Ministerstwo Obrony Narodowej



Pobieranie 225.04 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar225.04 Kb.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Nazwa jednostki sprawozdawczej
ABC” sp. z o. o.

ul. Kowalskiego 1 lok. 1

10-100 Olsztyn

PM-1

ROCZNE

Sprawozdanie o pojazdach i maszynach


za rok 2015

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.


Adresat:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Olsztynie

Aleja Warszawska 96

10-702 Olsztyn


Numer identyfikacyjny –

REGON / PESEL *)
REGON: 1234567890

Wysłać do adresata bez pisma przewodniego do dnia:

31.01. 2016 r.

Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienie.

*) – w wypadku nie nadanego numeru REGON, wpisać numer PESEL i niepotrzebne skreślić.

Szanowni Państwo!

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późn. zm.).

Ministerstwo Obrony Narodowej prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań, zapewniając, że dane jednostkowe (dotyczące pojedynczego podmiotu) są chronione tajemnicą statystyczną oraz służbową i będą wykorzystywane na rzecz obronności kraju.

Dział 1. Dane o podmiocie gospodarczym (posiadaczu):

Znajduje się w posiadaniu: …8. . pojazdów samochodowych, …2…. przyczep (naczep), ……. ciągników rolniczych,


…11... maszyn oraz …2…. stanowisk garażowych.
Powierzchnia hali naprawczej pojazdów samochodowych (maszyn) wynosi ...950.... m2, w tym stanowisk kanałowych ...3.....

Stacja paliw o pojemności ...........60000.......... l, w tym etyliny ........20000.......... l, oleju napędowego ....40000…. l,

czynna w godzinach ......06.00-16.00.........

Możliwość jednorazowego pomieszczenia w bazie: ....10..... pojazdów samochodowych, ......12..... maszyn.

Maksymalny promień rozjazdu:

- pojazdów samochodowych do .........500...........km,

- maszyn do ............10.............km.


Dane o właścicielu (dyrektorze, kierowniku):

Nazwisko i imię ………………Kowalski Jan …………………………………………

Adres zamieszkania ……… 08-121 Warszawa, ul. Ładna 1 ………………….…

tel. służbowy ……22/9999999…………tel. domowy …500000000……



Dane o innej uprawnionej osobie:

Nazwisko i imię ………Kowalski Tomasz……………………………………..……..…

Adres zamieszkania …09-900 Warszawa, ul. Kowalskiego 1/1a ……………….…

tel. służbowy …22/8998989……tel. domowy …500000008……


Dyżur po godzinach pracy pełni:

............................Agencja Ochrony „Najlepsza”..........................................



(strażnik, dyspozytor, portier itp.)

Nr tel. ......... 22/8888282.......................................................................



Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższymi dotyczącymi rzeczy ruchomych (nieruchomości) oraz danymi osobowymi – ujętymi w sprawozdaniu i w pełni je akceptuję. Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na), iż administratorem danych o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz danych osobowych zwartych w niniejszym sprawozdaniu jest Wojskowa Komenda Uzupełnień z siedzibą w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 96 i dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 j.t) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Dane o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz dane osobowe przetwarzane dla celów ewidencji wojskowej w trybie art. 212 i 223a ww. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz. 1556, z późn. zm.).



Oświadczam, że zostałem poinformowany(na) o prawie wglądu do danych i prawie do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że dane o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz dane osobowe będą przetwarzane przez WKU.

Olsztyn 10.01.2016 r. Jan Kowalski

......................................... …....................................... .............................................

miejscowość data podpis


Dział 2. Pojazdy i maszyny:

Lp.

Identyfikator według

Numer rejestracyjny

Marka

Typ/model

Rok produkcji

/ data


1-szej rejestracji

Rodzaj

Liczba (szt.)

Jednostka charakteryzująca

ITS

Przeznaczenie

dopuszczalna ładowność*)

(w tonach)



Liczba miejsc*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



















SAMOCHODY

9







1
















Samochody osobowe:

2










0301

WY123S

OPEL

Vectra

2001/

16.11.2001






1




5




0306

WD1245

SKODA

Octavia

2012/

20.12.2012






1




5

2
















Autobusy

2










0402

WX124S

AUTOSAN

H-9

1996

26.11.1996



Międzymiastowy

1




41




0403

WJ2578

SETRA

123

2005

21.02.2005



Turystyczny

1




60

3
















Samochody ciężarowe

2










060120a

WY124S

STAR

1142

1997/

27.10.1997



Przewóz ładunków

1

5,6 t

2




0605101

WD125S

VOLVO

FL12

2000/

17.06.2000



Przewóz paliw płynnych

1

12 m3

2

4
















Samochód specjalny

2










07506

WL111

KAMAZ

DS182T

1993/

17.09.1993



Żuraw samochodowy

1

8,6 t

2




07517

WL133

STAR

K407B

1982/

20.05.1982



Koparka samochodowa

1

0,2 m3

2

5
















Ciągniki siodłowe

1










0801

WL127S

MAN

TGX19.440

2008/

01.10.2008






1




2

















































NACZEPY

2







1
















Naczepy ciężarowe

2










1101

WL128S

KRONE

27

2003/

25.07.2003



Przewóz ładunków

1

26,8t







1105101

WU1258

XYZ

123

2004/

21.05.2004



Przewóz paliw płynnych

1

20 m3




















































PRZYCZEPY

2







1
















Przyczepa ciężarowa

1










1302005

WY129S

SANOK

D-50

1997/

25.04.1997



Przewóz mebli

1

4,5 t




2
















Przyczepa ciężarowa rolnicza

1










1501




AUTOSAN

D-55

1999/

12.02.2002



Przyczepa ciężarowa rolnicza skrzynia

1

5 t.




Wartości kolumn (1 – 7; 9 – 10) podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

Sprawozdanie sporządził:

Tomasz Kowalski

.................................................................. (pieczęć)

(imię i nazwisko, nr telefonu)
tel. 22/4444188 Jan Kowalski

.................................................................. .............................................................

właściciel (dyrektor - kierownik)
Dział 2. Pojazdy i maszyny:

Lp.

Identyfikator według

Numer rejestracyjny

Marka

Typ/model

Rok produkcji

/ data


1-szej rejestracji

Rodzaj

Liczba (szt.)

Jednostka charakteryzująca

ITS

Przeznaczenie

dopuszczalna ładowność*)

(w tonach)



Liczba miejsc*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



















MASZYNY

8







1

890102













Koparki kołowe

1
















XYZ

K-406

2001

1-łyżkowe

1

0,4m3




2

893398b













Agregaty prądotwórcze

2

























a) przyczepne

1
















XYZ

123

2003




1

16 KW






















b) przewoźne

1
















XYZ

123

2005




1

20 KW




3
















Sprężarki powietrza

2










893192













a) przyczepne

1
















XYZ

123







1

6 atm.







893193













b) przewoźne

1
















XYZ

123







1

3 atm.


































4
















Wózki transportowe

3










892885

N99 15 000137










a) widłowy spalinowy

2
















NISSAN

123







1

2,5 t













LINDE

456







1

3,0 t.







892886

N9915 000137










b)widłowy elektryczny

1
















STILL

123







1

1,5 t




























































































































Wartości kolumn (1 – 7; 9 – 10) podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.
Sprawozdanie sporządził:
Tomasz Kowalski

.................................................................. (pieczęć)

(imię i nazwisko, nr telefonu)

tel. 22/4444188 Jan Kowalski



.................................................................. .............................................................

właściciel (dyrektor - kierownik)




©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy