Media i demokracja zarys problemówPobieranie 6.42 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar6.42 Kb.

ul. Sapieżyńska 10a


00-215 Warszawa
tel. |48 22| 5360200
fax |48 22| 5360220
batory@batory.org.pl
www.batory.org.plMedia i demokracja

zarys problemów

Nie trzeba dowodzić poważnej słabości władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w naszym kraju. Co najmniej to samo powiedzieć można o partiach politycznych i ich zdolności odgrywania funkcji kontrolnej wobec organów władzy państwowej, regionalnej i lokalnej. W tej sytuacji rola mediów w dochodzeniu prawdy o funkcjonowaniu sfery polityki i instytucji państwa zdaje się wzrastać niepomiernie. Dowodzą tego choćby ujawnione afery ostatnich dwóch lat. Jaki jest bilans dokonań mediów w tej dziedzinie? Jaka jest różnica między mediami tradycyjnymi i elektronicznymi? mediami prywatnymi i publicznymi? Niebezpieczeństwo manipulacji przez konkurentów politycznych, służby specjalne, wyspecjalizowane firmy lobbingowe zatrudniające coraz częściej dziennikarzy?

Media zdają się mieć, choć w różnym stopniu, ambicje by wpływać na proces polityczny, czy nawet na kształt instytucjonalny naszej demokracji. Promowanie koncepcji IVej Rzeczpospolitej, popieranie politycznych osobistości, czy partii mogą służyć za przykład. Jakie są tu szanse i niebezpieczeństwa? Jaka jest skuteczność mediów w tej dziedzinie?

Środki masowego przekazu sprzyjają demokracji służąc rozpowszechnianiu informacji, ale też – podkreśla się w debatach toczonych wśród specjalistów – stanowią zagrożenie dla tradycyjnej polityki. Chodzi przede wszystkim o media elektroniczne. Sprzyjają one mobilizacji emocji i wywieraniu przez nie silnego wpływu na sferę polityki, zawężając pole dla myślenia strategicznego. Pozwalając na bezpośredni stosunek między przywódcami a biernymi masami odbiorców, media te osłabiają partie i sprzyjają eliminacji bogatej siatki działaczy, którzy w tradycyjnej polityce służyli mobilizacji i integracji obywateli. Logika i presja mediów elektronicznych zmusza do ograniczania przekazu politycznego do zwięzłych haseł, sprzyjając w ten sposób demagogii. Media te przemieniają ponadto polityków w gwiazdorów, uprzywilejowując te cechy fizyczne i osobowościowe kandydatów, które takiej metamorfozie sprzyjają. Czy nie jest więc tak, że mass media stają się głównym czynnikiem wzrostu roli polityki populistycznej we współczesnej demokracji?

Na ile te zagrożenia występują w Polsce? Co można uczynić, by niebezpieczeństwo ograniczyć? Jak można zarysować bilans pozytywnego i negatywnego wpływu środków masowego przekazu na politykę demokratyczną.

Oto są liczne i poważne pytania, które pragnęlibyśmy uczynić przedmiotem naszej debaty.Aleksander Smolar
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy