Strona główna

Marek Florek Wykaz publikacji: 1979


Pobieranie 118.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar118.89 Kb.
Marek Florek

Wykaz publikacji:


1979

1979 Historia, kultura, zabytki (w:) „Informator turystyczno-krajoznawczy województwa chełmskiego“, opr.zbiorowe, Lublin.1981

1981a Pradzieje Mołdawii do VII w. (w:) M.Florek, M. Okoń, P. Szucki: Historia Mołdawii, Lublin, s. 1-9.

1981b Kultury kompleksu trzciniecko-komarowskiego. „Archeologiczne Listy“, nr 2 s. 1-4.

1987

1987 Badania powierzchniowe wschodniej krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1987 r.“, Lublin, s. 47-50 (wspólnie z B. Bargieł).1989

1989a Badania powierzchniowe nad środkową Opatówką, „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1989 r.“, Lublin, s. 38-46 (wspólnie z B. Bargieł, J. Liberą, A. Zakościelną).

1989b Badania ratownicze stanowisk kultury łużyckiej na terenie województwa tarnobrzeskiego prowadzone przez Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów, s. 185-189.

1990

1990a Grób kultury złockiej w Starym Garbowie na stan. 3, woj. Tarnobrzeg. „Sprawozdania Archeologiczne“, t. 41, s. 77-83 (wspólnie z B. Bargieł).

1990b Rozpoznawcze badania dwóch cmentarzysk kurhanowych nad dolnym Sanem - Tarnogóra stan. 3, gm. Nowa Sarzyna, Przędzel stan. 10, gm. Rudnik. „Sprawozdania Archeologiczne“, t. 42, s. 319-331.

1990c Badania ratownicze na terenie gminy Lipnik, woj. tarnobrzeskie. „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku“, Lublin, s. 53-57 (wspólnie z A. Zakościelną).

1990d „Materiały archeologiczne z Zawichostu i Dwikóz, woj. tarnobrzeskie. „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1990 roku“, Lublin, s. 70-73 (wspólnie z B. Bargieł).

1991

1991a Badania sondażowe na cmentarzysku kurhanowym w Przędzelu, gm. Rudnik n. Sanem, woj. Tarnobrzeg. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980 – 1984“, s. 179-180.

1991b Zabytek archeologiczny jako element krajobrazu kulturowego. „Teka Konserwatorska Polski Południowo-Wschodniej“, t. 4, s. 323-337.

1991c Uwagi o topografii i układzie przestrzennym Rudnika w XVI - XVII wieku oraz problem istnienia zamku. „Przegląd Rudnicki“, nr 5, s. 40-45.

1991d Badania kopców 34 i 35 na cmentarzysku kurhanowym w Kleczanowie, gm. Obrazów (stan. 6). „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1991 r.“, Lublin, s. 36-39 (wspólnie z B. Bargieł).

1992

1992a Współpraca Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Tarnobrzegu z Katedrą Archeologii UMCS (1984 - 1990). „Archeologiczne Listy“, nr 3/1992 (37), Lublin, s. 1-7.

1992b „Castrum Tudorow” - średniowieczna siedziba rycerska w Tudorowie, gm. Opatów. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990“, s. 35-54.

1992c Wczesnośredniowieczny grot oszczepu z Rudnika – Dolin. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990“, s. 249-250.

1992d (recenzja) Bibliografia miasta i okolicy. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne“, nr 4, s. 46-49.

1992e Fortyfikacje zamku w Dzikowie w świetle badań archeologicznych. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne“, nr 4, s. 41-49.

1992f „Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985-1990. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990“, s. 251-255 (wspólnie z S. Czopkiem, A. Koperskim, A. Muzyczuk)

1993

1993a Archeolodzy w kościele. „Spotkania z zabytkami“, nr 1 (71), s. 11-13.

1993b Badania archeologiczne prowadzone na terenie Tarnobrzega w 1992 roku. „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne“, nr 5/93, s. 61-67;

1993c „Dzieje osadnictwa w okolicach Tarnobrzega od czasów najdawniejszych po średniowiecze“, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne“, nr 6/93, s. 19-41.

1993d Zabytki kamienne i krzemienne ze zbiorów tarnobrzeskiego oddziału PTAiN, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992“, s. 31-36.

1993e Wyniki badań archeologicznych prowadzonych przy kościele p.w. św. Jakuba i dawnym klasztorze dominikanów w Sandomierzu w latach 1990 – 1992. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992“, s. 111-138.

1993f Drugie cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Kłyżowie, gm. Pysznica, woj. tarnobrzeskie. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992“, s. 175-179.

1993g Wyniki badań wykopaliskowych w Tarnobrzegu. „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1992 r.“ Lublin, s. 14-21 (wspólnie z J. Gurbą).

1993h Ochrona zabytków na terenie województwa tarnobrzeskiego. Stan obecny i potrzeby, „Pamiętnik Sandomierski“, t. 1, 1993, s.139-161 (wspólnie z D. Komadą).

1993i Badania stanowisk grupy tarnobrzeskiej w Tarnobrzegu (osada) i Kłyżowie (cmentarzysko) (w:) V Konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992 r., Sandomierz, s. 10-16 (wspólnie z J. Gurbą)

1993j Wyniki badań na terenie zespołu zamkowego w Dzikowie (stanowisko Tarnobrzeg - Dzików 1) (w:) V Konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej w 1992 r., Sandomierz, s. 34-36 (wspólnie z J. Gurbą).

1993k Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Kleczanowie k. Sandomierza.„Sprawozdania Archeologiczne“, t. 45, s. 181-212 (wspólnie z J. Ścibiorem)

1993l Archeologiczne badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1991-1992, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego z lata 1991-1992“, s. 253-256 (wspólnie z A. Gruszczyńską, A. Koperskim i A. Muzyczuk)

1993m Stan zaawansowania badań powierzchniowych Archeologicznego Zdjęcia Polski na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego,rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego z lata 1991-1992, s. 257-259 (wspólnie z S. Czopkiem, A. Koperskim i A. Muzyczuk).1994

1994a Kościół św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“, nr 1/94, s. 3-25.

1994b Kompleks stanowisk archeologicznych w Dacharzowie (w:) „Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy“, Lublin, s. 20-23.

1994c Cmentarzysko kurhanowe w Kleczanowie k. Sandomierza (w:) Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Lublin, s. 24-27.

1994d Zawichost we wczesnym średniowieczu (w:) Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Przewodnik wycieczkowy, Lublin, s. 50.

1994e Cmentarzyska kurhanowe i kopce na lessach sandomiersko-opatowskich. Stan badań. Próba określenia funkcji i chronologii (w:) Najważniejsze odkrycia w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku, Biała Podlaska, s. 92-93.

1994f Cmentarzyska kurhanowe i kopce na lessach sandomiersko-opatowskich. Stan badań. Charakterystyka. Próba określenia funkcji i chronologii, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1993 rok“, s. 251-280.

1994g Nowe stanowiska archeologiczne z okolic Grębowa, gm. loco, woj tarnobrzeskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1993 rok“, s. 339-345.

1994h Pierwszy sezon badawczy przykopalnianych pracowni w rejonie wychodni krzemienia świeciechowskiegow Kopcu, „Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1993 r.“, Lublin, s. 3-14 (wspólnie z J. Liberą).

1994i Sprawozdanie z badań pracowni przykopalnianych w Kopcu k. Świeciechowa (w:) Najważniejsze odkrycia w Polsce środkowowschodniej w 1993 roku, Biała Podlaska, s. 18-26 (wspólnie z J. Liberą).

1994j Kurhan z epoki brązu w Dacharzowie pod Sandomierzem. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 1, s. 30-31 (wspólnie z J. Ścibiorem).

1994k Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 roku. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1993 rok“, s. 347-350 (wspólnie z S. Czopkiem, J. Ginalskim, A. Koperskim, A. Szpunarem).1995

1995a Rudnik nad Sanem od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku. Zarys topografii i układu przestrzennego miasta, „Pamiętnik Sandomierski“, t. 2, s. 5-22.

1995b Kolekcja zabytków archeologicznych z okolic Wojciechowic, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 16, s. 13-22.

1995c Badania ratownicze na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, stan. 1, gm. Opatów, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 16, s. 129-140.

1995d Problem wydzielania i ewidencji stanowisk archeologicznych na terenie miast zabytkowych (na przykładzie Sandomierza). „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 16, s. 165-172

1995e Zabytkowe cmentarze. Województwo tarnobrzeskie, Warszawa, s.s. 227.

1995f Odkrycie nieznanego cmentarzyska z początków epoki żelaza w Kornacicach koło Opatowa. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 2/1995, s. 21.

1995g (recenzja) E. Niebelski: Klimontów. Miasto prywatne Ossolińskich 1240-1990, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 2, s. 31.

1995h (recenzja) J. i W. Rawscy: Miechocin. Kolebka Tarnobrzega. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 2, s. 62.

1995i (recenzja) Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne 1-8, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 2, s. 64.

1995j Kościół św. Jakuba i dawny klasztor dominikanów w Sandomierzu w świetle ostatnich badań archeologicznych i architektonicznych. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 3, s. 19-24.

1995k (recenzja) B. Seniuk: Szwedzkie fortyfikacje polowe w widłach Wisły i Sanu. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 3, s. 69.

1995l Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 roku, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 16 s. 183-185 (wspólnie z S. Czopkiem, J. Ginalskim, A. Koperskim, A. Szpunarem).

1995m Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej. Annales UMCS, vol. L, sectio F, s. 67-76 (wspólnie z J. Gurbą, E. Banasiewicz, S. Gołubem, A. Rozwałką)

1995n Kolejne znalezisko szczatków mamuta. „Informator kulturalny województwa tarnobrzeskiego“, Lipiec 1995, s. 14.

1996

1996a (recenzja) B. Seniuk: Szwedzkie fortyfikacje polowe w widłach Wisły i Sanu, „Lubelszczyzna“, nr 2 (1/96), s. 133-134.

1996b Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce środkowowschodniej, „Lubelszczyzna“, nr 3 (2/96), s. 225-227.

1996c Stan badań nad średniowiecznym i nowożytnym budownictwem obronnym okolic Tarnobrzega. „Rocznik Tarnobrzeski 1996“, t. 1, Tarnobrzeg, s. 13-34.

1996d Średniowieczna pieczęć z Lisowa, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 4, s. 49.

1996e (recenzja) W. Koziejowski: Zawichost romański. Badania architektoniczne w kościołach Najświętszej Maryi Panny i Świętej Trójcy oraz „budowli na krawędzi skarpy wiślanej (św. Maurycy) w Zawichoście w okresie od września 1992 do grudnia 1993 roku. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 4, s. 68-69.

1996f Pierwszy sezon badań na cmentarzysku neolitycznym kultury pucharów lejkowatych w Malicach Kościelnych nad Opatówką. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 5/96, s. 42-45 (wspólnie z J. Liberą).

1996g Jeszcze o średniowiecznym tłoku pieczętnym z Lisowa. „Zeszyty Sandomierskie“, nr 5, s. 45.

1996h (recenzja) E. Kubica: Stan badań archeologicznych nad zabytkami wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi i Wołynia; Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi i Wołynia, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 5, s. 71.

1996i Sprawozdanie z badań zespołu sepulkralnego kultury trzcinieckiej w Dacharzowie w latach 1994-1995. „Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 1, s. 63-68 (wspólnie z H. Taras)

1996j Sprawozdanie z obserwacji i nadzorów archeologicznych na terenie zespołu pocysterskiego w Koprzywnicy, woj. tarnobrzeskie. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 17, s. 223-232.

1996k Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo - wschodniej w 1995 roku. „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 17, s. 327-329 (wspólnie z S. Czopkiem, J. Ginalskim, Koperskim, A. Szpunarem).

1996l Interesujące zabytki archeologiczne z Ćmielowa. „Afisz. Miesięcznik kulturalny województwa tarnobrzeskiego“, marzec 1996 (13), s. 19.

1996m Jeszcze o pieczęci z Lisowa, „Afisz. Miesięcznik kulturalny województwa tarnobrzeskiego“, październik 1996 (19), s. 20.1997

1997a Archeologiczne prospekcje powierzchniowe rejonu Kleczanowa (w:) Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, praca zbiorowa pod red. A. Buki, Warszawa, s. 45-59 (wspólnie z J. Ścibiorem).

1997b Cmentarzysko kurhanowe w lasku kleczanowskim (stanowisko 6) (w:) Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989-1992, praca zbiorowa pod red. A. Buki, Warszawa, s. 245-300 (wspólnie z J. Ścibiorem).

1997c Pieczęć Gedka i herb Bienia z Łososiny (w:) Venerabiles Nobiles et Honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, Toruń, s. 351-368 (wspólnie z B. Paszkiewiczem).

1997d Średniowieczny Żmigród w Opatowie w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 6, s. 38-41.

1997e Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Malicach Kościelnych, woj. tarnobrzeskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 2, s. 24-29 (wspólnie z J. Liberą).

1997f Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach, woj. tarnobrzeskie w roku 1996, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 2, s. 82-84.

1997g Materiały kultury łużyckiej z nieznanej miejscowości przekazane do zbiorów Katedry Archeologii UMCS, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 2, s. 275-276.1997h Wyniki drugiego sezonu badań ratowniczych na cmentarzysku kultury pomorskiej w Kornacicach stan. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 18, s. 181-192.

1997i Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo - wschodniej w 1996 roku, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 18, s. 221-213 (wspólnie z A. Ceterą, S. Czopkiem, A. Muzyczuk, E. Sosnowską).

1997j Moglichkeiten der Interpretation von Bestattungsbrauchen und gesenschaftlichen Fragen in der Trzciniec-Kultur . Am Beispiel des Hugelgrabs in Dacharzów (w:) Beitrage zur Deutung der Bronzenzeitlichen Hort- und Grabfunde in Mitteleuropa, Kraków, s. 65-89 (wspólnie z H. Taras).

1997k Ochrona zabytków archeologicznych na terenie województwa tarnobrzeskiego w latach 1991-1996. „Pamiętnik Sandomierski“, t. 3, s. 177-202.

1997l (recenzja) J. Rawski: Studium nad osadnictwem południowej części Ziemi Sandomierskiej w połowie XIV wieku, „Pamiętnik Sandomierski“, t. 3, s. 297-288.

1997ł Badania archeologiczne przy Placu Poniatowskiego w Sandomierzu. „Zeszyty Sandomierskie“ nr 7, s. 39-41.

1998

1998a Drugi sezon badań cmentarzyska neolitycznego w Malicach Kościelnych (stan. 1) woj. tarnobrzeskie. „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 3, s. 44-55 (wspólnie z B. Bargieł i J. Liberą).

1998b Konferencja archeologiczna w Baranowie Sandomierskim. „Zeszyty Sandomierskie“ nr 8, s. 62.

1998c Zagadkowy nagrobek na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 8, s. 25-27.

1998d Cmentarzysko z neolitu i wczesnego okresu epoki brązu w Malicach Kościelnych, „Zeszyty Sandomierskie nr 8, s. 38-41 (wspólnie z B. Bargieł i J. Liberą).

1998e (recenzja) Z. i Z. Chmielowie, Historia jednego miasta nad Sanem, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 8, s. 68-69.

1998f Depozyt naczyń kultury łużyckiej z Woli Baranowskiej, „Rocznik Mielecki“, t. 1, s. 121-124.

1998g Nowe materiały z odkryć przypadkowych i tzw. znaleziska luźne z terenu województwa tarnobrzeskiego, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 19, s. 17-25.

1998h Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1997 roku, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 19, s. 251-254 (wspólnie z A. Ceterą, S. Czopkiem, J. Ginalskim, E. Sosnowską).

1998i Recepcja „mogiłowych“ wzorców kulturowych w obrządku pogrzebowym ludności kultury trzcinieckiej na przykładzie zespołu sepulkralnego w Dacharzowie i innych wybranych stanowisk z terenu Małopolski (w:) Trzciniec. System kulturowy czy interkulturowy proces ?, red. A. Kośko, J. Czebreszuk, Poznań, s. 135-143.

1998j Konferencja archeologiczna, „Afisz. Miesięcznik kulturalny województwa tarnobrzeskiego“, kwiecień 1998, nr 23 (25), s. 18.

1999

1999a Worek pełen zabytków, „Z Otchłani Wieków“, R. 54, nr 1/1999, s. 73-76 . (wspólnie z B. Bargieł)

1999b Co kryją kurhany, „Archeologia Żywa“, nr 1 (10), s. 43-46.

1999c Trzeci sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 4, s. 29-37 (wspólnie z B. Bargieł i J. Liberą).

1999d Konferencja archeologiczna w Baranowie Sandomierskim, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 4, s. 270-271 (wspólnie z B. Bargieł).

1999e (recenzja) Tiziano Mannoni, Enrico Giannichedda, Archeologia della produzione, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t, 20, 1999, s. 391-392 (wspólnie z R. Heliaszem i J. Skrzypczakiem).

1999f Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1998 roku, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t, 20, s. 385-388.

1999g, Uwagi o osadnictwie średniowiecznym do końca XIII wieku na terenie powiatu mieleckiego. Część I, „Rocznik Mielecki“, t. 2, s. 259-265.2000

2000a Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, woj. świętokrzyskie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 5, s. 25-32 (wspólnie z B. Bargieł).

2000b Wstępne sprawozdanie z badań ratowniczych w Dylągówce, stan. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 5, s. 35-40 (wspólnie z B. Bargieł).

2000c Ochrona zabytków w Polsce środkowowschodniej, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 5, s. 276-282.

2000d Badania archeologiczne Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Pawłowie i Dąbiu koło Zawichostu (woj. świętokrzyskie) w roku 1999, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 11, s. 32 (wspólnie z B. Bargieł, J. Liberą i A. Zakościelną).

2000e Archeologiczne Służby Konserwatorskie w województwie tarnobrzeskim 1982-1998, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 11, s. 26-29.

2000f Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na Żmigrodzie w Opatowie i domniemanym grodzisku w Słupii Nadbrzeżnej (w:) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, red. A. Buko i Z. Świechowski, Warszawa s. 209-224.2000g O pozostałościach wierzeń i obrzędów pogańskich w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 12, s. 11-14.

2000h Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Trześni, pow. Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, „Sprawozdania Archeologiczne“, t. 52, s. 373-387 (wspólnie z H. Gajewską i L. Gajewskim).

2000i Rozpoznanie grodzisk na terenie województwa podkarparckiego, „Rzeszowska Teka Konserwatorska“, t. 2, s. 7-39.

2000j Uwagi o osadnictwie średniowiecznym do końca XIII wieku na terenie powiatu mieleckiego. Część II, „Rocznik Mielecki“, t. 3, s. 151-156.2001

2001a Początki Sandomierza – pytania i hipotezy, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 13, s. 2-8.

2001b O ostatnich przypadkowych odkryciach zabytków archeologicznych w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 14, s. 42-43.

2001c O tak zwanych grodziskach domniemanych w okolicach Mielca, „Rocznik Mielecki“, t. 4, 2001, s. 227-241.

2001d Groby ludności kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Malicach Kościelnych, woj. świętokrzyskie, „Sprawozdania Archeologiczne“, t. 53, s. 231-257. (wspólnie z B. Bargieł i J. Liberą)
2002

2002a Zespół grobowo-kultowy ludności kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie k. Zawichostu (stanowisko 3) w świetle badań wykopaliskowych w latach 1999-2001, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 15, s. 28-31 (wspólnie z B. Bargieł).

2002b O ostatnich odkryciach archeologicznych w Sandomierzu i jego okolicach, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 15, s. 32-36.

2002c Jeszcze o zagadkowych piwnicach przy ulicy Krakowskiej w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 15, s. 37-42 (wspólnie z L. Polanowskim).

2002d Kopiec kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 19 w Dylągówce, gm. Hyżne,pow. Rzeszów, woj. podkarpackie, „Acta Archaelogica Carpathica“, t. 37, s.45-64 (wspólnie z B. Bargieł).

2002e O dawnym kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Koprzywnicy, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 16, s. 40-44

2003

2003a Dacharzów. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej, Lublin (wspólnie z H. Taras).

2003b Drugi sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski Środkowo-wschodniej“, t. 6, s. 14-18 (wspólnie z B. Bargieł).

2003c Megality i wampiry, „Archeologia Żywa“, nr 1 (24), s. 19-22.

2003d „Zagadka“ Wzgórza Salve Regina, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 17, s. 8-12.

2003e Wzgórze Salve Regina w Sandomierzu. O powstaniu i trwałości pewnego mitu archeologicznego (w:) Polonia Minor Medii Aevi, Kraków – Krosno, s. 311-326.

2003f Grodzisko w Zdziechowicach koło Zaklikowa, „Z Otchłani Wieków“, R. 58, s. 84-87.

2003g Depozyt wiórów krzemiennych z Krowiej Góry koło Sandomierza (stan. 14, gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie), „Wiadomości Archeologiczne“, t. 56, s. 51-59 (wspólnie z A. Zakościelną).

2003h Najstarsze fortyfikacje miejskie Sandomierza w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, „Sprawozdania Archeologiczne“, t. 55, s. 211-229.2004

2004a Wielkie kurhany w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 18, s. 4-72004b Osadnictwo w rejonie Sandomierza od końca X do końca XIII wieku. Struktury osadnicze i przemiany (w:) Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, red. J. Libera i A. Zakościelna, Lublin, s. 325-335.

2004c Pradzieje i wczesne średniowiecze Mielca i regionu mieleckiego, Mielec, s.s. 139;

2004d Podtrzymywanie legendy. W odpowiedzi Andrzejowi Buko, „Zeszyty Sandomierskie, nr 19, s. 35-37.

2005

2005a Sandomierski ośrodek grodowo-miejski w średniowieczu, Warszawa, wyd. Semper, s.s. 79 + 32 ilustracje.

2005b Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski południowo-wschodniej“, t. 7, s. 20-32 (wspólnie z B. Bargieł).

2005c Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz, „Archeologia Polski środkowo-wschodniej“, t. 7, s. 42-54 (wspólnie z A. Zakościelną)

2005d Badania ratownicze stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na terenie Sandomierza w latach 2002-2004, „Archeologia Polski środkowo-wschodniej“, t. 7, s. 132-137 (wspólnie z A. Zakościelną)

2005e Pogańskie echa, „Teraz“, nr 10 (22), październik, s. 10-13.

2005f Archeologia o najstarszym osadnictwie na terenie miasta (w:) Tarnobrzeg. Dzieje miasta 1593-1939, praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Tarnobrzeg, s. 11-52 (wspólnie z J. Gurbą).

2005g Zabudowa Wzgórza Zamkowego w Sandomierzu w średniowieczu (w:) Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, Kielce, s. 91-108.

2005h “Dymarki Świętokrzyskie”, “Majówka Archeologiczna w Chodliku”, “Kurhany Kleczanów” – trzy przykłady popularyzacji archeologii (w:) Experimentálna archeológia a popularizácia archeologikého bádania v múzejnej a školskej praxi. Referáty z konferencie, Hanusovce nad Topl’ou, s. 177-183

2005i “Zamczysko” w Tursku Wielkim koło Połańca (przyczynek do badań nad nowożytnymi fortyfikacjami ziemnymi), „Archaeologia Historica Polona“, t. 15, z.1, s. 267-277.

2005j “Zamczysko” w Tursku koło Połańca, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 20/21, s. 35-37.

2005k Nowe materiały do poznania pradziejowego i średniowiecznego osadnictwa w okolicach Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 20/21, s. 77-79.

2005l Autostrada przez neolit, „Teraz“, nr 12 (24), s. 10-11.

2005m W Złotej “na żabę”. Niezwykły pochówek z początków epoki brązu ze Złotej k. Sandomierza, Z Otchłani Wieków, R. 60, nr 1-4, s. 65-70 (wspólnie z A. Zakościelną)

2005n Wielkie kurhany i cmentarzyska kurhanowe na Wyżynie Sandomierskiej, „Z Otchłani Wieków“, R. 60, nr 1-4, s. 124-132.

2005o Przeżytki zwyczajów i obrzędów pogańskich w okolicach Sandomierza, „Z Otchłani Wieków“, R. 60, nr 1-4, s. 184-191.

2005p Archeologiczne przyczynki do poznania chronologii późnych procesów eolicznych w północnej części Kotliny Sandomierskiej (w:) Archeologia Kotliny Sandomierskiej, „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli“, nr 4, s. 143-153

2005r Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Zdziechowicach, gm. Zaklików, woj. podkarpackie (w:) Archeologia Kotliny Sandomierskiej, „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli“, nr 4, s.531-563 (wspólnie z K. Sową).

2006

2006a Nieznane materiały archeologiczne z okolic Ziempniowa w powiecie mieleckim, „Rocznik Mielecki 2004-2005“, Mielec, s. 229-232.

2006b Niezwykłe znalezisko na wiślanej mieliźnie, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 22, s. 60.

2006c Kurhanowe cmentarzysko Słowian z Międzygórza, „Teraz“, R. 3, nr 9 (33), s. 9.

2006d Osadnictwo grup ludności z terenu Węgier w Małopolsce i na Rusi Halickiej w XI-XIII w. w świetle źródeł archeologicznych i topomastycznych (w:) Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich, red. Jan Gancarski, Krosno, s. 729-740.

2006e Militaria z późnośredniowiecznego folwarku rycerskiego w Suchynii pow. Kraśnik, woj. lubelskie, „Acta Militaria Mediaevalia“, t. 2, s. 165-169.

2006f Badania tzw. I kopca w Święcicy, gm. Obrazów w 2005 roku, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 23, s. 50-52 (wspólnie z M. Szeligą).

2006g Kolejny cmentarz wczesnośredniowieczny w Sandomierzu ?, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 23, s. 65-66.

2006h Konferencja archeologiczna w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 23, s. 69-70.

2006g Zespół dworsko-folwarczny w Hrebennem (w:) Archeologia na drodze. Drogi archeologii, red. A. Kokowski, Lublin, s. 12-18

2006h Siekierka brązowa z miejscowości Senisławice, pow. Kazimierski, „Wiadomości Archeologiczne“, t. 58, s. 377-378.

2006i Wczesnośredniowieczny pochówek szkieletowy z Sandomierza, „Wiadomości Archeologiczne,“ t. 58, s. 410-412.

2006j Zabytki archeologiczne pochodzące z odkryć przypadkowych z północnej części Kotliny Sandomierskiej, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 27, s. 101-117 (wspólnie z J. Liberą)

2006k Pochówek w jamie gospodarczej z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Gorzyczanach, pow. sandomierski, stanowisko 7, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 8, s. 15-21.

2006l Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 6 w Złotej, pow. sandomierski, w latach 2002-2004, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 8, s. 41-56 (wspólnie z A. Zakościelną).

2006m Sprawozdanie z prowadzonych przez Instytut Archeologii UMCS badań weryfikacyjno-sondażowych stanowisk archeologicznych na terenie planowanego zbiornika wodnego na rzece Wyżnicy w miejscowości Suchynia, pow. kraśnicki, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 8, s. 99-120 (wspólnie z S. Sadowskim).

2006n Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów (w:) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. Tunia, Lublin - Kraków s. 361-384 (wspólnie z B. Bargieł)

2006o Cmentarzyskow Pawłowie, pow. Sandomierz, na tle innych podobnych stanowisk kultury pucharów lejkowatych (w:) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. Tunia, Lublin – Kraków, s. 385-400 (wspólnie z B. Bargieł).

2006p Cmentarzyska z grobami „niemegalitycznymi“ i pochówki w jamach gospodarczych w obrębie osad w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych (w:) Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych, red. J. Libera i K. Tunia, Lublin – Kraków, s. 407-422.2007

2007a Archeologiczne wyznaczniki społeczności lokalnych w pradziejach i wczesnym średniowieczu (na przykładzie badań w okolicach Sandomierza) (w:) Tradycja z przyszłością. Pochwała prowincji. Materiały z konferencji etnologicznej, Sandomierz 24-15.05.2007, Sandomierz, s. 97-107.

2007b Wykorzystanie dziedzictwa archeologicznego w turystyce specjalistycznej i promocji gmin na przykładzie regionu sandomierskiego (w:) Tradycja z przyszłością. Pochwała prowincji. Materiały z konferencji etnologicznej, Sandomierz 24-15.05.2007, Sandomierz, s. 109-117 (wspólnie z M. Szeligą).

2007c Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierska w XIII wieku, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 24, s. 6-9.

2007d Kolejne groby z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza na Małym Rynku w Sandomierzu, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 24, s. 48.

2007e Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2006“, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 24, s. 50.

2007f Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 25, s. 19-26.

2007g Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Międzygórzu. Wyniki badań wykopaliskowych w latach 2006-2007, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 25, s. 81-83.

2007h Nowe odkrycia grobów podkloszowych kultury pomorskiej w okolicach Sandomierza i Staszowa, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 25, s. 83-85.

2007i Najazdy mongolskie na Ziemię Sandomierską w średniowieczu w świetle źródeł pisanych, legend i wyników badań archeologicznych. „Z Otchłani Wieków“, R. 62, nr 1-4, s. 34-46.

2007j Wykorzystanie dziedzictwa archeologicznego w turystyce specjalistycznej i promocji gmin na przykładzie regionu sandomierskiego. (w:) Archeologické pamiatky slovensko-pol’ského pohraničia v cestovnom ruchu. red. M. Kotorová-Jenčová, Hanušovce nad Topl’ou, s. 77-86.

2007k Współpraca Instytutu Archeologii UMCS i archeologicznych słuzb konserwatorskich w Tarnobrzegu i Sandomierzu w latach 1995-2005. (w:): 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, red. J. Gurba i J. Libera, Lublin, s. 143-149.

2007l Ratownicze badania wykopaliskowe kopca I w Święcicy, pow. sandomierski, w 2005 r., „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 9, s. 37-48 (wspólnie z M. Szeligą);

2007m Zabytki archeologiczne z odkryć przypadkowych z Wyżyny Sandomierskiej., „Archeologia Polski Środkowoschodniej“, t. 9, s. 309-337 (wspólnie z J. Liberą).

2007n (rec.:) Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak, Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego. Seria „Origines Polonorum“, t. I. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, 220 s., 54 ryciny poza tekstem. „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 9, s. 356-363.

2007o Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2005“, Sandomierz 5-6.06.2006., „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 9, s. 388-390.

2008

2008a Wprowadzenie do archeoturystyki ziemi sandomierskiej (w:) Archeoturystyka. Nowoczesny produkt turystyczny. Materiały z konferencji Czyżów Szlachecki, 10-11, 19 stycznia 2008 r., red. T. Giergiel, Sandomierz, s. 17-28.

2008b Dakowie nad Dolnym Sanem ?, „Zeszyty Sandomierskie“ nr 26, s. 7-9.

2008c Problematyka „Grodów Czerwieńskich“. (w:) Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Łęczna, s. 35-45.

2008d Skład wiórów z Krowiej Góry w świetle analizy traseologicznej (w:) Krzemień czekoladowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Orońsku, 08-10.10.2003, red. W. Borkowski, J. Libera, B. Sałacińska, S. Sałaciński, Warszawa – Lublin, s. 429-434. (wspólnie z N. N. Skakun i A. Zakościelną).

2008e Cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych na Wyżynie Sandomierskiej. Historia i stan badań. „Wiadomości Archeologiczne“, t. 60, s. 97-123.

2008f Kolejne cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Rudniku nad Sanem, pow. niżański, województwo podkarpackie, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego“, t. 29, s. 187-191.

2008g (2010) Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Swiętokrzyskie Province, „Annalecta Archaeologica Ressoviensia“, t. 3, s. 145-173 (wspólnie z T. Wiśniewskim)

2008h (2010) Issues concerning the existence and functions of the so-called great kurgans in Małopolska in early phases of the Early Middle Ages, „Annalecta Archaeologica Ressoviensia“, t. 3, s. 273-296.

2008i Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Międzygórzu (stan. 44), pow. Opatowski, w latach 2006-2007, „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 10, s. 103-116.

2008j Nowe znaleziska zawieszek w kształcie miniaturowego topora z okresu rzymskiego. „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 10, s. 249-252.

2008k Trzy średniowieczne zabytki z Wereszczyna, pow. Włodawski (Polesie Lubelskie), „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 10, s. 257-263.

2008l Konferencja „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wpłyniu w roku 2006 (Czyżów Szlachecki 2007), „Archeologia Polski Środkowowschodniej“, t. 10, s. 360-361.

2009

2009a Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne Ożarowa i okolic (w:) Ożarów. Dzieje miasta i gminy, red. F. Kiryk, Kraków, s. 25-53.

2009b Synchroniczność czy asynchroniczność przemian kulturowych ? Uwagi o schyłku kultury trzcinieckiej na Wyżynie Sandomierskiej i terenach sąsiednich. (w:) Hereditas Praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, red. H. Taras i A. Zakościelna, Lublin, s. 209-222.

2009c Nieoczekiwane odkrycie na sandomierskim Rynku, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 27, s. 98.

2009d Interesujące znalezisko archeologiczne z Zawichostu-Trójcy, „Zeszyty Sandomierskie“, nr 27, s. 99-100.

2009e Topografia plemienna międzyrzecza Wieprza i Bugu na przełomie I i II tysiąclecia i zagadnienie „Grodów Czerwieńskich“ w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. (w:) Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, seria „Skarby z przeszłości“ t. 10, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 23-34.

2009f Obrządek pogrzebowy w międzyrzeczu Wieprza i Bugu we wczesnym średniowieczu. (w:) Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, seria „Skarby z przeszłości“ t. 10, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 53-72.

2009g Świętokrzyskie „Celtic fields”. „Zeszyty Sandomierskie” nr 28, s. 69-70.

2009h Ziemia sandomierska – archeologiczny raj. „Mówią Wieki”, nr 06/09 (593), s. 18-22.

2009i Zabytki archeologiczne w zbiorach Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej w Rudniku nad Sanem (kolekcja ks. Franciszka Nicałka), „Studia i Materiały Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 30, s. 5 – 28 (wspólnie z J. Liberą).


2010

2010a Wyniki badań kopca nr 1 na cmentarzysku kurhanowym w Przędzelu (stan. 10), powiat Nisko, „Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli 2007-2008”, Stalowa Wola, s. 5-17 (wspólnie z M. Kuraś).

2010b Zagadki grodów zawichojskich, „Zeszyty Przewodnickie Koła Przewodników PTTK w Sandomierzu”, nr 4, s. 21-33.

2010c Zagadki grodów zawichojskich, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 29, s. 13-19.

2010d Starożytne i średniowieczne cmentarze na terenie parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu (w:) Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu. W dwóchsetlecie powstania, red. P. Sławiński, Sandomierz, s. 61-82.

2010e Węgrzy w Przemyślu. Historia alternatywna (w:) Varia Sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, red. J. Podgórska-Czopek, Rzeszów, s. 101-129.

2010f Dziedzictwo archeologiczne a rozwój turystyki specjalistycznej i promocja małych ojczyzn. Przykład regionu sandomierskiego (w:) Матерыалы па археалогііБеларусі. Выпуск 10. Археалогія i гістоыя Гродзеншчыны, Мiнск, s. 252-259 (wspólnie z M. Szeligą).

2010g Odkrycie kolejnego grobu kultury amfor kulistych w Ossolinie koło Klimontowa, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 30, s. 99-100;


2011

2011a Uwagi o zróżnicowaniu słowiańskiego obrządku pogrzebowego w Małopolsce w okresie plemiennym (do końca X w.) (w:) In silvis, campis … et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, red. S. Cygan, M. Glinianowicz, P. N. Kotowicz, Rzeszów-Sanok, s. 59-77.

2011b Jeszcze o romańskich nagrobkach z mieczami z kościoła św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Na marginesie tekstu Piotra Zawadzkiego „Epitafia i nagrobki z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu”, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 31, s. 56-57.

2011c Kopce i cmentarzyska kurhanowe na Wyżynie Sandomierskiej (w:) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., red. H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak, Kraków – Warszawa, s. 235-254.

2011d Najstarsze cmentarze średniowiecznego Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 32, s. 24-32.

2011e Odkrycie kolejnego pochówku antywampirycznego” na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie koło Zawichostu, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 32, s. 77-78.

2011f Wyjaśnienie archeologicznej zagadki. Wyniki badań grobów na ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu w 2011 roku, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 32, s. 78-80 (wspólnie z M. Bajka).

2011g Nowe dane do badań nad cmentarzyskami wczesnośredniowiecznego Sandomierza, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 33, s. 169-180 (wspólnie z M. Bajka).
2012

2012a Archeologiczne przyczynki do badań nad zasięgiem lasów na Wyżynie Sandomierskiej i w Górach Świętokrzyskich w średniowieczu i czasach nowożytnych, „Pamiętnik Sandomierski” t. 4, s. 25-37.


2012b Średniowieczne i nowożytne cmentarze Sandomierza (od początku XI do końca XVIII wieku), „Pamiętnik Sandomierski”, t. 4, s. 39-71.
2012c (recenzja) Agnieszka Malinowska-Sypek, Robert Sypek, Daniel Sukniewicz: Przewodnik archeologiczny po Polsce, „Pamiętnik Sandomierski”, t. 4, s. 215-220.
2012d Pochówki rodziny Ossolińskich w kościele pw. NMP i św. Jacka w Klimontowie, „Rocznik Mielecki 2011-2012”, t. XIV-XV, Mielec 2012, s. 189-203.
2012e „Obcy” we wczesnośredniowiecznym Przemyślu. Kim byli Węgrzy pochowani na tzw. cmentarzysku „staromadziarskim” przy ul. Rycerskiej ? (w:) „Funeralia Lednickie. Spotkanie 14”, Poznań, s. 295-311.
2012f Archeologiczne przyczynki do badań nad zasięgiem lasów na Wyżynie Sandomierskiej i w Górach Świętokrzyskich w średniowieczu i czasach nowożytnych (w:) Las w kulturze polskiej. Materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Janów Lubelski 22-24 października 2010, red. W. Łysiak, Poznań, s. 47-59.
2012g Najstarsze fortyfikacje Sandomierza, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 33, s. 19-24.
2012h Badania archeologiczne w Złotej koło Sandomierza w latach 2002-2004 i 2012, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 33, s. 66-69;
2012i Średniowieczne płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy z Sandomierza, Wąchocka i Radomia, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 34, s. 14-21.
2012k Badania archeologiczne w wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czermnie nad Huczwą (do 2008 roku) (w:) Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lub.-Lublin, s. 117-150;
2012l Археологічні дослідження раньосередньовічного поселенського комплексу у Чермні над Гучвою (до 2008 року) (w:) Червень – град між Сходом і Заходом. Каталог Виставки,, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lub.-Lublin, s. 117-150;
2012m Archäologische Forschungen zum frühmittelalterichen Siedlungskomplex von Czermno an der Huczwa (bis 2008) (w:) Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lub.- Leipzig – Lublin - Rzeszów, s. 117-150;
2012n Ricerche archeologiche condotte in un complesso di insediamenti bassomedievali a Czermno, sulle rive del fiume Huczwa (fino all’anno 2008) (w:) Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lub. - Lublin – Leipzig - Rzeszów, s. 117-150;
2012o Okres wczesnośredniowieczny do połowy X wieku w Materiałach do badań …. Stefana Noska (w:) Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej. 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, red. A. Zakościelna, Lublin, s. 143-153;
2012p „Materiały do badań …” a Archeologiczne Zdjęcie Polski (w:) Miejsce Profesora Stefana Noska w archeologii polskiej. 50 lat po wydaniu „Materiałów do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu”, red. A. Zakościelna, Lublin, s. 169-171.
2012r Rudnik on the San: spatial arrangement and changes in town topography from the mid-sixteenth to late nineteenth century, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 7, s. 497-518.
2012s Rudnik nad Sanem. Układ przestrzenny i przemiany topografii miasta od połowy XVI do końca XIX wieku, „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, t. 7, s. 519-529.
2013

2013a Geto-Dakowie nad dolnym Sanem ? Wyniki badań kopca nr 1 na cmentarzysku kurhanowym w Przędzelu (stan. 10), pow. Nisko, woj. podkarpackie. Przyczynek do badań nad zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym Podkarpacia w okresie rzymskim (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno 2013, s. 61-85 (wspólnie z M. Kuraś).


2013b Węgrzy w Przemyślu. Historia alternatywna (w:) Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu, red. J. Gancarski, Krosno, s. 453-488.
2013d Badania archeologiczne w Złotej koło Sandomierza w roku 2013, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 35, s. 69-71 (wspólnie z M. Bajka).
2013e Średniowieczne płyty nagrobne z Ziemi Sandomierskiej z przedstawieniami mieczy, „Acta Militaria Mediaevalia”, t. 9, s. 39-61.
2013f Wczesnośredniowieczny cmentarz na Wzgórzu Miejskim w Sandomierzu. Ostatnie odkrycia, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 36, s. 83-86 (wspólnie z M. Bajka).
2013g Żmij – Żmigród-Opatów. Tajemnicze początki Opatowa (w:) Studia nad rozwojem miasta i powiatu opatowskiego, red. R. Kubicki i W. Saletra, t. 1: Początki osadnictwa, infrastruktura miejska i życie religijne w Opatowie do końca XVIII wieku, red. R. Kubicki, Kielce, s. 19-32.
2013h Krzyżowcy sandomierscy i ich nagrobki (w:) Studia nad rozwojem miasta i powiatu opatowskiego, red. R. Kubicki i W. Saletra, t. 1: Początki osadnictwa, infrastruktura miejska i życie religijne w Opatowie do końca XVIII wieku, red. R. Kubicki, Kielce, s. 41-57.
2013g (red.) Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Katalog wystawy, Sandomierz.

2014

2014a (red.) Bitwa Rudnicka 1914. Kontrofensywa austro-węgierska na terenach gminy Rudnik nad Sanem od 14 października do 4 listopada 1914 r., Rudnik.


2014b Zniszczenia Rudnika w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918 (w:) Bitwa Rudnicka 1914. Kontrofensywa austro-węgierska na terenach gminy Rudnik nad Sanem od 14 października do 4 listopada 1914 r., red. M. Florek, Rudnik, s. 53-58.
2014c Cmentarze wojenne z lat 1914-1915 w okolicach Rudnika (w:) Bitwa Rudnicka 1914. Kontrofensywa austro-węgierska na terenach gminy Rudnik nad Sanem od 14 października do 4 listopada 1914 r., red. M. Florek, Rudnik, s. 61-72 (wspólnie z R. Żureckim).
2014d Ochrona zabytków archeologicznych (w:) Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012, Kielce, s. 193-205 (wspólnie z A. Przychodnim).
2014e Zapomniani krzyżowcy. Zapomniane nagrobki. Płyty nagrobne z przedstawieniami mieczy z ziemi sandomierskiej (w:) Funeralia Lednickie. Spotkanie 16. Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań, s. 357-374.
2014f Wczesnośredniowieczny grot włóczni z Nowosielca, Acta Militaria Mediaevalia, t. 10, 2014, s. 207-208.
2014g Późnośredniowieczne ostrogi z cmentarza przy kościele p.w. św. Ducha w Sandomierzu, woj. świętokrzyskie, Acta Militaria Mediaevalia, t. 10, 2014, s. 208-210.
2014h Problemy ochrony kopalń krzemienia na terenie działania Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach (w:) Silex et Ferrum, t. 1 – Górnictwo z epoki kamienia. Krzemionki. Polska. Europa. W 90. rocznicę odkrycia kopalni w Krzemionkach, red. D. Piotrowska, W. Piotrowski, K. Kaptur, A. Jedynak, Warszawa - Ostrowiec, s. 25-45.
2014i Zniszczenia okolic Niska i Rudnika nad Sanem w czasie Wielkiej Wojny 1914-1918 (w:) I Wojna Światowa nad Sanem, red. A. Garanty, Stalowa Wola 2014, s. 81-91.
2014j. Środowisko naturalne okolic Sandomierza w średniowieczu (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V Małopolska, z. 2 Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 5.
2014k. Rozwój przestrzenny (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V Małopolska, z. 2, Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 5.
2014l. Osadnictwo okolic Sandomierza w wiekach VIII-XIII (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V. Małopolska, z. 2 Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 6.
2014m. Sandomierz przedlokacyjny (od VIII do XIII wieku) (w:) Atlas Historyczny Miast Polskich, t. V. Małopolska, z. 2 Sandomierz, red. Z. Noga, Sandomierz 2014, s. 7.
2014n. Interesujące znalezisko z Brzezia koło Opatowa. W sześćsetną rocznicę zwołania Soboru w Konstancji, „Zeszyty Sandomierskie” nr 38, s. 12-17 (wspólnie z T. Giergielem).
2014o. Kurhany nad Opatówką, „Zeszyty Sandomierskie”, nr 38, s. 42-44.
2014p. Badania archeologiczne na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu w 2014 roku, „Zeszyty Sandomierskie, nr 38, s. 44-48 (wspólnie z M. Bajka, A. Stempin, K. Zisopulu-Bleja).
2014r. Archeologiczne mity o początkach Lublina (w:) Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin, s. 463-475.
2014s. Iskra święta i nieświęta. O używaniu krzemienia we wczesnym średniowieczu (w:) Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin, s. 1035-1048 (wspólnie z J. Liberą).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość