Strona główna

Ministra obrony narodowej


Pobieranie 58.04 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar58.04 Kb.
projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ


z dnia ................................... 2006 r.

w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb mianowania na stopnie służbowe, zwane dalej "stopniami",

2) wzory wniosków o mianowanie na stopnie,

3) wzory aktów mianowania na stopnie

- funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) "ustawa" - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) "SWW" – Służba Wywiadu Wojskowego;

3) "Szef SWW" - Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

4) "funkcjonariusz" - funkcjonariusza SWW;

5) "przełożony" - kierownika jednostki organizacyjnej, zastępcę Szefa SWW;

6) "bezpośredni przełożony" - przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub inne równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio.

§ 3. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień starszego szeregowego oraz podoficerski składa do przełożonego posiadającego uprawnienia w sprawach osobowych bezpośredni przełożony tego funkcjonariusza.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień chorążego składa do Szefa SWW przełożony tego funkcjonariusza.

3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień oficerski składa przełożony tego funkcjonariusza do Szefa SWW, który po zaopiniowaniu przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej.

4. Z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski oraz na stopień generała brygady Szef SWW występuje do Ministra Obrony Narodowej, który po zaopiniowaniu przedstawia te wnioski Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na stopień, do stopnia kapitana włącznie, może być sporządzony w formie wniosku zbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do wniosków o mianowanie funkcjonariusza na stopień, sporządzanych na podstawie art. 32 lub art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy.

7. Wzór wniosku o mianowanie na stopień w SWW określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku zbiorczego o mianowanie na stopień w SWW określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.§ 4. 1. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wniosku o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w SWW posiadającej stopień wojskowy podporucznika, stopień policyjny podkomisarza, stopień podporucznika Urzędu Ochrony Państwa, stopień podporucznika Agencji Wywiadu, stopień podporucznika Straży Granicznej, stopień podporucznika Biura Ochrony Rządu, stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej lub podporucznika Służby Więziennej przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Szef SWW może uzależnić mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w SWW.

§ 5. 1. Osobę przyjmowaną do służby w SWW posiadającą stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej można mianować na równorzędny stopień w SWW z dniem mianowania na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 1, uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia zawodowego wymaganego w SWW, mianowanie następuje niezwłocznie po odbyciu tego przeszkolenia.§ 6. Mianowania funkcjonariusza na stopień w korpusie podoficerów i chorążych dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 27 ustawy.

§ 7. Mianowania funkcjonariusza na pierwszy stopień oficerski dokonuje się po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28 ustawy.

§ 8. Mianowania na stopień zależnego od zdania egzaminu dokonuje się bezpośrednio po zdaniu tego egzaminu.

§ 9. Mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień dokonuje się w dniach świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 31 lub art. 32 ust. 1 ustawy.

§ 10. Przedterminowego mianowania funkcjonariusza na kolejny wyższy stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia.

§ 11. Mianowania na kolejny wyższy stopień w trybie art. 32 ust. 2 ustawy można dokonać z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w SWW.

§ 12. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na stopień wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty. W przypadku, o którym mowa w § 9, wręczenie aktu mianowania następuje w połączeniu z obchodami świąt narodowych.

2. Akt mianowania podpisuje i wręcza Szef SWW lub właściwy przełożony mianowanego funkcjonariusza.

3. Wzór aktu mianowania:

1) na pierwszy stopień oficerski w SWW określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) na pozostałe stopnie w SWW, do stopnia pułkownika włącznie, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania wręcza się w miejscu jego pobytu.

3. Jeżeli wskutek dokonania czynu świadczącego o szczególnym męstwie funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania na kolejny wyższy stopień dokonuje się pośmiertnie. Akt mianowania wręcza się w takim przypadku małżonkowi lub najbliższemu krewnemu.

§ 14. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień bezpośredni przełożony lub przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.

§ 15. 1. Funkcjonariuszowi, któremu obniżono stopień, okres służby w posiadanym stopniu, wymagany do mianowania na kolejny wyższy stopień, biegnie od dnia uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną obniżenia stopnia.

2. Funkcjonariusza, któremu obniżono stopień, można mianować na kolejny wyższy stopień przed upływem okresu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, dopiero gdy zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy. Okres wysługi w stopniu, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, może być skrócony nie więcej niż o połowę.§ 16. 1. Utrata stopnia przez funkcjonariusza następuje w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy.

2. Mianowanie na stopień oraz utrata lub pozbawienie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

3. Jeżeli w rozkazie personalnym, o którym mowa w ust. 2, nie określono innego dnia mianowania na stopień, utraty lub pozbawienia stopnia, to dniem tym jest data wydania tego rozkazu personalnego.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Radosław SIKORSKI

Załącznik do rozporządzenia


Ministra Obrony Narodowej

Z dnia…………….2006 r. (poz. )

ZAŁĄCZNIK Nr 1


WZÓR

.........................

(jednostka organizacyjna)

WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

Na podstawie art. ...* ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) wnoszę o mianowanie funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego:

na stopień ................................................
............... .............................................

(stopień) (nazwisko i imię/imiona, imię ojca)
........................... ....................................

(numer identyfikacyjny) (data i miejsce urodzenia)
........................... ....................................

(stanowisko służbowe) (stopień etatowy)
........................... ........................................

(nr rozkazu personalnego/ (data rozkazu personalnego/postanowienia)

postanowienia nadania

posiadanego stopnia)
.........................................................................

(data sporządzenia ostatniej opinii służbowej, uzyskana ogólna ocena

przebiegu służby)


.........................................................................

(wykształcenie, rok ukończenia, tytuł zawodowy)
.........................................................................

(przeszkolenie zawodowe, rok ukończenia)Uzasadnienie wniosku:

....................... .............................

(miejscowość, data) (pieczątka imienna i podpis

właściwego przełożonego)

* Wpisać odpowiednio art. 27, 28, 31, 32, 36 lub art. 61 ust.1 pkt 4.ZAŁĄCZNIK Nr 2


WZÓR

.........................(jednostka organizacyjna)

WNIOSEK ZBIORCZY O MIANOWANIE NA STOPIEŃ W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
Na podstawie art. ....* ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) wnoszę o mianowanie niżej wymienionych funkcjonariuszy Służbie Kontrwywiadu Wojskowego w korpusie .........


Lp.


Posiadany stopień


Nazwisko i imię/imiona, imię ojca


Numer identyfikacyjny


Data i miejsce urodzenia


Stanowisko służbowe


Numer rozkazu personalnego/ postanowienia, data nadania posiadanego stopnia


Wykształcenie, rok ukończenia, tytuł zawodowy


Data sporządzenia ostatniej opinii służbowej, uzyskana ogólna ocena przebiegu służby


Przeszkolenie zawodowe, rok ukończenia


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Na stopień:


1**2Na stopień:


12


...........................

(pieczątka imienna i podpis

................... właściwego przełożonego)

(miejscowość, data)

* Wpisać odpowiednio art. 27, 28, 31 lub 36.

** Numeracja w każdym stopniu oddzielnie.


UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego stanowi realizację upoważnienia z art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. – o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710).

Przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowo zasady i tryb mianowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego na stopnie, ustalając sposób postępowania z wnioskiem o mianowanie i terminy mianowania na stopień, uwzględniając zapewnienie maksymalnego uproszczenia procedur dotyczących obiegu dokumentów w tych sprawach. Ponadto cytowane rozporządzenie określa wzory wniosków mianowania na stopnie oraz wzory aktów mianowania na stopnie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, które stanowią załączniki do rozporządzenia – (załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4).

Jak przewiduje się w § 17 rozporządzenie powinno wejść w życie razem z wejściem w życie ustawy upoważniającej, tj. 1 października 2006 r.

Przedmiotowy projekt umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.OCENA SKUTKÓW REGULACJI


  1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego.

Funkcjonariusza Służby Wywiadu Wojskowego.

  1. Konsultacje społeczne.

Nie przeprowadzono konsultacji społecznych ze względu na ograniczony charakter regulacji.

  1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektora finansów publicznych.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu resortu Obrony Narodowej i budżetu państwa.

  1. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy i nie wiąże się z powstaniem lub utratą miejsc pracy.

  1. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

  1. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

  1. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Za zgodność pod względem

prawnym i redakcyjnym


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość