Strona główna

Minimum programowe


Pobieranie 47.68 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.68 Kb.
MINIMUM PROGRAMOWE

dla kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Minimum programowe określa zagadnienia tematyczne obowiązujące kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego. Zagadnienia podzielone są na cztery grupy tematyczne, a pod każdą grupą zamieszczono zalecaną literaturę i źródła prawne.

Grupy tematyczne obejmują:


 1. Zagadnienia prawne

 2. Zagadnienia ekonomiczne

 3. Zagadnienia techniczne

 4. Zagadnienia interpersonalne

Na poszczególne grupy tematyczne składa się ogólnie dostępna bogata literatura tematu, orzecznictwo, akty prawne oraz materiały dydaktyczne Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN prowadzonej od 2006 roku.

Celem należytego przygotowania do postępowania kwalifikacyjnego kandydat powinien zgłębić objęte Minimum programowym zagadnienia, korzystając z proponowanej literatury i samodzielnie pozyskanych źródeł wiedzy.Ukończenie postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym i uzyskanie tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN będzie możliwe poprzez wykazanie się interdyscyplinarną wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do poprawnego wykonywania usług doradcy rynku nieruchomości.

 1. Zagadnienia prawne obejmują: 1. Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności w zakresie:

  1. Zasobów nieruchomości

  2. Użytkowania wieczystego

  3. Cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości

  4. Scaleń i podziałów nieruchomości

  5. Prawa pierwokupu nieruchomości

  6. Wywłaszczania nieruchomości i odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości oraz zasad ich zwrotu

  7. Kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

  8. Określania wartości nieruchomości

  9. Badaniu rynku nieruchomości

  10. Uwłaszczeniu osób prawnych 1. Zagadnienia prawa cywilnego obejmujące głównie:

  1. Podstawowe zasady prawa cywilnego

  2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

  3. Zagadnienia dotyczące mienia

  4. Czynności prawne, ich formy i wady

  5. Pełnomocnictwo – rodzaje i formy, w tym prokura

  6. Przedawnienie roszczeń i jego skutki

  7. Własność – treść, wykonywanie, nabycie, utrata, ochrona

  8. Zasiedzenie

  9. Współwłasność

  10. Użytkowanie wieczyste

  11. Ograniczone prawa rzeczowe

  12. Służebności, w tym służebność przesyłu

  13. Zobowiązania, w tym wykonanie i skutki ich niewykonania

  14. Bezpodstawne wzbogacenie i czyny niedozwolone

  15. Sprzedaż

  16. Rękojmia za wady

  17. Prawo odkupu i prawo pierwokupu

  18. Umowa o roboty budowlane

  19. Najem i dzierżawa nieruchomości

  20. Najem lokali mieszkalnych, w tym najem okazjonalny

  21. Spadki – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

  22. Ustawowy i umowny ustrój majątkowy

  23. Wspólność i rozdzielność majątkowa

  24. Pokrewieństwo i powinowactwo

 2. Planowanie przestrzenne

 3. Prawo geodezyjne i kartograficzne

 4. Normowanie stanów prawnych nieruchomości

 5. Własność lokali

 6. Spółdzielczość mieszkaniowa i jej przekształcenia

 7. Księgi wieczyste i hipoteka

 8. Ochrona środowiska, w tym: wycinka drzew lub krzewów – zezwolenie, zwolnienia, opłaty

 9. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

 10. Odrolnienia gruntów

 11. Kształtowanie ustroju rolnego

 12. Niedozwolone klauzule umowne a rynek nieruchomości, budownictwa deweloperskiego i spółdzielni mieszkaniowych

 13. Ochrona danych osobowych

 14. Ograniczenia przedsiębiorczości na rynku nieruchomości

 15. Obowiązki dewelopera – ustawowe zabezpieczenia interesu konsumenckiego

 16. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Źródła:

Ustawa z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U.2012.647 – tekst jednolity

Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U.2010.193.1287 - tekst jednolity

Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami, Dz.U.2010.102.651 - tekst jednolity

Ustawa z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U.2013.267 - tekst jednolity

Ustawa z 06.07.1982 o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U.2001.124.1361 - tekst jednolity

Ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.

Ustawa z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego  Dz.U.1964.43.296 z późn. zm.

Ustawa z 21.06.2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U.2005.31.266 - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości, Dz.U.2012.11 

Ustawa z 24.06.1994 o własność lokali, Dz.U.2000.80.903 - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.1994 w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości, Dz.U.1994.136.710 

Ustawa z 16.09.1994 Prawo spółdzielcze, Dz.U.2003.188.1848 - tekst jednolity 

Ustawa z 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz.U.2004.167.1758 - tekst jednolity

Ustawa z 26.10.1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz.U.2013.255 - tekst jednolity

Ustawa z 15.12.2000 o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.2003.119.1116 - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.2004.121.1266 - tekst jednolity

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U.1995.16.78 Ustawa z 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U.2012.803 - tekst jednolity

Ustawa z 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U.2012.788 - tekst jednolity

Ustawa z 15.09.2000 Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2000.94.1037


Przykładowa literatura:

 • G. Bieniek i in., Komentarz do kodeksu cywilnego – Księga trzecia Zobowiązania, Warszawa 2007

 • E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 7, Warszawa 2008

 • J. Chałas i in., Kodeks postępowania cywilnego po zmianach z wyjaśnieniami ekspertów, Warszawa 2006

 • A. Mączyński, Prawo do mieszkania w świetle Konstytucji RP, w: Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne, Biuro RPO, Warszawa 2003

 • A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2006

 • R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2007

 • R. Strzelczyk, Prawo obrotu nieruchomościami. C.H.Beck, Warszawa 2010

 • E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2011

 • A. Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta. Warszawa 2006

 • F. Zoll, M. Olczyk, M. Pecyna, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002

 • B. Rakoczy, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2010

 • M. Żak, Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Warszawa 2004

 • W. Morawski (red.), T. Brzezicki, K. Lasiński-Sulecki, O. Łunarski, P. Majka , J. Wantoch-Rekowski, Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Warszawa 2012

 • K. Płonka-Bielanin, T. Moll, Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, Warszawa 2012

 • K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2006

 • G. Bieniek, Z problematyki stosowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w praktyce notarialnej, Rejent 2003, nr 9

 • A. Jedliński, Prawa do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, Gdańsk 2005

 • M. Kędzierska, Rynek wynajmu mieszkań. Luty 2009, Analityk Rynku Nieruchomości Wynajem.pl, Internet

 • Belniak S., Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Kraków 2001,

 • Almanach polskiego rynku nieruchomości, Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Warszawa 2003

 • Materiały dydaktyczne Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, Warszawa 2006-2013 1. Zagadnienia ekonomiczne obejmują: 1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne

  1. Cechy nieruchomości

  2. Cykl życia nieruchomości

  3. Funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej

 2. Rynek nieruchomości oraz podstawy jego funkcjonowania

  1. Definicja, miejsce i rola rynku nieruchomości

  2. Cechy rynku nieruchomości

  3. Funkcje pełnione przez rynek nieruchomości

  4. Popyt, podaż i cena na rynku nieruchomości

  5. Badanie i analiza rynku, w tym analiza SWOT

 3. Wartość nieruchomości

  1. Istota i kategoria wartości ekonomicznej

  2. Czynniki wpływające na poziom wartości ekonomicznej nieruchomości

  3. Cena a wartość nieruchomości

 1. Inwestowanie w nieruchomości

  1. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania

  2. Zalety i wady inwestowania w nieruchomości

  3. Nieruchomość jako źródło uzyskiwania dochodu

  4. Nieruchomość jako instrument chroniący przed inflacją

  5. Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych

  6. Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu

  7. Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy

  8. Ryzyko inwestowania w nieruchomości

  9. Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania

  10. Metody niwelowania wad nieruchomości jako instrumentu finansowego

  11. Inwestorzy na rynku nieruchomości

 1. Podatki w nieruchomościach

  1. Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

  2. Opodatkowanie najmu

  3. Ulgi i zwolnienia podatkowe

  4. Opodatkowanie działalności gospodarczej w zakresie zawodów rynku nieruchomości


Źródła:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm.)Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21, poz. 86 z późn. zm.).
Przykładowa literatura:

 • E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

 • A. Hopfer, R. Cellmer , Rynek nieruchomości, Olsztyn 1997

 • E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomości a rynek, Warszawa, 1997 rok

 • K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Warszawa 2006

 • H. Henzel, Inwestycje na rynku nieruchomości, Katowice 2004

 • M. Bryx, Rynek nieruchomości, Warszawa 2006

 • Brodziński M. G., Jankowski J., Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej, Warszawa 2004,

 • Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Warszawa 2001,

 • Brzeski W. J., Sektor nieruchomości w gospodarce rynkowej, Świat Nieruchomości nr 46/2004,

 • Bryx M., Rynek nieruchomości w Polsce, Praca Zbiorowa, Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce, red. M. Bryx, R. Matkowski, Warszawa 2001,

 •  Materiały dydaktyczne Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, Warszawa 2006-2013
 1. Zagadnienia techniczne obejmują: 1. Zagadnienia prawa budowlanego, w tym:

  1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

  3. Projekt budowlany

  4. Odstępstwa od projektu budowlanego (istotne i nieistotne – procedury)

  5. Organy administracji architektoniczno-budowlanej

  6. Pozwolenie na budowę

  7. Proces budowy obiektu budowlanego

  8. Dziennik budowy

  9. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych

  10. Utrzymanie obiektów budowlanych

  11. Książka obiektu budowlanego

 2. Decyzje administracyjne w procesie inwestycyjnym

 3. Skutki prawne samowoli budowlanej i sposoby jej legalizacji

 4. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 5. Ochrona zabytków

 6. Inwentaryzacja obiektu budowlanego

 7. Analiza due diligence

 8. Komercjalizacja obiektów

 9. Zarządzanie nieruchomościami, w tym:

  1. Specyfika zarządzania nieruchomościami

  2. Umowa o zarządzanie

  3. Zarząd nieruchomością wspólną

  4. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

  5. Tryb podejmowania uchwał i ich zaskarżanie

  6. Zebranie właścicieli

  7. Wpływ zarządzania na wartość nieruchomości

  8. Plan zarządzania

  9. Planowanie prac remontowych

  10. Nadzór nad wykonywaniem prac remontowych i skutków usuwania awarii

  11. Przychody i koszty związane z użytkowaniem nieruchomości

 10. Gospodarka odpadami i ściekami

 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, w tym:

  1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy pośrednictwa

  2. Umowa pośrednictwa

  3. Prawa i obowiązki zamawiającego

  4. Prawa i obowiązki pośrednika

  5. Badanie lokalnego rynku nieruchomości pod kątem poziomu cen sprzedaży i wysokości czynszów najmu

  6. Badanie porównawcze stanu dokumentacyjnego nieruchomości ze stanem faktycznym

  7. Czynności pośrednictwa

 12. Charakterystyka energetyczna budynków i audyt energetyczny, w tym:

 13. Rzeczoznawstwo majątkowe, w tym rodzaje i metody wyceny nieruchomości

 14. Standardy zawodów rynku nieruchomości

 15. Metodologia opracowywania raportów diagnostycznych na polskim rynku nieruchomości

 16. Doradztwo rynku nieruchomości jako samodzielna profesja

 17. Interdyscyplinarność doradztwa rynku nieruchomości

 18. Standard PTEiDRN wykonywania ekspertyzy

 19. Standard PTEiDRN wykonywania opracowania

 20. Standard PTEiDRN wykonywania opinii

 21. Umowa o doradztwo na rynku nieruchomości

 22. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy zawodów rynku nieruchomości

Źródła:

Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane, Dz.U. 2010.243 – tekst jednolity

Rozporządzenie z 12.04.2002 w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2002.75.690

Ustawa z 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U.2003.162.1568 

Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2008.25.150 – tekst jednolity

Ustawa z 14.12.2012 o odpadach, Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013Ustawa z 7. 06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U.2006.123.858 – tekst jednolity

Przykładowa literatura:

 • R. Dziwiński, P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2006

 • M.Cherka (red.), P. Antoniak, F. Elżanowski, K. Wąsowski, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Watszawa 2010

 • P. Bojarski, W. Radecki, J. Rotko, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz, Warszawa 2011

 • J. Olszewska-Stompel, Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane. Komentarz Lex/El. 2012

 • W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2012

 • E. Kucharska – Stasiak, Doradztwo na rynku nieruchomości, materiały z wykładu dla PTEiDRN, Wrocław 2008

 • Z. Kubiński, Doradztwo umowa doradztwa na rynku nieruchomości, materiały z wykładu dla PTEiDRN, Łódź 2008

 • Hopfer Andrzej prof. zw. dr hab., Rynek nieruchomości, Internet http://www.wsgn.pl/druki/195.pdf

 • ConsulTriX K. Górak, Analiza due diligence, Internat 2008, archiwum.parp.gov.pl/partnerinfo/przewodnik/01dz36.rtf

 • M. Bryx, Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Warszawa 2004,

 • A. Nalepka, Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Kraków 2007,

 • E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2010,

 • Materiały dydaktyczne Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, Warszawa 2006-2013 1. Zagadnienia interpersonalne obejmują: 1. Sztuka budowania relacji z klientami

 2. Wizerunek biznesowy

 3. Wizerunek miejsca pracy

 4. Etykieta telefoniczna

 5. Etykieta biznesowa

 6. Zasady wyznaczania celów

 7. Elementy osiągania zamierzonych celów

 8. Automatyzacja

 9. Komunikacja werbalna i niewerbalna

 10. Sztuka komunikowania się

 11. Pokonywanie barier komunikacyjnych

 12. Zarządzanie emocjami

 13. Etapy prowadzenia negocjacji

 14. Strategie wpływu społecznego

 15. Własne doświadczenia w relacjach z klientami

 16. Obsługa klienta trudnego

Przykładowa literatura:

 • G. Białopiotrowicz, Psychologia sprzedaży nieruchomości, Warszawa 2010

 • A. Collins, Język ciała, gestów i zachowań, Warszawa 2003

 • A. Ygnasik, Sztuka przekonywania, Warszawa 1994

 • S. Vieyra, Składniki sukcesu pośrednika i zarządcy nieruchomości, Warszawa 2002

 • G. Białopiotrowicz, Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa 2010

 • Materiały dydaktyczne Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, Warszawa 2006-2013

Opracowała Centralna Komisja Kwalifikacyjna PTEiDRN

Stan na czerwiec 2013 rokZa CKK Andrzej Jakiel, przewodniczący

Przyjęto uchwałą Zarządu PTEiDRN dnia 15. 06. 2013 roku.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość