Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Interna­tional Viseg­rad FundPobieranie 23.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.2 Kb.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Interna­tional Viseg­rad Fund http://visegradfund.org/

e-mail: viseg­rad­fundvisegradfund.org

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) został utworzony na mocy umowy zawartej 09.06.2000 r. w Štiřinie przez tzw. Grupę Wyszehradzką i ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Państwami członkowskimi, które utworzyły Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki są: Polska, Republika Czeska, Węgry, Słowacja.

Celem Funduszu jest ułatwianie i promowanie rozwoju oraz bliskiej współpracy między Polską, Węgrami, Republiką Czeską i Słowacją oraz krajami Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu.


Wymienione cele są realizowane za pomocą wsparcia finansowego dla działań w zakresie promowania i rozwoju:

 • współpracy kulturalnej

 • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji

 • wymiany młodzieży

 • współpracy przygranicznej

 • turystyki

O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kierując się następującymi kryteriami:

 • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy

 • projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców

 • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy

 • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne

Im więcej kryteriów dany projekt spełnia jednocześnie – tym większe ma szanse na otrzymanie środków z Funduszu Wyszehradzkiego.

MAŁE I STANDARDOWE GRANTY

GRANTY STRATEGICZNE

Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 

Wyszehradzki program stypendialny

Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla ArtystówMAŁE I STANDARDOWE GRANTY

Małe granty: terminy składa­nia wniosków upły­wają 1 marca, 1 czer­wca, 1 wrześ­nia i 1 grud­nia. Kwota maksy­malna wspar­cia pro­jek­tów wynosi 5 000 €.

Granty standardowe: terminy składa­nia wniosków upły­wają 15 marca15 wrześ­nia. Kwota min­i­malna wspar­cia pro­jek­tów wynosi 5 001 €.

Fundusz wspiera pro­jekty z następu­ją­cych dziedzin: 1. współpraca kul­tur­alna (np. fes­ti­wale, publikacje)

 2. współpraca naukowa i bada­nia naukowe (np. kon­fer­encje, pub­likacje, badania)

 3. edukacja (np. sem­i­naria, szkoły letnie)

 4. wymi­ana młodzieży (np. sport, imprezy eduka­cyjne i kul­tur­alne dla dzieci i młodzieży)

 5. współpraca trans­graniczna (np. pro­jekty dwóch państw, doty­czące regionów przy­granicznych,
  w odległości nie więk­szej niż 50 km od granicy)

 6. pro­mocja turystyki (np. prze­wod­niki, prezen­tacje, targi)

Wsparcie finan­sowe Funduszu nie może przekroczyć 70% ogól­nych kosztów pro­jektu. Budżet pro­jektu powinien doty­czyć okresu maksy­mal­nie 6 miesięcy (małe granty) lub 12 miesięcy (standardowe granty) – również w przy­padku, gdy sam pro­jekt trwa dłużej.

Fundusz, rozważa­jąc ewen­tu­alne finan­sowanie, prefer­uje pro­jekty, w których jako part­nerzy (współor­ga­ni­za­torzy) wys­tępują pod­mioty ze wszys­t­kich kra­jów Grupy Wyszehradzkiej (V4) (z wyjątkiem pro­jek­tów przy­granicznych). Fundusz nie będzie roz­pa­try­wać pro­jek­tów, w których nie biorą udzi­ału part­nerzy z co najm­niej trzech kra­jów Grupy Wyszehradzkiej, z wyjątkiem pro­jek­tów przy­granicznych. W przy­padku współpracy przy­granicznej, w pro­jek­cie mogą brać udział tylko dwa kraje. Fundusz może także finan­sować pro­jekty z udzi­ałem dodatkowych part­nerów spoza Grupy, pod warunk­iem, że są one zgodne z celami Funduszu. Wnioskodawcy z kra­jów spoza Grupy mogą również ubie­gać się o Mały lub Standardowy Grant, pod warunk­iem, że mają co najm­niej dwóch współor­ga­nizu­ją­cych part­nerów z innych kra­jów Grupy Wyszehradzkiej oraz pro­jekt związany jest tem­aty­cznie z Grupą Wyszehradzką.

Więcej: małe granty http://visegradfund.org/grants/small_grants/, standardowe granty

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
GRANTY STRATEGICZNE
Termin składa­nia wniosków upływa 16 maja. Kwota wspar­cia pro­jek­tów w ramach pro­gramu Grantów Strategicznych wynosi w przy­bliże­niu 30 000 € .

W ramach pro­gramu Grantów Strategicznych o wspar­cie mogą starać się jedynie pro­jekty, w których biorą udział part­nerzy (współor­ga­ni­za­torzy) z wszys­t­kich kra­jów Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy part­nerzy muszą akty­wnie uczest­niczyć w real­iza­cji pro­jektu. Wnioskodawcy spoza kra­jów Grupy Wyszehradzkiej mogą ubie­gać się o uzyskanie Grantu Strategicznego na takich samych zasadach.

Lista aktu­al­nych pri­o­ry­tetów dla Grantów Strategicznych – vide Visegrad Strategic Program.

Wsparcie finan­sowe Funduszu nie może przekroczyć 70% ogól­nych kosztów pro­jektu. Budżet pro­jektu powinien doty­czyć okresu 12–36 miesięcy – również w przy­padku, gdy sam pro­jekt trwa dłużej.

Więcej: http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 
Termin składania wniosków upływa 10 listopada.
Grant na rozwinięcie lub utworzenie uniwersyteckich studiów lub programów dotyczących Grupy Wyszehradzkiej w formie jednorazowego wsparcia (€15,000/program, €50,000/studia)
Więcej: http://visegradfund.org/grants/vusg/

Wyszehradzki program stypendialny

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

Stypendia przyznawane są na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Program studyjny/badawczy obejmuje 1 lub 2 semestry (z wyjątkiem programu In-Coming, gdzie można się ubiegać o stypendium na okres 1 - 4 semestrów).

Wsparcie finansowe dla stypendysty i uczelni wynosi: €2,300/semestr/osoba + możliwość stypendium na podróż oraz €1,500/semestr/uczelnia

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie:

Albania (AL), Armenia (AM), Azerbejdżan (AZ), Białoruś(BY), Bośnia i Hercegowina (BA), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Gruzja (GE), Węgry (HU), Macedonia (MK), Moldova (MD), Czarnogóra (ME), Polska (PL), Rosja (RU), Serbia (RS), Słowacja (SK) i Ukraina (UA) oraz Kosowo.
Typy stypendiów:

Out-Going
(dla studentów z krajów V4 na studia w ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, SRB i UKR oraz na uczelniach Kosowa)

Intra-Visegrad
(dla studentów z krajów V4 na studia na uczelniach kraju V4 innym niż kraj pochodzenia)

In-Coming
(dla studentów z ALB, ARM, AZE, BIH, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, RUS i SRB oraz Kosowa na studia na uczelniach krajów V4)

Stypendia Ukraińskie (co roku 60 semestrów dla studentów z Ukrainy na studia na uczelniach krajów V4)

Stypendia Białoruskie (co roku 60 semestrów dla studentów z Białorusi na studia na uczelniach krajów V4)
Więcej: http://visegradfund.org/scholarships/
Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla Artystów

Termin składania wniosków upływa 10 września.


3-miesięczny program rezydencyjny dla artystów z krajów V4 na pracę w innym kraju V4. Stypendium wynosi € 750 miesięcznie dla stypendysty oraz € 750 miesięcznie dla instytucji przyjmującej

(w sumie € 4 500).


Więcej: http://artists.visegradfund.org


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy