Strona główna

Model odpowiedzi I schemat oceniania arkusza I


Pobieranie 74.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar74.49 Kb.

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I
Nr


zad.

Przewidywana odpowiedź

Punkty


Kryterium zaliczenia

1.

1. Kotlina Płocka,

2. Rezerwat Kresy,

3. Łąck,

4. Jezioro Soczewka0 - 4

za podanie:

- 1 nazwy ................................... 1 pkt

- 2 nazw ..................................... 2 pkt

- 3 nazw ..................................... 3 pkt

- 4 nazw ..................................... 4 pkt


2.

Obliczenia:

a) Odległość na mapie – 6 cm

Skala mapy 1 : 120000

1 cm → 1,2 km

6 cm → x

x = 6 1,2 = 7,2 km

b) Sikórz 100 m n.p.m. (do 102 m)

Biskupice – 53 m n.p.m.

Różnica wysokości – 47 m (49 m)


0 - 4

a)

za poprawne obliczenie odległości z wykonaniem pomiaru na mapie z dokładnością do 2 mm ............ 2 pkt

lub

za poprawny sposób obliczenia odległości .................................. 1 pkt


b)

za poprawne obliczenie różnicy wysokości .................................. 2 pkt3.

W odpowiedzi uwzględni:

- miejsce noclegu, np. gospodarstwo agroturystyczne w Lasotkach,

- obiekty krajoznawcze, np. zabytki architektury lub zabytkowe kościoły w Siecieniu, Uniejewie, Rokiciu,

- możliwości rekreacji, np. nad Skrwą, w lasach BPK.0 - 3

za uzasadnienie wyboru miejsca noclegu ...................................... 1 pkt

za uwzględnienie w uzasadnieniu wyboru trasy:

- walorów krajoznawczych ........ 1pkt
- walorów rekreacyjnych ........... 1 pkt


4.

Walory krajobrazowe, np.:

- teren pokryty w dużym stopniu lasem,

- obszar ma urozmaiconą rzeźbę – występują liczne pagóry (wydmy),

- występują jeziora, rzeki i inne cieki wodne.0 - 3

za podanie:

- 1 przykładu ............................. 1 pkt

- 2 przykładów .......................... 2 pkt

- 3 przykładów .......................... 3 pkt5.

Bieg rzeki: kręty, rzeka silnie meandruje (tworzy liczne zakola), u ujścia rozszerza się.

Dolina rzeczna: kręta, wąska, głęboko wcięta o stromych zboczach (liczne skarpy).0 - 3

za podanie:

- opisu biegu rzeki ..................... 1 pkt


- 1 cechy doliny rzecznej ........... 1 pkt

- 2 cech doliny rzecznej ............. 2 pkt6.

a)

Np.: Radziwie i Popłacin położone są na niskim brzegu Wisły.

Radziwie i Popłacin położone są niżej niż prawobrzeżna część Płocka.
b)

Np.: powodzie zimowe powstają w wyniku zatorów lodowych oraz gwałtownych roztopów.0 - 4

a)

za podanie wyjaśnienia .............. 2 pkt

b)

za podanie:- 1 przyczyny ............................. 1 pkt

- 2 przyczyn ............................... 2 pkt7.

Np.:

- częściowo zalane dno doliny Wisły,

- liczne skarpy na stromym prawym brzegu wznoszące się bezpośrednio ponad zbiornikiem,

- rozszerzenie ujścia Skrwy Prawej w wyniku podniesienia się poziomu ujścia rzeki.0 - 2

za podanie:

- 1 przykładu ............................. 1 pkt

- 2 przykładów .......................... 2 pkt


8.

W opisie uwzględni: parowanie, przenoszenie pary wodnej, kondensację pary wodnej, opad atmosferyczny, odpływ powierzchniowy, wsiąkanie i spływ podziemny oraz odpowiednio zaznaczy te elementy na rysunku.

0 - 3

za uwzględnienie w opisie:

- 5 elementów obiegu wody ...... 1 pkt

- 7 elementów ............................ 2 pkt

za zaznaczenie na rysunku co najmniej pięciu wymienionych elementów obiegu wody ........... 1 pkt9.

a)
Wypełnia tabelę:

A

Białe

1

R

B

Lucieńskie

3

R

C

Łąckie Duże

2

W

b)


z NW (pn. zach.) – na SE (pd. wsch.)

0 – 6


a)

za podanie poprawnie:

- 1 nazwy jeziora ....................... 1 pkt

- 3 nazw jezior ........................... 2 pkt

- wszystkich numerów planów batymetrycznych ....................... 1 pkt

- genezy 2 jezior ........................ 1 pkt

- genezy 3 jezior ........................ 2 pkt

b)


za podanie kierunku ................... 1pkt

10.

a)

Oznaczenie kierunku prostopadle do moren czołowych (z N na S)

b)

Formy glacjalne akumulacyjne: moreny czołowe, morena denna, drumliny.Formy fluwioglacjalne erozyjne: pradolina, rynny jeziorne.

Formy fluwioglacjalne akumulacyjne: stożki sandrowe, kemy, ozy.0 - 3

a)

za poprawne oznaczenie kierunku ................................................... 1 pkt

b)

za poprawne wypełnienie:- 2 rubryk tabeli ........................ 1 pkt

- 3 rubryk .................................. 2 pkt
11.

a)

52o35’N, 19o31’E


b)

wg czasu letniego o godz.: 08, 14, 20

wg czasu zimowego o godz.: 07, 13, 19

c)

Różnicy 1o długości geograficznej odpowiada różnica czasu 4 minuty.Różnica długości geograficznych Obserwatorium i południka zerowego wynosi 19o31’ czyli różnica czasu wynosi 78 minut (w zaokrągleniu do 1 minuty)

12.00+78 minut = 13.180 - 4

a)

za podanie współrzędnych geograficznych .......................... 1 pkt

b)

za podanie właściwych godzin obserwacji .................................. 1 pktc)

za prawidłowe obliczenie czasu miejscowego .............................. 2 pkt

lub

za sposób obliczenia czasu miejscowego .............................. 1 pkt
12.

a)

- daty i nazwy pierwszych dni astronomicznych pór roku (od góry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara): 21 III wiosna, 21 (22) VI lato, 23 IX jesień, 22 XII zima;

- kierunek ruchu obiegowego przeciwny do ruchu wskazówek zegara,

- ustawienie osi ziemskiej - /

b)

Np.: roczny rytm zmian oświetlenia Ziemi, występowanie nocy i dni polarnych.0 - 5

a)

za wpisanie dat i nazw pór roku 1 pkt

za zaznaczenie kierunku ruchu ...1 pkt
za prawidłowe narysowanie ustawienia osi ziemskiej .............1 pkt

b)


za podanie:

- 1 konsekwencji ........................ 1 pkt

- 2 konsekwencji ........................ 2 pkt


13.

a) Średnia roczna temperatura – 25,3°C

b) Roczna amplituda temperatury:

26,1°C - 24,5°C = 1,6°C

c) strefa klimatów równikowych

typ klimatu - równikowy wilgotny

d) - wysokie miesięczne temperatury powietrza, niewielka roczna amplituda temperatury, wysokie całoroczne opady atmosferyczne.

e) Obszary występowania:

Kotlina Kongo, Nizina Amazonki, Archipelag Malajski.0 - 6

za podanie:

a)- średniej rocznej temperatury powietrza ................................... 1 pkt

b)- amplitudy temperatury ........ 1 pkt
c) - nazwy strefy klimatycznej .. 1 pkt

- typu klimatu ........................ 1 pkt

d) - 3 cech klimatu .................... 1 pkt

e) - 3 obszarów występowania .. 1 pkt
14.

4 – nimbostratus - warstwowe deszczowe

1 – cirrus - pierzaste

6 – cumulonimbus – kłębiasto-deszczowe (burzowe)


0 - 3

za każde dwie poprawnie wypełnione rubryki w tabeli po .................... 1 pkt

15.

Klimat

Roślinność

Gleby

umiarkowany ciepły suchy

step

czarnoziem

subpolarny

tundra

tundrowe

podzwrotni-kowy śródziemno-morski

lasy

dębowe i makiacynamonowe
0-3

za każde dwie poprawnie wypełnione rubryki w tabeli po .................... 1 pkt

16.

Góry zrębowe: schemat budowy zrębu

- przykłady gór: Sudety, Harz, Wogezy, Ural, Ałtaj, Schwarzwald, Abisyńskie, Tibesti, Ahaggar.


Góry fałdowe: schemat jednego z rodzajów fałdów lub płaszczowiny,

- przykłady gór: Alpy, Karpaty, Apeniny, Betyckie, Andy, Kordyliery, Himalaje, Kaukaz, Zagros, Atlas.0 - 4

za poprawne naszkicowanie

- zrębu ........................................ 1 pkt

- jednej ze struktur fałdowych ... 1 pkt

za podanie:

- 2 poprawnych nazw gór .......... 1 pkt

- 4 poprawnych nazw gór .......... 2 pkt
17.

Wpisuje:

a)

Surowiec - ropa naftowaŚrodek transportu – rurociąg

Kraj pochodzenia - Rosja

b)

Rafineria w Gdańsku.0 - 4

a)

za podanie:

- rodzaju surowca ...................... 1 pkt

- rodzaju środka transportu ........ 1 pkt

- kraju pochodzenia surowca ..... 1 pkt

b)


za wymienienie przykładu .......... 1pkt

18

Pozytywne skutki, np.:

- miejsca pracy dla mieszkańców, dochód dla miasta – możliwości poprawy infrastruktury miejskiej.

Negatywne skutki, np.:

- zanieczyszczenie środowiska (zanieczyszczenie powietrza, gleb, wody), ograniczenie możliwości rozbudowy miasta.0 - 2

za podanie:

- 1 skutku pozytywnego ............. 1pkt

- 1 skutku negatywnego ............. 1 pkt


19.

a)

Np.:


większość surowców mineralnych należy do nieodnawialnych i muszą wystarczyć również dla przyszłych pokoleń.

b)


Przykłady propozycji działań:

- poszukiwanie alternatywnych źródeł energii,

- zwiększenie wykorzystania tradycyjnych odnawialnych źródeł energii (wody, wiatru),

- wprowadzanie energooszczędnych i materiałooszczędnych technologii,

- wprowadzanie recyklingu,

- pozyskiwanie surowców jako produktów ubocznych procesu produkcji, np. siarka odzyskiwana podczas produkcji stali, rudy metali z hałd kopalnianych,

- ograniczenie eksportu nieprzetworzonych surowców.


0 - 3

a)

za podanie wyjaśnienia .............. 1 pkt

b)

za podanie:- 2 propozycji ............................ 1 pkt

- 3 propozycji ............................ 2 pkt
20.

a)

Np.:


- przekształcenie systemu gospodarczego na rynkowy,

- wzrost wydajności pracy,

- restrukturyzacja przemysłu,

- likwidacja wielu zakładów przemysłowych,

- brak korelacji między systemem kształcenia a potrzebami rynku pracy,

- bardzo duży udział młodych grup wiekowych (roczniki wyżu demograficznego stanowią dużą grupę wieku produkcyjnego).

b)

Np.:


- dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy,

- organizacja szkoleń dla poszukujących pracy,

- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

- podejmowanie przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność regionu (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków) w celu przyciągania inwestycji, w wyniku których powstają miejsca pracy.0 - 4

a)

za podanie:

- 2 przyczyn .............................. 1 pkt

- 3 przyczyn .............................. 2 pkt

b)

za podanie:- 2 przykładów ........................... 1 pkt

- 3 przykładów ........................... 2 pkt
21.

6. Ze wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej na Zachód (migracje wewnętrzne), ........., rozwój gospodarczy nowo zasiedlonych terytoriów.

4. Z Afryki Zachodniej do Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej

- sprowadzanie niewolników.

1. Z Europy do Ameryki Północnej - ekonomiczne, poprawa warunków bytowych - rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych i Kanady, zróżnicowanie językowe, narodowościowe, kulturowe ludności tych krajów.0 - 3

za każde poprawnie wypełnione dwie rubryki tabeli po ........................ 1 pkt

22.

a) Np.:

megalopolis powstaje w wyniku rozrastania się, a następnie łączenia się wielkich aglomeracji i obszarów metropolitalnych. Procesy rozrastania się aglomeracji są m.in. efektem migracji ludności z obszarów centralnych aglomeracji na ich obrzeża.

b) Np.:

W Stanach Zjednoczonych nad Wielkimi Jeziorami (Chicago, Detroit, Toronto).Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych w Kalifornii (San Francisco, Los Angeles).

W Japonii (Tokio, Jokohama, Osaka, Kobe, Kioto).

W Europie – na pograniczu Beneluxu, Niemiec i Francji (Bruksela, Rotterdam, Haga, Amsterdam).


0 - 4

a)

za uwzględnienie w opisie:

- łączenia się aglomeracji .......... 1 pkt

- procesu prowadzącego do łączenia się aglomeracji ........................... 1 pkt


b)

za podanie:- każdego przykładu z wymienionymi dwoma miastami po .................. 1 pkt


23.

Od góry:

P

BB

P

P0 - 3

za podanie:

- 2 poprawnych odpowiedzi ...... 1 pkt

- 4 poprawnych odpowiedzi ...... 2 pkt

- 5 poprawnych odpowiedzi ...... 3 pkt
24.

a)

NOKIA – elektronika i telefonia komórkowa – Finlandia;

SIEMENS – elektronika i telefonia komórkowa – Niemcy;

L’Oréal – kosmetyki i chemia – Francja;

NESTLE – przemysł spożywczy – Szwajcaria;

CARREFOUR – handel – Francja;

ROYAL DUTCH/SHELL GROUP – dostawy paliw i petrochemia – Wielka Brytania, Holandia.
b)

Cechy korporacji, np.:

- każda korporacja posiada jedną firmę macierzystą i podporządkowane jej filie w różnych krajach świata (co najmniej dwóch),

- posiadają ogromne zasoby kapitałowe,

- mają przewagę konkurencyjną ze względu na stosowanie zawansowanych technologii, zatrudnianie wysoko kwalifikowanych kadr i efektywny marketing,

- wpływają na tworzenie PKB państw, w których są filie,

- mają dominujący udział w tworzeniu światowego handlu.


0 - 5

a)

za każde cztery prawidłowo wypełnione rubryki tabeli po ..... 1 pkt


b)


za podanie:

- 1 cechy .................................... 1 pkt

- 2 cech ...................................... 2 pkt


25.

a)

Grupa G – 8: Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, Wlk. Brytania, Włochy;

b)

A. Boliwia,B. Etiopia,

C. Bangladesz.0 - 4

a)

za poprawne wymienienie i zaznaczenie na mapie:

- 4 państw .................................. 1 pkt

- 8 państw .................................. 2 pkt


b)

za podanie:

- 2 państw .................................. 1 pkt

- 3 państw .................................. 2 pkt26.

a)

Konsekwencje, np.:

- nierówny dostęp do edukacji, nowych technologii i zdobyczy cywilizacji powodujący zwiększanie się różnic ekonomicznych,

- zmniejszanie się udziału krajów biednych w procesach globalizacji,

- masowe migracje ludności z krajów ubogich do krajów zamożnych,

- ograniczenia imigracyjne stosowane przez kraje bogate w obronie przed zalewem migrantów.

b)

Propozycje, np.:- pomoc materialna ze strony krajów wysoko rozwiniętych (udostępnianie nowych technologii, dostarczanie środków produkcji lub produktów do KSR),

- pomoc w reformowaniu instytucji w KSR tak, by zapewniały przestrzeganie reguł gospodarczych i społecznych.

- pomoc w podnoszeniu poziomu edukacji w KSR,

- prowadzenie działań na rzecz liberalizacji handlu światowego, np. poprzez znoszenia ceł na produkty będące przedmiotem eksportu z KSR,

- rozwijanie współpracy regionalnej.


0 - 4

a)

za podanie:

- 1 konsekwencji ....................... 1 pkt

- 2 konsekwencji ....................... 2 pkt

b)

za podanie:- 1 propozycji ............................ 1 pkt

- 2 propozycji ............................ 2 pkt27.

Prawidłowo przypisze numer jednemu z euroregionów: 1. Bałtyk, 2. Niemen, 3. Bug, 4. Karpaty, 5. Tatry, 6. Beskid, 7. Śląsk Cieszyński, 8. Silesia, 9. Pradziad, 10. Glacensis, 11. Dobrava, 12. Nysa, 13. Sprewa-Nysa-Bóbr, 14. Pro Europa Viadrina, 15. Pomerania.
Poda właściwe nazwy państw dla wybranego euroregionu i dziedziny

Np. Euroregion Nysa, nr 12 - Polska, Czechy i Niemcy.


Poda dziedziny współpracy.

np.: ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne.0 - 4

za podanie:

- odpowiedniego numeru dla wybranego euroregionu ...........1 pkt


- nazw państw właściwych dla wskazanego euroregionu .........1 pkt

- 1 dziedziny współpracy ........ 1 pkt- 2 dziedzin współpracy .......... 2 pkt

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość