Strona główna

Mikroprogram rewitalizacji


Pobieranie 0.5 Mb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Praga - Południe

Załącznik nr 5 do Programu –

Mikroprogram Rewitalizacji

Dzielnicy Praga - Południe m.st. WarszawyMIKROPROGRAM REWITALIZACJI

DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE

M. ST. WARSZAWY

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 9

Celem opracowania jest zaproponowanie działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze. Pojęcie rewitalizacja oznacza kompleksowe działania podejmowane na terenie miasta, na terenach zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dzielnicowy Mikroprogram Rewitalizacji (dalej DMR) dla Dzielnicy Praga - Południe jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013. Będzie on pełnił funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy. Strategia ta określać będzie działania o charakterze przestrzennym, społecznym
i gospodarczym. Będzie ona spójna dla całego miasta oraz komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście. Strategia rewitalizacji miasta realizowana będzie poprzez mikroprogramy opracowane przez dzielnice miasta. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Dzielnica Praga - Południe została już wcześniej wpisana w dokument dotyczący rewitalizacji Miasta Stołecznego Warszawy: Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji. Potrzebę taką wyrażali zarówno mieszkańcy miasta jak i władze. DMR dla Dzielnicy Praga - Południe został uzgodniony w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Dzielnicy Praga - Południe .
Obszar rewitalizowany w Dzielnicy Praga - Południe jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje dwa podobszary: Kamionek i Saską Kępę. Rozdziela je Park Skaryszewski, który jest również planowany objęciem rewitalizacją. Podobszary charakteryzują się zróżnicowanymi problemami, dlatego też i cele rewitalizacji powinny być inne. W podobszarze Kamionka głównym celem rewitalizacji będzie ratowanie zabytków i walka z bezrobociem. W podobszarze Saskiej Kępy stawiać będziemy na uwypuklenie jej artystycznego charakteru, rozwój kultury oraz szeroko rozumiane ożywienie społeczne. Ważną rolę na obu rewitalizowanych podobszarach odegrają działania o charakterze społecznym. 9


1.Cele Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji 9

2.Obszar rewitalizowany i jego uzasadnienie 12

Granice obszaru przeznaczonego do rewitalizacji zostały wyznaczone na podstawie krytycznej analizy wyników badań i analiz przeprowadzonych na potrzeby DMR. Uwzględniono wnioski podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. 12

2005 18


2006 18

Obszar rewitalizowany 18

Warszawa 18

Obszar rewitalizowany 18

Warszawa 18

Ogólna liczba mieszkańców 18

62 744 18

1 697 596 18

65 726 18

1 702 139 18

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 18

15 129 18

335 276 18

15 855 18

340 320 18

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 18

241,12 18

197,5 18


241,23 18

199,93 18

Ryc. 3. Opracowanie na podstawie danych dla obszaru rewitalizowanego z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz Panoramy Dzielnic Warszawy w 2005 i 2006 r., Rocznika demograficznego 2007, notatki informacyjnej GUS na temat podstawowych informacji o rozwoju demograficznym Polski do 2007 r. 18

Poziom ubóstwa 18

Według danych z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe
m.st. Warszawy na dzień 27.02.2008 w obszarze rewitalizowanym zamieszkiwały osoby wymagające wsparcia w zakresie: 18

- niepełnosprawności – 558 18

- bezrobocia – 209 18

- problemu alkoholowego – 128 18

- rodziny niepełne – 182 18

- rodziny wielodzietne – 65 18

Rodzaj pomocy 19

2005 19


2006 19

pomoc finansowa 19

2341 osób 19

2159 osób 19

obiady 19

519 osób 19

532 osób 19

obiady szkolne 19

970 osób 19

896 osób 19

usługi opiekuńcze 19

1112 osób 19

1060 osób 19

razem 19


4942 osoby 19

4444 osoby 19

Ryc. 4. Wsparcie udzielone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2005 i 2006 20

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2005 ze wsparcia oferowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej skorzystało – 78,76 osób zamieszkujących obszar rewitalizowany. Dla Warszawy wskaźnik ten wynosił – 37,05 osób. W 2006 r. dane przestawiały się następująco – 70,69 osoby na obszarze rewitalizowanym


w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a dla Warszawy 33,1 osób. Natomiast wskaźnik dla województwa mazowieckiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 70 osób. Zebrane dane wskazują na znaczny poziom ubóstwa na obszarze rewitalizowanym. 20

62 744 20

4 942 20

78,76 20


65 726 20

4444 20


70,69 20

1 702 139 20

56 355 20

33,1 20


5 171,7 20

- 20


70 20

Poziom bezrobocia 21

Istotnym problemem obserwowanym w wyznaczonym obszarze jest wysoki poziom bezrobocia, który jest charakterystyczny dla całej Dzielnicy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2005 na terenie Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było - 7 872 osób, (Panorama Dzielnic Warszawy w 2005, Rok III, Warszawa 2006, tab. 4 (39) s. 96) i 6 916 osób
w roku 2006 (Panorama Dzielnic Warszawy w 2006, Rok IV, Warszawa 2008,
tab. 4 (35) s. 105). 21

Na obszarze rewitalizowanym liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych


w Urzędzie Pracy przedstawiała się następująco: 21

Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji 21

Liczba osób poszukujących pracy 13 m-cy i dłużej 21

Liczba osób z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym, gimnazjalnym 21

2005 r. 21

2222 21


1118 21

684 21


2006 r. 21

2217 21


1210 21

716 21


2005 22

2006 22


Obszar rewitalizowany 22

Warszawa 22

województwo mazowieckie 22

Obszar rewitalizowany 22

Warszawa 22

województwo mazowieckie 22

Ogólna liczba mieszkańców 22

62 744 22

1 697 596 22

5 157,7 22

65 726 22

1 702 139 22

5 171,7 22

Liczba osób poszukujących pracy 13 m-cy


i dłużej 22

1118 22


30 119 22

- 22


1218 22

25 184 22

- 22

Liczba osób poszukujących pracy 13 m-cy


i dłużej
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 22

17,82 22


17,7 22

4,7 22


18,41 22

14,8 22


4,7 22

Ryc. 7. Wskaźnik bezrobocia - opracowanie na podstawie zebranych danych dla obszaru rewitalizowanego oraz Panoramy Dzielnic Warszawy w 2005 i 2006 r., Rocznika demograficznego 2007 22

W 2005 r. na terenie Dzielnicy w zakończonych postępowaniach przygotowawczych odnotowano - 10 879 przestępstw (Panorama Dzielnic Warszawy w 2005, Rok III, Warszawa 2006, tab. 2 (20) s. 63), a w roku 2006 - 9 435 (Panorama Dzielnic Warszawy w 2006, Rok IV, Warszawa 2008, tab. 2 (16) s. 61). 23

Spadek ilości stwierdzonych przestępstw odpowiada ogólnej tendencji charakterystycznej dla wszystkich Dzielnic Warszawy powiązanej ze wzrostem wykrywalności przestępstw. 233.Konsultacje Społeczne Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji 27

4. Zadania planowane do realizacji w latach 2005 – 2014 28

Działaniem dodatkowym na tym terenie była budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Budynek został oddany do użytku


w 2008 r. Centrum pełni funkcje: artystyczne, kulturalne i społeczne. Nowoczesne pomieszczenia pozwalają na : 32

- organizację imprez artystycznych; 32

- organizację zajęć stałych dla dzieci i młodzieży; 32

- organizację zajęć stałych dla dorosłych; 32

- próby i sesje nagraniowe zespołów muzycznych; 32

-utworzenie galerii wystawienniczej. 32

Koszt inwestycji przy ul. Podskarbińskiej wyniósł ponad 11 mln. zł. Powierzchnia budynku liczy ponad 3 tys. m². W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone na salę widowiskową na 300 osób połączoną z ogrodem, sztucznym basenem
z iluminowaną kładką, studio nagrań, kinem, galerią, kawiarnią oraz kilkoma pracowniami artystycznymi. 32

Najważniejsze problemy - przyczyny degradacji Saskiej Kępy to: 34

1.Degradacja zespołu architektonicznego zabudowań Saskiej Kępy, 34

2. Wzmożony ruch tranzytowy główną arterią komunikacyjną Saskiej Kępy - ulicą Francuską, 34

3. Obniżenie sprawności psychofizycznej i społecznej mieszkańców. 34

Poza zniszczonymi budynkami, które wyróżniają się niejednokrotnie cennymi walorami architektonicznymi, zniszczone są również ulice, na których przez wiele lat parkowali klienci okolicznego bazaru. Jedną z ulic, od których rozpoczęto odnowę zdegradowanego terenu jest ulica Jakubowska. Jej remont został ukończony


w 2008 r. Ulica Jakubowska jest jedną z najstarszych ulic. Powstała przed I wojną światową obok przyczółka budowanego mostu przez Wisłę. Jej nazwa jest związana z żydowskimi pośrednikami handlu nieruchomościami, którzy choć mieli różne nazwiska nazywani byli „Jakubowiczami”. Przy ulicy Jakubowskiej znajdują się kamienice wymagające odnowy, w których znajdują się pracownie plastyczne. Swą siedzibę ma również Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego działalność ma duże znaczenie dla społeczeństwa lokalnego. Harcerze organizują tu swoje zbiórki, a w przyszłości planują rozszerzyć swoją działalność skierowaną do dzieci
i młodzieży. Ponadto w lokalu tym odbywają się spotkania 2 organizacji kombatanckich z naszej Dzielnicy. 34

2007- 20 496 PLN, 48

2008 - 32 000 PLN, 48

2009- 299 000 PLN 48Tytuł projektu 57

Cel projektu 57

Opis projektu 58

Uzasadnienie dla realizacji projektu 59

Termin realizacji projektu 60

Wartość projektu w PLN w rozbiciu na lata realizacji 60

Stopień zaawansowania przygotowanej dokumentacji dla projektu. 60

Ulica Dąbrowiecka jest usytuowana na Saskiej Kępie. Modernizacja ulicy została zrealizowana w ograniczonym zakresie w związku z zastrzeżeniami mieszkańców. W ramach prac, które ukończono w 2008 r. wykonano wymianę chodników oraz podjazdów. 67

Beneficjentem projektu jest Urząd miasta stołecznego Warszawy Dzielnica Praga - Południe . 67

Ulica Jakubowska jest usytuowana na Saskiej Kępie. Modernizacja ulicy została zakończona w 2008 r. Przedsięwzięcie poprawiło możliwości komunikacyjne, bezpieczeństwo mieszkańców oraz podniosło jakość przestrzeni publicznej. W ramach prac modernizacyjnych wykonano: wymianę nawierzchni i chodników, przełożenie uzbrojenia podziemnego oraz nowy odcinek kanalizacji deszczowej i nowych wpustów ulicznych. 68

Beneficjentem projektu jest Urząd Miasta St. Warszawy Dzielnica Praga - Południe . 68

Projekt ten stanowi uzupełnienie dla działań realizowanych w ramach projektu: „Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18”. 68

Projekt przewidywał renowację budynku przy ul. Obrońców 1 polegającą na remoncie elewacji, dachów, kominów oraz wymianie stolarki okiennej, a także porządkowanie terenów zieleni wokół budynku. 69

Nieruchomość mieści się na Saskiej Kępie w otoczeniu niskiej zabudowy willowej. Obiekt został wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku jako budynek willowy.


Po II wojnie światowej wykorzystywany był jako hotel dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecnie znajduje się w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy. 69

Budynek posiada wiele detali architektonicznych takich jak pilastry, kolumny jońskie, attyka wokół stropodachu czy obramienia okien. Nawiązuje do stylu neoklasycznego. Projekt został zrealizowany. 69

W 2006 roku na zlecenie ZOM została opracowana szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej na terenie Parku Skaryszewskiego, Ponadto na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków opracował szczegółowe wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji wraz
z analizą historyczną. W 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na kompleksowy projekt rewaloryzacji Parku Skaryszewskiego. Projekt obejmuje koncepcję oraz projekty wykonawcze ogrodzenia, dróg i placów, małej architektury, oświetlenia i iluminacji, sieci wodno-kanalizacyjnej, szaty roślinnej oraz gospodarki istniejącą szatą roślinną. 71

72

Ryc. 26. Park Skaryszewski - zielona perła Dzielnicy Praga - Południe 72

5.Plan finansowy 5.1 Projekty wpisane do Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji. 75

Nazwa zadania 80

Jednostki uczestniczące we wdrażaniu zadania  80

Czas realizacji  80

Szacowane koszty zadania w latach 2005 – 2013 [zł] 80

Szacowane nakłady w latach 80

2005 80

2006 80


2007 - 2013 80

1. Rekultywacja terenów po i przyfabrycznych na osiedlu Kamionek 80

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2005-2007 80

3 437 748,74 80

128 755,57 80

1 353 993,17 80

1 955 000 80

a/Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32 80

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2005-2007 80

3  076 983,53 80

121 983,53 80

1000000 80

1 955 000 80

b/Restauracja terenów zielonych osiedla „TOR” ograniczonego ulicami Kobielska, Podskarbińska, Stanisławowska 80

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2005-2006 80

360 765,21 80

6 772,04 80

353 993,17 80

0 80


2/Modernizacja kamienicy przy ul. Kobielskiej 88/92 80

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2005-2006 80

727 981,62 80

6 772,04 80

721 209,58 80

0 80

3/Modernizacja kamienic przy ul. Kamionkowskiej 47 i 49 80Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2006 80


400 195,51 80

130 791,03 80

269 404,48 80

0 80


6/Modernizacja parku ograniczonego ulicami Grochowska, Podskarbińska, Kobielska, Weterynaryjna 80

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga - Południe 80

2005 – 2006 80

2007 80


4 977 648,87 80

838 193,34 80

4 041 130,08 80

98 325,45 80

RAZEM 80

9 543 574,74 80

1  104 511,98 80

6 385 737,31 802 053 325,45 80

6. Wskaźniki produktów, rezultatów oddziaływania dla Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji. 84

6.System aktualizacji Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji 86

7.System wdrażania Dzielnicowego Mikroprogramu Rewitalizacji 87

8.Zakończenie 88

Dzielnicowy Mikroprogram Rewitalizacji bez aktywnego udziału mieszkańców, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych z obszaru Dzielnicy Praga - Południe pozostanie martwym dokumentem. Dlatego w procesie rewitalizacji potrzebny jest stały udział potencjalnych beneficjentów w aktualizacji i zgłaszaniu nowych projektów. Przy ich udziale Dzielnicowy Program Rewitalizacji ma szansę przyczynić się do rzeczywistej odnowy Pragi Południe poprzez nadanie obszarom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych. 88


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość