Modelowanie i symulacja komputerowaPobieranie 15.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.95 Kb.
w semestrze letnim 2013/2014

Przedmiot: „Modelowanie i symulacja komputerowa”,

prowadzący: prof. UJ, dr hab. Marek Skomorowski
Wykład dotyczy modelowania i symulacji komputerowej układów (systemów) ciągłych opisywanych za pomocą równań różniczkowych (zwyczajnych o sta-łych współczynnikach), całkowych i różniczkowo-całkowych, równań stanu (równania różniczkowe pierwszego rzędu zmiennych stanu) i transmitancji (funkcji przejścia). Rozważane modele dotyczyć będą układów fizycznych (mechanicznych, elektrycznych), ekonomicznych i biologicznych. Symulacja rozważanych modeli będzie przeprowadzana z wykorzystaniem przede wszystkim pakietu SIMULINK w środowisku MATLAB. Przedstawiona zostanie metoda rozwiązywania równań różniczkowych (zwyczajnych o stałych współczynnikach), całkowych i różniczkowo-całkowych za pomocą przekształ-cenia Laplace'a.

Przedmiot: „Podstawy systemów sztucznej inteligencji”,

prowadzący: dr hab. Andrzej Bielecki
Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi typami sztucznej inte-ligencji. Specyfiką wykładu jest to, że dużą uwagę poświęca się na teoretyczne podstawy – pokazane są związki systemów sztucznej inteligencji z tymi naukami, na bazie których powstały: psychologia (systemy ramowe, sieci semantyczne), analiza języka naturalnego (regułowe systemy ekspertowe, wnioskowanie rozmyte), nauki biologiczne (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, sztuczne systemy immunologiczne, algorytmy mrówkowe). Dużo uwagi poświęca się zastosowaniom. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny – studenci implementują różne systemy AI.

Przedmiot: „Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne”,

prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Migórski
Celem tego podstawowego dla specjalności mc2 przedmiotu jest próba przekonania słuchaczy, że równania różniczkowe mogą być tematem przyjemnym i pożytecznym. Główny nacisk zostanie położony na zastosowania równań różniczkowych. Opowiemy także o równaniach skalarnych i metodach ich rozwiązywania, kiedy równania mają rozwiązania, ile jest rozwiązań i w jaki sposób rozwiązania zależą od parametrów. Wytłumaczymy pojęcia stabilności rozwiązania równania różniczkowego i wyjaśnimy co oznacza, że równanie może generować układ dynamiczny.

Przedmiot: „Programowanie rozproszone”,

prowadzący: dr Piotr Kalita
Kurs składa się z czterech modułów. Pierwszy z nich poświęcony jest algorytmom rozproszonym. W trakcie drugiego modułu omawiane są paradygmaty programowania rozproszonego na przykładzie bibliotek dla języka Ruby. Trzecia część kursu przedstawia wzorce projektowe używane w programowaniu rozproszonym. Moduł czwarty poświęcony jest rozwiązaniom określanym jako Cloud Computing.

Przedmiot: „Wprowadzenie do kognitywistyki”,

prowadzący: dr Włodzimierz Moczurad
Kognitywistyka to dziedzina zajmującą się działaniem umysłu, a w szcze-gólności jego modelowaniem. Znajduje się na pograniczu psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii, sztucznej inteligencji, lingwistyki...

Wykład mówi o rozmaitych zagadnieniach, którymi kognitywistyka się interesuje: o mózgu i modelach obliczeń, o automatach komórkowych i grach, o sieciach bayesowskich i łańcuchach Markowa. Będą też eksperymenty na ludziach.

Przedmiot: Testowanie oprogramowania, prowadzący: dr Adam Roman
Wykład składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest metodom testowania oprogramowania. Obejmuje ona omówienie procesu testowania w cyklu życia oprogramowania, omówienie poziomów testowania (od testów jednostkowych po testy akceptacyjne) oraz podstawy teoretyczne. W sposób obszerny przedstawione zostaną różnego typu kryteria pokrycia kodu. Omówione zostaną też takie techniki testowania jak testowanie mutacyjne czy pair-wise testing. Część druga wykładu poświęcona jest zagadnieniom jakości oprogramowania. Wprowadzone zostaną metryki i modele jakości, na podstawie których można na przykład przewidywać liczbę błędów, które pozostały w kodzie. Na ćwiczeniach studenci będą w sposób praktyczny wykorzystywać poznaną wiedzę poprzez testowanie oprogramowania z uży-ciem dedykowanych narzędzi, wykorzystujących metody i techniki omówione na wykładzie.

Przedmiot: „Wzorce projektowe”,

prowadzący: dr Marcin Żelawski
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z rolą wzorców projektowych w projektowaniu złożonego oprogramowania elastycznego (minimalizacja kosztów modyfikacji oprogramowania w przypadku nowych zastosowań) oraz zaprezentowanie powszechnie używanych wzorców projektowych, analitycz-nych i architektonicznych.

W szczególności będą to:

Podstawowe pojęcia, nazewnictwo i klasyfikacje wzorców

Wzorce architektury

Wzorce projektowania obiektowego

Wzorce analizy obiektowej

Miejsce wzorców i ich systemów w architekturze oprogramowania

Przedmiot: „Rozproszone i mobilne bazy danych”,prowadzący: dr Henryk Telega
W centrum większości systemów informatycznych znajdują się systemy baz danych. W ostatnich latach coraz częściej są to systemy rozproszone. Projektowanie, implementacja i administrowanie takimi systemami wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zajęcia mają na celu zapoznanie z zagadnieniami teoretycznymi (np. ze sposobami przetwarzania transakcji rozproszonych, metodami i problemami związanymi z replikacją danych) oraz praktycznymi (np. z istotnymi działaniami administracyjnymi, które należy podjąć w przypadku awarii w trakcie zatwierdzania transakcji rozproszonych, ze sposobami replikacji, tworzeniem mirroringu, budową klastra baz danych). Na zajęciach studenci będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną (z wykorzystaniem maszyn wirtualnych oraz systemów baz danych SQL Server, Oracle i innych). W ramach kursu przedstawione zostaną również problemy związane z przetwarzaniem transakcji i składowaniem danych w systemach mobilnych a także w chmurze.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
2014 -> Spis obrazów z ogrodu akryl na płÓtnie 130X120
2014 -> Skład Apostolski
2014 -> Wykaz przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, których dokumentacja jest przechowywana w zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego delegaturach w Krośnie
2014 -> Prezes Sadu Rejonowego w
2014 -> One Coat® 0 Aktywator
2014 -> Na podstawie art. 38 ust 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o udzieleniu wyjaśnień do siwz
2014 -> Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży
2014 -> Zaburzenia aktywności jako podstawowy czynnik charakterystyczny dla dziecka autystycznego. Przejawy zaburzeń aktywności występujące u dzieci autystycznych wg O. S nikolskiej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy