Strona główna

Lwówek, Ratuszowa 2, tel. 061 44 14 024, fax. 061 44 14 212


Pobieranie 135 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar135 Kb.


64-310 Lwówek, Ratuszowa 2,
tel. 061 44 14 024, fax.061 44 14 212,
e-mail: urzad@lwowek.com.pl http://www.lwowek.com.pl/egzemplarz bezpłatny

Wizyty zagraniczne w Partnerstwie Lwóweckim
W dniu 11. 04. 2007 Partnerstwo Lokalne pn. „Związek Organizacji Na Rzecz Integracji Społecznej Ziemi Lwóweckiej” gościło przedstawicieli administracji samorządowej z Wielkiej Brytanii oraz fundacji „VELUX” z Danii, która zaproponowała finansowe wsparcie określonych działań dla dzieci młodzieży. Wstępnie przyjęto priorytetowe programy o charakterze profilaktycznym dla najmłodszej części naszego społeczeństwa.

Wraz z partnerami z Wielkiej Brytanii omawialiśmy trudne kwestie problemów polskich migrantów, które nie są powszechnie znane.

Rodakom, których przerosły realia życia na emigracji, już wkrótce będzie pomagać Fundacja „BARKA” z pomocą lokalnych organizacji i Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy.

W ramach projektu realizowanego przez partnerstwo EuroMI utworzone będą Centra Integracji Migrantów w Londynie, Dublinie, a w dalszej kolejności w Paryżu, Rzymie i Madrycie.

Polscy stażyści wyjadą, aby realizować określone programy pomocowe z rodakami.

Jak każda gmina powinniśmy się też przygotować na osoby powracające z migracji niejednokrotnie obarczone poważnymi problemami.

W ramach wyjazdów studyjnych do Anglii, Włoch, Finlandii, członkowie partnerstwa poznają praktyczne stosowanie ekonomii społecznej, ale także skomplikowaną sytuację polskich migrantów.

W dniu 18 kwietnia Partnerstwo Lwóweckie odwiedzili przedstawiciele włoskich spółdzielni socjalnych i konsorcjów. W spotkaniu udział wzięły lokalne organizacje pozarządowe, Burmistrz MiG, przedstawiciele jednostek samorządowych, spółdzielni socjalnych, Centrów Ekonomii Społecznej oraz przedsiębiorcy.

Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń i poznania historii oraz sposobu funkcjonowania spółdzielczości we Włoszech.

Goście z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych form aktywizacji społecznej, budowania partnerstw i tworzenia spółdzielni socjalnych.

Podjęta w gminie współpraca sektorów administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych sprzyja budowaniu partnerskiego dialogu instytucji rynku pracy i podejmowaniu skutecznych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia.

Powstanie tej płaszczyzny pozwala na podejmowanie wspólnych, partnerskich inicjatyw służących rozwiązywaniu problemów społecznych, integrację i edukację mieszkańców oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Rozbudzona aktywność mieszkańców inicjuje powstawanie nowych stowarzyszeń w gminie, a ich członkowie wspólnie projektują różne przedsięwzięcia.

Wprowadzenie zasad ekonomii społecznej i ruch społeczny jaki obserwujemy w gminie, są unikalne w skali województwa i kraju.

Partnerskie spotkanie wykorzystała ekipa filmowa z Uniwersytetu Warszawskiego, dokumentując działania lwóweckich liderów jako prezentację dobrych praktyk dla celów naukowych.

**********************

Również w wyniku działań Partnerstwa Lokalnego powstały dwie Spółdzielnie Socjalne zatrudniające łącznie 16 osób a także stowarzyszenia w takich wioskach jak: Zgierzynka, Posadowo, Pakosław, Grońsko, Brody, dwa stowarzyszenia we Lwówku oraz trwają prace przygotowawcze w Józefowie, Chmielinku.

**********************

Zadaniem działającego od lutego br. w Zębowie Stowarzyszenia pn. „Aktywna Wieś” jest praca na rzecz wsi i jej mieszkańców. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Wiesława Fornalik-Lisek – Przewodnicząca, Marzanna Puchała- Zastępca Przewodniczącej, Renata Wachowiak - Skarbnik, Natalia Nowak – Sekretarz. Opracowano Statut i wystąpiono do Krajowego Rejestru Sądowego z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Stowarzyszenie jest młodym „tworem”, ale ma bardzo szerokie plany.

Zorganizowało już uroczystość z okazji Dnia Kobiet oraz planuje zorganizować w dniu 3 maja 2007 r. happening pod hasłem „Żyj zdrowo i aktywnie” a we wrześniu wyjazd do kina.

Stowarzyszenie rozpoczęło również współpracę z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Ziemi Lwóweckiej, do którego należą m.in. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość”, Centrum Ekonomii Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku.

Jednocześnie Stowarzyszenie uczestniczy w projekcie unijnym „Młodzież dla Europy” prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość”, koordynatorami projektu naszego Stowarzyszenia są Natalia Nowak i Dorota Grobys. Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży mieszkającej w Zębowie w okresie letnich wakacji.

Z większych wyzwań jakie postawiliśmy sobie do realizacji można zaliczyć całoroczne zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wsi Zębowo, dbanie o estetykę i promocję wsi, pozyskiwanie środków unijnych, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, organizowanie wycieczek, obozów, kolonii.

Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Zębowie ma na celu również wspieranie działań władz wsi, współpracę z innymi Stowarzyszeniami, instytucjami czy szkołami.

-----------------------------------


GIMNAZJUM w LWÓWKU

MISTRZ REJONU POZNAŃ w roku szk.2006/2007


W dniu 19.04.2007 w hali lwóweckiego OSIR-u odbyły się finały Rejonu Gimnazjów w Koszykówce Chłopców. W mistrzostwach udział wzięły 4 najlepsze zespoły w rejonie Poznań z 6 powiatów.

Gimnazjum w Lwówku zostało MISTRZEM REJONU POZNAŃ w roku szkolnym 2006/2007.

W ten sposób awansowaliśmy do półfinału Wielkopolski, który odbędzie się w maju.Zwycięska drużyna w składzie :M. Faberski, M.Nowak,

K.Chmielewski, K.Jaroński, M.Łodyga, A.Janelt, M.Herzog,

M. Łuczak, P.Nawrocki, z trenerem M. Jarońskim
Kolejność meczy wyglądała następująco:

 1. Gimnazjum Tarnowo Podg. – Gimnazjum Wielichowo 41 : 33

 2. Gimnazjum Lwówek – Gimnazjum Pniewy 46 : 43

3. mecz o 3 miejsce /przegrani z 1 i 2 meczu /

 1. Gimnazjum Wielichowo – Gimnazjum Pniewy 45 : 50

4. mecz o 1 miejsce /wygrani z 1 i 2 meczu /

 1. Gimnazjum Tarnowo Podg. – Gimnazjum Lwówek 35 : 39


Punkty dla naszego zespołu zdobyli :

Adam Janelt – 13

Maciej Nowak – 27

Karol Jaroński – 10

Mikołaj Łodyga – 13

Paweł Nawrocki – 6

Krzysztof Chmielewski – 14


Gmina Lwówek zdominowała Powiat

W dniu 21 kwietnia 2007 r. w Zespole Szkół w Starym Tomyślu odbył się V Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Wśród 15 drużyn z powiatu nowotomyskiego, które wzięły udział w turnieju, uczniowie szkół podstawowych z gminy Lwówek, zajęli następujące miejsca:

I miejsce – ZSPiP Zębowo

II miejsce – SP Posadowo

IV miejsce – SP Lwówek skład zwycięskiej drużyny z Zębowa: Patryk Nawrocki,

VI miejsce – ZSPiP Pakosław Kacper Mroczkiewicz, Adrian Żabczak)

VIII miejsce – ZSPiP Chmielinko

X miejsce - SP Grońsko
W turnieju brały udział także dzieci z przedszkoli z terenu gminy Lwówek –I miejsce zajęła drużyna 6-latków z Grońska w składzie: Natalia Cyprowska, Paulina Łuczak, Igor Rękawek, Marcin Wilk.

Turniej Wiedzy Technicznej

16.04.2007 r. w Zespole Szkoły Podstawowej w Brodach odbył się Turniej Wiedzy Technicznej.

I miejsce – ZSPiP Zębowo

II miejsce – ZSP Brody

III miejsce – ZSPiP Pakosław

Zwycięskie drużyny

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJVI sesja Rady Miejskiej w Lwówku odbyła się w dniu 27 marca 2007 roku, na której podjęto następujące uchwały;


 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 558.099,97

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 19.060.779,07

Zwiększono wydatki o kwotę 301.975,97

Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 20.013.689,97

Deficyt po dokonanych w uchwale zmianach wynosi 952.910,00


 • w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku.

Zaplanowane środki z funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną przekazane na następujące zadania:

  • program ochrony kasztanowca 6.500,00

  • zbieranie i przekazanie odpadów 12.000,00

  • program edukacyjno - szkoleniowy „Świat w kolorze nadziei”

w ramach cyklu imprez z zakresu ochrony środowiska 1.500,00


 • w sprawie: Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek.

Zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskich dodatków: mieszkaniowego i funkcyjnego reguluje ustawa - Karta Nauczyciela.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 • w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lwówek na rok 2007”.

Rada Miejska w § 10 ust. 4 Uchwały Nr V/23/07 z dnia 8 lutego 2007 r. dokonała zmiany w brzmieniu ”Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu 30 – 40 zł.

2) powierzenia:

- wychowawstwa klasy w szkołach podstawowych 35 zł.

- wychowawstwa klasy w gimnazjum 35 zł.

- wychowawstwa w oddziałach przedszkolnych 35 zł.

3) powierzenia funkcji nauczyciela – doradcy metodycznego – 10% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie”.


 • w sprawie uchwalenia kwoty stanowiącej najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość jednego punktu dla wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Rada Miejska uchwaliła kwotę 600 zł. stanowiącą najniższe wynagrodzenie zasadnicze i wartość 1 punktu w kwocie 8 zł.


 • w sprawie przejęcia infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej w miejscowości Komorowo.

Gmina Lwówek przejmie nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej w miejscowości Komorowo.

Przejęcie w/w mienia będzie skutkowało przyznaniem bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

Rada wyraziła zgodę na zbycie gminnej działki nr 910/7 o pow. 3150m2 położonej w Lwówku przy ul. Leśnej. Wymieniona działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pełni wiodąca funkcję rolno-przemysłową. Zbycie nastąpi po opracowaniu przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych i po ogłoszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży.


 • w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy Lwówek o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Ustawa o ujawnieniu informacji i o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów nałożyła na osoby pełniące funkcje publiczne, w tym na skarbnika i sekretarza gminy, obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”. Organem właściwym do zawiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego jest właściwy organ powołujący, w tym przypadku Rada Miejska w Lwówku.


 • w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Brodach.

Rada Miejska w Lwówku na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadała Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Brodach imię „JANA PAWŁA II”.

Informacje

Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

w okresie Marzec - Kwiecień 2007

 1. Na podstawie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej Lwówek – Bródki – Lwówek – Chmielinko wybrana została firma Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej „APIS” z Piły za kwotę 154.940 zł.

 2. Uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu w Zębowie.

 3. Rozpoczęto remont biur w budynku Urzędu.

 4. Zatrudniono nowego pracownika w Urzędzie na stanowisko inspektora ds. inwestycji.

 5. Z Powiatowego Urzędu Pracy zatrudniono 3 osoby w ramach robót publicznych, 3 osoby w ramach robót interwencyjnych (dowozy, księgowość, OSiR).

 6. Złożono wniosek do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad dotyczący poprawienia bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy Lwówka. Dotyczy on skrzyżowania w stronę Zębowa i Linia oraz zjazd od strony Bolewic a także niebezpiecznego skrzyżowania Konin – Zgierzynka. W powyższej sprawie poczyniono daleko idące ustalenia z dyrekcją Zarządu.

 7. Po rozmowach przeprowadzonych z firmą Zuo Clean City uzyskano pisemne zapewnienie, że firma ta rozpocznie prace budowlane stacji przeładunkowej odpadów stałych w Koninie wraz z zapewnieniem, że po zakończonych pracach zostanie uporządkowany cały teren wysypiska.

 8. W dniu 30.03.2007 r. z roboczą wizytą do Lwówka przybył Starosta Nowotomyski Pan Andrzej Wilkoński. Głównym powodem wizyty była lustracja byłego kościoła ewangelickiego przy Al. E. Szczanieckiej. Teren a także kościół jest pod zarządem Starostwa Powiatowego. Na spotkaniu ustalono zakres prac porządkowych. Propozycje wykonania tych prac przyjęła Lwówecka OSP.

 9. W dniu 12.04.2007 r. na zaproszenie Starosty Nowotomyskiego odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin Powiatu Nowotomyskiego. Prowadzono tam rozmowy na temat wspólnych inwestycji gmin i powiatu przy drogach powiatowych. Ustalono, że gmina Lwówek otrzyma na remonty chodników kwotę 20.000 zł.

Ponadto Gmina Lwówek przyjęła propozycję organizacji Dożynek Powiatowych i postanowiono tę uroczystość połączyć z tegorocznym Lwóweckim Świętem Chleba.

 1. . Dotychczasowe koszty zimowego utrzymania dróg gminnych i ulic w mieście na rok 2007 wynoszą 37.819,26 zł.

 2. Przetarg na równanie gminnych dróg gruntowych wygrała firma Pana Mariana Gmiąta z Chmielinka.

 3. Trwa budowa wodociągu w Komorowie o długości 3,3 km. Inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku. Wykonawcą inwestycji jest Firma Pana Walkowiaka z Pniew, która wygrała przetarg na kwotę 153.000 zł.

 4. Rozpoczęto budowę chodników na terenie gminy. Prace wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku.

 5. W dniu 29.03.2007 r. na wniosek mieszkańców wsi Pawłówek przeprowadzono referendum w sprawie utworzenia sołectwa. W referendum uczestniczyło 27 mieszkańców a 25 opowiedziało się za utworzeniem sołectwa.INFORMACJE

stare dowody osobiste tracą ważność!
W związku ze zbliżającym się terminem utraty ważności starych książeczkowych dowodów osobistych – 31.12.2007 r. proszę wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie wymienili dowodów osobistych wydanych w latach 1962 – 2000 aby nie odkładali wymiany na koniec roku 2007.

Przypominam harmonogram wymiany dokumentów przedstawia się następująco:Rok wydania rok wymiany

1962-1972 2003

1973-1980 2004

1981-1991 2005

1992-1995 2006

1996-2000 2007


********************************
HARMONOGRAM ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ

NA TERENIE MIASTA I GMINY LWÓWEK NA ROK 2007

(SYSTEM WORKOWY)

MIEJSCOWOŚĆ

TERMINY ZBIÓRKI SUROWCÓW


LWÓWEK, ZYGMUNTOWO, BRÓDKI, BRODY, PAKOSŁAW, POSADOWO, ZGIERZYNKA, KONIN, JÓZEFOWO, CHMIELINKO, LIPKA WIELKA

PLASTIK

30.V

01.VIII

03.X

05.XII

SZKŁO

28.VI

30.VIII

25.X

27.XII

LINIE, ZĘBOWO, TARNOWIEC, WYMYŚLANKA, KOMOROWO, KOMOROWICE, GRUDZIANKA, KRZYWY LAS, GROŃSKO

PLASTIK

01.VI

02.VIII

04.X

06.XII

SZKŁO

29.VI

31.VIII

26.X

28.XIIUprzejmie prosimy mieszkańców o wystawienie odpowiednich worków przed posesję w dniu zbiórki, do godz. 7.00

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek przypomina właścicielom nieruchomości miasta Lwówka o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2, ust 7 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (j.t. Dz. U. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 i z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) oraz § 4 ust. 1 pkt 3, 4 Uchwały Nr XXXIX/266/06 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lwówek (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 90, poz. 2239).

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy o obowiązku zawierania umów na odbiór i transport odpadów komunalnych z firmami posiadającymi stosowne zezwolenie.
*******************************

Punkt

Informacyjno – Konsultacyjny

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Lwówku

Al. E. Szczanieckiej 56 (przy Domu Kultury)tel. 0-61 44 17 135 (w godzinach dyżurów)
Dyżury w 2007 roku
Prawnik mgr Maciej Łodyga

11, 25 maja piątek, godz. 17.00 – 20.00

8, 22 czerwca piątek, godz. 17.00 – 20.00

13 lipca piątek, godz. 17.00 – 19.00

24 sierpnia piątek, godz. 17.00 – 19.00
Psycholog mgr Izabela Taracha

10, 24, 31 maja czwartek, godz. 17.40 – 20.40

14, 28 czerwca czwartek, godz. 17.40 – 20.40

30 lipca poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00

20 sierpnia poniedziałek, godz. 10.00 – 12.00
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

I-a i III-a środa każdego miesiąca, w godz. 17.00 – 18.30


Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne
Spotkania Grupy AA – poniedziałki od godz. 19.00


PRZETARGIRozstrzygnięcie przetargów
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wybór Wykonawcy na dostawę artykułów biurowych wg załącznika zawierającego szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Lwówku, ul. Ratuszowa 2.

Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 13.03.2007r., oraz kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma :


Przedsiębiorstwo

Handlowo - Usługowo - Produkcyjne

ZEMAR” Sp. z o.o.ul. Poznańska 106

66-300 Międzyrzecz
Firma ta przedstawiła swoją ofertę w kwocie ryczałtowej brutto – 38.771,76 złotych za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia wg złożonej oferty w okresie dwóch lat.
****************************
Rozstrzygnięto również przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro na wybór Wykonawcy na Remont gruntowych dróg gminnych – równanie mechaniczne oraz zagęszczanie nawierzchni dróg nieutwardzonych na terenie Miasta i Gminy Lwówek.

Na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 23.03.2007r., oraz kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma :


Zakład Usługowo - Transportowy

Marian Gmiąt

Chmielinko 19

64-310 Lwówek
Na podstawie art.30 ust.2 , pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2004r.,Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:


Lp.

Oznaczenie nieruchomości


Sposób zagospodarowania

Czynsz dzierżawny roczny

Wadium


1.

Bródki


Działka nr 333/4

Pow. 0, 75 00 ha


Użytki rolne


RIIIa – 0,30 ha

RIIIb - 0,39 00 ha

R IVb - 0,06 00 ha


27,00 zł

3,00 zł

2.

Bródki


Działka nr 275/7

Pow. 0,27 ha


Użytki rolne


R IIIa – 0,08 00 ha

RIII b - 0,19 ha22,00 zł

3,00 zł

3.

Bródki

Działka nr 302


Pow. 0,54 ha

Użytki rolne

RV - 0, 54 00 ha

25,00 zł

3,00 zł

4.

Grońsko

Działka nr 57/14


Pow. 0,72 68 ha

Użytki rolne


RVI – 0,72 68 ha

25,00 zł

3,00 zł

5.

Grońsko

Działka nr 54/4


Pow. 1,31 15 ha

Użytki rolne

RVI – 0,98 15 ha


RVIRz– 0,33 00ha,

30,00 zł

3,00 zł

6.

Linie

Działki nr 391/1, 391/2


Pow. 2,79 00 ha

Użytki rolne

RVI – 1,55 00 ha


RVIRz – 0,50 ha

Ł VI - 0,74 ha40,00 zł

4,00 zł

7.

Zgierzynka

Działka nr 377

Pow. 1,17 00 ha

Użytki rolne


RIVb – 0,26 00 ha

RV - 0,16 ha

RVI - 0,34 ha

Ł IV - 0,41 ha30,00 zł

3,00 zł

8.

Zgierzynka

Działka nr 395

Pow. 0, 45 00 ha

Użytki rolne

RI Vb - 0,28 00 ha


RVI – 0,05 ha

ŁIV – 0,12 ha20,00 zł

3,00 zł

9.

Zgierzynka

Działka nr 212/1

Pow. 0,64 00 ha

Użytki rolne


RV - 0,24 00 ha

RVI – 0,40 ha25,00 zł

3,00 zł

10.

Zgiezynka

Działka rnr 296


Pow. 1,02 00 ha

Użytki rolne

RV - 0, 38 00 ha

RVI – 0,64 00 ha


30,00 zł

3,00 zł


Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku ul. Ratuszowa 2 oraz w sołectwach Gminy na okres 21 dni, tj. od dnia 17 kwietnia 2007r. do 8 maja 2007 r.

WYNIKI SPORTOWE
23.02.2007 r. – Mistrzostwa gminy szkół podstawowych w piłce ręcznej

Chłopcy Dziewczęta

I miejsce SP Lwówek I miejsce SP Zębowo

II miejsce SP Zębowo II miejsce SP Chmielinko

III miejsce SP Grońsko III miejsce SP Grońsko

IV miejsce SP Chmielinko
28.02.2007 r. – Finał powiatu w tenisie stołowym Gimnazjów w kategorii chłopców

I miejsce Gim. Nowy Tomyśl VI miejsce Gim. Michorzewo

II miejsce Gim. Lwówek VII miejsce Gim. Chrośnica

III miejsce Gim. Boruja Kościelna VIII miejsce Gim. Miedzichowo

IV miejsce Gim. Zbąszyń IX miejsce Gim. Bolewice

V miejsce Gim. Opalenica


02.03.2007 r. – Mistrzostwa gminy szkół podstawowych w piłce siatkowej

Chłopcy Dziewczęta

I miejsce SP Posadowo I miejsce SP Posadowo

II miejsce SP Brody II miejsce SP Lwówek

III Miejsce SP Lwówek III miejsce SP Zębowo

IV miejsce SP Chmielinko IV miejsce SP Brody

V miejsce SP Chmielinko


03.03.2007 r. – Badminton – organizator OSiR Lwówek

Kat. SP dziewczęta Kat. SP chłopcy

I miejsce – Joanna Rzeszutek I miejsce – Tomasz Piosik

II miejsce – Magdalena Ratajczak II miejsce – Filip Ratajczak

III miejsce – Armanda Bilewska III miejsce – Jakub Kościukiewicz


Kat. GIM. Dziewczęta Kat. GIM. Chłopcy

I miejsce – Izabela Andebur I miejsce – Karol Jaroński

II miejsce – Justyna Lisek
Kat. OPEN mężczyzn

I miejsce – Wojciech Pigla

II miejsce – Mariusz Jaroński

III miejsce – Maciej Piechowiak


10.03.2007 r. – Liga Sokoła – org. TG Sokół Brody, OSiR Lwówek

Tenis stołowy

Kat. SP chłopcy Kat. SP dziewczęta

I miejsce – Adrian Spychała I miejsce – Patrycja Nykiel

II miejsce – Marcin Kawa II miejsce - Martyna Sałagaj

III miejsce – Sławomir Słociński III miejsce - Monika Kudlińska


Kat. GIM dziewczęta Kat. GIM chłopcy

I miejsce Daria Nykiel I m. - Krzysztof Tomczak

II miejsce – Patrycja Gajewska II m. – Krzysztof Wołejnio

III m. – Jakub MącibowiczKat. OPEN

I m. – Andrzej Pigla

II m. – Jacek Komodziński

III m. – Patryk Langowicz


DART

Kat. SP Kat. OPEN

I m. - Dariusz Poznański I m – Jacek Komodziński

II m.- Mikołaj Poznański II m – Krzysztof Wołejnio

III m.- Dawid Pigla III m – Izabella Andebur


17.03.2007 r. - Badminton

Kat. SP dziewczęta Kat.SP chłopcy

Im. – Ilona Kawiak I m – Tomasz Piosik

II m. – Zofia Bryłka II m - Filip Ratajczak

III m. Maria Bryłka III m Jakub Kościukiewicz


Kat GIM chłopcy

I m. – Karol Jaroński


Kat OPEN panie Kat. OPEN panowie

I m . – Joanna Ławczyn I m . – Mariusz Jaroński

II m. – Danuta Konieczka II m . – Karol Jaroński

III m . – Wojciech Pigla


18.03.2007 r. – Grand Prix amatorów w piłce siatkowej

I miejsce - Gdzie Jest Połom III miejsce – OSiR Lwówek

II miejsce – FC Kwilcz IV miejsce – Nadleśnictwo Pniewy
22.03.2007 r. – V Halowe Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego Szkół Gimnazjalnych w Skoku Wzwyż

Klasyfikacja indywidualna - w kat.dziewcząt :

I m – Weronika Gorzelniak z Michorzewa – 1,42m

II m – Aleksandra Patela z Lwówka – 1,42m

III m – Patrycja Marciniak z Nowego Tomyśla – 1,39m


Klasyfikacja indywidualna - w kat.chłopców :

I m – Mariusz Panek z Nowego Tomyśla – 1,71m

II m – Damian Kaczmarek z Lwówka – 1,65m

III m – Michał Śmiotała z Chrośnicy – 1,62m

Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale.

Klasyfikacja zespołowa - w kat.dziewcząt :

I m – Gimnazjum w Lwówku – 15 pkt.

II m – Gimnazjum w Nowym Tomyślu – 13 pkt.

III m – Gimnazjum w Michorzewie – 9 pkt.


Klasyfikacja zespołowa - w kat.chłopców :

I m – Gimnazjum w Nowym Tomyślu – 13 pkt.

II m – Gimnazjum w Lwówku – 13 pkt.

III m – Gimnazjum w Chrośnicy – 11 pkt.


29.03.2007 r. – Mistrzostwa gminy szkól podstawowych w piłce nożnej

I miejsce SP Lwówek III miejsce SP Pakosław

II miejsce SP Brody IV miejsce SP Posadowo

Finał : SP Lwówek –SP Brody 1:0

Mecz o III miejsce : SP Pakosław – SP Posadowo 1:1 k 3:2
30.03.2007r. – Mistrzostwa gminy szkół podstawowych w indywidualnych biegach przełajowych – Grońsko 2007 r.

Dziewczęta

rocznik 1996

I miejsce Agata Wesoła – SP Posadowo

II miejsce Daria Heliasz – SP Grońsko

II miejsce Marta Nowak – SP Lwówek


rocznik 1995

I miejsce Karolina Kluge – SP Zębowo

II miejsce Jagoda Jarońska – SP Lwówek

III miejsce Armanda Bilewska – SP Lwówek


rocznik 1994

I miejsce Ilona Lisek – SP Zębowo

II miejsce Paulina Haufa – SP Chmielino

III miejsce Ewelina Nowak – SP ZębowoChłopcy

Rocznik 1994

I miejsce Aleksander Januchowski – SP Posadowo

II miejsce Błażej Bąbelczyk – SP Zębowo

III miejsce Adrian Matuszak – SP PakosławRocznik 1995

I miejsce Mateusz Sikora – SP Chmielino

II miejsce Łukasz Schalotte – SP Lwówek

III miejsce Dominik Laskowski – SP Zębowo


Rocznik 1996

I miejsce Tomasz Piosik – SP Lwówek

II miejsce Marcin Wesoły – SP Posadowo

III Radosław Rękawek – SP Grońsko


01.04.2007 r. – V Turniej w piłce nożnej halowej Pracowników Samorządowych o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Lwówek

I m . – Gmina Opalenica IV m. – Gmina Nowy Tomyśl

II m . – Gmina Kuślin V m. – Gmina Miedzichowo

III m. – Gmina Lwówek


04.04.2007 r. – ½ Finału Powiatu w piłce nożnej szkół podstawowych

I m . – SP Lwówek III m – SP Śliwno

II m. – SP 2 Nowy Tomyśl IV m. – SP Nądnia
12.04.2007 r. – Eliminacje gminne do konkursu „ PYREK ”dla szkół podstawowych

I m. – SP Pakosław III m. – SP Brody

II m. – SP Zębowo IV m. – SP Chmielino
13.04.2007 r. – ½ Finału rejonu Poznań w piłce koszykowej chłopców szkół gimnazjalnych

I m. – Gim. Lwówek

II m. – Gim. Wielichowo

III m – Gim. Oborniki


*******************************
Propozycje sportowe na maj 2007
02.05.2007 r. Turniej piłki nożnej halowej SP – org. OSiR, godz : 1000

03.05.2007 r. Turniej Badmintona – org. OSiR, godz : 1000

12.05.2007 r. Majówka Gimnazjalna – org. GIM. Lwówek, godz : 1100

19.05.2007 r. Turniej piłki koszykowej OLD BOY – Lwówek 2007 - org. OSiR godz: 1100

26.05.2007 r. Turniej w piłce nożnej halowej młodzieży – org. OSiR godz 1000

27.05.2007 r. GRAND PRIX w piłce siatkowej amatorów–org OSiR,godz 1300Propozycje kulturalne na maj i czerwiec


l.p.

Termin,

miejsce

Rodzaj imprezy

OrgaOrganizator

3.05.2007r.

Godz. 16.00

strażnica OSP Lwówek


Uroczystości z okazji święta patrona strażaków Św.Floriana

16.00 – zbiórka przy strażnicy

16.30 – msza św. - kościół parafialny Lwówek


OSP Lwówek,

M-GOK

6.05.2007r.

Godz.13.00

rynek miasta


Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych - przemarsz Lwóweckiej Orkiestry Dętej

z M-GOK na rynek, program artystycznyPSNrOzUU Lwówek,

M-GOK

17.05.2007r.

godz.17.00

M-GOK


Dyskoteka dla uczniów Szkół Podstawowych

M-GOK
24.05.2007, godz.11.00r.

M-GOK


“II Turniej Tańca Towarzyskiego”

M-GOK,

MSKF “Wielkopolska”,

ZSPiP Brody

1.06.2006r. Godz. 16.00

Lwówek - rynekFestyn z okazji Dnia Dziecka

Przedszkole Lwówek,

M-GOK

14.06.2006r.

godz.17.00

M-GOK


Dyskoteka dla uczniów Gimnazjum

M-GOK
23.06.2007r.


Wianki: początek godz.18.00 boisko Szkoły Podstawowej

plac zabaw - programie: koncert “Lwówianki”, “Psotki”, grupy tanecze M-GOK,M-GOK

*************************************Propozycje Biblioteki na miesiąc maj 2007 r.
08.05.2007 r. Podsumowanie konkursu plastycznego „Pippi”

09.05.2007 r. Głośne czytanie książek dla dzieci

10.05.2007 r. - Majówka w Dąbrowie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Grońska
Równocześnie informujemy, że do 05 maja trwa wystawa fotografii nt. osadnictwa olęderskiego „Tutaj zatrzymał się czas”.


Imprezy Strażackie
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lwówku serdecznie zaprasza na gminne obchody

Dnia Strażaka”w dniu 03 maja 2007 r.
PROGRAM OBCHODÓW
1.Zbiórka jednostek OSP przy strażnicy w Lwówku - godzina 1600

2.Przejście do Kościoła na uroczystą mszę z okazji święta strażaka

3.Przemarsz ulicami miasta pod pomnik i złożenie kwiatów

4.Przemarsz pod strażnicę w Lwówku

5.Uroczysty apel

6.Piknik strażacki

***********************************
ZARZĄD JEDNOSTKI OSP W LWÓWKU ORGANIZUJE

RODZINNY FESTYN STRAŻACKI

WOKÓŁ STRAŻNICY I STAWU

W DNIU 05 maja 2007r. OD GODZINY 1500


Dla uczestników festynu przewidziane są różne atrakcje z nagrodami.


LWÓWEK


Urząd Miasta i Gminy Lwówek

64-310 Lwówek, ul. Ratuszowa 2

tel. 061 44-14-024, 44-14-025, fax 061 44-14-212

e-mail: urzad@lwowek.com.plCZYNNY:


poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek 7.30-15.30Przewodniczący Rady Miejskiej – Andrzej Kasperczak


poniedziałek godz. 14.00-16.00
Wiceprzewodniczący Rady MiejskiejTadeusz Kachel

I i III wtorek każdego miesiąca godz. 11.00-13.00

Burmistrz – Rafał Mroczkiewicz


w godzinach pracy Urzędu

Sekretarz - Włodzimierz Jezierski


w godzinach pracy Urzędu
Skarbnik – Krystyna Kaczmarek

w godzinach pracy Urzędu

TELEFONY ALARMOWE


Ochotnicza Straż Pożarna Kokociński Mieczysław

Lwówek

061 44 14 408

Żuchowski Henryk

Lwówek

061 44 14 583

Owczarczak Zygmunt

Lwówek

061 44 14 139

Ratajczak Marek

Lwówek

061 44 14 585

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej


Nowy Tomyśl

061 44 23 141

998


Komisariat Policji

Lwówek

061 44 14 407

997


Komenda Powiatowa Policji

Nowy Tomyśl

061 44 26 212

Ośrodek Zdrowia

Lwówek

061 44 14 436

Pogotowie Ratunkowe

Nowy Tomyśl

061 44 22 133

061 44 27 399


Gazownia


Lwówek

061 44 14 151

Oczyszczalnia Ścieków

Lwówek

061 44 14 061,

0 600 701 360Zakład Energetyczny

Lwówek

061 44 14 479

Wodociągi

Lwówek

061 44 14 360

0 606 853 819Pogotowie Kanalizacyjne

Lwówek

061 44 14 061

Druk: Drukarnia ZoJa, Lwówek, ul. Powstańców Wlkp. 22

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość