Strona główna

Medycyna retrospektywna skupia się głównie na rehabilitacji


Pobieranie 125.38 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar125.38 Kb.

 1. Medycyna retrospektywna skupia się głównie na
  1. rehabilitacji

  2. działaniach naprawczych w medycynie

  3. działaniach promujących zdrowie

  4. profilaktyce II fazy
 1. Medycyna prospektywna skupia się głównie na
  1. rehabilitacji

  2. działaniach naprawczych w medycynie

  3. działaniach promujących zdrowie

  4. profilaktyce II fazy
 1. Najistotniejszą determinantą stanu zdrowia, wg raportu Lalond’e jest:
  1. styl życia

  2. środowisko

  3. ochrona zdrowia

  4. czynniki genetyczne
 1. Promocja zdrowia to, obok działań umożliwiających człowiekowi zwiększenie kontroli nad własnym stanem zdrowia, także (wybierz najlepszą odpowiedź):
  1. działania legislacyjne w służbie zdrowia

  2. edukacja zdrowotna

  3. żadna z wymienionych

  4. tworzenie środowiska sprzyjającego realizacji potrzeb zdrowotnych
 1. W tzw. I rewolucji zdrowotnej czynnikami mającymi decydujący wpływ na poprawę stanu zdrowia były (wybierz najlepszą odpowiedź):
  1. udoskonalenia sanitarno-higieniczne oraz zmiana stylu życia społeczeństwa

  2. odkrycia w zakresie farmakologii oraz promocja zdrowia

  3. udoskonalenia sanitarno-higieniczne, odkrycia w zakresie farmakologii, wprowadzenie powszechnych szczepień ochronnych

  4. promocja zdrowia
 1. W tzw. II rewolucji zdrowotnej czynnikami mającymi decydujący wpływ na poprawę stanu zdrowia były:  1. udoskonalenia sanitarno-higieniczne oraz zmiana stylu życia społeczeństwa

  2. odkrycia w zakresie farmakologii oraz promocja zdrowia

  3. udoskonalenia sanitarno-higieniczne, odkrycia w zakresie farmakologii, wprowadzenie powszechnych szczepień ochronnych

  4. promocja zdrowia
 1. Marketing społeczny to:
  1. wykorzystanie metod marketingowych do promowania zachowań prospołecznych

  2. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  3. wykorzystanie metod marketingowych dla celów promocji zdrowia

  4. wykorzystanie metod marketingowych w celu zmian zachowań społecznie niekorzystnych
 1. W celu, np. zwiększenia ilości osób, które chcą być dawcami organów, polityk zdrowotny powinien wykorzystać działania z zakresu:
  1. promocji zdrowia

  2. marketingu komercyjnego

  3. marketingu społecznego

  4. marketingu społecznie zaangażowanego
 1. Choroby cywilizacyjne, z punktu widzenia promocji zdrowia charakteryzuje się jako:
  1. choroby „złego stylu życia”

  2. choroby „z wyboru”

  3. choroby o behawioralnej etiologii

  4. żadne z tych określeń nie jest prawidłowe 1. Porcja standardowa alkoholu to:
  1. 10 mg czystego alkoholu etylowego,

  2. równowartość 200 ml 5% piwa,

  3. równowartość 25 ml 40% wódki,

  4. wszystkie odpowiedzi są poprawne.
 1. Model picia zwiększający ryzyko, ale nie powodujący dotychczas problemów zdrowotnych. Przekraczanie dawek rozsądnych np. picie weekendowe lub okazyjne dużych ilości alkoholu. Powyższy opis dotyczy:
 1. picia szkodliwego,

 2. picia ryzykownego,

 3. zespołu uzależnienia od alkoholu,

 4. żadnego z powyższych
 1. Testem ułatwiającym rozpoznanie uzależnienia od alkoholu nie jest:
 1. test CAGE,

 2. test Baltimorski,

 3. test Bałkański,

 4. test AUDIT.
 1. Do objawów osiowych uzależnienia od alkoholu nie należy:
 1. zmiana tolerancji na alkohol,

 2. upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu,

 3. alkoholowe stłuszczenie wątroby,

 4. „głód alkoholowy”.
 1. Stan odurzenia celem nadrzędnym – odpowiada:
 1. fazie I uzależnienia alkoholowego,

 2. fazie II uzależnienia alkoholowego,

 3. fazie III uzależnienia alkoholowego,

 4. fazie IV uzależnienia alkoholowego.

15. Do grup samopomocowych osób uzależnionych od alkoholu nie należy:
 1. AA

 2. AN

 3. Al.-Anon,

 4. żadna z powyższych.
 1. Uzależnić się nie można od:
 1. alkoholu,

 2. internetu,

 3. hazardu,

 4. wszystkie powyższe odpowiedzi nieprawidłowe.
 1. Jeżeli w celu uzyskania takich jak uprzednio efektów, konieczne jest zwiększenie przyjmowanej dawki substancji uzależniającej, to jest to:
 1. tolerancja,

 2. zespół abstynencyjny,

 3. współuzależnienie,

 4. żadne z powyższych.
 1. Zespół uzależnienia to:
 1. sposób przyjmowania substancji, który powoduje szkody zdrowotne. Szkody te mogą mieć charakter somatyczny (np. alkoholowe stłuszczenie wątroby) oraz charakter psychiczny (np. depresja alkoholowa),

 2. model picia zwiększający ryzyko, ale nie powodujący dotychczas problemów zdrowotnych. Przekraczanie dawek rozsądnych np. picie weekendowe lub okazyjne dużych ilości alkoholu,

 3. kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio większą wartość. Głównym objawem jest pragnienie przyjmowania substancji,

 4. żadne z powyższych.
 1. Badaniem laboratoryjnym istotnym dla rozpoznania ZZA jest:
 1. badanie ogólne moczu,

 2. poziom gamma-glutamylo-transferazy (GGT) w surowicy,

 3. APTT,

 4. badanie poziomu cholesterolu 1. Charakterystyczne dla narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe nie jest:

A. długi czas ekspozycji

B. brak specyficznych skutków zdrowotnych narażenia na wiele czynników szkodliwych w środowisku

C. możliwość wzajemnego oddziaływania czynników szkodliwych(synergistyczne, addytywne, antagonistyczne, niezależne)

D. podobny mechanizm działania czynników szkodliwych


 1. Narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe charakteryzuje się:

A. brakiem wzajemnych oddziaływań czynników szkodliwych

B. jednolitym okresem pomiędzy narażeniem i wystąpieniem objawów choroby

C. różnorodnymi mechanizmami działania czynników szkodliwych (toksyczne, mutagenne, teratogenne, alergizujące)

D. specyficznymi skutkami zdrowotnych narażenia na wszystkie czynniki szkodliwe w

środowisku
 1. Choroby środowiskowe charakteryzują się tym, że:

A. kliniczny i patologiczny obraz jest bardzo specyficzny dla tej grupy chorób.

B. efekty zdrowotne narażenia zawsze występują bezpośrednio po ekspozycji na

szkodliwe czynniki środowiskowe

C. kliniczny i patologiczny obraz większości jest często nie do odróżnienia od

klinicznego i patologicznego obrazu chorób mających przyczyny „pozaśrodowiskowe”.

D. istnieją jednoznaczne kryteria rozpoznawania chorób środowiskowych.


 1. Które ze stwierdzeń nie odnosi się do chorób środowiskowych:

A. są to choroby związane z ekspozycją na zmienione, zwłaszcza antropogenicznie środowisko.

B. są to choroby, które są bezpośrednio, w całości lub częściowo następstwem narażenia na czynniki środowiskowe

C. są to choroby, o bardzo specyficznym obrazie klinicznym i patologicznym.

D. są to choroby będące wyrazem patologicznej adaptacji organizmu do środowiska.


 1. Czynna utrata ciepła z organizmu zachodzi na drodze:

A. promieniowania.

B. konwekcji.

C. pocenia i parowania potu z powierzchni skóry.

D. przewodnictwa cieplnego 1. Bierna utrata ciepła z organizmu nie zachodzi na drodze :

A. promieniowania

B. przewodnictwa

C. pocenia i parowania potu z powierzchni skóry.

D. konwekcji


 1. Do metod oznaczania WOA zaliczamy:

A. metodę kalorymetryczną.

B. metodę Forela.

C. metodę temperatur efektywnych.

D. metodę aktynometryczna. 1. Do metod oznaczania WOA nie zaliczymy:

A. metody katatermometrycznej

B. metody Forela.

C. metody temperatur efektywnych.

D. metody tabelarycznej 1. Czynna utrata ciepła będzie najbardziej efektywna przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 7 o C, wilgotność względna: 80 %, ruch powietrza: 30m/min

B. temperatura otoczenia: 7 o C, wilgotność względna: 12 %, ruch powietrza: 56m/min

C. temperatura otoczenia: 41 o C, wilgotność względna: 70,8 %,ruch powietrza:120m/min

D. temperatura otoczenia: 41 o C, wilgotność względna:5 %, ruch powietrza: 36 m/min 1. Czynna utrata ciepła będzie najmniej efektywna przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 40,1 o C, wilgotność względna: 80 %, ruch powietrza: 100,4 m/min

B. temperatura otoczenia: 40,1 o C, wilgotność względna: 12 %, ruch powietrza: 56 m/min

C. temperatura otoczenia: 40,1 o C, wilgotność względna: 50,8 %,ruch powietrza:120 m/min

D. temperatura otoczenia: 40,1 o C, wilgotność względna:5 %, ruch powietrza: 36 m/min 1. Czynna utrata ciepła będzie najbardziej efektywna przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 2 oC, wilgotność względna: 80 %, ruch powietrza: 0,1m/min

B. temperatura otoczenia: 2oC, wilgotność względna: 2 %, ruch powietrza: 132m/min

C. temperatura otoczenia: 41 oC, wilgotność względna: 50 %, ruch powietrza: 18m/min

D. temperatura otoczenia: 41 oC, wilgotność względna: 5 %, ruch powietrza: 2m/min


 1. Czynna utrata ciepła będzie najbardziej efektywna przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 6 oC, wilgotność względna: 80 %, ruch powietrza: 0,1 m/min

B. temperatura otoczenia: 39,2 oC, wilgotność względna:12 %, ruch powietrza:10,1 m/min

C. temperatura otoczenia: 6o C, wilgotność względna: 0,2 %, ruch powietrza: 132 m/min

D. temperatura otoczenia: 39,4 oC, wilgotność względna: 90 %, ruch powietrza: 118 m/min


 1. Czynna utrata ciepła nie doprowadzi do ochłodzenia organizmu ludzkiego przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 39,7 oC, wilgotność względna: 100 %, ruch powietrza: 0,1 m/min

B. temperatura otoczenia: 39,7 oC, wilgotność względna: 12 %, ruch powietrza: 0,1 m/min

C. temperatura otoczenia: 41,2 oC, wilgotność względna: 50 %, ruch powietrza: 0,1 m/min

D. temperatura otoczenia: 41,9 oC, wilgotność względna: 5 %, ruch powietrza: 0,1 m/min


 1. Czynna utrata ciepła doprowadzi do najefektywniejszego ochłodzenia organizmu ludzkiego przy następujących parametrach mikroklimatycznych:

A. temperatura otoczenia: 41,9 oC, wilgotność względna: 91,4%, ruch powietrza: 132,1 m/min

B. temperatura otoczenia: 41,9 oC, wilgotność względna:81,2 %, ruch powietrza: 12,9 m/min

C. temperatura otoczenia: 41,9 oC, wilgotność względna: 43,1%, ruch powietrza: 0,1 m/min

D. temperatura otoczenia: 41,9 oC, wilgotność względna: 0,5 %, ruch powietrza: 0,1 m/min 1. Która z metod utraty ciepła przez skórę dorosłego człowieka będzie przebiegała najintensywniej przy następujących parametrach mikroklimatycznych: temperatura otoczenia: 3,7 oC, wilgotność względna: 8,7 %, prędkość ruchu powietrza: 146,5 m/s:

A. przewodnictwo

B. konwekcja

C. parowanie potu

D. promieniowanie 1. Która z metod utraty ciepła przez skórę zdrowego dorosłego człowieka będzie przebiegała najintensywniej przy następujących parametrach mikroklimatycznych: temperatura otoczenia: 4,7 oC, wilgotność względna: 98,7 %, prędkość ruchu powietrza: 1,5 m/s:

A. przewodnictwo

B. konwekcja tez raczej NIE

C. parowanie potu NIE

D. promieniowanie 1. Która z metod utraty ciepła przez skórę zdrowego dorosłego człowieka będzie „najintensywniej” ochładzała organizm przy następujących parametrach mikroklimatycznych: temperatura otoczenia: 43,7 oC, wilgotność względna: 8,7 %, prędkość ruchu powietrza: 146,5 m/s:

A. przewodnictwo

B. konwekcja

C. pocenie i parowanie potu

D. promieniowanie 1. Do metod dwustronnych wymiany ciepła między organizmem człowieka, a otoczeniem nie zaliczamy:

A. promieniowania

B. przewodnictwa

C. pocenia się i parowania potuD. konwekcji 1. Medycyna wieku rozwojowego zajmuje się dzieckiem od momentu:
  1. urodzenia

  2. poczęcia

  3. od wieku szkolnego

  4. od dojz plciowej
 1. Akceleracja to:
  1. przyspieszenie tempa rozwoju fizycznego i psychicznego

  2. przyspieszenie tempa rozwoju psychicznego

  3. przyspieszenie tempa rozwoju fizycznego

  4. to opóźnienie rozwoju fizycznego 1. Trend sekularny to:
  1. ciąg zmian genotypowych

  2. ciąg zmian genotypowych zachodzących w obrębie jednego pokolenia

  3. ciąg zmian fenotypowych zachodzących z pokolenia na pokolenie

  4. tendencja we współczesnej medycynie
 1. Biomedyczne, pozytywne skutki akceleracji:
 1. opóźnienie rozwoju fizycznego

 2. opóźnienie dojrzałości płciowej

 3. przyspieszenie rozwoju gruczołów endokrynnych

 4. przyspieszenie rozwoju fizycznego i płciowego
 1. Niepowodzenia szkolne spowodowane są:
 1. małą liczbą zajęć wychowania fizycznego

 2. zaburzeniami w rozwoju fizycznym

 3. patologią w rodzinie dziecka

 4. zaburzeniami w rozwoju fizycznym i psychicznym dziecka
 1. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży:
 1. nie występują

 2. spowodowane są niepowodzeniami, trudnościami szkolnymi

 3. spowodowane są złym odżywianiem

 4. spowodowane są niepowodzeniami szkolnymi i patologią stosunków w rodzinie


 1. Czynniki nie determinujące rozwój człowieka to:
 1. genetyka

 2. czynniki paragenetyczne

 3. wiek rodziców

 4. czynniki genetyczne i czynniki paragenetyczne
 1. Wiek rodziców (przy zapłodnieniu) ma wpływ na:
 1. masę ciała dziecka

 2. długość życia dziecka

 3. częstość występowania wad wrodzonych

 4. rozwój intelektualny
 1. Czynniki egzogenne mające wpływ na rozwój płodu to:
 1. pora roku spłodzenia dziecka

 2. czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne

 3. odżywianie KOGO?

 4. czynniki paragenetyczne
 1. Niedostosowania społeczne dzieci i młodzieży spowodowane są:
 1. opóźnionym rozwojem fizycznym

 2. patologią w rodzinie

 3. nadużywaniem alkoholu, środków psychotropowych

 4. patologicznymi stosunkami w rodzinie

 1. Geriatria to nauka zajmująca się:
 1. prawidłowym odżywianiem

 2. dział medycyny ogólnej zajmujący się profilaktyką wobec osób w wieku podeszłym

 3. dział medycyny ogólnej zajmujący się profilaktyką i leczeniem osób starych

 4. chorobami genetycznymi
 1. Geriatrą może być:
 1. każda osoba z wykształceniem średnim lub wyższym

 2. osoba z wykształceniem technicznym i ekonomicznym

 3. tylko lekarz medycyny

 4. tylko fizjoterapeuta
 1. Gerontologiem może być:
 1. tylko lekarz medycyny

 2. tylko pielęgniarka

 3. każda osoba z wyższym wykształceniem medycznym, biologicznym i humanistycznym

 4. tylko prawnik 1. Gilotyna ekonomiczna to określenie:
 1. sytuacji finansowej pacjentów

 2. to nazwa umowy z NFZ

 3. nagłe przejście na emeryturę bez uprzedniego przygotowania ekonomicznego, społecznego, psychicznego i rodzinnego

 4. nagła utrata zdrowia osoby starszej
 1. Wiek podeszły określany jest przedziałem wieku:
 1. 50-60 lat życia

 2. 60-75 lat życia

 3. 75-90 lat życia

 4. powyżej 90 roku życia
 1. Czynniki suicydogenne osób w wieku podeszłym to:
 1. konflikty rodzinne, patologiczne stosunki w rodzinie

 2. nadużywanie alkoholu i środków farmakologicznych

 3. zły stan zdrowia

 4. wszystkie wymienione
 1. Starzenie to proces:
 1. fizjologiczny

 2. dotyczy każdego człowieka

 3. patologiczny

 4. dotyczący zmian fizycznych i psychicznych organizmu wraz z wpływem przeżytych lat
 1. Gerontologia to nauka zajmująca się:
 1. układem rozrodczym u mężczyzn

 2. profilaktyką, warunkami życia osób starszych

 3. stanem zdrowia osób w wieku podeszłym

 4. warunkami życia osób w wieku podeszłym (problemami społecznymi, ekonomicznymi oraz profilaktyką zdrowia)
 1. Które z poniższych zdań jest prawdziwe:
  1. ekologia człowieka bada wpływ zanieczyszczeń występujących w środowisku na stan zdrowia ludzi

  2. monitoring środowiska służy do określenia chorób cywilizacyjnych

  3. okres przekształceń niebezpiecznych dla biosfery rozpoczął się w XX wieku

  4. wzrost ludności świata przyczynia się do zwiększenia liczby chorób cywilizacyjnych
 1. Okres przekształceń niebezpiecznych dla biosfery charakteryzuje się:
   1. pojawieniem się odpadów radioaktywnych

   2. zwiększonym stopniem zanieczyszczenia powietrza

   3. zwiększona ilością obszarów chronionych

   4. zwiększoną ilością odpadów


 1. Monitoring środowiska to:
   1. diagnozowanie stanu ekologii wg definicji środowiska

   2. system pomiarów, ocen i prognozowania stanu środowiska

   3. określenie normatywów dotyczących stanu środowiska

   4. systematyczne badania i pomiary stężeń substancji szkodliwych
 1. Ekologia człowieka zajmuje się:
   1. diagnozowaniem stanu środowiska

   2. unieszkodliwianiem zagrożeń środowiskowych

   3. badaniem wpływu na zdrowie człowieka zanieczyszczeń występujących w środowisku

   4. ochroną środowiska
 1. Zagrożenia dla biosfery związane z nadmiernym przyrostem ludności dotyczą:
   1. powstania nowej dyscypliny – ekologii człowieka

   2. wzrostu ilości osób cywilizacyjnych

   3. okresu przekształceń niebezpiecznych dla biosfery

   4. żadna nie jest prawidłowa 1. Używką nie jest:

 1. herbata

 2. pieprz

 3. kefir

 4. wódka

 1. Amygdalina występuje w:
 1. nasionach owoców pestkowych

 2. pomidorach

 3. kalarepie

 4. grzybach o działaniu halucynogennym
 1. Cyjanki powodują:
 1. rozpad czerwonych krwinek

 2. wzrost liczby leukocytów

 3. hamowanie aktywności oksydazy cytochromowej

 4. hamowanie aktywności lipazy
 1. Solanina może powodować:
 1. bóle mięśniowe

 2. biegunkę

 3. zaburzenia słuchu

 4. drgawki kloniczno-toniczne

 1. Kwas szczawiowy występuje w: 1. mleku

 2. kapuście

 3. herbacie

 4. bananach


 1. Po spożyciu muchomora sromotnikowego okres utajenia wynosi zwykle:
 1. 30-60 minut

 2. 1-3 godzin

 3. 3-6 godzin

 4. powyżej 12 godzin
 1. Narządem krytycznym w zatruciu grzybami o działaniu cytotoksycznym jest:
 1. serce

 2. mózg

 3. wątroba

 4. śledziona
 1. Grzybem o działaniu drażniącym przewód pokarmowy jest:
 1. łysiczka lancetowata

 2. opieńka miodowa

 3. borowik szatański

 4. muchomor czerwony
 1. Okresem karencji nazywamy czas jaki musi upłynąć od potraktowania rośliny pestycydem

do:

 1. spożycia

 2. zbioru

 3. obróbki termicznej

 4. następnego oprysku
 1. Do sztucznych środków słodzących nie należy:
 1. xylitol

 2. acesulfame-K

 3. olestra

 4. aspartam
 1. W jakich produktach spożywczych najczęściej występują nitrozoaminy:
 1. mleku

 2. produktach mącznych

 3. ziemniakach

 4. wędlinach
 1. Regulatorem kwasowości w napojach typu cola jest:
 1. kwas cytrynowy

 2. kwas ortofosforowy

 3. kwas solny

 4. kwas winowy 1. Spośród przeciwutleniaczy stosowanych do żywności najwięcej zastrzeżeń

toksykologicznych budzą:


 1. kwas askorbinowy

 2. tokoferole naturalne

 3. BHA i BHT

 4. Tokoferole sztuczne

 1. Kwas benzoesowy:

 1. niszczy szkliwo zębowe

 2. drażni przewód pokarmowy

 3. uszkadza mózg

 4. powoduje osteoporozę
 1. W czasie wędzenia i grilowania na powierzchni produktu osadzają się

substancje rakotwórcze z grupy:


 1. freonów i halonów

 2. karbonylków

 3. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 4. aldehydów
 1. Aflatoksyna uszkadza głównie:
 1. nerki

 2. wątrobę

 3. płuca

 4. mózg
 1. Głównym źródłem rtęci w pożywieniu są:
 1. warzywa

 2. mięso

 3. produkty mączne

 4. ryby
 1. Działanie teratogenne najczęściej obserwuje się w przewlekłym zatruciu:
 1. ołowiem

 2. cyjankami

 3. rtęcią

 4. cynkiem
 1. Kadm kumuluje się głównie w:
 1. płucach

 2. mózgu

 3. mięśniach

 4. nerkach
 1. Związki fosforu jako dodatki do żywności mogą mieć wpływ na rozwój:
 1. Kamicy nerkowej

 2. Osteoporozy

 3. Niedokrwistości

 4. Chorób układu krążenia

81. Jakie są główne źródła uregulowań prawnych dotyczących warunków pracy:


A. Kodeks pracy.

B. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

C. Ustawa o służbie medycyny pracy.

D. Dziennik Ustaw

82. Młodociany w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która ukończyła:

A. 16 lat.

B. 13 lat.

C. 15 lat.

D. 14 lat.

83. Dodatkowe uregulowania prawne dotyczą między innymi:


A. Młodocianych.

B. Mężczyzn

C. Kobiet w ciąży.

D. Odpowiedzi a i c są prawdziwe.


84. Jakie są rodzaje badań profilaktycznych w medycynie pracy:
A. Wstępne i okresowe.

B. Okresowe i kontrolne.

C. Wstępne, okresowe i kontrolne.

D. Wstępne i kontrolne.


85.Badanie kontrolne przeprowadza się w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż:

A. 14 dni.

B. 30 dni.

C. 21 dni.

D. 7 dni.
86.Wypadek przy pracy ma miejsce, gdy jest to zdarzenie:
A. Nagłe.

B. Wywołane przyczyną zewnętrzną.

C. Związane z wykonywaną pracą.

D. Wszystkie powyższe elementy.


87.Badania sanitarno – epidemiologiczne muszą wykonać:
A. Osoby zatrudnione przy produkcji artykułów spożywczych.

B. Sprzedawcy i inne osoby pracujące w kontakcie z żywnością.

C. Odpowiedź a i b jest prawidłowa.

D. Osoby pracujące przy monitorze ekranowym.


88.Zapewnienie człowiekowi pracującemu, dużej sprawności działania z jednoczesnym optymalizowaniem jego wysiłku fizycznego i psychicznego oraz zagwarantowaniem higienicznych i bezpiecznych warunków pracy zajmuje się… Wybierz najlepszą odpowiedź.
A. Ergonomia.

B. Higiena.

C. Epidemiologia.

D. Medycyna pracy.


89. Ergonomia dzieli się na:
A. Ergonomię korekcyjną i zespołową.

B. Ergonomię korekcyjną i koncepcyjną.

C. Ergonomię zespołową i stanowiska pracy.

D. Ergonomię profilaktyczną i koncepcyjną.

90.Przy pracy w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia nie mogą pracować:

A. Wszystkie kobiety.

B. Kobiety w ciąży.

C. Młodociani.

D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
91.Do chorób para zawodowych należy:
A. Zespół wibracyjny.

B. Choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze.

C. Pylica.

D. Guzki głosowe twarde.


92.Przyczyny chorób zawodowych to:
A.Toksyczne substancje chemiczne.

B. Pył przemysłowy.

C. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

D. Czynniki fizyczne i biologiczne.


93.W opracowaniach dotyczących analiz stanowisk pracy zespoły ergonomiczne opierają się głównie na:
A. Ergonomicznej liście kontrolnej.

B. Kodeksie pracy.

C. Przepisach BHP.

D. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.


94.Choroba zawodowa w ujęciu lekarsko – prawnym to:
A. Choroba określona w wykazie chorób zawodowych.

B. Choroba określona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

C. Choroba określona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

D. Choroba, która została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.


95.Ergonomia obejmuje następujące grupy czynników oddziałujących na stan zdrowia człowieka:
A. Analizę i ocenę obciążenia pracą.

B. Analizę i projektowanie systemów produkcyjnych.

C. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.

D. Sposoby i środki transportu.


96.Jako lekarz medycyny pracy osobie pracującej na wysokości powyżej 3 m zlecisz:
A. Konsultację okulistyczną.

B. Konsultację laryngologiczną.

C. Konsultację neurologiczną.

D. Wszystkie powyższe.
 1. Główne problemy geriatryczne to:

   1. niedostateczności krążenia mózgowego

   2. upadki z następowymi obrażeniami

   3. osteoporoza

   4. wszystkie wymienione
 1. Właściwości schorzeń ludzi starszych to:

   1. „książkowy” obraz przebiegu i objawów chorób

   2. Duża odporność organizmu

   3. Aktualny stan zdrowia, zgodny z wiekiem kalendarzowym

   4. Kumulacja chorób całego życia oraz chorób aktualnie występujących
 1. Sterylizacja to proces, w wyniku którego zostają zniszczone:

   1. formy żywe drobnoustrojów patogennych

   2. formy żywe drobnoustrojów patogennych oraz formy wegetatywne

   3. tylko tłuszcze

   4. sprzęt jednorazowego użytku

 2. Sterylizację niskotemperaturową stosuje się do materiałów:

   1. metalowych

   2. środków opatrunkowych

   3. sprzętu endoskopowego

   4. bielizny operacyjnej
 1. W sterylizacji niskotemperaturowej nie sterylizuje się:

   1. plastików

   2. sprzętu anestezjologicznego

   3. bielizny operacyjnej

   4. endoskopów
 1. Sterylizacja plazmowa to:

   1. proces chemiczny

   2. sterylizacja wysokotemperaturowa

   3. sterylizacja niskotemperaturowa,


 1. Czas terminu ważności materiałów sterylnych przechowywanych w kontenerze to:

   1. 1 miesiąc

   2. 6 miesięcy

   3. 12 miesięcy

   4. 7 dni
 1. Integra daje gwarancję skuteczności na:

   1. 1 rok

   2. 6 miesięcy

   3. 2 lata

   4. 3 miesiące
 1. Sterylizacja gazowa nie wykorzystuje:

   1. tlenku etylenu

   2. wysokiej temperatury 1. Zakażenia szpitalne stanowią:

   1. 5% zakażeń na świecie; 8% w Polsce

   2. 10% zakażeń na świecie; 5% w Polsce

   3. 10% zakażeń na świecie; 10% w Polsce

   4. 2% zakażeń na świecie; 5% w Polsce


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość