Strona główna

Materiały do wykładu VI z prawa dyplomatycznego I konsularnego. Semestr letni 2008/2009


Pobieranie 21.31 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar21.31 Kb.

Materiały do wykładu VI z prawa dyplomatycznego i konsularnego. Semestr letni

2008/2009Art. 7 ust. 2b Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów

Szef misji dyplomatycznej może - bez potrzeby przedkładania pełnomocnictw - przyjąć tekst traktatu między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym.


Pismo polskiego MSZ o przyjęciu listów komisyjnych, oraz o udzieleniu exequatur

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wiadomym czyni się, że dotrzymawszy Listy Komisyjne, wystawione w Mińsku dnia 4 czerwca 2004 roku, którymi Jego Ekscelencja Pan Minister Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi mianował i ustanowił Pana Alieksandra Konckiego jako Konsula Republiki Białorusi na obszar województw lubelskiego i podkarpackiego, z siedzibą w Białej Podlaskiej,


uznał i uznaje Pana Alieksandra Konckiego w charakterze Konsula Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, z jurysdykcją na wyżej określony okręg konsularny, Jego Listom Komisyjnym udziela się EXEQUATUR, polecając zarazem Władzom Polskim okazywanie mu należnych względów i wszelkiej pomocy przy pełnieniu Jego obowiązków.
W Warszawie dnia ...... 2004 roku

Włodzimierz Cimoszewicz
Artykuły: 7 i 8 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych
Artykuł 7:

Państwo wysyłające może powierzyć swemu urzędowi konsularnemu ustanowionemu w innym państwie wykonywanie funkcji konsularnych w państwie trzecim po notyfikacji o tym zainteresowanym państwom i w braku wyraźnego sprzeciwu któregokolwiek z nich.Artykuł 8:

Po odpowiedniej notyfikacji państwu przyjmującemu i w braku jego sprzeciwu urząd konsularny państwa wysyłającego może wykonywać w państwie przyjmującym funkcje konsularne na rzecz państwa trzeciego.


Cytat, Jerzy Putrament: „Pół wieku”

Zawsze nabijałem się z protokołu. Wydawał mi się dowodem, że cała praca dyplomatyczna to bzdury, skoro tyle czasu poświęca się drobiazgom: kto gdzie siedzi, jak gdzie się ubrać, gdzie stanąć. Bardzo szybko jednak zorientowałem się, że drobiazgowe normowanie tego wszystkiego ma swoje znaczenie. Przede wszystkim pozwala uniknąć nadmiernych dąsów osobistych tego, czy innego przedstawiciela wielkiego mocarstwa: skoro coś jest załatwione z góry, motywy osobiste nie grają żadnej roli”.


Cytat, Wicquefort

O nic innego nie powinien ambasador tak być dbały, jak o prawa i godność swojego monarchy, zwłaszcza zaś o rangę, która przysługuje mu wśród innych monarchów, tak, aby została ona zachowana na wszelkich uroczystościach i zgromadzeniach publicznych. Nie można tego obowiązku zaniechać dla jakiejkolwiek przyczyny i z jakiegokolwiek względu, a uchybić mu może chyba za cenę własnego honoru i życia”.


Incydent londyński z XVII w.

Do największej chyba w dziejach awantury związanej z precedencją doszło w Londynie ok. 1661 roku. Przy wjeździe nowego ambasadora Szwecji, ambasador Hiszpanii wystąpił z obstawą, by w uroczystym pochodzie nie dać pierwszeństwa karocy ambasadora Francji. Doszło do bijatyki, w której padli ranni i zabici.


Czernyszew v. Châtelet-Lomon

Gdy na uroczystości dworskiej w Londynie (w 1768 roku) ambasador Rosji hr. Czernyszew usiadł tuz obok ambasadora cesarskiego, hr. Seilerna, przybyły później ambasador Francji, hr. Châtelet-Lomon, wepchnął się między nich siłą. Doprowadziło to do pojedynku, w którym Czernyszew został ciężko poraniony


Zadania „Protokołu dyplomatycznego” w strukturze organizacyjnej polskiego MZS

- przygotowuje plany i programy wizyt głów państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych oraz odpowiada za ich realizację,

- przygotowuje audiencje przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Senatu oraz ministra spraw zagranicznych,

- stosownie do potrzeb merytorycznych uczestniczy w organizacji wizyt pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej u prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych,

- zapewnia obsługę protokolarną przyjęć dyplomatycznych wydawanych przez prezydenta, prezesa Rady Ministrów oraz ministra spraw zagranicznych, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego służby zagranicznej,

- prowadzi korespondencję protokolarną prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych z ich odpowiednikami,

- prowadzi sprawy związane z akredytacją i exequatur przedstawicieli państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

- prowadzi sprawy związane z ustanawianiem i funkcjonowaniem urzędów konsularnych państw obcych kierowanych przez konsulów honorowych i udzielaniem im exequatur,

- czuwa nad przestrzeganiem przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i konsularnych oraz nad przestrzeganiem zasady wzajemności w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,

- prowadzi ewidencję personelu obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych i innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej; wydaje odpowiednie dokumenty oraz udziela wiz dyplomatycznych i służbowych tej grupie osób; wydaje „Listę korpusu dyplomatycznego i konsularnego”,

- załatwia sprawy związane z zapewnieniem obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym i przedstawicielstwom organizacji międzynarodowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich personelu możliwości korzystania z przywilejów i immunitetów, właściwych warunków działania, a także stwierdza dla potrzeb władz i instytucji polskich status oraz zakres przysługujących im przywilejów i immunitetów,

- inicjuje, opracowuje i opiniuje projekty umów międzynarodowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przywilejów i immunitetów,

- załatwia sprawy związane ze zwolnieniami celnymi oraz podatkowymi przysługującymi obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, organizacjom międzynarodowym korzystającym z przywilejów i immunitetów oraz członkom ich personelu,

- ułatwia nabycie przez państwa wysyłające pomieszczeń koniecznych dla ich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz udziela pomocy w uzyskaniu takich pomieszczeń w inny sposób, w tym prowadzi i aktualizuje ewidencję nieruchomości użytkowanych i stanowiących własność przedstawicielstw państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej.


Precedencja według papieża Juliusza II

1. Cesarz rzymski,

2. Król Rzymian (syn cesarski),

3. Król Francji,

4. Król Hiszpanii,

[…] 6. Król Portugalii,

7. Król Anglii.

8. Król Szkocji,

[…] 10. Król Węgier,

[…] 12. Król Czech,

13. Król Polski,

14. Król Danii,

15. Republika Wenecka,

16. Książe Bretanii,

17. Książe Burgundii,

[…]
Wzór noty informującej o ustanowieniu chargé d’affaires ad interimAmbasador Rzeczypospolitej Polskiej

w ……………………………………….
…………., dnia ………….. roku
Panie Ministrze,

Mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, że w dniu ………… udaję się na kilkudniowy pobyt do ……………………

W czasie mojej nieobecności funkcję Chargé d’affaires ad interim będzie pełnił …………………, Radca Ambasady/

Proszę przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mojego najwyższego poważania.
Jego Ekscelencja

Pan …………….

Minister Spraw Zagranicznych

w ………………………………
Sprawa Sir Goeffrey Jackson’a

Szef misji dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w Urugwaju został uprowadzony a następnie był przez kilka miesięcy przetrzymywany przez porywaczy. W tym czasie władze amerykańskie powstrzymały się od ustanowienia chargé d’affaires ad interim.


Przykład dotyczący stosunków włosko-jugosłowiańskich z 1998 roku

Włochy akredytowały nowego szefa misji dyplomatycznej w randze chargé d’affaires en pied, uwierzytelniając go przy ministrze spraw zagranicznych państwa przyjmującego. Państwo wysyłające pragnęło uniknąć w ten sposób akredytacji swego przedstawiciela przy prezydencie S. Miloševiciu, któremu stawiano zarzuty popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.


Procedencja szefów misji dyplomatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.msz.gov.pl/Foreign,Ambassador,Precedence,List,12749.html
Art. 16 konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku

(1). Szefowie misji korzystają z pierwszeństwa w obrębie swojej klasy w kolejności dat i godzin objęcia swych funkcji [...].[...]

(3). Niniejszy artykuł nie stoi na przeszkodzie w stosowaniu praktyki, która jest lub mogłaby być przyjęta przez państwo przyjmujące w odniesieniu do pierwszeństwa przedstawiciela Stolicy Apostolskiej”.

Przykład uroczystości z udziałem Korpusu Dyplomatycznego

http://www.youtube.com/watch?v=v7nHnIbdND0

powyższy plik także na:

http://www.state.gov/video/©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość