Strona główna

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Interna­tional Viseg­rad Fund


Pobieranie 23.2 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.2 Kb.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Interna­tional Viseg­rad Fund http://visegradfund.org/

e-mail: viseg­rad­fundvisegradfund.org

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) został utworzony na mocy umowy zawartej 09.06.2000 r. w Štiřinie przez tzw. Grupę Wyszehradzką i ma na celu finansowe wspieranie międzynarodowych inicjatyw. Państwami członkowskimi, które utworzyły Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki są: Polska, Republika Czeska, Węgry, Słowacja.

Celem Funduszu jest ułatwianie i promowanie rozwoju oraz bliskiej współpracy między Polską, Węgrami, Republiką Czeską i Słowacją oraz krajami Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Wschodniego Kaukazu.


Wymienione cele są realizowane za pomocą wsparcia finansowego dla działań w zakresie promowania i rozwoju:

 • współpracy kulturalnej

 • wymiany naukowej, badań naukowych i współpracy w dziedzinie edukacji

 • wymiany młodzieży

 • współpracy przygranicznej

 • turystyki

O wyborze wniosków decyduje Rada Ambasadorów, kierując się następującymi kryteriami:

 • projekt musi być powiązany z działaniami Grupy Wyszehradzkiej i być efektem współpracy partnerów Grupy

 • projekt musi mieć aspekt promocyjny i być skierowany do szerokiego kręgu odbiorców

 • projekt ma wspierać integrację państw Grupy Wyszehradzkiej z UE oraz wewnątrz Grupy

 • projekt powinien wspierać inicjatywy lokalne

Im więcej kryteriów dany projekt spełnia jednocześnie – tym większe ma szanse na otrzymanie środków z Funduszu Wyszehradzkiego.

MAŁE I STANDARDOWE GRANTY

GRANTY STRATEGICZNE

Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 

Wyszehradzki program stypendialny

Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla ArtystówMAŁE I STANDARDOWE GRANTY

Małe granty: terminy składa­nia wniosków upły­wają 1 marca, 1 czer­wca, 1 wrześ­nia i 1 grud­nia. Kwota maksy­malna wspar­cia pro­jek­tów wynosi 5 000 €.

Granty standardowe: terminy składa­nia wniosków upły­wają 15 marca15 wrześ­nia. Kwota min­i­malna wspar­cia pro­jek­tów wynosi 5 001 €.

Fundusz wspiera pro­jekty z następu­ją­cych dziedzin: 1. współpraca kul­tur­alna (np. fes­ti­wale, publikacje)

 2. współpraca naukowa i bada­nia naukowe (np. kon­fer­encje, pub­likacje, badania)

 3. edukacja (np. sem­i­naria, szkoły letnie)

 4. wymi­ana młodzieży (np. sport, imprezy eduka­cyjne i kul­tur­alne dla dzieci i młodzieży)

 5. współpraca trans­graniczna (np. pro­jekty dwóch państw, doty­czące regionów przy­granicznych,
  w odległości nie więk­szej niż 50 km od granicy)

 6. pro­mocja turystyki (np. prze­wod­niki, prezen­tacje, targi)

Wsparcie finan­sowe Funduszu nie może przekroczyć 70% ogól­nych kosztów pro­jektu. Budżet pro­jektu powinien doty­czyć okresu maksy­mal­nie 6 miesięcy (małe granty) lub 12 miesięcy (standardowe granty) – również w przy­padku, gdy sam pro­jekt trwa dłużej.

Fundusz, rozważa­jąc ewen­tu­alne finan­sowanie, prefer­uje pro­jekty, w których jako part­nerzy (współor­ga­ni­za­torzy) wys­tępują pod­mioty ze wszys­t­kich kra­jów Grupy Wyszehradzkiej (V4) (z wyjątkiem pro­jek­tów przy­granicznych). Fundusz nie będzie roz­pa­try­wać pro­jek­tów, w których nie biorą udzi­ału part­nerzy z co najm­niej trzech kra­jów Grupy Wyszehradzkiej, z wyjątkiem pro­jek­tów przy­granicznych. W przy­padku współpracy przy­granicznej, w pro­jek­cie mogą brać udział tylko dwa kraje. Fundusz może także finan­sować pro­jekty z udzi­ałem dodatkowych part­nerów spoza Grupy, pod warunk­iem, że są one zgodne z celami Funduszu. Wnioskodawcy z kra­jów spoza Grupy mogą również ubie­gać się o Mały lub Standardowy Grant, pod warunk­iem, że mają co najm­niej dwóch współor­ga­nizu­ją­cych part­nerów z innych kra­jów Grupy Wyszehradzkiej oraz pro­jekt związany jest tem­aty­cznie z Grupą Wyszehradzką.

Więcej: małe granty http://visegradfund.org/grants/small_grants/, standardowe granty

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
GRANTY STRATEGICZNE
Termin składa­nia wniosków upływa 16 maja. Kwota wspar­cia pro­jek­tów w ramach pro­gramu Grantów Strategicznych wynosi w przy­bliże­niu 30 000 € .

W ramach pro­gramu Grantów Strategicznych o wspar­cie mogą starać się jedynie pro­jekty, w których biorą udział part­nerzy (współor­ga­ni­za­torzy) z wszys­t­kich kra­jów Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy part­nerzy muszą akty­wnie uczest­niczyć w real­iza­cji pro­jektu. Wnioskodawcy spoza kra­jów Grupy Wyszehradzkiej mogą ubie­gać się o uzyskanie Grantu Strategicznego na takich samych zasadach.

Lista aktu­al­nych pri­o­ry­tetów dla Grantów Strategicznych – vide Visegrad Strategic Program.

Wsparcie finan­sowe Funduszu nie może przekroczyć 70% ogól­nych kosztów pro­jektu. Budżet pro­jektu powinien doty­czyć okresu 12–36 miesięcy – również w przy­padku, gdy sam pro­jekt trwa dłużej.

Więcej: http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

Grant na Wyszehradzkie Studia Uniwersyteckie 
Termin składania wniosków upływa 10 listopada.
Grant na rozwinięcie lub utworzenie uniwersyteckich studiów lub programów dotyczących Grupy Wyszehradzkiej w formie jednorazowego wsparcia (€15,000/program, €50,000/studia)
Więcej: http://visegradfund.org/grants/vusg/

Wyszehradzki program stypendialny

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia.

Stypendia przyznawane są na poziomie studiów magisterskich i podyplomowych. Program studyjny/badawczy obejmuje 1 lub 2 semestry (z wyjątkiem programu In-Coming, gdzie można się ubiegać o stypendium na okres 1 - 4 semestrów).

Wsparcie finansowe dla stypendysty i uczelni wynosi: €2,300/semestr/osoba + możliwość stypendium na podróż oraz €1,500/semestr/uczelnia

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie:

Albania (AL), Armenia (AM), Azerbejdżan (AZ), Białoruś(BY), Bośnia i Hercegowina (BA), Chorwacja (HR), Czechy (CZ), Gruzja (GE), Węgry (HU), Macedonia (MK), Moldova (MD), Czarnogóra (ME), Polska (PL), Rosja (RU), Serbia (RS), Słowacja (SK) i Ukraina (UA) oraz Kosowo.
Typy stypendiów:

Out-Going
(dla studentów z krajów V4 na studia w ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, SRB i UKR oraz na uczelniach Kosowa)

Intra-Visegrad
(dla studentów z krajów V4 na studia na uczelniach kraju V4 innym niż kraj pochodzenia)

In-Coming
(dla studentów z ALB, ARM, AZE, BIH, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, RUS i SRB oraz Kosowa na studia na uczelniach krajów V4)

Stypendia Ukraińskie (co roku 60 semestrów dla studentów z Ukrainy na studia na uczelniach krajów V4)

Stypendia Białoruskie (co roku 60 semestrów dla studentów z Białorusi na studia na uczelniach krajów V4)
Więcej: http://visegradfund.org/scholarships/
Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla Artystów

Termin składania wniosków upływa 10 września.


3-miesięczny program rezydencyjny dla artystów z krajów V4 na pracę w innym kraju V4. Stypendium wynosi € 750 miesięcznie dla stypendysty oraz € 750 miesięcznie dla instytucji przyjmującej

(w sumie € 4 500).


Więcej: http://artists.visegradfund.org©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość