M iejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych, I etap Chorzów, 12 grudnia 2011r. Zad. (0 – 8 pkt.)Pobieranie 79.1 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar79.1 Kb.
M

iejski Konkurs Przedmiotów Ścisłych, I etap


Chorzów, 12 grudnia 2011r.
Zad. 1. (0 – 8 pkt.)

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania.W XVII w. wielu uczonych podejmowało próby skonstruowania przyrządu do określania stopnia nagrzania ciał, opartego na zjawisku rozszerzalności termicznej cieczy i gazów, m.in. Galileusz (1564-1642) i Evangelista Torricelli (1608-1647). Galileuszowi przypisuje się skonstruowanie pierwszego termoskopu cieczowego, czyli przyrządu do pomiaru temperatury, lecz bez wyskalowanej podziałki. Przyrządy te były bardzo niedoskonałe, ich wskazania zależały np. od ciśnienia atmosferycznego. Nawet przyrządy o takiej samej konstrukcji nie dawały zgodnych wskazań.

Jako pierwszy przezwyciężył te trudności Gabriel Daniel Fahrenheit (1686-1736), urodzony w Gdańsku niemiecki fizyk i inżynier. Skonstruował on około 1715 r. pierwszy termometr rtęciowy, a w 1724 r. wprowadził skalę temperaturową – skalę Fahrenheita. Termometr tej konstrukcji używany jest w krajach anglosaskich do dzisiaj.

Powszechnie używany termometr rtęciowy ze skalą 100-stopniową wynalazł fizyk szwedzki Anders Celsjusz dopiero w 1742 r.

 1. W którym wieku powstał powszechnie używany termometr rtęciowy ze skalą Celsjusza?

……………………………………………………………………………………

 1. Jakie zjawisko było podstawą działania konstruowanych termometrów?

……………………………………………………………………………………

 1. Kogo uznajemy za konstruktora pierwszego termometru?

…………………………………………………………………………………….

 1. W układzie SI podstawową jednostką temperatury jest kelwin. Wiedząc, że 0K=-273oC i 0oC=273K, oblicz:

73K=……..oC 20oC=……….K

 1. Utwórz prawa i stwierdzenia z zakresu nauki o cieple, dobierając prawidłowo obie ich części z niżej podanych zestawów:

1. Temperatura ciała

a) ma właściwą szybkość parowania.

2. Ilość ciepła pobranego lub oddanego przez jakieś ciało

b) jest równa temperaturze krzepnięcia.

3. Ilość ciepła pobranego

c) zwiększa swoją objętość.

4. Dla każdego ciała temperatura topnienia

d) oddaje tyle ciepła, ile pobrało ono podczas topnienia.

5. Stopienie

e) równa się iloczynowi masy substancji, jej ciepła właściwego oraz różnicy temperatur.

6. Krzepnięcie

f) równa się ilości ciepła oddanego.

7. Podczas krzepnięcia ciało

g) wydziela się wszędzie tam, gdzie istnieje ruch i tarcie, zderzenie lub odkształcenie.

8. Lód

h) wyzwala ciepło.

9. Woda zamarzając

i) jest ściśle związana z wielkością energii kinetycznej poszczególnych cząstek tego ciała. Im większa jest ich energia, tym wyższa temperatura ciała.

10. Każda ciecz w danej temperaturze

j) pływa po wodzie.

11. Ciepło

k) wymaga ciepła.

Wstaw do tabeli prawidłowe odpowiedzi:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Zad. 2. (0 – 8 pkt.)

Płótno obrazu ma wymiary 1,2 m x 0,8 m a rama ma szerokość 10 cm. Złocenie wraz z wykonaniem 1 dm2 drewnianej ramy kosztuje 45 zł. 1. Ile zapłaci się za wykonanie i złocenie ramy obrazu?

 2. Ile należałoby zapłacić za wykonanie i złocenie ramy obrazu, gdyby obraz wraz z ramą wykonane były w skali 1 : 2 ?Zad. 3. (0 – 8 pkt.)

Wszystkie organizmy potrzebują energii. Podstawowym źródłem energii dla organizmów jest oddychanie wewnątrzkomórkowe: tlenowe i/lub beztlenowe. Poniżej przedstawiono dwie uproszczone rekcje oddychania wewnątrzkomórkowego:
 1. Oddychanie tlenowe:

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 38ATP (energia)
 1. Oddychanie beztlenowe (fermentacja mlekowa):

C6H12O6 kwas mlekowy + 2ATP (energia)
 1. Uzupełnij tabelę, w której porównasz reakcje oddychania tlenowego i beztlenowego
  (0 – 6 pkt)
Porównywana cecha

Oddychanie tlenowe

Oddychanie beztlenowe (fermentacja mlekowa)

Substraty reakcjiProdukty reakcjiZysk energetyczny


 1. Wyjaśnij, dlaczego oddychanie tlenowe jest korzystniejsze dla organizmów:
  (0 – 1 pkt)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

 1. Interpretując reakcję nr II, określ, w jakich warunkach może dojść u człowieka do nadmiernego nagromadzenia kwasu mlekowego w mięśniach. (0 – 1 pkt)

…………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………….

Zad. 4. (0 – 10 pkt.)

Oceń prawdziwość wypowiedzi:
1. Woda z alkoholem tworzy mieszaninę jednorodną.

PRAWDA

FAŁSZ

2. Numer okresu mówi o ilości elektronów walencyjnych.

PRAWDA

FAŁSZ

3. Izotopy pierwiastka różnią się między sobą ilością protonów w jądrze atomowym.

PRAWDA

FAŁSZ

4. Do wykrywania obecności CO2 służy woda wapienna.

PRAWDA

FAŁSZ

5. Rozpuszczalność gazów w wodzie maleje ze wzrostem temperatury.

PRAWDA

FAŁSZ

6. Kationy to cząstki obdarzone ładunkiem ujemnym,

a aniony ładunkiem dodatnim.PRAWDA

FAŁSZ

7. Produktem reakcji bezwodnika kwasowego z wodą jest kwas.

PRAWDA

FAŁSZ

8. Związek chemiczny o wzorze Fe2 O3 to tlenek żelaza(II).

PRAWDA

FAŁSZ

9. Azot jest gazem podtrzymującym palenie.

PRAWDA

FAŁSZ

10. Dekantacja to proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji.

PRAWDA

FAŁSZ


Zad. 5. (0 – 10 pkt.)
Wykorzystując własne wiadomości oraz mapę konturową świata rozwiąż krzyżówkę z hasłem.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1. Nazwa zatoki oznaczonej na mapie nr 1.

 2. Nazwa oceanu oznaczonego na mapie nr 2.

 3. Obszar, z którego cieki odprowadzają wody do danego systemu rzecznego.

 4. Nazwa morza oznaczonego na mapie nr 3.

 5. Nazwa morza oznaczonego na mapie nr 4.

 6. Nazwa jeziora oznaczonego na mapie nr 5.

 7. Rodzaj ruchu wody morskiej powstały pod wpływem uderzenia mas powietrza o powierzchnię wody.

 8. Gorące źródło tryskające wodą na skutek prężności pary wodnej.

 9. Nazwa morza oznaczonego na mapie nr 6.

 10. Nazwa jeziora tektonicznego oznaczonego na mapie nr 7.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy