Strona główna

Ministra zdrowia


Pobieranie 126.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar126.76 Kb.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 oraz z 2006 r…..) wprowadza się następujące zmiany:


 1. w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli:

  1. uchyla się poz. 615 i 616,
  1. poz. 687 otrzymuje brzmienie:„687

dinitrotoluen, czysty technicznie

(nr CAS 121-14-2)dinitrotoluene, technical grade

(CAS No 121-14-2)”


  1. dodaje się poz. 1137-1211 w brzmieniu:
„1137

Azotan (III) izobutylu (nr CAS 542-56-3)

Isobutyl nitrite (CAS No 542-56-3)


1138

Izopren (stabilizowany)

(2-metylobuta-1,3-dien) (nr CAS 78-79-5)
Isoprene (stabilized)

(2-methyl-1,3-butadiene) (CAS No 78-79-5)
1139

1-bromopropan

bromek propylu (nr CAS 106-94-5)
1-bromopropane

n-propyl bromide (CAS No 106-94-5)
1140

Chloropren (stabilizowany)

(2-chlorobuta-1,3-dien) (nr CAS 126-99-8)Chloroprene (stabilized)

(2-chlorobuta-1,3-diene) (CAS No 126-99-8)1141

1,2,3-trichloropropan (nr CAS 96-18-4)


1,2,3-trichloropropane (CAS No 96-18-4)


1142

Eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME)

(nr CAS 110-71-4)Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS No 110-71-4)


1143

Dinokap (ISO) (nr CAS 39300-45-3)


Dinocap (ISO) (CAS No 39300-45-3)


1144

Diaminotoluen, produkt techniczny – mieszanina 4-metylo-m-fenylenodiaminy (1) oraz 2-metylo-m-fenylenodiaminy (2)

metylofenylenodiamina

(nr CAS 25376-45-8)
(1) Informacje o poszczególnych składnikach, poz. nr 364 w niniejszym załączniku

(2) Informacje o poszczególnych składnikach, poz. nr 413 w niniejszym załączniku


Diaminotoluene, technical product -mixture of [4-methyl-m-phenylene diamine] (1) and [2-methyl-m-phenylene diamine] (2)

methyl-phenylenediamine

(CAS No 25376-45-8)
(1) for the individual ingredient see reference number 364 in this Annex

(2) for the individual ingredient see reference number 413 in this Annex


1145

Trichlorek p-chlorobenzylidynu (nr CAS 5216-25-1)


p-chlorobenzotrichloride

(CAS No 5216-25-1)
1146

Pochodna oktabromowa eteru difenylowego

(nr CAS 32536-52-0)
Diphenylether; octabromo derivate

(CAS No 32536-52-0)
1147

1,2-bis(2-metoksyetoksy)etan

eter dimetylowy glikolu trietylenowego (TEDGME) (nr CAS 112-49-2)
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane

triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME) (CAS No 112-49-2)
1148

Tetrahydrotiopirano-3-karboaldehyd

(nr CAS 61571-06-0)
Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde

(CAS No 61571-06-0)
1149

4,4’-bis(dimetyloamino)benzofenon

(Keton Michlera) (nr CAS 90-94-8)
4,4’-bis(dimethylamino)benzophenone

(Michler's ketone) (CAS No 90-94-8)
1150

4-metylobenzenosulfonian (S)-oksiranylometanolu

(nr CAS 70987-78-9)
oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-

(CAS No 70987-78-9)
1151

Ester dipentylowy kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego, o rozgałęzionym i nierozgałęzionym łańcuchu węglowym [1];

ftalan izopentylu n-pentylu [2];

ftalan di-n-pentylu [3];

ftalan diizopentylu [4]

(nr CAS 84777-06-0 [1]

-[2]


nr CAS 131-18-0 [3]

nr CAS 605-50-5 [4] )1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear [1]

n-pentyl-isopentylphthalate [2]

di-n-pentyl phthalate [3]

diisopentylphthalate [4]

(CAS No 84777-06-0 [1]

-[2]


CAS No 131-18-0 [3]

CAS No 605-50-5 [4] )
1152

Ftalan benzylu butylu (BBP)

(nr CAS 85-68-7)
Benzyl butyl phthalate (BBP)

(CAS No 85-68-7)
1153

Estry di-C7-11-alkilowe, kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym (nr CAS 68515-42-4)


1,2-benzenedicarboxylic acid di-C 7-11, branched and linear alkylesters

(CAS No 68515-42-4)
1154

Mieszanina: 4-(3-etoksykarbonylo-4-{5-[3-etoksykarbonylo-5-hydroksy-1-(4-sulfonianofenylo)pirazol-4-ilo]penta-2,4-dienylideno}-4,5-dihydro-5-oksopirazol-1-ilo)benzosulfoniandisodu, 4-(3-etoksykarbonylo-4-{5-[3-etoksykarbonylo-5-oksydo-1-(4-sulfonianofenylo)pirazol-4-ilo]penta-2,4-dienylideno}-4,5-dihydro-5-oksopirazol-1-ilo)benzosulfonian trisodu

(nr WE 402-660-9)
A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate and trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate

(EC No 402-660-9)
1155

Dichlorowodorek dichlorku [metylenobis-(4,1-fenylenoazo{1-[3-(dimetyloamino)-propylo]-1,2-dihydro-6-hydroksy-4-metylo-2-oksopirydyno-5,3-diylo})]-1,1’-dipirydynium

(nr WE 401-500-5)
(methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1’-dipyridinium dichloride dihydrochloride

(EC No 401-500-5)
1156

2-[2-hydroksy-3-(2-chlorofenylo)-karbamoilo-1-naftyloazo]-7-[2-hydroksy-3-(3-metylofenylo)-karbamoilo-1-naftyloazo]fluoren-9-on

(nr WE 420-580-2)
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one

(EC No 420-580-2)
1157

Azafenidyna (nr CAS 68049-83-2)


Azafenidin (CAS No 68049-83-2)


1158

2,4,5-trimetyloanilina [1]

chlorowodorek 2,4,5-trimetyloaniliny [2]

(nr CAS 137-17-7 [1]

nr CAS 21436-97-5 [2] )
2,4,5-trimethylaniline [1]

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [2]

(CAS No 137-17-7 [1]

CAS No 21436-97-5 [2] )
1159

4,4’-tiodianilina i jej sole

(nr CAS 139-65-1)
4,4’-thiodianiline and its salts

(CAS No 139-65-1)
1160

4,4’-oksydianilina (eter p-aminofenylowy) i jej sole (nr CAS 101-80-4)


4,4’-oxydianiline (p-aminophenyl ether) and its salts (CAS No 101-80-4)


1161

N,N,N’,N’-tetrametylo-4,4’-metylenodianilina

(nr CAS 101-61-1)
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4’-methylendianiline (CAS No 101-61-1)


1162

6-metoksy-m-toluidyna (p-krezydyna)

(nr CAS 120-71-8)
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)

(CAS No 120-71-8)
1163

3-etylo-2-metylo-2-(3-metylobutylo)-1,3-oksazolidyna (nr CAS 143860-04-2)


3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

(CAS No 143860-04-2)
1164

Mieszanina: 1,3,5-tris(3-aminometylofenylo)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyno-2,4,6-trion mieszanina oligomerów 3,5-bis-(3-aminometylofenylo)-1-poli[3,5-bis-(3-aminometylofenylo)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyn-1-ylo]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazyno-2,4,6-trion

(nr WE 421-550-1)
A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione and a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

(EC No 421-550-1)
1165

2-nitrotoluen (nr CAS 88-72-2)


2-nitrotoluene (CAS No 88-72-2)


1166

Fosforan (V) tributylu (nr CAS 126-73-8)


Tributyl phosphate (CAS No 126-73-8)


1167

Naftalen (nr CAS 91-20-3)


Naphthalene (CAS No 91-20-3)


1168

Nonylofenol [1] rozgałęziony 4-nonylofenol [2]

(nr CAS 25154-52-3 [1]

nr CAS 84852-15-3 [2] )


Nonylphenol [1] 4-nonylphenol, branched [2]

(CAS No 25154-52-3 [1]

CAS No 84852-15-3 [2] )


1169

1,1,2-trichloroetan (nr CAS 79-00-5)


1,1,2-trichloroethane (CAS No 79-00-5)


1170

Pentachloroetan (nr CAS 76-01-7)


Pentachloroethane (CAS No 76-01-7)


1171

Chlorek winylidenu (1,1-dichloroeten)

(nr CAS 75-35-4)
Vinylidene chloride (1,1-dichloroethylene) (CAS No 75-35-4)


1172

Chlorek allilu (3-chloropropen)

(nr CAS 107-05-1)
Allyl chloride (3-chloropropene)

(CAS No 107-05-1)
1173

1,4-dichlorobenzen (p-dichlorobenzen)

(nr CAS 106-46-7)
1,4-dichlorobenzene (p-dichlorobenzene) (CAS No 106-46-7)


1174

Eter bis (2-chloroetylowy) (nr CAS 111-44-4)


Bis(2-chloroethyl) ether (CAS No 111-44-4)


1175

Fenol (nr CAS 108-95-2)


Phenol (CAS No 108-95-2)


1176

Bisfenol A (4,4’-izopropylidenodifenol)

(nr CAS 80-05-7)
Bisphenol A (4,4’-isopropylidenediphenol) (CAS No 80-05-7)


1177

Trioksymetylen (1,3,5-trioksan)

(nr CAS 110-88-3)
Trioxymethylene (1,3,5-trioxan)

(CAS No 110-88-3)
1178

Propargit (ISO) (nr CAS 2312-35-8)


Propargite (ISO) (CAS No 2312-35-8)


1179

1-chloro-4-nitrobenzen (nr CAS 100-00-5)

1-chloro-4-nitrobenzene (CAS No 100-00-5)


1180

Molinat (ISO) (nr CAS 2212-67-1)


Molinate (ISO) (CAS No 2212-67-1)


1181

Fenpropimorf (nr CAS 67564-91-4)


Fenpropimorph (CAS No 67564-91-4)


1182

Epoksykonazol (nr CAS 133855-98-8)


Epoxiconazole (CAS No 133855-98-8)


1183

Izocyjanian metylu (nr CAS 624-83-9)


Methyl isocyanate (CAS No 624-83-9)


1184

Tetrakis(pentafluorofenylo) boran N,N-dimetyloanilinium

(nr CAS 118612-00-3)
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate

(CAS No 118612-00-3)
1185

O,O’-(etenylometylosilileno)di(oksym 4-metylopentan-2-onu)

(nr WE 421-870-1)
O,O’-(ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]

(EC No 421-870-1)
1186

Mieszanina 2:1: tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonian)4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetylochroman-2-ylo) rezorcynol-4-ilu, bis-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftaleno-1-sulfonian)4-(7-hydroksy-2,4,4-trimetylochroman-2-ylo) rezorcynol

(nr CAS 140698-96-0)
A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-Yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) and 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate)

(CAS No 140698-96-0)1187

Mieszanina: produkt reakcji: 4,4’-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftalenosulfonianu (1:2) oraz produkt reakcji: 4,4’-metylenobis-[2-(4-hydroksybenzylo)-3,6-dimetylofenolu] oraz 6-diazo-5,6-dihydro-5-oksonaftalenosulfonianu (1:3)

(nr WE 417-980-4)
A mixture of: reaction product of 4,4Ś-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate (1:2) and reaction product of 4,4’-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3)

(EC No 417-980-4)
1188

Chlorowodorek zieleni malachitowej [1]

Szczawian zieleni malachitowej [2]

(nr CAS 569-64-2 [1] )

(nr CAS 18015-76-4 [2] )
Malachite green hydrochloride [1]

Malachite green oxalate [2]

(CAS No 569-64-2 [1]

CAS No 18015-76-4 [2] )
1189

1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

(nr CAS 107534-96-3)
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

(CAS No 107534-96-3)
1190

5-(3-butyrylo-2,4,6-trimetylofenylo)-2-[1-(etoksyimino)propylo]-3-hydroksycykloheks-2-en-1-on (nr CAS 138164-12-2)


5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

(CAS No 138164-12-2)
1191

trans-4-fenylo-L-prolina (nr CAS 96314-26-0)


trans-4-phenyl-L-proline

(CAS No 96314-26-0)
1192

Heptanian bromoksynilu (ISO) (nr CAS 56634-95-8)


Bromoxynil heptanoate (ISO)

(CAS No 56634-95-8)
1193

Mieszanina: kwas 5-({4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftylo)azo]-2,5-dietoksyfenylo}azo)-2-[(3-fosfonofenylo)azo]benzoesowy oraz kwas 5-({4-[(7-amino-1-hydroksy-3-sulfo-2-naftylo)azo]-2,5-dietoksyfenylo}azo)-3-[(3-fosfonofenylo)azo]benzoesowy

(nr CAS 163879-69-4)
A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl) azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid and 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acid

(CAS No 163879-69-4)
1194

Mrówczan 2-{4-(2-aminopropyloamino)-6-[4-hydroksy-3-(5-metylo-2-metoksy-4-sulfamoilofenyloazo)-2-sulfonianonaftalen-7-yloamino]-1,3,5-triazyn-2-yloamino}-2-aminopropylu

(nr WE 424-260-3)
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate

(EC No 424-260-3)
1195

5-nitro-o-toluidyna [1]

chlorowodorek 5-nitro-o-toluidyny [2]

(nr CAS 99-55-8 [1]

nr CAS 51085-52-0 [2] )
5-nitro-o-toluidine [1]

5-nitro-o-toluidine hydrochloride [2]

(CAS No 99-55-8 [1]

CAS No 51085-52-0 [2] )
1196

Chlorek 1-(1-naftylometylo) chinolinium

(nr CAS 65322-65-8)
1-(1-naphthylmethyl) quinolinium

(CAS No 65322-65-8)
1197

(R)-5-bromo-3-(1-metylopirolidin-2-ylometylo)-1H-indol

(nr CAS 143322-57-0)
(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-1H-indole

(CAS No 143322-57-0)
1198

Pimetrozyna (ISO) (nr CAS 123312-89-0)


Pymetrozine (ISO) (CAS No 123312-89-0)


1199

Oksadiargil (ISO) (nr CAS 39807-15-3)


Oxadiargyl (ISO) (CAS No 39807-15-3)


1200

Chlorotoluron

3-(3-chloro-p-tolilo)-1,1-dimetylomocznik

(nr CAS 15545-48-9)


Chlorotoluron

(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)

(CAS No 15545-48-9)


1201

N-[2-(3-acetylo-5-nitrotiofen-2-yloazo)-5-dietyloaminofenylo]acetamid

(nr WE 416-860-9)
N-[2-(3-acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide

(EC No 416-860-9)
1202

1,3-bis(winylosulfonyloacetamido) propan

(nr CAS 93629-90-4)
1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)-propane (CAS No 93629-90-4)


1203

p-fenetydyna (4-etoksyanilina) (nr CAS 156-43-4)


p-phenetidine (4-ethoxyaniline)

(CAS No 156-43-4)
1204

m-fenylenodiamina i jej sole (nr CAS 108-45-2)


m-phenylenediamine and its salts

(CAS No 108-45-2)
1205

Pozostałości po destylacji oleju kreozotowego (smoła węglowa), redestylat oleju płuczkowego, jeżeli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

(nr CAS 92061-93-3)
Residues (coal tar), creosote oil distn., if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene (CAS No 92061-93-3)


1206

Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa; olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

(nr CAS 90640-84-9)
Creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene (CAS No 90640-84-9)


1207

Olej kreozotowy, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]piranu

(nr CAS 61789-28-4)
Creosote oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

(CAS No 61789-28-4)
1208

Kreozot, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

(nr CAS 8001-58-9)
Creosote, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene (CAS No 8001-58-9)


1209

Olej kreozotowy, destylat wysokowrzący, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu (nr CAS 70321-79-8)


Creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene (CAS No 70321-79-8)


1210

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśny olej kreozotowy, pozostałość po ekstrakcji oleju płuczkowego, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych

Benzo[a]pirenu

(nr CAS 122384-77-4)


Extract residues (coal), creosote oil acid, wash oil extract residue, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene

(CAS No 122384-77-4)
1211

Olej kreozotowy, destylat niskowrzący, olej płuczkowy, jeżeli zawiera > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenu

(nr CAS 70321-80-1)
Creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, if it contains > 0,005 % w/w benzo[a]pyrene (CAS No 70321-80-1)”
 1. w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli:

 1. poz. 1 otrzymuje brzmienie„1I/1a

Kwas borowy, borany i tetraborany z wyjątkiem substancji wymienionej w poz. 1184 w załączniku nr 1

Boric acid, borates and tetraborates with the exception of substance No1184 in Annex 1
a) Zasypki

b) Środki do utrzymania higieny osobistej

c) Inne zastosowania (poza środkami do kąpieli i trwałej ondulacji)


 1. 5% wagowych

( w przeliczeniu na

kwas borowy)
 1. 0,1% wagowo

(w przeliczeniu na

kwas borowy)
 1. 3% wagowo

(w przeliczeniu na

kwas borowy)a) 1. Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3

roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub

podrażnioną skórę, jeżeli stężenie

wolnych rozpuszczalnych boranów przekracza 1,5% wagowych (w przeliczeniu na kwas borowy)
b) Ni e stosować w produktach

przeznaczonych dla dzieci poniżej 3

roku życia
c) 1. Nie stosować w produktach przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, jeżeli stężenie wolnych rozpuszczalnych boranów wynosi więcej niż 1.5% wagowo (w przeliczeniu na kwas borowy)
a) 1. Nie stosować dla

dzieci poniżej 3 roku życia


2. Nie stosować na uszkodzoną lub

podrażnioną skórę

b) 1. Nie połykać

2. Nie stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia

c) 1. Nie stosować dla dzieci poniżej 3 roku życia

2. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę”
 1. poz. 9 otrzymuje brzmienie:„9I/8

p-fenylenodiamina, jej N-podstawione pochodne i ich sole; N-podstawione pochodne o-fenylenodiaminy (1) z wyłączeniem pochodnych wymienionych w innym miejscu niniejszej listy

p-phenylenediamines its N-substituted derivates and their salts; N-subsituted derivates of o-phenylenediamine (1) with exeption of those derivates listed elsewhere in this Annexutleniające preparaty do farbowania włosów:

 1. użytku ogólnego


 1. do stosowania profesjonalnego

6% w przeliczeniu na

wolną zasadęa) Może powodować reakcję alergiczną.

Zawiera fenylenodiaminy.

Nie stosować do barwienia brwi i rzęs
b) Tylko do użytku profesjonalnego.

Zawiera fenylenodiaminy.

Może powodować reakcję alergiczną.

Stosować rękawice ochronne”
 1. uchyla się poz. 22.

§ 2. Kosmetyki niespełniające wymagań określonych rozporządzeniem nie mogą być:

 1. wprowadzane do obrotu po dniu 21 sierpnia 2006 r.;

 2. sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane konsumentom po dniu 22
  listopada 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2006 r.
MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu

MINISTER GOSPODARKI


MINISTER ŚRODOWISKA

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642 z późn. zm.).

Wprowadzane zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz. Urz. WE L 303 z 22.11.2005, str. 33).

Zgodnie z dyrektywą 2005/80/WE z załącznika nr 1 do rozporządzenia - listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach skreśla się pozycje 615 i 616, a pozycja 687 otrzymuje brzmienie: „dinitrotoluen, czysty technicznie (nr CAS 121-14-2)”. Załącznik nr 1 do rozporządzenia został rozszerzony o 74 nowe substancje (po pozycji 1136 dodaje się pozycje 1137-1211) uznane za rakotwórcze, mutagenne, toksyczne dla rozrodczości zgodnie z przepisami dyrektywy 67/548/EWG.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku 1 w liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania (załącznik nr 2) doprecyzowano zapisy poz. 1 i poz. 9 oraz usunięto poz. nr 22 – fenol.

Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia przepisów ww. dyrektywy do dnia 22 maja 2006 r. Zgodnie z wdrażaną dyrektywą przyjęto odpowiedni termin przejściowy odnoszący się do substancji, co do których wprowadzane są ograniczenia. Kosmetyki te nie będą mogły być wprowadzone do obrotu po dniu 21 sierpnia 2006 r., sprzedawane lub nieodpłatnie przekazywane konsumentom po dniu 22 listopada 2006 r.

Rozporządzenie nie spowoduje skutków dla budżetu państwa.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem UE.

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2005/80/WE rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 23 maja 2006 r.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania
w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

Projektowane rozporządzenie obejmuje producentów oraz użytkowników kosmetyków.2. Zakres konsultacji społecznych:

W toku uzgodnień planowane jest przeprowadzenie konsultacji z: 1. Instytutem Medycyny Pracy;

 2. Sekretariatem Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”;

 3. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;

 4. Forum Związków Zawodowych;

 5. Polskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej;

 6. Polskim Stowarzyszeniem Kosmetologów;

 7. Stowarzyszeniem Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej;

 8. Federacją Konsumentów;

 9. Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich;

 10. Polskim Klubem Ekologicznym;

 11. WWF Polska – Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody.

Projekt zostanie również opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia

Wyniki konsultacji zostaną omówione w niniejszej Ocenie po ich zakończeniu.3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych.4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Regulacje zaproponowane w projekcie rozporządzenia nie będą miały bezpośredniego wpływu na rynek pracy, aczkolwiek można oczekiwać, że zgodność postanowień rozporządzenia z przepisami Unii Europejskiej pozwoli na swobodną sprzedaż polskich kosmetyków na terenie Unii Europejskiej, co wpływając pozytywnie na rozwój polskiego przemysłu kosmetycznego, w dłuższym horyzoncie czasu może wywrzeć korzystny wpływ na rynek pracy.5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Oczekuje się, że zgodność postanowień rozporządzenia z przepisami Unii Europejskiej przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej polskiego przemysłu kosmetycznego.6. Wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionów.

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia nie będą miały wpływu na sytuacje i rozwój regionów.7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi.

Wprowadzenie nowych substancji do listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, usunięcie z listy barwników dozwolonych do stosowania w kosmetykach związków budzących wątpliwości, co do ich bezpieczeństwa oraz zmiany w liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi.8. Wpływ regulacji na stan/ochronę środowiska naturalnego.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na stan i ochronę środowiska naturalnego.

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy Komisji 2005/80/WE z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II, IV i VI do postępu technicznego (Dz. Urz. WE L 303 z 22.11.2005, str. 33).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852, Nr 208, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 213, poz. 2158.


Projekt wstępny z dnia 15 lutego 2006 r Strona z


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość