Miejska Przychodnia "Widzew"Pobieranie 11.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.96 Kb.
Łódź, dnia 10.12.2013 r.

Miejska Przychodnia "Widzew"Adres:

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157

92-332 Łódź


WSZYSCY WYKONAWCY
- sprawa nr MP”W”-04/2013
O G Ł O S Z E N I E

o wyniku postępowania

dotyczy: pisemny przetarg na podstawie art. 701 i następnych kodeksu cywilnego
na wynajem lokalu przeznaczonego na pracownię tomografii komputerowej
- sprawa nr MP”W”-04/2013

Miejska Przychodnia "Widzew" adres: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 157,


92-332 Łódź informuje Państwa o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ogłoszonego na podstawie art. 701 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.). Przedmiot zamówienia realizowany przy zastosowaniu przepisów o dzierżawie zgodnie z art. 693-709 Kc.
W terminie składania ofert, tj. do dnia 10.12.2013 r. do godz.11.00 wpłynęła 1 oferta:

Zamawiający informuje, iż: po rozpatrzeniu złożonych ofert Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę:Nr 1 - Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Sp. z o.o. ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1.

Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Sp. z o.o. ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofertNr oferty

Liczba pkt w kryterium:

- cena oferty
Razem

1

100,00 pkt.

100,00 pkt.

Sposób obliczania: wysokość proponowanego miesięcznego czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego– waga 100%

Umowa przedwstępna zostanie zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na ustalony przez strony okres po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Zdrowia UMŁ o czym mowa w uchwale Rady Miejskiej nr XXI/362/11 z dn. 14.09.2011 r.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.mpwidzew.lekarz.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 157.
Dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do udziału w następnych postępowaniach.
Informację otrzymują - wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

..
OFERTA NR:1. Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom Sp. z o.o. ul. Okólna 181, 91-520 Łódź.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy