Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6Pobieranie 105.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar105.53 Kb.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA ANALITYCZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Wydział Chemiczny, Sala H-7


Opiekun Sekcji: Dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Irena Baranowska
15.00 - 15.30

R-1

Konieczka P., Biernat J.F., Namieśnik J.

Wytwarzanie gazowych mieszanin wzorcowych w oparciu o termiczny rozkład związków powierzchniowych

15.30 - 16.00

R-2

Kościelniak P.

Nowe procedury kalibracyjne w analizie wstrzykowo- przepływowej

16.30 - 16.45


Przerwa


Sesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Irena Baranowska
16.45 - 17.15

R-4

Dybczyński R., Samczyński Z.

Rozdzielcze i analityczne wykorzystanie amfoterycznego wymieniacza jonowego
Retardion 11A8

17.15 - 17.45

R-5

Stołyhwo A., Ślusarski B.

Wykorzystanie dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym do rozdzielania ważnych mieszanin przy użyciu chromatografu SFC i mikrokolumn pakowanych

17.45 - 18.15

R-6

Stróżyk M., Warzecha L.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w badaniach organicznych związków azotu obecnych w pyle atmosferycznym


Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA NIEORGANICZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 10

Zespół Sal Wykładowych, Aula S-2


Opiekun Sekcji: Prof. dr hab. Stanisław Kopacz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Dr hab. Janina Kuduk Jaworska, prof. UWr8.30 - 9.00

R-1

Bartczak T.J., Czurak W., Dzięgielewski J.O., Jankowska A., Machura B.

Nitrosyl complexes of rhenium

9.00 - 9.30

R-2

Bilewicz A., Bartoś B., Włodzimirska B.

Wpływ efektu relatywistycznego na liczbę koordynacyjną, promień jonowy i stabilizację niskich stopni utlenienia

10.30 - 11.00

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Dr hab. Marek Łaniecki11.00 - 11.30

R-5

Wieczorek- Ciurowa K., Kozak A.

Badania przemian fazowych podczas termicznej dehydratacji wybranych soli metali trójwartościowych

11.30 - 12.00

R-6

Stępniak K., Kozioł A.E., Lis T.

Polimorfizm i izomorfizm soli kwasu glukozo 1 fosforowego

13.00 - 15.00

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Dr hab. Edward Szłyk, prof. UMK15.00 - 15.30

R-9

Lisowski J.

Heterodwurdzeniowe kompleksy metali z ligandami makrocyklicznymi

15.30 - 16.00

R-10

Domka F., Łaniecki M.

Oddziaływanie nośnika w katalizatorach do konwersji CO z parą wodną w gazie zasiarczonym

16.30 - 17.00

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogdan Marciniec17.00 - 17.30

R-12

Podgajny R., Kania R., Proniewicz L.M., Łasocha W., Sieklucka B.

Heterometaliczne układy donorowo akceptorowe bazujące na oktacyjanometalanach (IV, V) (M = Mo, W)

17.30 - 18.00

R-13

Skarżewski J., Siedlecka R., Vogt A.

Kompleksy metali przejściowych jako katalizatory w chemo- i stereoselektywnych reakcjach utleniania

18.30 - 19.00R-15

Łomozik L., Gąsowska A., Bregier 
 Jarzębowska R., Jastrząb R.

Kompleksy jonów metali z poliaminami, nukleotydami i aminokwasami

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA ORGANICZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Zespół Sal Wykładowych, Sala S-3


Opiekun Sekcji: Dr hab. inż. Jacek Lubczak, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.

Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk8.30 - 9.00

R-1

Byszewski P.

Molekularne modelowanie kompleksów fulleren:metalocen

9.00 - 9.30

R-2

Janeczek H.

Zastosowanie sodowo-potasowych katalizatorów supramolekularnych w polimeryzacji MMA i syntezie kopolimerów winylowo-estrowych

11.00 - 11.15

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz11.15 - 11.45

R-6

Bałczewski P.

Nowe zastosowania fosfonianów w chemii reakcji rodnikowych

11.45 - 12.15

R-7

Mikina M., Mikołajczyk M.

Nowa strategia w syntezie pochodnych cyklopentenonu

13.15 - 15.00

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Gaca15.00 - 15.30.

R-10

Olma A., Misicka A., Lipkowski A. W.

Zastosowanie aminokwasów amfifilicznych do syntezy
peptydomimetyków opioidowych

15.30 - 16.00

R-11

Panfil I., Rabiczko J., Mostowicz D., Jurczak M., Socha D., Chmielewski M.

Addycja Michaela hydroksyloamin i hydrazyn do nienasyconych
γ- i δ-laktonσw cukrowych

16.30 - 16.45

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Przemysław Kubisa16.45 - 17.15

R-13

Sas W., Budzińska A., Gębarowski P.

Wykorzystanie pochodnych
5-allilo-5-nitro-1,3-dioksanu w syntezie polihydroksylowych pochodnych piperydyny

17.15 - 17.45.

R-14

Kędzierska M., Gaca J.

Reaktywne formy tlenu w reakcji chlorowania związków aromatycznych

17.45 - 18.15

R-15

Konarska A., Jończyk A.

Badania nad generowaniem i reakcjami ylidów amoniowych

Środa, 8 września 1999 r.

Sesja 5.

Przewodniczący: Doc. dr hab. inż. Krystyna Brandt8.30 - 9.00.

R-16

Kubisa P., Bednarek M., Biedroń T.

Otrzymywanie kopolimerów blokowych z wykorzystaniem metody rodnikowej polimeryzacji z przeniesieniem atomu

9.00 - 9.30

R-17

Krygowski T.M., Cyrański M.K.

Ocena charakteru aromatycznego układów ?-elektronowych z uwzględnieniem separacji wkładu energetycznego i geometrycznego


Sesja 6.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Koroniak11.00 - 11.30

R-20

Milewska M.J.

Stereochemia i spektroskopia optycznie czynnych bicyklicznych związków tiokarbonylowych

11.30 - 12.00

R-21

Jezierski A.

Rodniki iminoksylowe jako sondy spinowe - synteza, struktura, zastosowania

13.00 - 15.00

ObiadSesja 7.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Banaszek15.00 - 15.30

R-24

Achmatowicz O., Szechner B.

Enancjoselektywna synteza antracyklinonów. Nowy chiralny synton pierścieni AB

15.30 - 16.00

R-25

Koroniak H., Karwatka P., Fiedorow P., Kaja A., Rajchel A.

Przemiany fluorowych pochodnych uracylu

16.30 - 16.45

PrzerwaSesja 8.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Osman Achmatowicz16.45 - 17.15

R-27

Mazerska Z., Sowiński P., Stojek Z., Konopa J.

Reakcje metabolizmu przeciwnowotworowej pochodnej imidazoakrydonu, C-1311, oraz związku modelowego. Badanie przemian enzymatycznych i elektrochemicznych

17.15 - 17.45

R-28

Małkiewicz A., Sochacka E., Czerwińska G., Marszałek M., Miskiewicz A.

Selektywnie modyfikowane sekwencje ramienia antykodonu tRNALys3(ludzki), tRNALys(E.COLI): synteza, wiązanie do rybosomu, potencjalne inhibitory replikacji HIV-1

17.45 - 18.15

R-29

Banaszek A.

Synteza kwasów
3-deoksy-2-keto-ulozonowych: elongacja monosacharydów na centrum anomerycznym

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA FIZYCZNA I TEORETYCZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Wydział Chemiczny, Sala H-8


Opiekun Sekcji: Dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.

Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Zielenkiewicz
8.30 - 9.00

R-1

Sworakowski J.,
Janus K., Lewandowicz A., Lipiński J.,
Miniewicz A., Olszowski A., Palewska K., Śliwińska E.

Metody termicznie stymulowane zastosowane do badania energetyki i kinetyki reakcji fotochromowych zachodzących w organicznych fazach skondensowanych

9.00 - 9.30

R-2

Hanuza J., Hermanowicz K., Dereń P., Mączka M.,
Stręk W.,
Drulis H.

Właściwości optyczne chromu(III)
w trygonalnym krysztale KAl(MoO4)2 oraz jednoskośnym NaAl(MoO4)2

11.00 - 11.30

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Galus
11.30 - 12.00

R-6

Gębicki J.,
Adamus J.,
Marcinek A.

Spontaniczna tautomeria towarzysząca jonizacji cząsteczek w fazach skondensowanych

12.00 - 12.30

R-7

Tomczak J.,
Czarnecki M.

Teoretyczne i praktyczne aspekty
2-wymiarowej analizy korelacyjnej

13.00 - 14.30

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
14.30 - 15.00

R-9

Stepanenko Y., Sepioł J., Wdowin A.,
Jasny J., Nosenko E., Mordziński A.

Jedno- i dwukolorowa spektroskopia laserowa w strumieniu naddźwiękowym

15.00 - 15.30

R-10

Szajdzińska- Piętek E.

Badania struktury i dynamiki układów mikroheterogenicznych zawierających perfluorowe związki amfifilowe

16.00 - 16.30

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Hanuza
16.30 - 17.00

R-12

Galus Z.

Przewodniki redoks jako materiały do budowy superkondensatorów ładunku

17.00 - 17.30

R-13

Dunin-
Borkowska Z., Tymosiak-
Zielińska A.


Elektrochemia klatratowych hydratów wodorotlenku tetrametyloamoniowego

18.00 - 18.30R-15

Sobkowiak A.

Utlenianie związków organicznych tlenem cząsteczkowym
z elektrochemiczną regeneracją katalizatora


Środa, 8 września 1999 r.


Sesja 5.

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Suski
8.30 - 9.00

R-16

Wójcik M.J.

Theoretical studies of vibrational spectra and proton tunneling in tropolone

9.00 - 9.30

R-17

Szymański S.

Theory of nuclear magnetic resonance spectra of methyl-like quantum rotors in low-temperature solids

10.30 - 11.00

PrzerwaSesja 6.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski

11.00 - 11.30

R-20

Woliński K., Borowski P.

Równoległe obliczenia magnetycznych stałych ekranowania jąder w dużych molekułach

11.30 - 12.00

R-21

Jankowski K., Grabowski I., Kowalski K.

Nowe metody badania efektów korelacji elektronowej w kwazizwyrodniałych stanach molekuł

13.00 - 13.30R-24

Jeziorek D., Bobrowski M., Liwo A.,
Ossowski T.

Teoretyczne badania mechanizmów reakcji przyłączania tlenu singletowego do związków nienasyconych i aromatycznych

--©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy