Strona główna

Motywacyjne aspekty spożywania piwa przez zwierzęta laboratoryjne The motivation for beer in laboratory animals


Pobieranie 48.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar48.71 Kb.

Wanda Dyr

Motywacyjne aspekty spożywania piwa przez zwierzęta laboratoryjne

The motivation for beer in laboratory animals

Streszczenie

Wobec zmasowanego spożycia piwa przez ludzi podjęcie badań nad strukturą jego spożycia stało się pilną potrzebą. Masowe spożycie piwa może być poważną przyczyna rozwoju alkoholizmu i uzależnienia. W testach prowadzonych na szczurach wykazano, że zwierzęta te przebywając w swoich macierzystych klatkach piją znacznie więcej piwa o stężeniu (2,7%) i (5%) w porównaniu do czystych roztworów etanolu tej samej mocy. Konsumpcja piwa 2,7% była większa niż piwa 5%. W warunkach 30-min sesji szczury piją więcej piwa 2,7% niż 3,85% i więcej piwa 3,85% niż 5%. Przy zastosowaniu „break point”, wartości, przy której ustaje wykonywanie pracy w celu pozyskania piwa lub napoju podobnego do piwa, wykazano, że agonista receptorów kannabinoidowych CB1 powoduje dawkozależne zwiększenie „break point” dla piwa. Efekt ten był odwracany przez SR 141716 - antagonistę receptorów CB1 i nalokson - antagonistę receptorów opioidowych. Motywacyjne aspekty picia piwa przez szczury laboratoryjne są modulowane przez oba układy.

5-HT2A/2C antagonista ritanseryna, nalokson i SR 141716 powoduje zmniejszenie wartości „break point” zarówno w badaniach z zastosowaniem piwa jak i napoju podobnego do piwa. Jednakże efekt SR 141716 i naloksonu był znacznie silniejszy w przypadku piwa niż napoju podobnego do piwa.

SR 141716 i nalokson w porównaniu do ritanseryny w sposób zróżnicowany oddziałują na motywacje do picia i mogą służyć jako potencjalne leki w leczeniu alkoholizmu.

Summary
Series of experiments examined various aspects of beer consumption in rats. Rats were given access to either beer or ethanol solution under free choice conditions. Rats consumed greater amounts of beer 2.7% or beer 5.0% than equivalent dilute ethanol solution in water. Consumption of 2.7% beer was greater than 5.0% beer. Rats given daily 30-min drink session consumed more 2.7% beer than 3.85% and more 3.85% than 5.0% beer. The experiments employed a „lick-based progressive ratio paradigm” in which an ever increasing number of licks had to emitted at a tube for each successive fixed unit of beverage delivered. Break point, the lick requirement at which responding ceased, was used as an index of motivation. The cannabinoid CB1 receptor agonist CP 55,940 caused a dose-dependent increase in break point for beer. The facilitatory effects of CP 55,940 on responding for beer were reversed by both the cannabinoid CB1 receptor antagonist SR 141716 and the opioid receptor antagonist naloxone. Cannabinoids modulate the motivation for beer via both cannabinoid drug receptors and opioid receptors.
5-HT2a/2c receptor antagonist ritanserine, the opioid receptor antagonist naloxone and CB1 receptor antagonist SR 141716, all three drugs caused reduction of break-point in both the beer and near-beer groups of animals. However, the effects of SR 141716 and naloxone, but not ritanserine, on break-point were significantly more pronounced on rats drinking beer compared to those drinking near-beer.
SR 141716 and naloxone differentially affect the motivation to consume alcoholic beverages and may thus have potential as drugs for the treatment of alcohol craving.Wanda Dyr

Struktura spożywania alkoholu w modelach zwierzęcych

The structure of ethanol drinking in animal models

Streszczenie


Zwierzęce modele alkoholizmu są ważnym narzędziem badawczym procesów wpływających na nadmierne picie alkoholu. Wyniki badań behawioralnych nad zwierzętami wskazują na różnorodność warunków regulujących „bout size” (wielkość epizodu picia) i jego częstość. Wzmacniające właściwości etanolu, jak i ich skuteczność są zależne od wielu czynników, takich jak: uprzednie doświadczenie; czas, jaki upłynął od ostatniego picia; efektów uzależnienia fizycznego od alkoholu. W badaniach doświadczalnych działanie wzmacniające alkoholu wyraźnie zwiększa się po podawaniu parenteralnym w porównaniu z doustnym. Opóźnione działanie alkoholu po podaniu doustnym jest ważnym czynnikiem wpływającym na procesy regulujące picie alkoholu. Skuteczność wzmacniająca alkoholu zmienia się podczas epizodu picia i jest większa na początku niż na końcu.

W badaniach prowadzonych na genetycznie wyselekcjonowanych liniach szczurów, wykazujących dużą preferencje do alkoholu, wykazano znacznie większą skuteczność wzmacniającą alkoholu w porównaniu do szczurów nieselekcjonowanych. Jako czynnik regulujący picie alkoholu duże znaczenie ma skład napoju alkoholowego. Badania porównawcze wielkości spożycia alkoholu z domieszką cukru wykazały znaczne zwiększenie picia w porównaniu do spożycia alkoholu w postaci czystego roztworu. Smak napojów alkoholowych jest istotnym czynnikiem regulującym ich picie.

Summary

Rat models can give important variables involved in the control of human alcohol consumption. The behavioral studies in the animal have been showed different factors regulating bout size and bout frequency of drinking alcohol. The relative reinforcing ability of ethanol or its efficacy is dependent on a variety of factors, including prior experience, time since last drinking bout, effects of physical dependence. When the ethanol is delivered either intravenously or intragastrically, it appears to have increased potency compared to the oral route. Delay of the onset factor via the oral route is important and influences the process of consumption regulation. The reinforcing efficacy of ethanol changes during normal drinking episodes. At the beginning of an episode efficacy is relatively greater than at the end. Bout size may have a genetic contribution. In studies limited access to ethanol the selected P (alcohol-preferring) line of rats were found to show greater reinforcing efficacy of ethanol than other outbred lines of rats. The factor that may be important in regulating bout size is the composition of the solution in which the ethanol is presented. Studies employing sucrose solutions, in which ethanol is presented, have resulted in greater bout size. So, beverage taste is an important factor in regulation of alcohol intake.

Bogusław Habrat


Palenie tytoniu przez pacjentów chorujących na schizofrenię

Tobacco smoking by patients with schizophrenia


Streszczenie

Palenie tytoniu wśród osób chorujących na schizofrenię jest 1,5-3 razy częstsze niż w populacji generalnej. Osoby te narażone są na co najmniej podobne ryzyko chorób odtytoniowych co osoby palące a niechorujące na schizofrenię. Relacje patogenetyczne miedzy paleniem tytoniu a schizofrenią są niejasne, ale większość danych pozwala sądzić, że przyczyną są wspólne deficyty neuroprzekaźnictwa skutkujące deficytami neuropsychologicznymi i neurofizjologicznymi. W tym ujęciu palenie tytoniu byłoby swego rodzaju spontanicznym „samoleczeniem”. Czynniki „samoleczenia” nikotyną prawdopodobnie także odgrywa rolę u osób leczonych klasycznymi neuroleptykami. „Samoleczenie” nikotyną prawdopodobnie łagodzi niektóre objawy negatywne (np. anhedonię) i objawy neurologiczne (np. parkinsonizm polekowy), jednak substancje zawarte w dymie tytoniowym przyczyniają się do szybszego metabolizmu leków przeciwpsychotycznych, a co zatem idzie – do mniej skutecznej farmakoterapii. W świetle aktualnej wiedzy postępowanie z palącymi osobami powinno zmierzać do zaprzestania palenia albo wydatnego jego zmniejszenia. Osiągnąć to można poprzez: a) zmianę neuroleptyku na atypowy (najwięcej danych dotyczy klozapiny); b) podejmowanie programów edukacyjnych i zwiększających motywację do zaprzestania lub zmniejszenia palenia; c) stosować nikotynową terapię zastępczą i/lub bupropion; d) farmakoterapię stosować łącznie z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi (behawioralnymi, poznawczymi, samopomocowymi grupami wsparcia, i in.), które kontynuować należy po zakończeniu farmakoterapii uzależnienia od nikotyny.


Summary

Paper reviews data on increased smoking ratio in schizophrenics. Possible mechanism of relationships between schizophrenia and smoking are discussed. There are reviewed data concerning some recommendations for practice based on preclinical and clinical evidences: needs of smoking reduction in schizophrenics, educational and motivational programs, preference of atypical antipsychotics use, nicotine replacement therapy and bupropion use for smoking cessation or reducing.


Irena Namysłowska, Bohdan T. Woronowicz, Marta Bogulas, Andrzej Beauvale

Obraz relacji rodzinnych w oczach osób uzależnionych od alkoholu i ich partnerów małżeńskich

Assessment of family relations by persons dependent on alcohol and their spouses


Streszczenie

Celem pracy była ocena wybranych aspektów relacji rodzinnych przez małżonków, z których jedno jest uzależnione od alkoholu oraz porównanie tej oceny z wynikami grupy kontrolnej.

Ocena ta dotyczyła funkcjonowania rodziny jako całości, swojego własnego funkcjonowania w rodzinie oraz relacji w diadzie małżeńskiej zarówno z perspektywy męża jak i żony.

Zbadano Kwestionariuszami Oceny Rodziny (Modyfikacja FAM wg M. Cierpki) 100 par małżeńskich: 19, w których osobą uzależniona od alkoholu była kobieta, oraz 81, w których uzależniony był mężczyzna, oraz 100 par małżeńskich, stanowiących grupę kontrolną, w których nikt nie leczył się psychiatrycznie i nie nadużywał alkoholu.

Wyniki pracy wskazują na to, że we wszystkich aspektach oceny rodziny osoby uzależnione od alkoholu, a zwłaszcza ich partnerzy, różnią się w sposób statystycznie istotny od grupy kontrolnej. Gorsze oceny pochodziły zawsze od małżeństw, w których jedno z partnerów było uzależnione od alkoholu. Rodzinę jako całość najgorzej oceniali partnerzy (partnerki) osób uzależnionych, zaś swoje własne funkcjonowanie w rodzinie istotnie gorzej oceniały osoby uzależnione od ich partnerów. W zakresie oceny relacji w diadzie małżeńskiej grupa badana najbardziej różniła się od grupy kontrolnej, partnerzy znacznie gorzej oceniali swoje relacje z małżonkami niż uzależnieni małżonkowie. Wyniki te wskazują na jednoznacznie negatywną ocenę relacji małżeńskich we wszystkich ich wymiarach, wyraźnie gorszą w grupie partnerów osób uzależnionych. Wyniki badań potwierdzają konieczność pracy terapeutycznej z całym systemem rodzinnym, a zwłaszcza z diadą małżeńską w leczeniu uzależnienia od alkoholu.
Summary

The aim of the research was to assess selected aspects of family relations by the members of the marital dyad, in which one member was dependent on alcohol. The assessment concerned family as a whole ones own functioning within the family and dyadic relations from the wife’s as well husband perspective.

One hundred marital pairs (19 with the wife and 81 with the husband dependent on alcohol) were assessed by Family Assessment Questionnaire (modification of FAM by Cierpka) as well 100 marriages of the control group, in which nobody was suffering from mental illness and alcohol dependence.

The results indicate that in every aspect of the family assessment, persons dependent on alcohol, an especially their partners were significantly different from the control group. The more negative family assessments were always made by the marriages, in which one partner was alcohol dependent, than by the control group. Family as the whole was most negatively assessed by the partners of the drinking persons, while they, have considerably poor assessment of their own functioning within the family. The research group was most different from the control group in the assessment of the relations in the marital dyad, the partners of alcohol dependent persons made significantly worst assessment of every aspect of the marital relations than their spouses.

The results of the research strongly confirmed the importance of the psychotherapeutic work with the whole family system and especially with the marital dyad in the treatment of alcohol dependence.
Piotr Januszko, Maria Radziwoń-Zaleska, Bartłomiej Gmaj, Dariusz M. Myszka, Maria Kostecka-Walenta, Joanna Wilkowska, Daria Matoszko, Halina Matsumoto

Aleksytymia jako czynnik prognostyczny abstynencji od alkoholu
Alexithymia as a prognostic factor for maintaining abstinence from alcohol dependence

Streszczenie

Celem badania było określenie zależności między aleksytymią a uzależnieniem od alkoholu, a przede wszystkim zbadanie, czy aleksytymia może być czynnikiem prognostycznym w abstynencji od alkoholu. W badaniu udział wzięły 44 osoby uzależnione od alkoholu. Osoby zostały przebadane testami mierzącymi aleksytymie –Toronto Alexithymia Scale (TAS-26) oraz lęk – State-Trait Anxiety Inventory (STAI) przed i po terapii grupowej w oddziałach dziennych leczenia odwykowego. Grupa kontrolna podobna pod względem wieku i płci – 33 osoby.

Osoby uzależnione uzyskały wyższe średnie wyniki w skali TAS-26 i czynnikach emocjonalnych zarówno na początku, jak i pod koniec terapii w porównaniu z grupa kontrolną (we wszystkich przypadkach p<0,01). Średnie wyniki uzyskane w skali TAS-26 i poszczególnych czynnikach, przed i po terapii, nie różniły się istotnie. Aleksytymia okazała się cechą trudno modyfikowalną pod wpływem terapii.

Po 36 miesiącach od ukończenia terapii udało się ponownie skontaktować z 26 osobami badanymi i zebrano wywiad w kierunku ich abstynencji. Abstynencję utrzymywało 46,2% osób. Osoby, które przerwały abstynencję uzyskały wyższe średnie wyniki w skali TAS-26 i czynniku „Niezdolność do identyfikacji uczuć i wykorzystania języka do opisu uczuć”, w porównaniu do osób, które tę abstynencję utrzymywały (p<0,05). Na podstawie krokowej wieloczynnikowej regresji liniowej stwierdzono, że wyniki uzyskane w skali TAS-26 pod koniec terapii były najsilniejszym czynnikiem prognostycznym w abstynencji od alkoholu.
Summary

Several authors have shown that alexithymia characterize patients suffering from substance abuse. The purpose of this investigation was to: a) measure alexithymia in 44 newly abstinent alcohol-dependent persons and b) test the hypothesis that alexithymia is a negative factor for maintaining abstinence. Subjects completed the Toronto Alexithymia Scale (TAS-26) and the State-Trait Anxiety Inventory during their first and last week of group-oriented therapy from alcohol dependence. The control group included 33 healthy subjects.

Fifty one per cent dependent subject before and 31% - after treatment scored in the “alexithymic” range but the therapy didn’t influenced the average alexithymia scores (differences were not significant). Alcohol-dependent subjects’ average alexithymia and anxiety scores, before as well as after therapy, were higher than average scores of the control group.

At the 36-month point, 26 outpatients met criteria for abuse or alcohol dependence and 46,2% were abstinent. Subjects who relapsed obtained significantly higher (before and after therapy): the total score for the TAS-26 and the factor score associated with the ability to identify one’s feelings than subjects who were abstinent. Stepwise multiple linear regression showed that the after therapy total score for the TAS-26 significantly predicted abstinence. The results may suggest that alexithymia is a negative prognostic factor for maintaining abstinence.


Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski, Grzegorz Pulkowski, Ewa Kopczyńska

Stężenie metabolitów tlenku azotu u mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie sześciomiesięcznej abstynencji
Nitric oxide metabolites plasma level in alcohol dependent male patients during six-month abstinence
Streszczenie

Z danych z piśmiennictwa wynika, że donory tlenku azotu mogą odgrywać rolę w patomechanizmie uzależnienia od alkoholu i przebiegu zespoły abstynencyjnego. Celem pracy była ocena stężenia metabolitów tlenku azotu (NO) w osoczu pacjentów z zespołem zależności alkoholowej (zza) w okresie 6 miesięcy abstynencji.

MATERIAŁ I METODY: Do badania włączono 47 pacjentów z zza, którzy pili alkohol nie dawniej niż 14 dni przed badaniem oraz 20 nieuzależnionych mężczyzn, którzy nie pili alkoholu w ciągu ostatniego miesiąca i zadeklarowali utrzymanie abstynencji alkoholowej przez następne 4 tygodnie. U każdego trzykrotnie, na początku badania, po 4 tygodniach i 6 miesiącach abstynencji oznaczono m.in. stężenie metabolitów NO.

WYNIKI: Pacjenci z zza mieli mniejsze stężenia metabolitów NO niż osoby z grupy kontrolnej. U pacjentów z zza, którzy utrzymali abstynencję w ciągu półrocznego okresu obserwacji (n=18) wykazano znamienne zmniejszenie stężenia metabolitów NO między 4 tygodniem i 6 miesiącem obserwacji. W analizie wieloczynnikowej, przeprowadzonej przy wykorzystaniu krokowo postępującej regresji wielokrotnej, wykazano, że stężenie metabolitów NO w każdym z oznaczeń korelowało dodatnio z ilością wypitego uprzednio alkoholu i ujemnie ze wskaźnikami głębokości uzależnienia.

WNIOSEK: U pacjentów z zespołem zależności alkoholowej w okresie abstynencji stężenie metabolitów tlenku azotu wykazywało związek z intensywnością picia alkoholu w okresie jego nadużywania oraz głębokością uzależnienia, było jednak mniejsze niż u osób zdrowych, z czego można wnioskować o jego mniejszej syntezie lub zwiększonym zużycie w tej grupie chorych.


Summary
BACKGROUND: It is suggested, that nitric oxide (NO) may be involved in pathomechanism of alcohol dependence and withdrawal symptoms.
THE AIM of this study was to determine the NO metabolites level and its relation to demographic and clinical factors in alcohol dependent patients during six months long abstinence period.
PATIENTS AND METHODS: We studied 47 alcohol dependent male patients who drank alcohol 14 days at the latest, and 20 non-alcoholic males, who haven't drank alcohol for the last month. In all patients twice, at the study start, and four weeks and six months long abstinence period the plasma NO metabolites level was determined. At the six month visit turned up 18 males, in who NO metabolites determination was made.
RESULTS: During first four weeks of controlled abstinence alcoholics had lower NO metabolites plasma level than control group. In abstinent alcoholics (n=18) we observed the significant decrease of mean nitrites concentration between 4th week and 6th month of observation period. At each determination NO plasma level in multiple regression correlated significantly mainly with factors defining alcohol drinking and dependence to it.
CONCLUSION: In alcohol dependent male patients during 6 months long abstinence period the NO metabolites level lower than in control group, what may suggest decrease in NO synthesis or accelerated consumption in this patients group. NO metabolites level in studied alcoholics was related to intensity of alcohol drinking and severity of dependence to it.

Jacek Budzyński, Maria Kłopocka, Maciej Świątkowski, Marcin Ziółkowski, Grzegorz Pulkowski, Ewa KopczyńskaCzy zwiększenie stężenia metabolitów tlenku azotu po czterech tygodniach abstynencji może prognozować przerwanie abstynencji w ciągu kolejnych pięciu miesięcy?
Can an increase of nitric oxide metabolites concentration after first four weeks of abstinence predict alcohol relapse during the next five months?

Streszczenie
Tlenek azotu (NO) uczestniczy w mechanizmach uzależnienia od alkoholu oraz moduluje przebieg zespołu abstynencyjnego. W pracy dokonano retrospektywnego porównania stężeń metabolitów NO u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej (zza), którzy utrzymali półroczną abstynencję, z wartościami u chorych, którzy w tym okresie ją przerwali.
MATERIAŁ I METODY: U 26 pacjentów z zza, którzy zakończyli picie alkoholu nie wcześniej niż przed 14 dniami, na początku badania, po 4 tygodniach i 6 miesiącach obserwacji oznaczono stężenie metabolitów NO.
WYNIKI: Pacjenci, którzy nie utrzymali półrocznej abstynencji (n=9, 35%), po 6 miesiącach obserwacji mieli istotnie większe stężenie metabolitów tlenku azotu, niż chorzy, którzy nie przerwali abstynencji alkoholowej w tym okresie (n=17; 65%). Analiza retrospektywna wykazała jednak, że różnica między podgrupami była wynikiem zwiększenia stężenia metabolitów NO już po 4 tygodniowym okresie abstynencji, kiedy to wszyscy badani byli hospitalizowani. Zwiększenie stężenia metabolitów NO lub jego zmniejszenie nie więcej niż o 4,4mcmol/l obserwowano po 4 tygodniach u 100% pacjentów, którzy przerwali abstynencję i u 53% chorych, którzy nie pili alkoholu w ciągu półrocznej obserwacji (p=0,023). Zwiększenie stężenia tlenku azotu lub jego zmniejszenie z punktem odcięcia na poziomie 4,4mcmol/l były niezależnymi czynnikami predykcyjnymi przerwania abstynencji w ciągu 6 miesięcy obserwacji w regresji logistycznej.
WNIOSEK: Zwiększenie lub niewielkie zmniejszenie syntezy tlenku azotu w ciągu pierwszych 4 tygodni abstynencji może być czynnikiem prognostycznym przerwania abstynencji w ciągu kolejnych 5 miesięcy obserwacji, jednak zjawisko to wymaga dalszych badań.


Summary

BACKGROUND. Nitric oxide (NO) is involved in a pathogenesis of alcohol dependence and affects the course of withdrawal syndrome. The aim of a study was to compare NO metabolites plasma levels in alcohol dependent patients (AD), who continued abstinence for 6 months and in those who relapsed during this period.

INVESTIGATED GROUP AND METHODS. In 26 males with alcohol dependence (AD) who had finished their alcohol misuse no longer than 14 days before the study start NO metabolites plasma levels were determined at the baseline and twice during the observation period: at 4 weeks and at a 6-month follow-up, using the colorimetric method.

RESULTS: At the 6-month follow-up AD subjects who relapsed to alcohol drinking (n = 9, i.e. 35%) had significantly higher levels of NO metabolites than had those who remained abstinent (n = 17, or 65%). However, the difference was found to be due to an increase in the in relapsed patients’ mean NO metabolites level noted as soon as after four weeks of abstinence. An increase in the NO metabolites level or a decrease by no more than 4,4mcmol/l was observed in 100% of the relapsed alcoholics and only in 53% of AD patients who remained abstinent after six moths (p = 0.023). Alcohol drinking relapse was predicted in logistic regression by the cut-off value of delta nitrites concentration amounting to - 4,4mcomol/l after 4-week abstinence.

CONCLUSION: This observation suggests that an increase or a slight decrease in NO metabolites plasma concentration following 4-week abstinence may be a predictor of alcohol drinking relapse during the next five months, but this requires further study.

Barbara Szczyrba, Anna Trzcieniecka-Green


Motywy podjęcia, kontynuowania i ukończenia terapii u kobiet uzależnionych od alkoholu, w oddziale terapii uzależnienia od alkoholu

Motives of beginning, continuation and finishing of therapy in women addicted to alcohol in addiction therapy wardStreszczenie


Motywacja w terapii uzależnień wydaje się odgrywać znaczącą rolę dla rozpoczęcia i przebiegu leczenia. Interesujące są powody podjęcia oraz zmiana motywacji do kontynuowania i zakończenia leczenia. Celem badań było określenie motywów podjęcia przez kobiety uzależnione od alkoholu terapii w oddziale odwykowym, kontynuowania tej terapii oraz jej ukończenia. Badanie przeprowadzone zostało w oddziale odwykowym dla kobiet Samodzielnego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Rybniku. W badaniu uczestniczyły 32 kobiety. Na każdym z trzech etapów badania zbierano wywiad od pacjentki oraz stosowano przystosowaną do badania technikę koła Shalita. Badanie było oparte na subiektywnych opiniach i odczuciach pacjentek. W celu sklasyfikowania pogrupowano motywy deklarowane przez badane w następujący sposób: motywy rodzinne, motywy zdrowotne, motywy związane z czynnikiem prawnym, sądowym, motywy związane z instytucjami pomocowymi, osobami zewnętrznymi, motywy związane z czynnikami bytowymi, motywy związane z poczuciem bezradności lub wstydem, motywy związane z leczeniem, pobytem na oddziale, motywy wewnętrzne. Najistotniejszymi motywami podjęcia terapii okazały się motywy zewnętrzne, wśród niech najczęściej wymieniane były te związane z wpływem rodziny. Również istotne dla podjęcia terapii okazały się deklarowane motywy wewnętrzne. Najważniejsze dla kontynuowania terapii są motywy związane z pobytem w oddziale, leczeniem. Wśród nich najczęściej wymieniana jest chęć ukończenia leczenia. Najistotniejszym motywem ukończenia terapii są również motywy związane z leczeniem i pobytem w oddziale - wśród nich najczęściej wymieniana okazała się zdobywana wiedza. Ustalono również, iż główne motywy terapii zmieniają się w czasie jej przebiegu. Stwierdzona dynamika zmian może być uwzględniana do optymalizowania pracy nad motywacją pacjentek
Summary

Motivation in context of addiction therapy seems to play a very important role for the beginning and continuation of the therapy. Considering the fact that the whole structure of motivation of addicted person is dominated by the motives of using psychoactive drugs, it will be very interesting to know the reasons for the beginning of the therapy. Also during a stay in a ward psychological mechanism of addiction, which is always active in addicted person, motivate more to alcohol drinking than to therapy continuing. Therefore motives occurring during the therapy might be interesting. The aim of the searches was to determinate motives of to begin the therapy in withdrawal ward by women addicted to alcohol, and to continue the therapy and until planned finish. The research was done in ward for alcohol treatment in Hospital for Psychiatric and Nervous Diseases in Rybnik. Thirty two women took part in research, which consisted of three assessments for each patient. Each part consisted of interview with addicted women and Shalit circle method added and adjusted to the interview. The interview was voluntary and based on subjective opinions and feelings of patients. The motives given by women were classified as follows: family motives, health motives, motives connected with law, and help institutions, external persons, motives connected with existence factors, sense of helpless or shame, motives connected with therapy, hospital treatment and inner motives. The most important motives to begin the therapy turned out to be external reasons among them the most popular were family motives, as well as inner motives. The most important motives to continue the therapy were motives connected with the treatment itself – among them the most popular is wish to finish the treatment. The most important motives to finish the therapy were motives connected with treatment itself – among them there is knowledge about the addiction acquired or still being acquired. It was established that the reasons and motives of the therapy change during its progress. If we consider the above fact it is possible to start more effective work to motivate patients.Martyna Kupiecka, Andrzej Kupiecki, Bogusław Habrat


Dwa przypadki kobiet z uzależnieniem od alkoholu poprzedzającym wystąpienie schizofrenii o późnym początku
Comorbidty of an alcoholism and late onset schizophrenia in women. Two cases study
Streszczenie

Opisano przypadki dwóch kobiet leczonych z powodu alkoholizmu, u których w wieku ponad 40 lat rozwinęły się objawy schizofrenii. Omówiono potencjalne relacje patogenetyczne między alkoholizmem a schizofrenią o późnym początku oraz wynikające z tych rozważań implikacje terapeutyczne.


Summary

The report describes two cases of women treated because of an alcoholism who afterage 40 developed schizophrenia with poor course. Pathogenetical relations between two disorders and clinical consequences of comorbidity are discussed.
Streszczenia referatów Międzynarodowej Konferencji: Szanse pomocy dla uzależnionych w zawodach medycznych. Poznań, 02-03. 12. 2004 r.
Abstracts of the International Symposium: Chances of Aid for Dependent Medical Professionals. Poznań, December 02-03, 2004.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość