednym z fundatorów nagród.

Pani Ewa Szalecka–Gronek - organizatorka Konkursu zorganizowała również pokonkursową wystawę poświęconą rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Dziękujemy za wspaniałą lekcję patriotyzmu dla młodego pokolenia.


14-15.XII.2006r. – przedstawiciele naszej Sekcji Teresa Misiuk i Andrzej Antolak uczestniczyli w posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej w Gdyni, która
w całości poświęcona była sprawom płacowym. Nasz Związek proponuje rozwiązanie problemu finansowania oświaty w dłuższej perspektywie czasowej bez nadmiernego obciążania samorządów. Podczas obrad podjęto uchwałę dotyczącą akcji protestacyjnej przeciwko niskim płacom w oświacie
i wystosowano list do Premiera RP( materiały w załączeniu).

Odbył się też finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski”. Duży sukces – zajęcie II miejsca odniosła drużyna z Gimnazjum nr 18 w Lublinie w składzie Paulina Krukowska i Małgorzata Dmowska pod opieką p. Joanny Zięby. Wyróżnienie za prezentację multimedialną otrzymała drużyna z Zespołu Szkół im. Św. Stanisława Kostki


w Lublinie w składzie Witold Szwarnowski i Jakub Chmiel pod opieką p. Beaty Sikory i p. Aleksandra Letkiewicza. Serdecznie gratulujemy młodzieży
i opiekunom.
20.XII.2006r. – przedstawiciele naszej Sekcji (Teresa Misiuk, Renata Węglarz
i Andrzej Wyczółkowski) uczestniczyli w kolejnej turze negocjacji regulaminu wynagradzania w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
21.XII.2006r. - przewodnicząca Teresa Misiuk i p. Andrzej Wyczółkowski wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Regionu.

3.I.2006r.- Przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk spotkała się z p. Wojciechem Żukowskim – Wojewodą Lubelskim w sprawie nadzoru prawnego nad uchwałami rad gmin dotyczących regulaminów wynagradzania.
3.I.2006r. - Odbyło się robocze spotkanie Prezydium Rady Sekcji poświęcone akcji protestacyjnej i przygotowaniu obrad zbliżającej się Rady Sekcji.

5.I.2006r.- przeprowadziliśmy telefoniczną akcję informacyjną w związku
z rozpoczynającą się akcją protestacyjną przeciwko dalszej degradacji finansowej i braku konkretnych rozwiązań spraw płacowych ze strony Rządu RP. Wydrukowaliśmy stosowne ulotki informacyjne.

Akcja polega na oflagowaniu szkół i przeprowadzeniu referendum na temat udziału w akcji protestacyjnej lub innych ostrzejszych formach protestu.


8.I.2006r.- zorganizowaliśmy zebranie Rady Sekcji w większości poświęcone sprawom płacowym i akcji protestacyjnej, wypracowano wspólne stanowisko
w sprawie regulacji płacowych ( materiał w załączeniu). Postanowiono też zaangażować parlamentarzystów, by poparli nasze słuszne żądania w tej kwestii. Podczas zebrania odbyło się spotkanie z p. Lechem Sprawką - Lubelskim Kuratorem Oświaty dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego i aktualnym sprawom oświatowym.
11.I.2007r.- nasi przedstawiciele kontynuowali negocjacje regulaminu wynagradzania dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin.
15.I.2007r. – zorganizowaliśmy zebranie przewodniczących KZ, na którym omówiono akcję protestacyjną oraz negocjowanie regulaminów wynagradzania.
18.I.2007r. – przewodnicząca Sekcji Teresa Misiuk uczestniczyła wspólnie
z przedstawicielami KM w Garbowie w negocjacjach „regulaminu wynagradzania” dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Garbów.
19.I.2007r. – zakończenie negocjacji regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Lublina. Naszym sukcesem jest podwyższenie dodatku za wychowawstwo do 98 złotych (proponowaliśmy 100 złotych), wypracowanie we współpracy z organem prowadzącym zapisów umożliwiających: podwyższenie wynagrodzenia nauczycielom, którym na skutek rozp. płacowego ze stycznia 2005 roku wynagrodzenie obniżono oraz wypłatę dodatku za wychowawstwo nauczycielom przedszkoli. Szczegółową informację na temat naszego udziału w negocjacjach przesłaliśmy do wszystkich szkół i placówek oświatowych w Lublinie.
24.I.2007r. – spotkało się Prezydium Sekcji w celu omówienia bieżącej działalności. Udzielono p. Mirosławowi Górczyńskiemu rekomendacji na stanowisko Dyrektora Filii Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”.
26,29,30.I.2007r. – przewodnicząca Teresa Misiuk uczestniczyła w kolejnych turach spotkań Lubelskiego Kuratora Oświaty Lecha Sprawki z dyrektorami różnych typów szkół i placówek oświatowych, na którym poinformowała
o bieżącej działalności Związku (akcji protestacyjnej i uzgadnianiu „regulaminów wynagradzania”). 31.I.2007r. – wiceprzewodnicząca Sekcji Krystyna Wajler uczestniczyła w spotkaniach w Delegaturze w Zamościu.
31.I.2007r. – przewodnicząca Teresa Misiuk uczestniczyła w uzgadnianiu „regulaminu wynagradzania” dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Bychawa. Organ prowadzący wykorzystał zapisy wypracowane w samorządzie lubelskim. Udało nam się podnieść dodatek za wychowawstwo o 10 złotych.
5.II.2007r. – zespół negocjacyjny w składzie Teresa Misiuk, Beata Wieleba
i Elżbieta Kruk zakończył uzgadnianie „regulaminu wynagradzania” dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Garbów. Naszym sukcesem jest podniesienie dodatku za wychowawstwo ( wysokość kwoty zależna od liczby uczniów w klasie), uzupełnienie wykazu czynności, za które nauczyciele otrzymują punkty na dodatek motywacyjny, umożliwienie przyznania dodatku za wychowawstwo opiekunom oddziałów przedszkolnych.
6.II.2007r. – nasza Sekcja była gospodarzem cyklicznego spotkania przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz związków zawodowych działających w lubelskiej oświacie. Pan Lech Sprawka, Lubelski Kurator Oświaty przedstawił nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Pani Ewa Dumkiewicz–Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin poinformowała
o budżecie miasta w części dotyczącej oświaty (nastąpił wzrost wydatków na remonty w szkołach). Przedstawiciele naszej Sekcji poruszyli m.in.: poważny problem zmian w sieci szkół w Zamościu.

Przewodnicząca Sekcji uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta Lublin, na którym omawiano uzgodniony „regulamin wynagradzania”. Radni nie wnosili uwag i zastrzeżeń.


8.II.2007r. – nasi przedstawiciele przysłuchiwali się obradom Rady Miasta Lublin w części dotyczącej spraw oświatowych. „Regulamin wynagradzania” przyjęto jednogłośnie.
13.II.2007r. – sekretarz Sekcji Renata Węglarz uczestniczyła w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora Przedszkola nr 25 w Lublinie.

Poczet sztandarowy w składzie p. Alicja Bielak, p. Iwona Kręglicka, p. Czesław Mędykowski oraz przewodnicząca Teresa Misiuk wzięli udział w pogrzebie


śp. Małgorzaty Kiszczak, nauczycielki Szkoły Muzycznej w Lublinie, inicjatorki i głównej organizatorki akcji „Wakacje z Bogiem”.
14.II.2007r. – przewodnicząca Teresa Misiuk uczestniczyła w pracach komisji wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie.
15.II.2007r. – spotkało się Prezydium Sekcji, na którym m.in.: przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu Sekcji za rok 2006 oraz założenia do budżetu na 2007 rok, opracowano projekt porządku obrad Rady Sekcji w dniu 26 lutego 2007 r, omówiono przebieg akcji protestacyjnej i bieżącą działalność Sekcji.


Zaprosili nas:

 • Zespół Szkół nr 1 w Lublinie na uroczystość oddania nowego segmentu szkoły.

 • Gimnazjum nr 1 w Lublinie i Zarząd Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Zamościu na uroczystość 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 • Zarząd Regionu na spotkanie opłatkowe. Uczestniczyło w nim wielu przedstawicieli naszej Sekcji.

 • Gimnazjum nr 18 w Lublinie na nadanie szkole imienia Macieja Rataja, w uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Teresa Misiuk.

 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej na spotkanie opłatkowe.

 • Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty w Zamościu na spotkanie opłatkowe.

 • Duszpasterstwo Nauczycieli na spotkanie opłatkowe z udziałem arcybiskupa Józefa Życińskiego – wzięło w nim udział wielu członków naszej Sekcji.

 • Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym na spotkanie opłatkowe. Sekcję reprezentowała p. Renata Węglarz. Spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 9 w Lublinie.

 • Regionalna Sekcja Nauki na spotkanie opłatkowe.

 • Dyrektor Gimnazjum nr 16 w Lublinie na XII Opłatkowy Koncert Kolęd.

 • Społeczność Gimnazjum nr 10 w Lublinie na uroczystość nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego – w uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Teresa Misiuk.

 • Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 18 w Lublinie na zebranie, wzięła
  w nim udział przewodnicząca Teresa Misiuk. Poinformowała
  o działaniach związku.

Dziękujemy za wszystkie zaproszenia, przepraszamy, że nie ze wszystkich mogliśmy skorzystać.Bardzo serdecznie dziękujemy za liczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Uwaga:

W dniach 11-20 kwietnia - Dział Rozwoju Związku NSZZ „Solidarność”
w Lublinie organizuje dla członków komisji zakładowych Szkolenie Podstawowe z Rozwoju Związku. Zachęcamy do udziału. Bliższe informacje
i zgłoszenia w sekcji lub Dziale Rozwoju Związku.

Zachęcamy KZ do przekazywania informacji o ważnych wydarzeniach, które chętnie zamieścimy w Informatorze.

Przypominamy terminy zebrań przewodniczących KZ w I półroczu 2007:
5 marzec, 2 kwiecień, 14 maj.

Opracowanie: Prezydium Sekcji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość