Strona główna

Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich w warszawie ul. Chmielna 120 00-801 warszawa tel cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71 specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Pobieranie 282.03 Kb.
Strona1/2
Data20.06.2016
Rozmiar282.03 Kb.
  1   2


MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120 00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48 22) 55-89-000, fax (+48 22) 620-91-71

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługa konserwacji w obiektach ZDM.


Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14.000 EURO,
a jest mniejsza niż równowartości kwoty 200.000 EUROZATWIERDZAM

DYREKTOR

Zarządu Dróg Miejskich

Grażyna Lendzion


Cena formularza specyfikacji: 3,85 zł

Warszawa, październik 2013r.
Sporządziła: Aldona Rupacz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Załączniki - wzory

Nr 1 Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1b) nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Nr 2 Wykaz dotyczący doświadczenia zawodowego

Nr 3 Wykaz dotyczący potencjału kadrowego

Nr 4 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Nr 5 Informacja wykonawcy

Nr 6 Formularz cenowy

Rozdział III: Formularz Oferty

Rozdział IV: Wzór umowy wraz z załącznikami:

załącznik nr 1 do umowy wzór zabezpieczenia z tytułu należytego

wykonania umowy

Rozdział V: Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.


NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl

ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW


 1. Zamawiający

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24.03.2011r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48 22 55-89-000 fax.: +48 22 620-91-71 e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.

 1. Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje prze­kazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej i z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na pisemne żądanie drugiej strony.

2.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

2.3.1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:


imię nazwisko: Adam Piankowski tel.: 508-010-895;

Andrzej Żuromski tel.: 508-010-853;

Bogdan Skonieczny tel.: 508-010-896.

2.3.2. w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:


imię nazwisko: Aldona Rupacz tel.: 22 55-89-168 fax.: 22 890-92-11.

2.4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/72/PN/56/13.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.


 1. Tryb udzielanie zamówienia

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 907).

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
 1. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa konserwacji w obiektach ZDM.

4.2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50700000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych; 71315000-9 - Usługi budowlane.

4.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział V);

4.4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.


5. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:

5.1. Rozpoczęcie: 01.01.2014r.

5.2. Zakończenie: 31.12.2014r.6. Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1.1. spełniają warunki, dotyczące:

7.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia

7.1.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2 musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.

7.3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował/realizuje w zakresie usług ogólnobudowlanych


i konserwacji instalacji budynkowych (elektrycznej, c.o. i c.w., sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, węzłów cieplnych) w jednostkach administracji publicznej: w ilości 6 zleceń-po 2 rocznie o wartości nie mniejszej niż 400 000,00zł brutto każda, załączając wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
7.3.2. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na każde stanowisko wymienione poniżej:


L.p.

Stanowisko

Wymagana liczba osób

Okres posiadania wymaganych uprawnień

(w latach)

Staż

(w latach)

1.

Kierownik robót budowlanych

1

5 lat

15 lat

2.

Kierownik robót wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, c.o. i c.w.

1

5 lat

15 lat

3.

Kierownik robót elektrycznych

1

5 lat

15 lat

Kierownik robót winien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

W przypadku uprawnień budowlanych wydanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń, przy zachowaniu warunku doświadczenia. Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).

7.3.3. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych);

7.3.3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 100 000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych);

7.3.4. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:

Lp.- Narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia – ilość:


 1. Samochód – min. 3,5 t – 2 szt;

 2. spawarka – 1 szt;

 3. wiertnica – 1 szt;

 4. agregat prądotwórczy 3-fazowy min. 5 kW – 1 szt.
  1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające między innymi zakres i sposób udostępnienia tych zasobów przez podmiot udostępniający podczas realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.


Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik

nr 1a.

8.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 2 do Oferty („Doświadczenie zawodowe”).

W wykazie winno być wskazane, że zrealizował/realizuje w zakresie usług ogólnobudowlanych
i konserwacji instalacji budynkowych (elektrycznej, c.o. i c.w., sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, węzłów cieplnych) w jednostkach administracji publicznej: w ilości 6 zleceń- po 2 rocznie o wartości nie mniejszej niż 400 000,00zł brutto każda. Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody czy że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający nie będzie żądał informacji o projektach niewykonanych, lub wykonanych nienależycie.

8.1.2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2. Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Wykaz musi zawierać dane na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wskazanej osoby, a także oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


   1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, o którym mowa w pkt 7.3.4. wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- załącznik nr 4.

8.1.5. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe (część sprawozdania finansowego), a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.

8.1.6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5., 8.1.6., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.

8.1.8. W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć:

8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.-załącznik nr 5

8.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed


upływem terminu składania ofert.

8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

8.7. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.7.1. Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów,

zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, lub przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa o którym mowa w pkt 9.5. SIWZ.

8.7.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny być złożone przez każdy


podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa ten
Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami. 1. Opis sposobu przygotowania ofert

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć:

9.3.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców);

9.3.2. Formularz cenowy (załącznik nr 6)

9.4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5. Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem.

9.10. Podpisanie oferty i poświadczenia za zgodność z oryginałem winy być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

9.11. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości.

9.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

9.15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia


tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

Oferta na usługę konserwacji w obiektach ZDM”.Nr postępowania DZP/72/PN/56/13.

Nie otwierać przed dniem 04.11.2013 r. do godz. 10:30 ”.

9.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. Pytania należy kierować na adres:

Zarząd Dróg Miejskich

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120
10.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1.

10.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


10.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert,
i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony


w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział V niniejszej SIWZ. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.

11.2. Wykonawca przedstawi w Formularzu oferty cenę jednej roboczogodziny w wysokości brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przeniesioną z formularza cenowego. Wykonawca obliczy cenę jednej roboczogodziny obliczając ja według wzoru podanego w formularzu cenowym.

11.5. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.6. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również bezpośrednie i pośrednie koszty towarzyszące wykonaniu prac.

11.7. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wszystkie ceny winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

11.8. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała waloryzacji.


12. Miejsce i termin składania ofert

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie do dnia 04.11.2013 r. do godziny 10:00 .

12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania.
13. Terminy związania ofertą

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).
14. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 402, w dniu 04.11.2013 r., o godzinie 10:30 .

14.2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4. Zamawiający:

14.4.1. Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w


art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust.

1 ustawy Pzp.

14.5. O wykluczeniu wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę

(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informację o

wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl

oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

14.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny.

14.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10. Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

14.11. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.
15. Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalna ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.15.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna

Wc = ------------------------------ x 100 pkt

Cena ofertowa

15.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

15.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie

pierwotnej.

15.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu

o zamówieniu).

16. Udzielenie zamówienia

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

16.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny brutto w następujących formie/formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

17.1.1. pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088;

17.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

17.1.3. gwarancjach bankowych;

17.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

17.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.4. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 do projektu umowy.

17.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

17.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
18. Wadium

18.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19.1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

19.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9. Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

19.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.20. Ochrona danych osobowych

Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002 nr101, poz. 926 ze zm.) przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.ROZDZIAŁ II
ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa konserwacji w obiektach ZDM. oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

__________________ dnia __________r.


_________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)


Załącznik nr 1b


(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)OŚWIADCZENIE

(zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest usługa konserwacji w obiektach ZDM, iż oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907).


__________________ dnia __________r.


_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców


Załącznik nr 2(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę konserwacji w obiektach ZDM, iż oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia.


Nazwa i adres zamawiającego


Nazwa, zakres i miejsce wykonywania prac

(zgodny z warunkiem)Wartość zamówienia

(brutto)

Czas realizacji

od ..... do .....

(daty dzienne)

1.

2.

3.

4.

5.Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.

W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.


_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 3

O
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


POTENCJAŁ KADROWY

świadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:
L.p.

Imię i Nazwisko

Rola w realizacji zamówieniaOkres posiadania wymaganych uprawnień ( w latach)

Staż ( w latach)

Podstawa do dysponowania osobą (pracownik własny – np. umowa o pracę, umowa zlecenia / pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.
Kierownik robót budowlanych

_________________

(co najmniej 5 lat)

_________________

(co najmniej 15 lat)

2.
Kierownik robót wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, c.o. i c.w.

_________________

(co najmniej 5 lat)


_________________

(co najmniej 15 lat)

3.
Kierownik robót elektrycznych

_________________

(co najmniej 5 lat)

_________________

(co najmniej 15 lat)
W przypadku, gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

__________________, dnia _________ r.

_______________________________

(pieczęć i podpis Wykonawcy)


Załącznik nr 4(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na usługę konserwacji w obiektach ZDM, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy dysponuje/ą w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi, niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Lp.


Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych


Ilość

Informacja

o podstawie dysponowania

1.

samochód – min 3,5 t

2
2.

spawarka

1
3.

wiertnica

1
4.

Agregat prądotwórczy 3-fazowy min. 5 kW

1

Uwaga:

*) zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 7.3.4. niniejszej SIWZ.

W przypadku, gdy narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia __________r.


_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
INFORMACJA WYKONAWCY
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługa konserwacji w obiektach ZDM”

oznaczenie sprawy DZP/72/PN/56/13, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz.907) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2. należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:


Lp

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Podmiot dominujący/Podmiot zależny
* niepotrzebne skreślić


Uwaga;

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujący wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.


______________________________ dnia_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY


Lp.

Elementy konserwacji
Cena brutto jednej roboczogodziny

1.

Konserwacja budowlana

A
2.

Konserwacja elektryczna

B
3.

Konserwacja wodno-kanalizacyjna, c.o i c.w.

C


Stawka ofertowa jednej roboczogodziny będzie wyliczona według poniższego wzoru:
A + B + C

_________= D

3

Stawka ofertowa jednej roboczogodziny D obliczona j.w.


wyniesie ______________________ zł brutto
(słownie _________________________________________________________)
__________________ dnia __________r.

___________________________________(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

Do Miasta Stołecznego Warszawa

- Zarząd Dróg Miejskich

00-801 Warszawa

ul. Chmielna 120
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługę konserwacji w obiektach ZDM.
MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
 1. OFERUJEMY wykonanie usługi w zakresie konserwacji budowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej c.o. i c.w. w obiektach ZDM za cenę:


cena ofertowa 1 roboczogodziny
brutto: _________________zł (słownie: ____________________________________________________ zł)

W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 1. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom* tj. zakres prac:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

 1. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

..........................................................................................................................................................

nr fax …………………………………

nr tel. …………………………………


 1. OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach.

…………………………… dnia ………….roku

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV
WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY nr DZP/72/PN/56/13
W dniu _____________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich,
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powołanym na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, posługującym się numerem: REGON: 010270068 NIP: 527-021-07-44

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


________________________________________________________________
a firmą _________________________________________________

którą reprezentuje:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

REGON: _______________ NIP: _____________

zwana dalej “Wykonawcą”,


w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 R. poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa zwana dalej „Umową” następującej treści:
  1   2


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość