Strona główna

Ministerstwo sportu I turystyki


Pobieranie 39.98 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.98 Kb.
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012”


realizowanego w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój”, działania „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki”
Kontynuacja projektu w 2014 roku


Warszawa, styczeń 2014


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – FINANSOWE

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
I. CELE I ZADANIA PROJEKTU

 • Wspomaganie JST w zapewnieniu systematycznej działalności sportowej na obiektach „Moje Boisko - ORLIK 2012”, poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatorów” na tych obiektach;

 • Promocja aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne, rodziny), m.in.: poprzez: inicjowanie, organizację oraz przeprowadzanie zajęć i imprez sportowych;

 • Rozszerzenie funkcjonalności ww. obiektów z uwzględnieniem takich funkcji jak: animacja społeczna, integracja lokalnej społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli;

 • Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczne uczestnictwo w sporcie oraz organizację zajęć cyklicznych;

 • Poszerzanie wiedzy „Animatorów” pracujących na obiektach Orlik poprzez udostępnianie portalu tematycznego ukierunkowanego na działalność sportowo-ruchową na stronach internetowych SZS oraz na portalu NaszORLIK.pl

 • Współpraca z polskimi związkami sportowymi oraz klubami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych (poziom lokalny oraz ogólnopolski);

 • Rozwój i promocja wolontariatu sportowego.


II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży, których przeznaczenie i wydatkowanie określa rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).Dysponentem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest Minister Sportu i Turystyki jako Minister właściwy ds. kultury fizycznej, na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych /Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm./.
III. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROJEKTU

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT);

 2. Szkolny Związek Sportowy (SZS) koordynator projektu we współpracy z wojewódzkimi Szkolnymi Związkami Sportowymi (WSZS);

 3. Jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, starostwa powiatowe) odpowiedzialne za funkcjonowanie obiektów powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”.


IV. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w 2014 roku realizację projektu na bazie wszystkich oddanych do użytku obiektów sportowych powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”;

 2. Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia „Animatorów” - osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach powstałych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”;

 3. Przystępująca do programu jednostka samorządu terytorialnego (JST) może zgłosić jedną, bądź dwie osoby, przypisane do każdego oddanego do użytku obiektu „Moje Boisko - ORLIK 2012”, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych. W przypadku zgłoszenia dwóch osób kwota przyznanej dotacji przez MSiT na każdy obiekt, będzie podzielona na dwie osoby;

 4. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako "Animator" w ramach projektu „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012” składać się będzie z zadeklarowanej części wypłacanej przez właściwą JST oraz z części wypłacanej przez WSZS w ramach dotacji MSiT;

 5. Na podstawie złożonego przez JST wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, WSZS zawrze ze wskazanym animatorem umowę według poniższych kryteriów:

a) w przypadku zgłoszenia przez JST jednej osoby, dofinansowanie na tę osobę wyniesie 1 000,00 złotych, które przeznaczone będzie na pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia tego animatora, co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia;

b) w przypadku zgłoszenia przez JST dwóch osób, dofinansowanie na każdą z tych osób wyniesie po 500,00 złotych, które przeznaczone będą na pokrycie całkowitych kosztów zatrudnienia każdego z tych animatorów, co stanowić będzie II cześć wynagrodzenia;

 1. We wniosku o dofinansowanie kosztów zatrudnienia „Animatora”, JST musi złożyć pisemną deklarację o zapewnieniu środków w wysokości nie mniejszej niż kwota dotacji pochodząca ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, co stanowić będzie I część wynagrodzenia „Animatora”;

 2. Zgodnie z zasadami ogłoszonego przez MSiT konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych w 2014r., projekt „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” może być realizowany w okresie od 1 marca do 30 listopada 2014r., w wymiarze maksymalnie 9 miesięcy;
 1. Każdy „Animator”, na podstawie zawartej z WSZS umowy, zostanie zobowiązany do przeprowadzenia 80 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych - zgodnie z okresem obowiązywania umowy w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% ogólnej liczby godzin na danym obiekcie. W przypadku zgłoszenia dwóch osób, każdy z „Animatorów” zostanie zobowiązany do przeprowadzenia 40 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych - zgodnie z okresem obowiązywania umowy w każdym miesiącu, co powinno stanowić 50% ogólnej liczby godzin na danym obiekcie;
 1. Przebieg realizowanych przez „Animatora” działań musi być udokumentowany odpowiednimi comiesięcznymi zapisami w ,,Dzienniku Pracy Animatora" (przedłożonego do 10-go każdego następnego miesiąca);
 1. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przez WSZS będzie przedłożony przez Animatora „Dziennik Pracy Animatora” w którym JST potwierdzi przeprowadzenie zajęć; 1. Każdy Orlik/"Animator" zakwalifikowany do projektu zostanie zobligowany do zarejestrowania profilu animatora oraz Orlika na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie do aktualizowania informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu; 1. PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”:
  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla:

 • dzieci i młodzieży,

 • osób dorosłych i seniorów,

 • osób niepełnosprawnych,

 • rodzin.
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,

 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

 • promocja swojej gminy, miasta, dzielnicy, poprzez działania prowadzone na Orliku,

 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez MSiT, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany Orlik,

 • angażowanie się w programy centralne: np. ,,Turniej Orlika”, ,,Basketmania”, ,,Volleymania”, ,,Szczypiorniak na Orlikach” oraz inne,

 • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej,

 • rejestracja profilu animatora oraz Orlika, na którym pracuje, na portalu internetowym NaszORLIK.pl, a następnie aktualizowanie informacji związanych z funkcjonowaniem obiektu na ww. portalu.
 1. Podstawowy zakres obowiązków „Animatora” ustala JST lub wyznaczona przez JST jednostka zarządzająca obiektem. SZS zastrzega sobie prawo do ustalenia szczegółowego zakresu obowiązków „Animatora”, w odniesieniu do zadań wynikających z polityki strategicznego wykorzystania potencjału obiektów ORLIK dla rozwoju i promocji sportu, zgodnie z wytycznymi MSiT.
 1. Każdy Animator będzie zobowiązany do przedłożenia WSZS w terminie do 25 każdego miesiąca ,,harmonogramu” pracy na następny miesiąc.
 1. SZS zastrzega sobie prawo do wyznaczania dodatkowych zadań animatorom, w czasie trwania projektu, w ramach programu "Animator - Moje Boisko-ORLIK 2012".


V. ANIMATORZY

Animatorem – zgodnie z założeniami projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”, może być osoba, wytypowana oraz zatrudniona przez jednostkę samorządu terytorialnego, do inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności na obiektach ORLIK, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.


Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień oraz kwalifikacji animatora/ów do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie.

VI. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW


 1. Wnioskodawcą może być wyłącznie JST, która oddała do użytku w latach 2008 – 2013 obiekty zrealizowane w ramach rządowego projektu inwestycyjnego „Moje Boisko - ORLIK 2012”;
 1. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku Wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do projektu, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego;
 1. Wnioski należy składać w terminie do 20 lutego 2014liczy się data wpływu do ZGSZS. Niepoprawnie wypełnione bądź niekompletne Wnioski (pomimo wpływu w terminie) mogą nie zostać zakwalifikowane do realizacji;
 1. Wniosek powinien zawierać deklarację JST o zagwarantowaniu kandydatowi/om na „Animatora” wynagrodzenia w kwocie co najmniej równoważnej kwocie dotacji proponowanej przez MSiT, przez okres co najmniej równorzędny - wynikający z treści wniosku (I część wynagrodzenia);
 1. Na Jednostce Samorządu Terytorialnego spoczywa obowiązek weryfikacji uprawnień oraz kwalifikacji animatora/ów do prowadzenia działalności w zakresie określonym w projekcie, zgodnie z wytycznymi;
 1. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata na „Animatora” o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez MSiT (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku);
 1. Do wniosku należy dołączyć również Program planowanych do realizacji przez Animatora działań, określający podstawowe cele pracy animatora, grupy docelowe oraz przewidywaną liczbę uczestników, najważniejsze wydarzenia, deklarację uczestniczenia w ew. szkoleniach i konferencjach, itd.; przy zgłoszeniu dwóch animatorów, każdy przedstawia swój program (druk stanowiący załącznik nr 2 do wniosku);
 1. Wnioski należy kierować do Szkolnego Związku Sportowego Zarządu Głównego, ul. Ciołkosza 1/29, 03-134 Warszawa;
 1. Szkolny Związek Sportowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku, ze względu na niewystarczające kwalifikacje zawodowe animatora.


VII. TRYB WYBORU „ANIMATORÓW”


  1. Szkolny Związek Sportowy rozpatrzy złożone przez JST Wnioski w terminie do 28 lutego 2014 r. co pozwoli na podpisanie przez WSZS z Animatorami umów. Umowy będą zawierane na okres marzec – listopad 2014 r. (9 miesięcy), lub na inny krótszy okres, wynikający z przyczyn niezależnych od JST, po wcześniejszym uzgodnieniu z WSZS.
  1. Zawarta z „Animatorem” umowa określi szczegółowy zakres obowiązków, sposób dokumentowania wykonywanej pracy oraz zasady rozliczania wykonania umowy, w/g wytycznych zawartych w dziale IV oraz w załączniku nr 2. Do projektu: Informacje i wskazówki dotyczące realizacji projektu
   ,,Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”.VIII. SPOSÓB KONTROLI I NADZORU NAD REALIZACJĄ PROJEKTU


   1. Nadzór nad realizowanym projektem sprawuje Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki.
   1. Szkolny Związek Sportowy oraz wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe są uprawnione do dokonywania bieżącej kontroli pracy „Animatora” oraz do okresowej oceny realizacji realizowanych przez niego zadań.
   1. Członkowie Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych SZS mogą podjąć kontrolę obiektów Orlik na swoim terenie.
   1. Powiatowe oraz Gminne SZS zostały włączone w nadzór nad Orlikami.
   1. Kontrole obiektów oraz zatrudnionych animatorów przeprowadzają również samorządy lokalne lub inne jednostki zarządzająca obiektem.
   1. SZS będzie składał do MSiT raporty z realizacji powierzonego zadania.
   1. Szkolny Związek Sportowy, w terminie określonym w umowie, przedłoży Departamentowi Sportu dla Wszystkich MSiT, całościowe sprawozdanie z realizacji programu, zawierające m. in.: szczegółową ocenę realizacji projektu „Animator - Moje Boisko - ORLIK 2012”.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość