Strona główna

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6


Pobieranie 105.53 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar105.53 Kb.
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA ANALITYCZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Wydział Chemiczny, Sala H-7


Opiekun Sekcji: Dr hab. Maria Kopacz, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Irena Baranowska
15.00 - 15.30

R-1

Konieczka P., Biernat J.F., Namieśnik J.

Wytwarzanie gazowych mieszanin wzorcowych w oparciu o termiczny rozkład związków powierzchniowych

15.30 - 16.00

R-2

Kościelniak P.

Nowe procedury kalibracyjne w analizie wstrzykowo- przepływowej

16.30 - 16.45


Przerwa


Sesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Irena Baranowska
16.45 - 17.15

R-4

Dybczyński R., Samczyński Z.

Rozdzielcze i analityczne wykorzystanie amfoterycznego wymieniacza jonowego
Retardion 11A8

17.15 - 17.45

R-5

Stołyhwo A., Ślusarski B.

Wykorzystanie dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym do rozdzielania ważnych mieszanin przy użyciu chromatografu SFC i mikrokolumn pakowanych

17.45 - 18.15

R-6

Stróżyk M., Warzecha L.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa w badaniach organicznych związków azotu obecnych w pyle atmosferycznym


Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA NIEORGANICZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 10

Zespół Sal Wykładowych, Aula S-2


Opiekun Sekcji: Prof. dr hab. Stanisław Kopacz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.
Sesja 1.

Przewodniczący: Dr hab. Janina Kuduk Jaworska, prof. UWr8.30 - 9.00

R-1

Bartczak T.J., Czurak W., Dzięgielewski J.O., Jankowska A., Machura B.

Nitrosyl complexes of rhenium

9.00 - 9.30

R-2

Bilewicz A., Bartoś B., Włodzimirska B.

Wpływ efektu relatywistycznego na liczbę koordynacyjną, promień jonowy i stabilizację niskich stopni utlenienia

10.30 - 11.00

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Dr hab. Marek Łaniecki11.00 - 11.30

R-5

Wieczorek- Ciurowa K., Kozak A.

Badania przemian fazowych podczas termicznej dehydratacji wybranych soli metali trójwartościowych

11.30 - 12.00

R-6

Stępniak K., Kozioł A.E., Lis T.

Polimorfizm i izomorfizm soli kwasu glukozo 1 fosforowego

13.00 - 15.00

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Dr hab. Edward Szłyk, prof. UMK15.00 - 15.30

R-9

Lisowski J.

Heterodwurdzeniowe kompleksy metali z ligandami makrocyklicznymi

15.30 - 16.00

R-10

Domka F., Łaniecki M.

Oddziaływanie nośnika w katalizatorach do konwersji CO z parą wodną w gazie zasiarczonym

16.30 - 17.00

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogdan Marciniec17.00 - 17.30

R-12

Podgajny R., Kania R., Proniewicz L.M., Łasocha W., Sieklucka B.

Heterometaliczne układy donorowo akceptorowe bazujące na oktacyjanometalanach (IV, V) (M = Mo, W)

17.30 - 18.00

R-13

Skarżewski J., Siedlecka R., Vogt A.

Kompleksy metali przejściowych jako katalizatory w chemo- i stereoselektywnych reakcjach utleniania

18.30 - 19.00R-15

Łomozik L., Gąsowska A., Bregier 
 Jarzębowska R., Jastrząb R.

Kompleksy jonów metali z poliaminami, nukleotydami i aminokwasami

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA ORGANICZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Zespół Sal Wykładowych, Sala S-3


Opiekun Sekcji: Dr hab. inż. Jacek Lubczak, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.

Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk8.30 - 9.00

R-1

Byszewski P.

Molekularne modelowanie kompleksów fulleren:metalocen

9.00 - 9.30

R-2

Janeczek H.

Zastosowanie sodowo-potasowych katalizatorów supramolekularnych w polimeryzacji MMA i syntezie kopolimerów winylowo-estrowych

11.00 - 11.15

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz11.15 - 11.45

R-6

Bałczewski P.

Nowe zastosowania fosfonianów w chemii reakcji rodnikowych

11.45 - 12.15

R-7

Mikina M., Mikołajczyk M.

Nowa strategia w syntezie pochodnych cyklopentenonu

13.15 - 15.00

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Gaca15.00 - 15.30.

R-10

Olma A., Misicka A., Lipkowski A. W.

Zastosowanie aminokwasów amfifilicznych do syntezy
peptydomimetyków opioidowych

15.30 - 16.00

R-11

Panfil I., Rabiczko J., Mostowicz D., Jurczak M., Socha D., Chmielewski M.

Addycja Michaela hydroksyloamin i hydrazyn do nienasyconych
γ- i δ-laktonσw cukrowych

16.30 - 16.45

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Przemysław Kubisa16.45 - 17.15

R-13

Sas W., Budzińska A., Gębarowski P.

Wykorzystanie pochodnych
5-allilo-5-nitro-1,3-dioksanu w syntezie polihydroksylowych pochodnych piperydyny

17.15 - 17.45.

R-14

Kędzierska M., Gaca J.

Reaktywne formy tlenu w reakcji chlorowania związków aromatycznych

17.45 - 18.15

R-15

Konarska A., Jończyk A.

Badania nad generowaniem i reakcjami ylidów amoniowych

Środa, 8 września 1999 r.

Sesja 5.

Przewodniczący: Doc. dr hab. inż. Krystyna Brandt8.30 - 9.00.

R-16

Kubisa P., Bednarek M., Biedroń T.

Otrzymywanie kopolimerów blokowych z wykorzystaniem metody rodnikowej polimeryzacji z przeniesieniem atomu

9.00 - 9.30

R-17

Krygowski T.M., Cyrański M.K.

Ocena charakteru aromatycznego układów ?-elektronowych z uwzględnieniem separacji wkładu energetycznego i geometrycznego


Sesja 6.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Koroniak11.00 - 11.30

R-20

Milewska M.J.

Stereochemia i spektroskopia optycznie czynnych bicyklicznych związków tiokarbonylowych

11.30 - 12.00

R-21

Jezierski A.

Rodniki iminoksylowe jako sondy spinowe - synteza, struktura, zastosowania

13.00 - 15.00

ObiadSesja 7.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Banaszek15.00 - 15.30

R-24

Achmatowicz O., Szechner B.

Enancjoselektywna synteza antracyklinonów. Nowy chiralny synton pierścieni AB

15.30 - 16.00

R-25

Koroniak H., Karwatka P., Fiedorow P., Kaja A., Rajchel A.

Przemiany fluorowych pochodnych uracylu

16.30 - 16.45

PrzerwaSesja 8.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Osman Achmatowicz16.45 - 17.15

R-27

Mazerska Z., Sowiński P., Stojek Z., Konopa J.

Reakcje metabolizmu przeciwnowotworowej pochodnej imidazoakrydonu, C-1311, oraz związku modelowego. Badanie przemian enzymatycznych i elektrochemicznych

17.15 - 17.45

R-28

Małkiewicz A., Sochacka E., Czerwińska G., Marszałek M., Miskiewicz A.

Selektywnie modyfikowane sekwencje ramienia antykodonu tRNALys3(ludzki), tRNALys(E.COLI): synteza, wiązanie do rybosomu, potencjalne inhibitory replikacji HIV-1

17.45 - 18.15

R-29

Banaszek A.

Synteza kwasów
3-deoksy-2-keto-ulozonowych: elongacja monosacharydów na centrum anomerycznym

Seminarium sprawozdawcze KBN
CHEMIA FIZYCZNA I TEORETYCZNA

Miejsce obrad: Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 6

Wydział Chemiczny, Sala H-8


Opiekun Sekcji: Dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, prof. PRz

Program szczegółowy

Wtorek, 7 września 1999 r.

Sesja 1.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Wojciech Zielenkiewicz
8.30 - 9.00

R-1

Sworakowski J.,
Janus K., Lewandowicz A., Lipiński J.,
Miniewicz A., Olszowski A., Palewska K., Śliwińska E.

Metody termicznie stymulowane zastosowane do badania energetyki i kinetyki reakcji fotochromowych zachodzących w organicznych fazach skondensowanych

9.00 - 9.30

R-2

Hanuza J., Hermanowicz K., Dereń P., Mączka M.,
Stręk W.,
Drulis H.

Właściwości optyczne chromu(III)
w trygonalnym krysztale KAl(MoO4)2 oraz jednoskośnym NaAl(MoO4)2

11.00 - 11.30

PrzerwaSesja 2.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Zbigniew Galus
11.30 - 12.00

R-6

Gębicki J.,
Adamus J.,
Marcinek A.

Spontaniczna tautomeria towarzysząca jonizacji cząsteczek w fazach skondensowanych

12.00 - 12.30

R-7

Tomczak J.,
Czarnecki M.

Teoretyczne i praktyczne aspekty
2-wymiarowej analizy korelacyjnej

13.00 - 14.30

ObiadSesja 3.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
14.30 - 15.00

R-9

Stepanenko Y., Sepioł J., Wdowin A.,
Jasny J., Nosenko E., Mordziński A.

Jedno- i dwukolorowa spektroskopia laserowa w strumieniu naddźwiękowym

15.00 - 15.30

R-10

Szajdzińska- Piętek E.

Badania struktury i dynamiki układów mikroheterogenicznych zawierających perfluorowe związki amfifilowe

16.00 - 16.30

PrzerwaSesja 4.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jerzy Hanuza
16.30 - 17.00

R-12

Galus Z.

Przewodniki redoks jako materiały do budowy superkondensatorów ładunku

17.00 - 17.30

R-13

Dunin-
Borkowska Z., Tymosiak-
Zielińska A.


Elektrochemia klatratowych hydratów wodorotlenku tetrametyloamoniowego

18.00 - 18.30R-15

Sobkowiak A.

Utlenianie związków organicznych tlenem cząsteczkowym
z elektrochemiczną regeneracją katalizatora


Środa, 8 września 1999 r.


Sesja 5.

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Suski
8.30 - 9.00

R-16

Wójcik M.J.

Theoretical studies of vibrational spectra and proton tunneling in tropolone

9.00 - 9.30

R-17

Szymański S.

Theory of nuclear magnetic resonance spectra of methyl-like quantum rotors in low-temperature solids

10.30 - 11.00

PrzerwaSesja 6.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski

11.00 - 11.30

R-20

Woliński K., Borowski P.

Równoległe obliczenia magnetycznych stałych ekranowania jąder w dużych molekułach

11.30 - 12.00

R-21

Jankowski K., Grabowski I., Kowalski K.

Nowe metody badania efektów korelacji elektronowej w kwazizwyrodniałych stanach molekuł

13.00 - 13.30R-24

Jeziorek D., Bobrowski M., Liwo A.,
Ossowski T.

Teoretyczne badania mechanizmów reakcji przyłączania tlenu singletowego do związków nienasyconych i aromatycznych

--
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość